БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

БАГАХАНГАЙ  ДҮҮРГИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД

ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

 

 

2017.10.13.                                                                                                                   Багахангай

Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 09-10-ны өдрүүдэд дүүргийн төсөвт байгууллагуудын дараах чиглэлийн үйл ажиллагаатай танилцан мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгууллаа. Үүнд:

 1. Албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, хувийн хэргийн бүрдүүлэлт, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6 дахь заалтын хэрэгжилт, үр дүнгийн гэрээ, биелэлт, хөдөлмөрийн гэрээ
 2. Захирамжлалын баримт бичиг /Захирамж, тушаал/
 3. Харьяа байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлт
 4. Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, нийслэл, дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт
 5. Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хэрэгжилт
 6. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

 

Удирдамжийн дагуу дүүргийн Дотоод аудитын алба, Худалдан авах ажиллагааны алба, Улсын Бүртгэлийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, Цагдаагийн тасаг, Онцгой байдлын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв, Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Соёлын ордон, Эрүүл мэндийн төв, Биеийн тамир, спортын хороо, Хангай цогцолбор сургууль, 44 дүгээр цэцэрлэг, 207 дугаар цэцэрлэг, “Илч-Орд” НӨҮГ, Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ, Газрын алба, Ус суваг ашиглалтын товчоо тус тус хамрагдсан. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд удирдамжийн дагуу холбогдох бичиг баримтыг бэлтгэсэн байсан бөгөөд үйл ажиллагаатай танилцах явцад дараах зөрчил дутагдал илрэв.

 

Хангай цогцолбор сургууль:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах шатандаа байв.
 • Шууд харьяалах албан тушаалтны тоонд сурагчийг оруулсан.

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Хувийн хэргийн бүрдүүлэлт сайн
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй.

 

 1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийн хувьд:
 • Багш бүр үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй, биелэлтийг тогтоосон хугацаанд дүгнэж хэвшсэн

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • “Багшийн хөгжил” хөтөлбөртэй, биелэлтийг гаргасан
 • Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөгүй

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулсан
 • Гэрээг хэзээ байгуулсан нь тодорхой бус, огноогүй
 • Албан хаагчийн цалинг ангилал зэрэглэлийн дагуу бичээгүй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • А.Б тушаал хольж гаргасан. Хүчингүй болгосон тушаалын тэмдэг, тэмдэглэгээг буруу хийсэн.

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. www.edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж, тайланг 2 сар тутам гарган 07 дугаар сараас эхлэн 1 сараар гаргаж хэвшсэн. Шилжүүлгийн түүх үүсгэсэн.
 • Архивын үйл ажиллагаа хэвийн, архивын тооллогын явц сайн данс бүртгэлийг excel файлд хөрвүүлэн байнга 16, түр 745, 70 жил 48, дүрс бичлэг 4 баримтын бүртгэлийг хугацаа хоцроолгүй хүлээлгэн өгсөн.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй.

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Ажлын байрны тодорхойлолт дахь тавигдах шаардлагыг тухайн ажлын байранд тохируулж тодорхой болгох
 • Ажлын байрны тодорхойлолтод Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангаж ажиллах, ажлын байрны хүрээнд явуулах бусад үйл ажиллагааны талаар тусгаж өгөх

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулах
 • Хувийн хэргийн баяжилтыг жил бүр хийж байх
 • Албан хаагчдын нийгмийн даатгалын дэвтрийг бүрэн хуулбарлаж хувийн хэрэгт хийх

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 4 жилийн хугацаатайгаар боловсруулж, биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр гаргадаг байх

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулах
 • Гэрээ байгуулсан огноо бичих
 • Албан хаагчийн цалинг ангилал зэрэглэлийн дагуу бичих /ТҮСУ-7 ангилал зэрэглэлийн дагуу гэх мэт/

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмд 8-н төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших. Ирсэн бичгийг бодитой үнэн зөв шийдвэрлэх, Гарын авлага цэсийг ажилтан, албан хаагчдад тогтмол танилцуулан ажиллах.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл гомдлын програм болох www.smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах

 

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс:

 

Албан хаагчидтай ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээ байгуулсан. Хувийн хэргийн бүрдүүлэлт, хөдөлмөрийн гэрээ боловсруулалт сайн.

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Ажлын байрны тодорхойлолтыг 2017 онд шинэчлэн боловсруулсан ч авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангаж ажиллах, ажлын байрны хүрээнд явуулах бусад үйл ажиллагааны талаар ангилж тусгаж өгөөгүй
 • Тавигдах шаардлагыг стандарт бус хийсэн

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй.
 • Албан хаагчтай холбогдолтой тушаалыг төрөлжүүлж хийгээгүй.
 • Албан тушаалын карт, танилцуулга байхгүй.

 

 1. Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн хувьд:
 • Үр дүнгийн гэрээнд албан хаагч гарын үсэг зураагүй
 • Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг стандартын дагуу гаргаагүй. Биелэлтийг байгууллагын дарга үнэлээгүй, баталгаажилт хийгээгүй.

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөгүй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, утга, найруулга хангалтгүй, А.Б тушаал хольж гаргасан. Эрх зүйн үндэслэл буруу, дутуу барьсан, Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаагүй. Хүчингүй болгосон тушаалын тэмдэг, тэмдэглэгээ, бүртгэл хийгээгүй.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Төлөвлөгөө биелэлтийн стандарт буруу, загварын дагуу хийгээгүй, тайлан биелэлтийн хэрэгжилтийн хувийг бодитоор гаргадаггүй

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. www.edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Архивын тооллогын явц сайн данс бүртгэлийг excel файлд хөрвүүлэн байнга 50, түр 67, 70 жил 9 баримтын бүртгэлийг хугацаа хоцроолгүй хүлээлгэн өгсөн байна.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Ажлын байрны тодорхойлолтод авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангаж ажиллах, ажлын байрны хүрээнд явуулах бусад үйл ажиллагааны талаар ангилж тусгаж өгөх
 • Тавигдах шаардлагыг стандартад нийцүүлж хийх

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй.
 • Албан хаагчтай холбогдолтой тушаалыг төрөлжүүлж хийгээгүй.
 • Албан тушаалын карт, танилцуулга байхгүй.

 

 1. Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн хувьд:
 • Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн баталгаажилтыг бүрэн хийж, гарын үсэг зурж архивлах
 • Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг стандартад нийцүүлж гаргах

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлтийг хагас жил, жилийн эцсээр гаргадаг байх

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн www.edoc.ub.gov.mn програмд 8-н төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших. Ирсэн бичгийг бодитой үнэн зөв шийдвэрлэх, шилжүүлгийн түүх үүсгэж ажилласан байх. Хугацаа хэтэрч хаасан 7, Зөрчил 5 анхаарах, ирсэн, явуулсан бичгийн мэдээг тогтмол танилцуулж ажиллах.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл гомдлын програм болох smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах

 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 34-р тогтоолоор батлагдсан “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар”-ын дагуу боловсруулаагүй, стандарт бус

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Товьёг, албан тушаалын карт, танилцуулгагүй
 • Хувийн хэргийн бүрдэл дутуу
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөртэй боловч биелэлтийг гаргаагүй

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулсан Гэрээг хэзээ байгуулсан нь тодорхой бус, огноогүй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Зарим тушаалд эрх зүйн үндэслэл дутуу барьсан. Хөрөнгө гаргасан тушаалын хавсралтад төсөв боловсруулсан, хянасан албан тушаалтан байхгүй.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Төлөвлөгөө биелэлтийн стандарт буруу, загварын дагуу хийгээгүй, тайлан биелэлтийн хэрэгжилтийн хувийг бодитоор гаргадаггүй

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. www.edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Архивын тооллогын явц сайн данс бүртгэлийг excel файлд хөрвүүлэн баримтын бүртгэлийг хугацаа хоцроолгүй хүлээлгэн өгсөн байна.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 34-р тогтоолоор батлагдсан “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар”-ын дагуу боловсруулаагүй, стандарт бус

