ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

sssssssss-1024x791
Binder1_Page_2ssssssssssssssss
jhjhjhjh

Үндсэн чиг үүрэг: 

  • Засаг даргын Тамгын газрын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд Төрийн захиргааны үйл ажиллагааг мэргэжлийн үндсэн дээр удирдан зохион байгуулах, уялдуулан зохицуулах
  • Байгууллагын хүний нөөцийн оновчтой менежмент бүрдүүлэн ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, албан хаагчдыг чадавхижуулах
  • Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж, хангуулах, архивын үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу эрхлэх
  • Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийн зорилтын биелэлтийг хангуулах
  • Хороодын ажлын албыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах
  • Иргэдийн эрэлт, хүсэлтийг шийдвэрлэх, уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, гарсан санал хүсэлтийг нэгтгэн, үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллахад хяналт тавин хэрэгжилтийг хангуулах
  • Харилцан ашигтай гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, төрийн захиргааны үйл ажиллагааг орчин үеийн цахим системийн дагуу үр дүнтэй явуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
2014.07.22
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page