НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ХОРООДООС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

Үйлчилгээний бүлэг Үйлчилгээний нэр төрөл Үйлчилгээ авагч /хэрэглэгч/ Үйлчилгээ үзүүлэх хэлтэс, хороо Хамтран зохион байгуулах байгууллага
1 1 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх чиглэлээр “Нээлттэй хаалганы өдөр” буюу ажлаа танилцуулах өдөрлөг зохион байгуулах Иргэн Хэлтэс, хороод Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд
2 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх
3 “Иргэн таныг сонсьё” уулзалт Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Дүүргийн удирдлагууд
4 2 Өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх Өргөдөлгомдол хүлээн авч шийдвэрлэх Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Хэлтэс, Хороод Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд
5 3 хүний нөөцийн чиглэлээр Ажлын байрны сул орон тоог нөөцөөс нөхөхөөр зарлах Иргэн Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Нийслэлийн Төрийн албаны зөвлөл
6 Ажлын байрны сул орон тооны нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлах
7 4 Эрх зүйн ажлын чиглэлээр Хууль зүйн зөвлөгөө өгөх Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд
8 Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах
9 5 Шагнал олгох, шагналд тодорхойлох Монгол улсын цол хүртээх, одон медальд тодорхойлох, Засгийн газар, Яам, Нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын болон холбогдох бусад байгууллагын шагналд уламжлах Иргэн Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
10 6 Архивын үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр Архивын лавлагаа, мэдээлэл олгох Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс -
11 7 Иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах Ном, сонин, сэтгүүл хэвлэж тараах Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Хэлтэс, хороод Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд
12 Bagakhangai.ub.gov.mn сайтаар дамжуулан иргэдэд мэдээ, мэдээлэл хүргэх
13 Орон нутгийн телевизийн үйлчилгээ үзүүлэх Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд
14 8 Гэрээ байгуулах Иргэд, ААНБ-уудтай үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулах Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Хэлтсүүд -
15 9 Тусламж, дэмжлэг үзүүлэх Мөнгөн тусламж олгох Иргэн Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс -
16 Цэргийн албанаас халагдсан иргэдийг сургалтанд хамруулах, ажлын байранд зуучлах  

Иргэн

 

 

Цэргийн штаб Хөдөлмөрийн хэлтэс
17 Иргэнийг гэрээт цэргийн албан хаалгаж, ажлын байраар хангах -
18 Дулаан баригч яндан олгох Хороод
19 Хас зуух олгох
20 Дөл зуух олгох
21 Цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөнд хамрагдах иргэдийн нэрсийг УБЦТСК-д хүргүүлэх
22 Нийгмийн халамжийн тусламж
23 Хамтарсан багийн үйлчилгээ
24 Хүүхдийг амралт зусланд хамруулах Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Хороод
25 Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ХороодХөдөлмөрийн хэлтэс
26 Их дээд, сургууль болон МСҮТөвд суралцагчдыг цагийн ажлын байраар хангах Хороод Хөдөлмөрийн хэлтэс
27 10 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг хянаж баталгаажуулах Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Санхүү, төрийнсангийн хэлтэс  Худалдан авах ажиллагааны алба
28 11 Санхүүгийн тайлан хүлээн авч бүртгэх, санхүүжилт олгох Батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу сар бүр төсвийн санхүүжилт олгох Аж ахуйн нэгж, байгууллага -
29 Дүүргийн Аж ахуйн нэгж, байгууллага, төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайланг улирал бүр нэгтгэх
30 Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын дагуу төлбөр тооцоог гүйцэтгэх
31 Төсөвт байгууллагуудын нэмэлт санхүүжилтийн дансанд орлого орсон тухай бүр төлбөр тооцооны гүйлгээ хийх эрх нээх Иргэн,Аж ахуйн нэгж, байгууллага
32 Дүүргийн статистик мэдээ, мэдээлэл
33 Жилийн эцсийн мал тооллогын дүн /А дансны мэдээлэл/ Иргэн -
34 12 Асран хамгаалагч тогтоох Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох Иргэн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
35 Улсын асрамжийн газарт ахмад настанг асруулах тухай шийдвэр гаргаж, эрх бүхий байгууллагад уламжлах
36 Улсын асрамжийн газар, клиник сувилалд хүүхэд асруулах
37 13 Эрүүл мэнд, Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээ зохион байгуулах талаар Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит бие бялдрын түвшин тогтоох сорил авах Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Биеийн тамир,спортын хороо,Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд
38 Биеийн тамир, спортын өдөрлөг зохион байгуулах
39 Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах
40 Иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах Иргэн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс ХороодАж ахуйн нэгж, байгууллагууд
41 14 Боловсрол, соёлын чиглэлээр Дүүргийн “Иргэдийн өдөрлөг” зохион байгуулах Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Хэлтэс, хороод Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд
42 Урлаг соёлын арга хэмжээ зохион байгуулах Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Соёлын ордон,Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд
43 Төрөл бүрийн дугуйлан хичээллүүлэх Иргэн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс ХороодСоёлын ордон,
44 15 Ажлын байраар хангах чиглэлээр Ажил эрхлэх хүсэлтэй иргэдэд ажил олоход нь дэмжлэг үзүүлэх Иргэн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс Хөдөлмөрийн хэлтэсАж ахуйн нэгж, байгууллагууд
45 16 Тусгай зөвшөөрөл олгох чиглэлээр Тамхи худалдаалах үйл ажиллагааг эрхлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллага Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс -
46 Дүүрэгт  худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ААНБ, иргэнд зөвшөөрөл олгох
47 17 Лавлагаа, тодорхойлолт олгох чиглэлээр Хаягийн болон ам бүлийн тодорхойлолт гаргаж өгөх Иргэн Хороод -
48 Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлд тодорхойлолт олгох
49 Хорихын чөлөө олгох тухай хүсэлт гаргаж өгөх
50 18 Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр Чацарганы суулгац зээлээр олгох Иргэн Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс Хороод
51 Төмс, хүнсний ногооны үр олгох
52 Малчны тэмдэг, үнэмлэх олгох
53 Мод, сөөгний суулгац олгох
54 Ноосны урамшуулал олгох
55 Арьс ширний урамшуулал
56 Мод, сөөгний урамшуулал

 

 

 

 

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>