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Товьёг, албан тушаалын карт, танилцуулгагүй
 • Хувийн хэргийн бүрдэл дутуу
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөртэй боловч биелэлтийг гаргаагүй

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулсан, Гэрээг хэзээ байгуулсан нь тодорхой бус, огноогүй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн www.edoc.ub.gov.mn програмд 8 төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших. Бүртгэсэн төлөвтэй бичгийг 24 цагийн дотор шилжүүлэх, байгууллагаар ирсэн бичгийг бүртгэх, Ирсэн бичгийг бодитой үнэн зөв шийдвэрлэх, шилжүүлгийн түүх үүсгэж ажилласан байх. Хугацаа хэтэрч хаасан бичигт анхаарах, зөрчил 9, илгээж байгаа бичгийг /хүргүүлэв гэх мэт/ хаалт хийсэн байна. /жн хүргүүлэх тухай/ гэх жишээгээр явуулна.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдлын бүртгэлийн дэвтрийг бүрэн хөтлөх
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Журам батлах тухай” А/1086 дугаар захирамжтай танилцан, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Өргөдөл гомдлын програм болох smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах

 

44 дүгээр цэцэрлэг:

 

Албан хаагчидтай ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэрээ байгуулсан. Хувийн хэргийн бүрдүүлэлт, хөдөлмөрийн гэрээ боловсруулалт сайн.

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Тавигдах шаардлагад туршлагыг бөглөлгүй, хоосон орхисон
 • Боловсруулсан болон баталгаажилт хийсэн албан тушаалтан гарын үсгийг сольж зурсан
 • Ёс зүйн талаар тусгагдаагүй

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй.
 • Албан хаагчийн хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтрийг бүхэлд нь канондож хийгээгүй.

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй, биелэлттэй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • А.Б тушаал хольж гаргасан. Зарим тушаалд эрх зүйн үндэслэл дутуу, хамааралгүй заалт барьсан. Утга найруулгын алдаатай, эрх зүйн үндэслэлийг  үйлчилэх эрэмбээр бичээгүй.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Төлөвлөгөө биелэлтийн стандарт буруу, загварын дагуу хийгээгүй, тайлан биелэлтийн хэрэгжилтийн хувийг бодитоор гаргадаггүй

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Шилжүүлгийн түүх үүсгэж ажилласан. Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт сайн, архивын тооллогын явц хэвийн данс бүртгэлийг excel файлд хөрвүүлэн байнга 8, түр 253, 70 жил 48 баримтын бүртгэлийг хугацаа хоцроолгүй хүлээлгэн өгсөн.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй.

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Тавигдах шаардлагад туршлагыг бичих
 • Боловсруулсан болон баталгаажилт хийх албан тушаалтан гарын үсгийг харгалзах нүдэнд зурах
 • Ёс зүйн талаар тусгах

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулж хийх
 • Албан хаагчийн хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтрийг бүхэлд нь канондож хийх.

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмд 8-н төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших, байгууллагаар ирсэн бичгийг бүртгэх, ирсэн бичгийг бодитой үнэн зөв шийдвэрлэх, Хугацаа хэтэрч хаасан болон шийдвэрлэх хугацааны зөрчилд /6/ анхаарах, архивын баримтын тооллогыг эхлүүлэх /тоолов/ тэмдэглэгээг үйлдэж ажиллах

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл гомдлын програм болох www.smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс:

 

Албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээний боловсруулалт сайн.  Хувийн хэргийн бүрдүүлэлт  сайн.

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй.
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийн зөвхөн эхний хуудасны хуулбарыг хийсэн

 

 1. Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн хувьд:
 • Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг байгууллагын дарга үнэлээгүй, баталгаажилт хийгээгүй.

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй боловч эхний хагас жилийн биелэлт гаргаагүй.

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Төсөв, санхүүжилт гаргасан тушаалд Төсвийн тухай хуулийн заалт дутуу барьсан.

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Байгууллагын системээр ирсэн бичгийг бүртгэж, шилжүүлгийн түүх үүсгэн ажилласан байна.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулж хийх
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийг бүхэлд нь хуулбарлаж хийх

 

 1. Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн хувьд:
 • Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг байгууллагын дарга үнэлж, баталгаажуулах.

