ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

urgudul_Page_1 urgudul_Page_2 urgudul_Page_3 urgudul_Page_4 urgudul_Page_5 urgudul_Page_6 urgudul_Page_7 urgudul_Page_8

 

Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан
1/1/2017 - 12/25/2017 Тайлан гаргасан: 2017 он 12 сар 25 өдөр.   16 цаг : 32 минут № 03
Д/д Ангилал Өргөдөл, гомдлын тоо Өргөдөл, гомдлын хувь
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 112 60.22%
2 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 14 7.53%
3 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 13 6.99%
4 Гэр хүсэх тухай 5 2.69%
5 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны тухай 4 2.15%
6 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн болон ТҮЦ, павильон, ил задгай худалдаа, үйлчилгээний тухай 3 1.61%
7 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар өмчлөх хүсэлтийн тухай 3 1.61%
8 Хоолны газар, баар, рестораны үйлчилгээний тухай 3 1.61%
9 Барилгын лавлагаа, мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 2 1.08%
10 Газар ашиглах хүсэлтийн тухай 2 1.08%
11 Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай 2 1.08%
12 Өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай 2 1.08%
13 Яаралтай тусламж, үйлчилгээний тухай 1 0.54%
14 Инженерийн байгууламжийн эвдрэл, гэмтлийн тухай 1 0.54%
15 Төвлөрсөн цахилгаан хангамжийн тухай 1 0.54%
16 Дулаан хангамжийн гэмтэл, доголдол, саатлын тухай 1 0.54%
17 Өмчлөлийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай 1 0.54%
18 Үйлдвэрийн хог хаягдлын тухай 1 0.54%
19 Золбин нохой, муур устгах тухай 1 0.54%
20 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн тохижилтын тухай 1 0.54%
21 Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн тухай 1 0.54%
22 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тухай 1 0.54%
23 Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай 1 0.54%
24 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны тухай 1 0.54%
25 Том оврын тээврийн хэрэгслийн зөрчлийн тухай 1 0.54%
26 Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны тухай 1 0.54%
27 Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн тухай 1 0.54%
28 Согтууруулах ундааны зөвшөөрөл, худалдаа, үйлчилгээний тухай 1 0.54%
29 Гол горхи, худаг усны ашиглалт, хамгаалалтын тухай 1 0.54%
30 Цалинтай чөлөө хүсэх тухай 1 0.54%
31 Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 1 0.54%
32 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай 1 0.54%
33 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагааны тухай 1 0.54%
Нийт өргөдөл, гомдлын дүн 186 100.00%
Бүлэг : Багахангай дүүрэг
Байгууллага : Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Нэгж : – Бүгд –
Албан хаагч : – Бүгд –
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан
1/1/2017 - 12/25/2017 Төрөл : – Бүгд – Тайлан гаргасан: 2017 он 12 сар 25 өдөр.   15 цаг : 17 минут № 01
Ангилал Нийт Шийдвэрлэх шатандаа байгаа Шийдвэрлэж хариу өгсөн
Хугацаандаа байгаа Хугацаа хэтэрсэн Бүгд Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн Бүгд
1=4+7 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6
тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо %
1800-1200 тусгай дугаарын утас тоо 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
www.ub1200.mn цахим хуудас тоо 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Засгийн газрын  11-11 төв тоо 4 100.00% 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 3 75.00%
% 2.15% 2.15% 100.00% 0.54% 0.00% 0.00% 100.00% 0.54% 1.62% 1.61% 0.00% 0.00% 1.62% 1.61%
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв тоо 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Нутгийн захиргааны байгууллагууд тоо 181 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 181 100.00% 0 0.00% 181 100.00%
% 97.31% 97.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.84% 97.31% 0.00% 0.00% 97.84% 97.31%
Smart UB аппликейшн, Clean UB аппликейшн тоо 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Мессеж тоо 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв тоо 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
% 0.54% 0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% 0.54% 0.00% 0.00% 0.54% 0.54%
Нийт тоо 186 100.00% 1 0.54% 0 0.00% 1 0.54% 185 99.46% 0 0.00% 185 99.46%
% 100.00% 100.00% 100.00% 0.54% 0.00% 0.00% 100.00% 0.54% 100.00% 99.46% 0.00% 0.00% 100.00% 99.46%
Бүлэг : Багахангай дүүрэг Нэгж : – Бүгд –
Байгууллага : Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Албан хаагч : – Бүгд –
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан
1/1/2017 - 12/25/2017 № 02
Тайлан гаргасан: 2017 он 12 сар 25 өдөр.   15 цаг : 19 минут
Д/д Ангилал Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын тоо
5 хоногт 10 хоногт 15 хоногт 30 хоногт Хугацаа сунгаж Хугацаа хэтэрч Нийт
тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо
1 1800-1200 тусгай дугаарын утас 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
2 www.ub1200.mn цахим хуудас 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
3 Засгийн газрын  11-11 төв 1 33.33% 1 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 3
4 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
5 Нутгийн захиргааны байгууллагууд 134 74.03% 28 15.47% 7 3.87% 12 6.63% 0 0.00% 0 0.00% 181
6 Smart UB аппликейшн, Clean UB аппликейшн 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
7 Мессеж 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
8 Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
Нийт өргөдөл гомдлын дүн 135 72.97% 30 16.22% 7 3.78% 13 7.03% 0 0.00% 0 0.00% 185
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа Хоног Цаг Минут Нийт өргөдөл, гомдол
4 15 2 185

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА
АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017.09.26                                                                                                                                                                            Багахангай дүүрэг
Өргөдөл гомдлын агуулга Нийт тоо Хэлбэр Агуулга Шийдвэрлэж хариу өгсөн Шийдвэрлэж байгаа
  Амаар   Бичгээр   Утсаар Цахим хэлбэрээр Дээд байгууллагаас ирсэн Талархал  Санал  Хүсэлт  Гомдол  Мэдэгдэл Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Хугацаа болоогүй Хугацаа хэтэрсэн
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 82 82 82 82
2 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 14 14 14 14
3 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 6 6 6 6
4 Гэр хүсэх тухай 5 5 5 5
5 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны тухай 4 4 4 4
6 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн болон ТҮЦ, павильон, ил задгай худалдаа, үйлчилгээний тухай 3 3 3 3
7 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар өмчлөх хүсэлтийн тухай 3 3 3 1 2
8 Барилгын лавлагаа, мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 2 2 2 2
9 Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай 2 2 2 2
10 Өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай 2 2 2 2
11 Инженерийн байгууламжийн эвдрэл, гэмтлийн тухай 1 1 1 1
12 Төвлөрсөн цахилгаан хангамжийн тухай 1 1 1 1
13 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны тухай 1 1 1 1
14 Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн тухай 1 1 1 1
15 Том оврын тээврийн хэрэгслийн зөрчлийн тухай 1 1 1 1
16 Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны тухай 1 1 1 1
17 Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн тухай 1 1 1 1
18 Хоолны газар, баар, рестораны үйлчилгээний тухай 1 1 1 1
19 Өмчлөлийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай 1 1 1 1
20 Үйлдвэрийн хог хаягдлын тухай 1 1 1 1
21 Золбин нохой, муур устгах тухай 1 1 1 1
22 Гол горхи, худаг усны ашиглалт, хамгаалалтын тухай 1 1 1 1
23 Цалинтай чөлөө хүсэх тухай 1 1 1 1
24 Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 1 1 1 1
25 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай 1 1 1 1
26 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагааны тухай 1 1 1 1
Нийт 139 139 139 137 2

            НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МӨРӨӨР

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

/ 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар өссөн дүнгээр /

2017 оны 09 дүгээр сарын 26

Дүүргийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, тэднийг мэдээллээр ханган, үйл ажиллагаагаа ил тод нээлттэй явуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг авч үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн хариу мэдэгдэх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

2017 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг нэгтгэн үзэхэд тус дүүргийн иргэдээс УИХ болон Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Засгийн газрын 11-11 төв, 1200 тусгай дугаарын утсанд тус тус хандсан өргөдөл, гомдол байхгүй байна. Дүүргийн Засаг даргад болон Тамгын газарт уламжилсан 139 өргөдөл бичгээр ирснээс хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн 137, шийдвэрлэх шатандаа 2 өргөдөл байна.  Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 98,5%-тай байна. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5 хоног 1 цаг 40 минут, өргөдлийн нэгдсэн индекс 0,873 буюу A үнэлгээтэй байна.

