ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНЫ  ЗАХИРАМЖИНД КОДИФИКАЦИ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТАЙЛАН

0
288

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНЫ

 ЗАХИРАМЖИНД КОДИФИКАЦИ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТАЙЛАН

 

 

2018.12.04                                                                                               Багахангай дүүрэг

 

2018 оны 12-р сарын 04-ны байдлаар дүүргийн Засаг даргын А/192, Б/21 захирамж гарч, А-9 захирамжийг хүчингүй болгож, тэмдэг, тэмдэглэгээг хийж баталгаажуулсанаас бүхэлдээ хүчингүй болсон 6, хэсэгчлэн хүчингүй болсон 3 байгаа бөгөөд зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан, газрын үйл ажиллагаатай холбоотой захирамжууд байна. Үүнд:

  • Журмын хэрэгжилт хангуулах, тайлан биелэлт ирүүлэх, нэгтгэх, хүргүүлэх хуваарь шинэчлэн батлах тухай
  • Дүүргийн Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
  • Хот тохижилтын алба ОНОААТҮГ-ын бүтэц орон тоо, албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай
  • Зөвлөл дүүргийн онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, шуурхай ажлын хэсэг, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай
  • Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
  • Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай
  • Эзэмшиж буй газрын байршил өөрчлөх тухай
  • Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай
  • ХБИ-ийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шиэнчлэн байгуулах тухай

 

 

КОДИФИКАЦИ ХИЙСЭН БАРИМТУУД

 

 

Хүчингүй болгосон захирамжийн огноо, дугаар  

Захирамжийн агуулга

Хүчингүй болсон захирамжийн огноо  

Кодификацийн агуулга

1 2018.01.23

А/16

Журмын хэрэгжилт хангуулах, тайлан биелэлт ирүүлэх, нэгтгэх, хүргүүлэх хуваарь шинэчлэн батлах тухай 2016 оны 05.27 А/98 Бүхэлдээ
2 2018.01.26

А/19

Дүүргийн Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2013 оны 05.23

А/83

3 2018.03.16

А/48

Хот итохижилтын алба ОНОААТҮГ-ын бүтэц орон тоо, албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай 2017 оны А/20
4 2018.06.11

А/108

Зөвлөл дүүргийн онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, шуурхай ажлын хэсэг, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай 2016.12.15

А/231

Бүхэлдээ
5 2016. 11.28

А/205

Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2016.11.28

А/205

Бүхэлдээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэсэгчилэн

6 2018.09.14

А/157

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2011.06.13

А/105 Б.Тамир,

2011.12.06

А/197 Г.Даваадорж нарт холбогдох заалт

7 2018.09.14

А/153

Эзэмшиж буй газрын байршил өөрчлөх тухай 2017.12.08

А/244 Д.Лхамсүрэн, Ч.Сэржээ, 2012.09.14 А/129 Б.Оюун-Эрдэнэ Ц.Дэчмаа, 2015.03.03

А/42 Д.Баттөр, Н.Буянтөгс, Э.Лахгвасүрэн, Ц.Эрдэнэцэцэг, Л.Борхүү, Э.Пүрэвбадам нарт хамаарах заалт

8 2018.11.06

А/179

Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай 2013.06.27 А/117 Б.Саруул, 2018.09.14 А/153 э.Пүрэвбадам Ц.Эрдэнэцэцэг, Л.Борхүү нарт хамаарах заалт Хэсэгчилэн
9 2018.11.20 А/184 ХБИ-ийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шиэнчлэн байгуулах тухай 2016.06.07 А/103 Бүхэлдээ

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЯНАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА                                                  М.ДАВААНЯМ

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

МЭРГЭЖИЛТЭН                             С.ЦЭНД-АЮУШ