Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан

0
106
Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан
1/1/2018 6/25/2018 Тайлан гаргасан: 2018 он 6 сар 27 өдөр.   16 цаг : 5 минут № 03
Д/д Ангилал Өргөдөл, гомдлын тоо Өргөдөл, гомдлын хувь
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 30 52.63%
2 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 9 15.79%
3 Гэр хүсэх тухай 2 3.51%
4 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 2 3.51%
5 Дулаан хангамжийн гэмтэл, доголдол, саатлын тухай 2 3.51%
6 Орон сууцны дээврийн засвар, үйлчилгээний тухай 1 1.75%
7 Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний тухай 1 1.75%
8 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар өмчлөх хүсэлтийн тухай 1 1.75%
9 Газар ашиглах хүсэлтийн тухай 1 1.75%
10 Байгалийн нөөц ашиглалт, хамгаалалтын тухай 1 1.75%
11 Цалинтай чөлөө хүсэх тухай 1 1.75%
12 Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 1 1.75%
13 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тухай 1 1.75%
14 Онцгой байдлын салбарын үйл ажиллагааны тухай 1 1.75%
15 Хөдөлмөр зуучлалын тухай 1 1.75%
16 Мөнгөн тусламж хүсэх тухай 1 1.75%
17 Худаг, ус гаргах тухай 1 1.75%
Нийт өргөдөл, гомдлын дүн 57 100.00%
Бүлэг : Багахангай дүүрэг
Байгууллага : Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Нэгж : — Бүгд —
Албан хаагч : — Бүгд —