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЛААР

Иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль болон нийслэлийн Засаг даргын А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам зэргийг байгууллагын өргөдөл, гомдлын мэдээллийн самбар, мэдээллийн ил тод байдлын самбар, дүүргийн веб сайтад байршуулав.Мөн иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол хүлээн авах албан тушаалтны мэдээлэл, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, өргөдөл, гомдол гаргах загвар, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ, зохион байгуулсан ажлын тайлан, хандалтын тайланг улирал бүр гарган, байгууллагын өргөдөл гомдлын самбар, ил тод байдлын самбар, дүүргийн веб сайтад байршуулан ажиллаж байна.

Иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх зорилгоор “Иргэн таныг сонсъё” уулзалт, “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”, 70491019 Нээлттэй утсыг ажиллуулаад байна.

 

“Иргэн таныг сонсъё” уулзалт

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/14 дүгээр  захирамжийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр дүүргийн удирдлагууд ахмадуудтай хийх “Иргэн таныг сонсъё” нэртэй уулзалтыг хуваарийн дагуу хороо тус бүрт зохион байгууллаа. Уулзалтыг хуваарийн дагуу 4 удаа зохион байгуулсан бөгөөд давхардсан тоогоор 570 иргэн хамрагдсан, санал бодлоо солилцлоо. 45 иргэнээс нийт  3 санал, 77 хүсэлт гарч, 68 хүсэлтийн хариу тайлбар мэдээллийг уулзалтын үеэр өгөн, 5 хүсэлтийн хариуг утсаар өгч, 4 хүсэлт шийдвэрлэх шатандаа байна. Санал хүсэлтийн 94,8% нь шийдвэрлэгдсэн, 5,2% нь шийдвэрлэх шатандаа байна.

“Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”

Дүүргийн ИТХ-ын 2009 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу Засаг даргын 2017 оны А/31 дүгээр захирамжаар Засаг даргын Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогчоор ахлуулсан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй мэргэжлийн байгууллагын ажлын хэсэг дүүргийн төвөөс алслагдан оршин сууж буй мал бүхий иргэд, малчин айл өрхөд  2017 оны 2 дугаар сарын 14, 2 дугаар сарын  23-ны өдрүүдэд “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г үзүүллээ. 8 төрлийн үйлчилгээг 87 өрхийн 316 иргэнд 11 төрлийн 240 гаруй тараах материал, гарын авлага тараагаад байна. 26 иргэнээс 1 санал 45 хүсэлт гаргасан бөгөөд дүүргийн ИТХ-ын дарга, Засаг даргын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч болон холбогдох мэргэжилтнүүд 38 хүсэлтийн хариуг уулзалтын үеэр өгч, 4 хүсэлтийн хариуг утсаар эргэн мэдэгдэж, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 3 хүсэлт байна

 

 

 

ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА                                            Э.ЭРДЭНЭТУЯА

 

 

ХЯНАСАН

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА                                                    М.ДАВААНЯМ

 

 

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН

ХОРОО, ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ,САНАЛ, ХҮСЭЛТ  ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                           Б.ОТГОНБАТ

 

 

Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан
1/1/2017 - 9/25/2017 Тайлан гаргасан: 2017 он 9 сар 26 өдөр.   8 цаг : 47 минут № 03
Д/д Ангилал Өргөдөл, гомдлын тоо Өргөдөл, гомдлын хувь
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 82 58.99%
2 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 14 10.07%
3 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 6 4.32%
4 Гэр хүсэх тухай 5 3.60%
5 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны тухай 4 2.88%
6 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн болон ТҮЦ, павильон, ил задгай худалдаа, үйлчилгээний тухай 3 2.16%
7 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар өмчлөх хүсэлтийн тухай 3 2.16%
8 Барилгын лавлагаа, мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 2 1.44%
9 Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай 2 1.44%
10 Өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай 2 1.44%
11 Инженерийн байгууламжийн эвдрэл, гэмтлийн тухай 1 0.72%
12 Төвлөрсөн цахилгаан хангамжийн тухай 1 0.72%
13 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны тухай 1 0.72%
14 Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн тухай 1 0.72%
15 Том оврын тээврийн хэрэгслийн зөрчлийн тухай 1 0.72%
16 Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны тухай 1 0.72%
17 Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн тухай 1 0.72%
18 Хоолны газар, баар, рестораны үйлчилгээний тухай 1 0.72%
19 Өмчлөлийн эрхийн гэрчилгээ дахин олгох тухай 1 0.72%
20 Үйлдвэрийн хог хаягдлын тухай 1 0.72%
21 Золбин нохой, муур устгах тухай 1 0.72%
22 Гол горхи, худаг усны ашиглалт, хамгаалалтын тухай 1 0.72%
23 Цалинтай чөлөө хүсэх тухай 1 0.72%
24 Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 1 0.72%
25 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай 1 0.72%
26 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагааны тухай 1 0.72%
Нийт өргөдөл, гомдлын дүн 139 100.00%
Бүлэг : Багахангай дүүрэг
Байгууллага : Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Нэгж : – Бүгд –
Албан хаагч : – Бүгд –
НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

