Хаягийн мэдээллийн санг хянах, засварлах, зэрэгцүүлэнсэн хаягийн мэдээллийн сан үүсгэх Ажлын хэсэг байгуулах тухай

0
10