МЕНЕЖЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

 

 

                                                                           “Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн                                                                түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын  хавсралт 2                       (Төрийн жинхэнэ албан хаагч – Менежерийн үйл ажиллагааны

үр дүн, мэргэшлийн түвшин (үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг                                                                              дүгнэх)-г үнэлэх Үлгэрчилсэн загвар)

 

ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ

(Илтгэх хуудас)

           

            НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ

 

 1. Менежерийн үүргийн биелэлт

 

1.1.Менежерийн үр дүнгийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх)-ний хавсралт болох “Нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан, тусгай  ажил, үйлчилгээнээс бусад … нийт ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний хэрэгжилтийг ажил, үйлчилгээ  тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа)-ийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:

Хүснэгт 1

Гэрээнд тусгагдсан  нийт ажил, үйлчилгээ, тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа)бүрээр хүрэх  түвшин Жинхэнэ гүйцэт-гэл (тоо, чанар, хугацааны шалгуур үзүүлэлт бүрийн  хүрсэн түвшингээр) Тухайн нийт ажил, үйлчилгээний биелэлтэд төсвийн шууд захирагчийн өгсөн үнэлгээ (Нийт ажил, үйлчилгээ бүрийн  биелэлтэд 0-30 оноо)
1 2 3
Ажил, үйлчилгээ - 1.1.1: (Ажил, үйлчилгээний нэр, шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрэх түвшин)……………………………………………………………………  
Ажил, үйлчилгээ - 1.1.2: (Ажил, үйлчилгээний нэр, шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрэх түвшин)…………………………………………………………… гэх мэт  
Нийт (тусгай ажил, үйлчилгээнээс бусад) ажил, үйлчилгээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО

 

1.2.Гэрээний хавсралт болох “Нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан, төсвийн шууд захирагчийн тусгайлан сонгосон … тусгай ажил, үйлчилгээ (гарц)ий хэрэгжилтийг ажил, үйлчилгээ  тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа)-ийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:

 

 

 

Хүснэгт 2

Гэрээнд тусгагдсан  тусгай   ажил, үйлчилгээ, тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа) бүрээр хүрэх  түвшин Жинхэнэ гүйцэт-гэл (тоо, чанар, хугацааны шалгуур үзүүлэлт бүрийн хүрсэн түвшингээр) Тухайн тусгай  ажил, үйлчилгээний биелэлтэд төсвийн шууд захирагчийн өгсөн үнэлгээ (Тусгай  ажил, үйлчилгээ бүрийн  биелэлтэд 0-40 оноо)
1 2 3
Ажил, үйлчилгээ - 2.1.1: (Ажил, үйлчилгээний  нэр, шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрэх түвшин)……………………………………………………………………  
Ажил, үйлчилгээ - 3.1.2: (Ажил, үйлчилгээний нэр, шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрэх түвшин)…………………………………………………………… гэх мэт.  
Тусгай ажил, үйлчилгээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО

 

1.3.Гэрээнд Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх талаар тусгагдсанзорилтын хэрэгжилтийг зорилт тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:

Хүснэгт 3

Гэрээнд мэдлэг  чадвараа дээшлүүлэх  талаар  дэвшүүлсэн зорилтууд, тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт Жинхэнэ гүйцэтгэл (шалгуур үзүүлэлт бүрийн хүрсэн түвшингээр) Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлтэд  төсвийн шууд захирагчийн өгсөн  үнэлгээ (Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт бүрийн биелэлтэд  0-30 оноо)
1 2 3
Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт - 1-ийг хэрэгжүүлэх  хүрээнд:а) ………………………………………………………………………б)…………………………… г.м.    
Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт - 2-ыг хэрэгжүүлэх  хүрээнд:а) ……………………………….…………………………………….б)…………………………… г.м.    
Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО

           

1.4.Тухайн менежерийн төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбоотой хууль тогтоомж, стандартыг чанд мөрдөх, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ёс зүйн болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэхтэй холбогдсон үүргийн биелэлтийн талаарх дүгнэлт:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………….

 

            2.Төсвийн шууд захирагчийн үүргийн биелэлт

           

1.5.Төсвийн шууд захирагчийн хүлээх үүргийн биелэлтийн талаарх менежерийн сэтгэл ханамжийн түвшин

√√√

1.5.1.Мененер гэрээний нөгөө тал болох төсвийн шууд захирагчийн хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хэрхэн үнэлж байгаагаа доорхи дөрвөлжний аль тохироход        гэж тэмдэглэнэ.