1234567891 тайлан2 тайлан3 тайлан4 тайлан5 тайлан6scan0001 scan0002 scan0003 scan0004 scan0005 scan0006 scan0007 scan0008 scan0009 scan0010

14572475_661787773983998_264085266_o 14585697_661787637317345_338054413_o

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МӨРӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

/2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар/

2016 оны 09 дугаар сарын 27

Дүүргийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, тэднийг мэдээллээр ханган, үйл ажиллагаагаа ил тод нээлттэй явуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг авч үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн хариу мэдэгдэх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг нэгтгэн үзэхэд тус дүүргийн иргэдээс УИХ болон Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Засгийн газрын 11-11 төвд хандсан 2, Smart UB аппликейшн-д 1, 1800-1200 тусгай дугаарын утсанд  хандсан 1 өргөдөл байна. Дүүргийн Засаг даргад болон Тамгын газарт уламжилсан 81 өргөдөл бичгээр ирснээс хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн 81 байна. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 100%-тай байна. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 17 цаг 00 минут, өргөдлийн нэгдсэн индекс 0,861 буюу A үнэлгээтэй байна.

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЛААР

Иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, нийслэлийн Засаг даргын А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журмыг байгууллагын өргөдөл, гомдлын мэдээллийн самбар, мэдээллийн ил тод байдлын самбар, дүүргийн веб сайтад байршуулав. Мөн Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргахад шаардагатай бичиг баримтын жагсаалт, өргөдөл, гомдол хүлээн авах албан тушаалтны мэдээлэл, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, өргөдөл, гомдол гаргах загвар, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ, зохион байгуулсан ажлын тайлан, хандалтын тайланг улирал бүр гарган, байгууллагын өргөдөл гомдлын самбар, ил тод байдлын самбар, дүүргийн веб сайтад байршуулан ажиллаж байна.

Иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх зорилгоор “Иргэн таныг сонсъё” уулзалт, “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”, 70491019 Нээлттэй утсыг ажиллуулаад байна.

 “Иргэн таныг сонсъё” уулзалт

Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн “Иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарийг шинэчлэн батлах тухай” А/15 дугаар захирамжийг батлуулан, биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Уулзалтыг хуваарийн дагуу 2 удаа зохион байгуулсан бөгөөд давхардсан тоогоор 280 иргэн хамрагдан, санал бодлоо солилцлоо. Нийт 36 санал хүсэлт гарч, хариуг уулзалтын үеэр холбогдох албан тушаалтан өгөв.

Мөн УИХ-ын гишүүд болон холбогдох албан тушаалтнууд дүүргийн иргэдтэй 3 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 517 иргэн хамрагдан, 30 иргэнээс 63 санал хүсэлт амаар болон бичгээр гарган, холбогдох албан тушаалтан хариуг өгч, тайлбар мэдээллийг хийлээ.

Санал хүсэлтийн 91,1% нь шийдвэрлэгдэн, 9,9% нь шийдвэрлэх шатандаа буюу холбогдох хэлтэс албадад саналыг хүргүүлээд байна.

“Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”

Дүүргийн ИТХ-ын 2009 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу Засаг даргын А/71 дүгээр захирамжаар батлагдсан 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй мэргэжлийн байгууллагын ажлын хэсэг дүүргийн төвөөс алслагдан оршин сууж буй мал бүхий иргэд, малчин айл өрхөд 2016 оны 04 дүгээр сарын 18, 5 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г үзүүллээ. 13 төрлийн үйлчилгээг 26 өрхийн 130 иргэнд 8 төрлийн 170 гаруй тараах материал, гарын авлага тараагаад байна.

