Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар хурлаас өгсөн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулах тухай

0
13