Нийслэлийн иргэдийн эрх зүйн боловсрол дэд хөтөлбөр, дүүргийн Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан 2-р шатны хөтөлбөрийн хүрээнд “АРХИГҮЙ ОРЧИН” аян зарлаж байна.

0
114