Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан

0
98
Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан
1/1/2018 3/25/2018 Тайлан гаргасан: 2018 он 3 сар 26 өдөр.   17 цаг : 18 минут № 03
Д/д Ангилал Өргөдөл, гомдлын тоо Өргөдөл, гомдлын хувь
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 14 53.85%
2 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 5 19.23%
3 Дулаан хангамжийн гэмтэл, доголдол, саатлын тухай 2 7.69%
4 Орон сууцны дээврийн засвар, үйлчилгээний тухай 1 3.85%
5 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 1 3.85%
6 Цалинтай чөлөө хүсэх тухай 1 3.85%
7 Мөнгөн тусламж хүсэх тухай 1 3.85%
8 Онцгой байдлын салбарын үйл ажиллагааны тухай 1 3.85%
Нийт өргөдөл, гомдлын дүн 26 100.00%
Бүлэг : Багахангай дүүрэг
Байгууллага : Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Нэгж : — Бүгд —
Албан хаагч : — Бүгд —