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг эхний хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргадаг байх.

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмд 8 төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших. Ирсэн бичгийг бодитой үнэн зөв шийдвэрлэх, хугацаа хэтэрч хаасан 16, зөрчилтэй 61 бичигт анхаарч ажиллах.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Өргөдөл гомдлын програм болох www.smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах

 

Онцгой байдлын хэлтэс:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Ажлын байрны тодорхойлолтод авлига, ашиг сохирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангах, ажлын байрны бусад үйл ажиллагааны талаар тусгаагүй.
 1. Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн хувьд:
 • Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дутуу баталгаажуулсан

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Дээд газраас баталсан Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөртэй, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр байхгүй, биелэлт гаргаагүй

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Албан хаагчдын хувийн хэрэг нь нийслэл дээрээ төвлөрдөг

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • А.Б тушаал хольж гаргасан. Зарим тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг дутуу барьсан. Хүчингүй болгосон тушаалын тэмдэг, тэмдэглэгээ, бүртгэл хийгээгүй.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Ажлын байрны тодорхойлолтод авлига, ашиг сохирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангах, ажлын байрны бусад үйл ажиллагааны талаар тусгах.
 1. Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн хувьд:
 • Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг бүрэн баталгаажуулах

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:

 

 • Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулж, биелэлтийг хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргадаг байх

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах.

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс:

 

 1. Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн хувьд:
 • Үр дүнгийн гэрээнд хугацаа, хүн/өдөр-ийг тодорхойлоогүй
 • Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж, баталгаажуулаагүй

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Цалингийн хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй.
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийн зөвхөн эхний хуудасны хуулбарыг хийсэн
 • Товьёг, танилцуулгагүй

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөртэй, биелэлтийг жилийн эцсээр гаргана гээд биелэлт гаргаагүй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • А.Б тушаалын бүртгэл хийгдээгүй. Хүчингүй болгосон тушаалын тэмдэг, тэмдэглэгээ, бүртгэл хийгээгүй. Эрх зүйн үндэслэлийг үйлчлэх эрэмбээр бичээгүй. Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангалтгүй. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаагүй.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн хувьд:
 • Үр дүнгийн гэрээнд хугацаа, хүн/өдөр-ийг тодорхойлох
 • Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж, баталгаажуулах

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Цалингийн хэмжээг ангилал зэрэглэлээр бичих /ТҮ-3 ангилал зэрэглэлийн дагуу гэх мэт/

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулах.
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийг бүхэлд нь хуулбарлаж, хувийн хэрэгт хийх
 • Товьёг, танилцуулга хийх

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Ажлын байрны тодорхойлолтод хэлтсийн даргын ангилал зэрэглэлийг зөв бичих
 • Ажлын байранд тавигдах шаардлагад мэргэжил, мэргэшил, туршлагын талаар шалгуур тавигдаж байгаа эсэхийг тодорхой бичих, шалгуур тавигдаагүй тохиолдолд “харгалзахгүй” гэж бичих

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Өргөдөл гомдлын програм болох www.smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах

 

Эрүүл мэндийн төв:

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Ажлын байрны тодорхойлолт сайн боловсруулагдсан

 

 1. Ажилтны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийн хувьд:
 • Төрийн үйлчилгээний албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан
 • Биелэлтийг өөр өөр загвараар гаргасан /тайлан, биелэлтийн хэлбэрээр, үгчилсэн болон хүснэгт хэлбэрээр/
 • Албан хаагчдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг баталгаажуулаагүй

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Цалингийн хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн /2009.09.02-нд 229,000 гэх мэт/

