Дүүргийн хэмжээнд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцэн нөөцөд бүртгэлтэй иргэдийн судалгаа хийгдэж байгаа тул нөөцөд бүртгэлтэй иргэд судалгаанд хамрагдана уу.

0
385