 

 

 

 

Бага                                Дунд  зэрэг                           Их

 

1.6. Эрхэлж байгаа ажлынхаа талаарх менежерийн сэтгэл ханамжийн түвшин

 

√√√

1.6.1.Одоогийн эрхэлж байгаа ажилдаа хэр зэрэг сэтгэл ханамжтай байгаагаа үнэлж, доорхи дөрвөлжний аль тохироход            гэж тэмдэглэнэ.

 

 

 

 

 

             Бага                               Дунд зэрэг                                    Их

 

 1. 3. Тайлангийн баталгаажуулалт

Ажлын гүйцэтгэлээ тайлагнасан менежер:

……………………………………    / ……………………………………. /

(гарын үсэг)

                                                ………………………

                                                        (огноо)

 

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

 

 1. 4. Гэрээний биелэлтийн үнэлгээ

      4.1.Төсвийн шууд захирагч менежерийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг дүгнэж,  дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:

Хүснэгт 4

Гэрээний үзүүлэлт Өгвөл зохих дундаж оноо Өгсөн дундаж оноо
1 2 3
1.Нийт ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний биелэлт 0-30
2.Тусгай ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний биелэлт 0-40
3.Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлт 0-30
Н и й т   о н о о 0-100

 

 

 

 

4.2.Төсвийн шууд захирагч  гэрээг дүгнэж өгсөн үнэлгээгээ                  гэж тэмдэглэнэ:

Хүснэгт 5

“А” буюу “Маш сайн” “В” буюу “Сайн” “С” буюу “Хангалттай “D” буюу “Дутагдалтай” “F” буюу “Хангалтгүй”

 

5.Төсвийн шууд захирагчийн тэмдэглэл:

5.1.Хэрэв менежерт “А” буюу “Маш сайн”, эсхүлл “D” буюу “Дутагдалтай”, “F” буюу “Хангалтгүй” үнэлгээ өгсөн бол үндэслэл: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   ………………………

5.2.Гэрээний биелэлтийн үнэлгээг үндэслэн  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал:

1) ……………………………………………………………………………………..

2)……………………………………………………………………………… г.м.

                      

 1. 6. Дараагийн шатны даргын тэмдэглэл

6.1.Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээг:                Зөвшөөрсөн

 

Зөвшөөрөхгүй

6.2.Зөвшөөрөхгүй тохиолдолд:

1)Үндэслэл: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

“….”  буюу  “………………………”

2)Дараагийн шатны даргын үнэлгээ:

 

 

 1. 7. Гэрээний биелэлтийн үнэлгээний баталгаажуулалт

 

7.1.Үнэлгээ өгсөн:

Төсвийн шууд захирагч

……………………………….        ………………………  / ……………………………………../

(албан тушаал)                         (гарын үсэг)                                     

Тэмдэг

………………………….

(огноо)

 

Дараагийн шатны дарга

……………………………….        ………………………  / ……………………………………../

(албан тушаал)                     (гарын үсэг)                                     

………………………….

(огноо)

 

7.2.Үнэлгээтэй танилцсан:

Менежер

………………………   /………………………………………../

                                               (гарын үсэг)

…… ………………….

(огноо)

 

ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ АРГАЧЛАЛ

 

“Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам (цаашид /Журам/ гэх)”-ын 2 дугаар хавсралт “Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин (үр дүнгийн гэрээ /цаашид “Гэрээ” гэх/-ний  биелэлтийг дүгнэх)-г үнэлж дүгнэх Үлгэрчилсэн загвар (цаашид /Загвар/ гэх)”-ын дагуу менежерийн гэрээний биелэлтийг үнэлж дүгнэхэд энэхүү аргачлалыг баримтална.

 

            НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ

 

Менежер гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтээ дээр дурдсан Загварын дагуу доорх байдлаар тайлагнана.

 

 1. Менежерийн үүргийн биелэлтийг тайлагнах

 

Загварын 1.1-ийн “нийт ажил, үйлчилгээ (гарц)” гэсний өмнөх зайд гэрээнд тусгагдсан нийт ажил, үйлчилгээний  тоог бичнэ.

Нийт ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний хэрэгжилтийг үнэлэх  Хүснэгт 1-ийн 1 дэх баганад гэрээнд тусгагдсан тусгай ажил, үйлчилгээнээс бусад нийт ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа) бүрийн хүрэх түвшинг  бичнэ. Уг хүснэгтийн 2 дахь баганад тухайн ажил, үйлчилгээний жинхэнэ гүйцэтгэлийг тоо, чанар, хугацааны шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн түвшингээр тодорхойлж бичнэ. Хэрэв дотоод болон нэмэлт ажил, үйлчилгээ хэрэгжүүлсэн бол тэдгээрийн гүйцэтгэлийг мөн тайлагнана.