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй.
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийн зөвхөн эхний хуудасны хуулбарыг хийсэн
 • Танилцуулгагүй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Зарим ажлаас чөлөөлсөн тушаалд ямар үндэслэл, шалтгаанаар чөлөөлж байгаа нь тодорхой бус. Сахилгын шийтгэл ногдуулсан тушаалын гарчигийг хуулинд заасан нэрээр, жижиг үсгээр бичих. Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангалтгүй, үг үсгийн алдаатай. Тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг дутуу, буруу барьсан.
 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Төлөвлөгөө биелэлтийн стандарт буруу, загварын дагуу хийгээгүй, тайлан биелэлтийн хэрэгжилтийн хувийг бодитоор гаргадаггүй
 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Байгууллагын системээр ирсэн бичгийг бүртгэж, шилжүүлгийн түүх үүсгэн ажилласан. Архивын тооллогын явц хэвийн данс бүртгэлийг excel файлд хөрвүүлэн баримтын бүртгэлийг хугацаа хоцроолгүй хүлээлгэн өгсөн байна.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Ажилтны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийн хувьд:
 • Төрийн үйлчилгээний албан хаагчидтай тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
 • Биелэлтийг нэг стандарт загварт оруулж, хагас жил, бүтэн жилээр биелэлтийг гаргадаг байх
 • Албан хаагчдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, баталгаажуулдаг байх

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Цалингийн хэмжээг ангилал зэрэглэлээр илэрхийлэх /ТҮЭМ-7 ангилал зэрэглэлийн дагуу гэх мэт/

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулж хийх
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийг бүхэлд нь хуулбарлаж хувийн хэрэгт хийх
 • Албан хаагчийн танилцуулга хувийн хэрэгт хийх

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмд 8 төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших. Ирсэн бичгийг бодитой үнэн зөв шийдвэрлэх, хугацаа хэтэрч хаасан 32, зөрчилтэй 12 бичигт анхаарч ажиллах.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Өргөдөл гомдлын програм болох www.smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах

 

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв:

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Нярав, архив хариуцсан ажилтны ажлын байрны үндсэн зорилтод архивын чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тусгаагүй
 • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангаж ажиллах, ажлын байрны бусад үйл ажиллагааны талаар тусгаагүй
 • Ажлын байранд тавигдах шаардлагыг тодорхой болгох

 

 1. Ажилтны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийн хувьд:
 • Төлөвлөгөөний загварыг стандарт бус хийсэн, шалгуур үзүүлэлтгүй
 • Биелэлтийн хүснэгт стандарт бус, биелэлтэнд хэрэгжүүлэх хугацаа, хүрэх үр дүн гэсэн төлөвлөгөөний заалтууд оруулсан
 • Албан хаагчдын биелэлтийг үнэлээд үзгээр баталгаажуулаагүй, харандаагаар бичсэн

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Цалингийн хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн
 • Гүйцэтгэх ажил үүргийг тодорхой бичээгүй

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийн зөвхөн эхний хуудасны хуулбарыг хийсэн

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөртэй, биелэлт гаргасан

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Эрх зүйн үндэслэлд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн /5, 24 дүгээр зүйл/ хамааралгүй заалт барьсан. Ажилд томилохдоо Төсвийн тухай хуулийн холбогдох заалт бариагүй, А.Б тушаал хольж гаргасан. Зарим тушаал утга, найруулгын алдаатай, Хүчингүй болгосон тушаалын тэмдэг, тэмдэглэгээ, бүртгэл хийгээгүй.

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Шилжүүлгийн түүх үүсгэн ажилласан. Архивын тооллогын явц хэвийн данс бүртгэлийг excel файлд хөрвүүлэн байнга 68, түр 70, 70 жил 10 баримтын бүртгэлийг хугацаа хоцроолгүй хүлээлгэн өгсөн байна.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Нярав, архив хариуцсан ажилтны ажлын байрны үндсэн зорилтод архивын чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тусгах
 • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангаж ажиллах, ажлын байрны бусад үйл ажиллагааны талаар ажлын байрны тодорхойлолтод тусгаж, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг тодорхой болгох

 

 1. Ажилтны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийн хувьд:
 • Төлөвлөгөө, биелэлтийн хүснэгтийг стандарт загварт оруулах
 • Биелэлтийг үнэлээд эцэслэхдээ үзгээр баталгаажуулах

