Дүрэм журам

 

Засаг даргын Тамгын газар, хэлтсүүдийн дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2012 оны 190 дүгээр тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/03 дугаар захирамжийг үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. 1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дүрмийг нэгдүгээр, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дүрмийг хоёрдугаар, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дүрмийг гуравдугаар, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дүрмийг дөрөвдүгээр, Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дүрмийг тавдугаар, Цэргийн штабын дүрмийг зургадугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
  2. 2. Засаг даргын Тамгын газрын дүрэмд байгууллагын дотоод журмыг нийцүүлэх, албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээг шинэчилж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /М.Давааням/-т даалгасугай.

ДАРГА Э.ЭРДЭНЭТУЯА