Хүснэгт 1-ийн 3 дахь  баганыг менежер үнэлгээнд зориулан бөглөхгүй үлдээнэ.

Загварын 1.2-ын “тусгай ажил, үйлчилгээ (гарц)” гэсний өмнөх зайд гэрээнд тусгагдсан тусгай ажил, үйлчилгээний тоог бичнэ.

Тусгай ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний хэрэгжилтийг үнэлэх Хүснэгт 2-ыг Хүснэгт 1-ийн адил аргачлалаар үйлдэнэ.

Загварын 1.3-ын “зорилтын хэрэгжилтийг” гэсний өмнөх зайд гэрээнд тусгагдсан мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын тоог бичнэ.

 Хүснэгт 3-ын 1 дэх баганад гэрээнд тусгагдсан мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх талаар дэвшүүлсэн зорилтууд, тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлтийг, 2 дахь баганад тухайн дэвшүүлсэн зорилтын жинхэнэ гүйцэтгэлийг шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлж бичнэ.

Хүснэгт 3-ын 3 дахь баганыг менежер үнэлгээнд зориулан бөглөхгүй үлдээнэ.

Төсвийн шууд захирагч дүгнэлт өгөх тул менежер Загварын 4-ийг бөглөхгүй.

 

2.Төсвийн шууд захирагчийн үүргийн биелэлт

 

Менежер өөрийн ажлын үр дүнг цаашид сайжруулах зорилгоор гэрээний нөгөө тал болох төсвийн шууд захирагчийн хүлээсэн үүргийн биелэлтийн талаарх үнэлгээгээ Загварын 1.5-д илэрхийлнэ.

Менежер Загварын 1.6-д өөрийн эрхэлсэн ажлын талаарх сэтгэл ханамжийн байдлаа илэрхийлнэ.

 

 

 

 

 1. 3. Тайлангийн баталгаажуулалт

Менежер тайлагналтай холбоотой дээрх мэдээллийн үнэн зөвийг баталгаажуулж гарын үсэг зурах бөгөөд “Илтгэх хуудас”-ыг төсвийн шууд захирагчид үнэлгээ хийлгүүлэхээр өгнө.

 

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

 

 1. 4. Гэрээний биелэлтийн үнэлгээ

Төсвийн шууд захирагч менежерээс Илтгэх хуудас хүлээж авсаны дараа гэрээнд тусгагдсан нийт болон тусгай ажил, үйлчилгээ, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт тус бүрийн биелэлтийг доорх байдлаар үнэлэнэ:

4.1.Загварын 1.1-ийн   нийт ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний хэрэгжилтийг дүгнэхдээ  журмын 6.2-т заасны дагуу олж авсан мэдээлэл, менежерийн “Илтгэх хуудас”-аар тайлагнасан гүйцэтгэл болон өөрт байгаа бусад мэдээлэлд үндэслэн тусгай ажил, үйлчилгээнээс бусад нийт ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний хэрэгжилтийг ажил, үйлчилгээ тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа) бүрээр тооцсоны үндсэн дээр ажил, үйлчилгээ тус бүрийн биелэлтэд 0-30 онооны үнэлгээ өгч, нийт ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийн үнэлгээний дундаж оноог гаргана. Дотоод ажил, үйлчилгээний биелэлтийг нийт ажил, үйлчилгээ рүү оруулж үнэлэнэ.

Тухайн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэлийн  шалгуур үзүүлэлт бүрээр хэрэгжүүлэн тодорхой үр дүнд хүрсэн бол 30, тухайн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлсэн боловч гүйцэтгэлийн зарим шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй, үр дүнд бүрэн хүрээгүй  бол 20-29, тухайн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил бүрэн дуусаж, ажил, үйлчилгээ хийгдэж байгаа бол энэ ажлын түвшинг харгалзан 14-19, тухайн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил бүрэн хийгдсэн бол энэ ажлын түвшинг харгалзан 5-13, тухайн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил хийгдэж эхэлсэн бол энэ ажлын түвшинг харгалзан 1-4 оноо өгч, тухайн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх талаар ямар нэг ажил хийгдээгүй  бол оноо (“0” гэж тэмдэглэнэ) өгөхгүй

Нийт ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийн  үнэлгээний дундаж оноог тооцохдоо ажил, үйлчилгээ тус бүрт өгсөн онооны нийлбэрийг үнэлгээ өгсөн нийт ажил, үйлчилгээний тоонд хувааж гаргана.

