НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

0
194

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын

2018 оны …. сарын …. –ны өдрийн

……… дугаар захирамжийн хавсралт

 

 НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

Эрх зүйн сургалтын нэр Хугацаа Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан Хамрах хүрээ Зарцуулах хөрөнгө

/мян, төг/

1 Хууль, эрх зүйн сургалтын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих 1-р улиарлд  

 

 

 

 

ЗДТГ

С.Ц

 

энд-аюуш

 

 

 

 

 

ЗДТГ

ГБХЗХХ

Цагдаагийн тасаг

 

 

 

 

ЗДТГ

 

ЗДТГ

 

 

ЗДТГ

 

 

ЗДТГ

 

 

Цагдаагийн тасгийн

ЗЦХ

 

 

УБХ

М.Уранцэцэг

 

ЗДТГ

ХНХҮХ

 

ОБХ

Зорилтот бүлгүүд

ААНБ

200.000
2 Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон акт гаргах чиглэлээр сургалт 1-р улиралд
3 Эрх зүйн шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд шинээр батлагдсан хуулиуд болон  боловсруулж буй хуулиудын төсөл, бусад холбогдох хууль тогтоомжийн талаарх сургалт, сурталчилгаа, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, санал авах Жилдээ
4 Захиргааны ерөнхий хууль Жилдээ Төрийн албан хаагч, иргэд 150.000
5 Зөрчлийн тухай хууль, тогтоомж      
6 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль Жилдээ Зорилтот бүлгүүд
7 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлж, түүний хор уршгийг ойлгуулан таниулах сургалт 2,3-р

улиралд

8 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт Жилдээ Төсвийн байгууллагын удирдлагууд, төрийн албан хаагчид 200.000
9 Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлагын чиглэлээр сургалт Улирал бүр Төрийн албан хаагчид
10 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, журам, еdoc.mn програм ашиглалтын талаарх сургалт Улирал бүр Архив, бичиг хэргийн ажилтан болон төрийн албан хаагчид
11 Байгууллага болон хувь хүний нууцийн талаарх сургалт Жилдээ

 

Жилдээ

 

 

Улиарл бүр

 

Жилдээ

 

Төрийн албан хаагчид
12 Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт Иргэд, олон нийт
13 Иргэний гэр бүлийн болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр сургалт ААНБ, иргэд
18 Хөдөлмөрийн тухай хууль, тогтоомжийн чиглэлээр ААНБ, иргэд 100.000
19 Гамшгаас хамгаалах хууль, тогтоомжийн чиглэлээр Аж ахуйн нэгж байгууллагууд
20 Нийгмийн халамж, хамгааллын  хууль, тогтоомжийн чиглэлээр Улирал бүр НХҮХ

 

Зорилтот бүлгүүд
21 Нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийн чиглэлээр НДХ

 

Ажил олгоч эзэд, хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд,
22 Татварын тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан журам, зааврын чиглэлээр Жилдээ Татварын хэлтэс

 

Татвар төлөлгч иргэд
23 Эрүүл мэндийн хууль, тогтоожмийн чиглэлээр сургалт Жилдээ ЭМТ Иргэд
24 Боловсролын тухай хууль, тогтоомжоор сургалт Жилдээ ЗДТГ ХЦСургуулийн багш, ажилчид
25 Батлан хамгаалах салбарын хууль тогтоомж сурталчилах сургалт Жилдээ ЗДТГ Цэргийн насны иргэд, ААНБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Хууль, эрх зүйн сургалтын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, биелэлт гаргах Хууль, эрх зүйн сургалтын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 15 заалттайгаар боловсруулан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/27 дугаар захирамжаар батлуулан, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажиллалаа. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хууль, эрх зүйн сургалтууд зохион байгуулагдав  

 

100

2 Шинэчлэгдэн боловсруулагдаж байгаа хууль, журмын төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах          Тайлангийн хугацаанд дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай хамтран 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр дүүргийн Иргэний танхимд Захиргааны ерөнхий хуулиар зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл 50 иргэнийг  хамруулсан бөгөөд мөн энэ үеэр Нээлттэй нийгэм форум төслийн менежер Б.Хишигсайхан  “Захиргааны ерөнхий хуулийн ойлголт” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгийн үеэр иргэдээс 16 төрлийн санал гарсан байна.

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авах хэлэлцүүлгийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эмэгтэй төлөөлөгчдийн дунд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт 10 төлөөлөгч хамрагдаж, Захиргаа, хуулийн хэлтсээс хуулийн төслийн танилцуулга хийж, хэлэлцүүлгийг удирдан явуулсан бөгөөд хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал гараагүй байна. Хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос хуулийн төслийг санаачилсан УИХ-ын эмэгтэй төлөөлөгчдөд талархал илэрхийлсэн захидал хүргүүлэв.

Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөлд дүүргийн Цагдаагийн тасаг, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар, сургууль, цэцэрлэгүүдээс “Хүүхдийн эрхийн ногоон карт”-аар санал асуулга авах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд энэхүү санал асуулгаар Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн төсөлд тусгуулах 6, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөлд тусгуулах 2, нийт 8 санал ирүүлснийг нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэв.

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгуулах 13 санал, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд тусгуулах 4 саналыг НЗДТГ-ын ХЭЗХ-т хүргүүлсэн байна.

2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр дүүргийн Боловсролын хэлтэс, “Хангай” цогцолбор сургууль, Боловсролын өмнөх насны цэцэрлэгийн багш ажилчид, иргэдийг оролцуулан шинээр батлагдан гарсан Монгол улсын “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”, зам тээврийн хэрэг ослын талаар мэдээ, мэдээлэл хийж зам тээврийн хэрэг, ослоос насанд хүрээгүй хүүхэд багачуудыг урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөөнд оролцогчдын санал хүсэлтийг авч хэлэлцүүлэг зохион байгуулан, зурагт хуудас, санамж, сэрэмжлүүлэг тараан ажиллав. Хэлэлцүүлэг зөвлөгөөнд 115 хүн оролцож цаашид зам тээврийн хэрэг ослоос хүүхдийг хамгаалах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, учирсан хор уршгийг арилгах, мөн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй, хурд хэтрүүлэхгүй, хамгаалах бүс, хамгаалах малгай, хамгаалах суудал хэрэглэхийн ач холбогдлын талаар сурталчилж ажиллав.

 

 

 

 

 

Шинээр батлагдсан хуулийн төслийг тухай бүр танилцуулан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ажиллав.

 

 

 

 

 

90