Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан

0
152
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан
1/1/2018 3/25/2018 № 02
Тайлан гаргасан: 2018 он 3 сар 26 өдөр.   17 цаг : 9 минут
Д/д Ангилал Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын тоо
5 хоногт 10 хоногт 15 хоногт 30 хоногт Хугацаа сунгаж Хугацаа хэтэрч Нийт
тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо
1 1800-1200 тусгай дугаарын утас 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
2 www.ub1200.mn цахим хуудас 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
3 Засгийн газрын  11-11 төв 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 3
4 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
5 Нутгийн захиргааны байгууллагууд 20 86.96% 0 0.00% 1 4.35% 2 8.70% 0 0.00% 0 0.00% 23
6 Smart UB аппликейшн, Clean UB аппликейшн 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
7 Мессеж 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
8 Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Нийт өргөдөл гомдлын дүн 21 80.77% 0 0.00% 1 3.85% 4 15.38% 0 0.00% 0 0.00% 26
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа Хоног Цаг Минут Нийт өргөдөл, гомдол
5 8 59 26