Загварын 1.2-ын тусгай ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийг дүгнэхдээ нийт ажил, үйлчилгээний биелэлтийг дүгнэсэн дээрх аргачлалыг ашиглах замаар тусгай ажил, үйлчилгээ тус бүрийн биелэлтэд 0-40 онооны үнэлгээ өгч, тусгай ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийн  үнэлгээний дундаж оноог гаргана.

Тухайн ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэлийн  шалгуур үзүүлэлт бүрээр хэрэгжүүлэн тодорхой үр дүнд хүрсэн бол 40, тухайн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлсэн боловч гүйцэтгэлийн зарим шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй, үр дүнд бүрэн хүрээгүй  бол 29-39, тухайн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил бүрэн дуусаж, ажил, үйлчилгээ хийгдэж байгаа бол энэ ажлын түвшинг харгалзан 18-28, тухайн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил бүрэн хийгдсэн бол энэ ажлын түвшинг харгалзан 7-17, тухайн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх бэлтгэл болон боловсруулалтын шатны ажил хийгдэж эхэлсэн бол энэ ажлын түвшинг харгалзан 1-6 оноо өгч, тухайн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх талаар ямар нэг ажил хийгдээгүй  бол оноо (“0” гэж тэмдэглэнэ) өгөхгүй

Тусгай ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийн үнэлгээний дундаж оноог тооцохдоо тусгай ажил, үйлчилгээ тус бүрт өгсөн онооны нийлбэрийг үнэлгээ өгсөн тусгай ажил, үйлчилгээний тоонд хувааж  гаргана.

Загварын 1.3-ын Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлтийг дүгнэхдээ  Хүснэгт 3-ын 3 дахь баганад зорилт тус бүрийн хэрэгжилтийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр нь тооцон үнэлгээ өгч, дундаж оноог гаргана.

Төсвийн шууд захирагч нийт болон тусгай ажил, үйлчилгээний хэрэгжилт, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлтэд өгсөн 3 үнэлгээг Хүснэгт 4-ийн 3 дахь баганад бичиж, “Нийт  оноо”-г гаргана.

Төсвийн шууд захирагч нийт оноог үндэслэн гэрээний биелэлтэд журмын 6.4.1-6.4.5-д заасан үнэлгээний аль нэгийг өгч, Хүснэгт 5-ын аль тохирох  нүдэнд        гэж тэмдэглэнэ.

Төсвийн шууд захирагч Загварын 1.4-т тухайн менежерийн төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбоотой хууль тогтоомж, стандарт, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэхтэй холбогдсон үүргийн биелэлтийн талаарх дүгнэлтээ бичнэ.

 

 1. 5. Төсвийн шууд захирагчийн тэмдэглэл

 

Хэрэв менежерт “А” буюу “Маш сайн”, эсхүл “D” буюу “Дутагдалтай”, “F” буюу “Хангалтгүй” үнэлгээ өгсөн бол Загварын 5.1-д үндэслэлээ бичнэ.

Төсвийн шууд захирагч нь гэрээний биелэлтийн үнэлгээг үндэслэн журмын 7.1-д заасан үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээ (урамшуулах, эсхүл хариуцлага хүлээлгэх)-ний саналаа Загварын 5.2-т бичнэ.

 

 1. 6. Дараагийн шатны даргын тэмдэглэл

 

6.1.Дараагийн шатны дарга төсвийн шууд захирагчийн   өгсөн үнэлгээг зөвшөөрч байвал “Зөвшөөрсөн”   гэсний дараах нүдэнд            гэж тэмдэглэнэ.

 

6.2.Хэрэв дараагийн шатны дарга төсвийн шууд захирагчийн өгсөн үнэлгээг зөвшөөрөхгүй  байвал “Зөвшөөрөхгүй” гэсний дараах нүдэнд             гэж  тэмдэглэнэ.Энэ тохиолдолд дараагийн шатны дарга төсвийн шууд захирагчийн өгсөн үнэлгээг зөвшөөрөхгүй  байгаа үндэслэл, өөрийн үнэлгээг бичнэ.Энэхүү үнэлгээ нь гэрээний биелэлтийн эцсийн үнэлгээ болно.

 

 1. 7. Гэрээний биелэлтийн үнэлгээний баталгаажуулалт

7.1.Загварын 7.1-д үнэлгээ өгсөн төсвийн шууд захирагч,  7.2-т үнэлгээтэй танилцсан менежер  тус тусын гарын үсгийг зурж, эрх бүхий этгээд  тэмдэг дарж албажуулна.

 

 

…………………. о О о ……………………………

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>