2009 оны 143 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ил тод байдлыг илтшэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн дагуу Нийслэлийн байгууллагуудын цахим хуудасны ил тод байдалд үннэдгээ хийсэн товч танилцуулга болон цаашид анхаарч ажиллах зөвлөмжд

0
73