Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан

0
153
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан
1/1/2018 12/25/2018 № 02
Тайлан гаргасан: 2018 он 12 сар 25 өдөр.   10 цаг : 30 минут
Д/д Ангилал Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын тоо
5 хоногт 10 хоногт 15 хоногт 30 хоногт Хугацаа сунгаж Хугацаа хэтэрч Нийт
тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо % тоо
1 1800-1200 тусгай дугаарын утас 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
2 www.ub1200.mn цахим хуудас 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
3 Засгийн газрын  11-11 төв 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 0 0.00% 3
4 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
5 Нутгийн захиргааны байгууллагууд 63 62.38% 16 15.84% 8 7.92% 12 11.88% 0 0.00% 2 1.98% 101
6 Check My service аппликейшн 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
7 Мессеж 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
8 Шуурхай удирдлага,зохицуулалтын төв 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Нийт өргөдөл гомдлын дүн 64 60.95% 16 15.24% 8 7.62% 15 14.29% 0 0.00% 2 1.90% 105
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа Хоног Цаг Минут Нийт өргөдөл, гомдол
6 22 47 105