Дүүргийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл