Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 8 тэрбум төгрөгний өртөг бүхий Цэвэршүүлэх байгууламж, ариутгах, татуурга усан сангийн ажил 60%-тай байна.

0
1057