Дүүргийн доторх болон 1,2 дугаар хороог холбосон авто замын зорчих хэсгийн эвдрэл хагарлыг нөхөх, засварлах ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

0
21