Мөн дүүргийн Улаан загалмайн хороо, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв, Хангай цогцолбор сургууль хамтран зохион байгуулсан “Сайн үйлс”-ийн аяны хүрээнд цугларсан 215500 төгрөгний үнэ бүхий элгэвч, нэмнээ, лаа шүдэнз, хувцас, бээлийг малчин болон мал бүхий айл өрхөд гардуулан өгөв.

 

                        ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА                                                Э.ЭРДЭНЭТУЯА

 

 

ХЯНАСАН

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА                                                М.ДАВААНЯМ

БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН

ХОРООД, ИРГЭДИЙН ЭРЭЛТ ХҮСЭЛТ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                             Б.ГЭРЭЛЦОЛМОН

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА
АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2016 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2016.09.27                                                                                                                                Багахангай дүүрэг
Өргөдөл гомдлын агуулга Нийт тоо Хэлбэр Агуулга Шийдвэрлэж хариу өгсөн Шийдвэрлэж байгаа
  Амаар   Бичгээр   Утсаар Цахим хэлбэрээр Дээд байгууллагаас ирсэн Талархал  Санал  Хүсэлт  Гомдол  Мэдэгдэл Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Хугацаа болоогүй Хугацаа хэтэрсэн
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 31 31 31 31
2 Гэр хүсэх тухай 9 9 9 9
3 Орон сууц хүсэх тухай 6 6 6 6
4 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 5 5 5 5
5 Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 4 4 4 4
6 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны тухай 2 2 2 2
7 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 2 2 2 2
8 Байгалийн нөөц ашиглалт, хамгаалалтын тухай 2 2 2 2
9 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар эзэмших хүсэлтийн тухай 2 2 2 2
10 Газрын маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх тухай 2 2 2 2
11 Нийтийн эд аж ахуйн ашиглалт, үйлчилгээний тухай 1 1 1 1
12 Авто зам цэвэрлэгээ, ашиглалтын тухай 1 1 1 1
13 Байгаль орчны дүгнэлт гаргуулах тухай 1 1 1 1
14 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар өмчлөх хүсэлтийн тухай 1 1 1 1
15 Орон сууцны дээврийн засвар, үйлчилгээний тухай 1 1 1 1
16 Орон сууцны 1-р давхарт байрлах үйлчилгээний газруудын тухай 1 1 1 1
17 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн болон ТҮЦ, павильон, ил задгай худалдаа, үйлчилгээний тухай 1 1 1 1
18 Хөдөлмөр зуучлалын тухай 1 1 1 1
19 Нийслэлийн Засаг даргын Хэрэгжүүлэгч агентлагуудын үйл ажиллагааны тухай 1 1 1 1
20 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны тухай 1 1 1 1
21 Худаг, ус гаргах тухай 1 1 1 1
22 Нийгмийн асуудал шийдвэрлүүлэх тухай 1 1 1 1
23 Үйлчилгээний болон бусад салбарын албан хаагчийн ёс зүйн тухай 1 1 1 1
24 Гэр бүлийн хүчирхийлэл, аюулгүй байдлын тухай 1 1 1 1
25 Газрын гэрчилгээ, лавлагаа, мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай 1 1 1 1
26 Санхүүжилтийн тухай 1 1 1 1
Нийт 81 77 4 1 77 3 81
                                                                                  ТАНИЛЦСАН
                                                                                  ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
                                                                                  ДАРГА                                           Э.ЭРДЭНЭТУЯА
                                                                                    ХЯНАСАН
  ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
                  ДАРГА                                       М.ДАВААНЯМ
                                                                                    МЭДЭЭ ГАРГАСАН
                                ХОРООД, ИРГЭДИЙН ЭРЭЛТ ХҮСЭЛТ ХАРИУЦСАН
                                МЭРГЭЖИЛТЭН                             Б.ГЭРЭЛЦОЛМОН

001002003004005006007008009010011Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан_Page_1Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан_Page_2Binder1_Page_1Binder1_Page_2Binder1_Page_3Binder1_Page_4Binder1_Page_5Binder1_Page_6Binder1_Page_2Binder1_Page_3Binder1_Page_1Binder1_Page_1Binder1_Page_2Binder1_Page_1Binder1_Page_2Binder1_Page_3Binder1_Page_4Binder1_Page_5scan00012626_Page_12626_Page_2Binder1223_Page_1Binder1223_Page_2Binder1223_Page_3scan0023Binder1_Page_1 Binder1_Page_2 Binder1_Page_3 Binder1_Page_4 Binder1_Page_1 gfgfdgdf

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>