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Цалингийн хэмжээг ангилал зэрэглэлийн дагуу тодорхойлох
 • Гүйцэтгэх ажил үүргийг тодорхой болгож, жагсааж бичих

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Боловсролын дипломын хуулбар нотариатаар батлуулж хийх
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийг бүхэлд нь хуулбарлаж хувийн хэрэгт хийх

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмд 8 төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших. Ирсэн бичгийг бодитой үнэн зөв шийдвэрлэх, хугацаа хэтэрч хаасан 4, зөрчилтэй 3 бичигт анхаарч ажиллах.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Өргөдөл гомдлын програм болох www.smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах.

 

207 дугаар цэцэрлэг:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдах шаардлагад “боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлагын талаар ямар шалгуур тавигдаж байгаа нь тодорхойгүй
 • Баталгаажилт хийхдээ хүснэгт андуурч гарын үсэг зурсан, тамга дараагүй

 

 1. Ажилтны үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийн хувьд:
 • Үр дүнгийн гэрээнд нийт, тусгай ажил үйлчилгээ, манлайллын зорилтын тоог тавиагүй
 • Төлөвлөгөөний загварыг стандарт бус хийсэн, шалгуур үзүүлэлтгүй
 • Тайлан, биелэлтийг хольж хийсэн
 • Албан хаагчдын биелэлт нь үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой биелэлт байхгүй, багшийн зан чанарын түвшингийн биелэлт гаргаж дүгнэдэг

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Цалингийн хэмжээг ангилал зэрэглэл, шатлал, мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Хувийн хэргийн бүрдүүлбэр хангалтгүй
 • Товьёг, албан тушаалын карт, танилцуулгагагүй
 • Төрийн албан хаагчийн нэмэгдэл хуудасгүй
 • Бүрдүүлбэрийн дагуу хувийн хэрэгт байх бичиг баримтын ихэнх нь байхгүй
 • Дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийн зөвхөн эхний хуудасны хуулбарыг хийсэн

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Нийслэлээс батлагдсан “Нийслэлийн боловсрол-2020” хөтөлбөр байгаа гэх боловч биелэлтийг гаргаагүй
 • Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөргүй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • А, Б тушаал хольж гаргасан, ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл олгох тушаал гаргасан боловч хэзээнээс эхэлж олгох хугацаа тодорхой бус. Эрх зүйн үндэслэлд өөрсдийн чиг үүрэгт хамааралгүй заалт барьсан, Хөрөнгө гаргасан тушаалын хавсралтад төсөв боловсруулсан, хянасан албан тушаалтан байхгүй, сахилгын шийтгэл ногдуулсан тушаалд ямар сахилгын шийтгэл ногдуулсан нь тодорхой бус, ня-бодогчид зөвшөөрсөн эрх олгоогүй, Хүчингүй болгосон тушаалын тэмдэг, тэмдэглэгээ, бүртгэл хийгээгүй. Ажлаас чөлөөлж байгаа хүний нэр байхгүй албан тушаалаар бичсэн. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаагүй.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Төлөвлөгөө биелэлтийн стандарт буруу, загварын дагуу хийгээгүй, тайлан биелэлтийн хэрэгжилтийн хувийг бодитоор гаргадаггүй

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Шилжүүлгийн түүх үүсгэн ажилласан. Архивын тооллогын явц хэвийн данс бүртгэлийг excel файлд хөрвүүлэн байнга 39, түр 37, 70 жил 8 баримтын бүртгэлийг хугацаа хоцроолгүй хүлээлгэн өгсөн байна.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдах шаардлагад “боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлагад тавигдаж байгаа шалгуурыг тодорхой болгох, тавигдах шалгуур байхгүй тохиолдолд “харгалзахгүй” гэж бичих
 • Баталгаажилтыг зөв хийх, тамга дарах

 

 1. Ажилтны үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийн хувьд:
 • Үр дүнгийн гэрээнд нийт, тусгай ажил үйлчилгээ, манлайллын зорилтын тоог тавих
 • Төлөвлөгөөний загварыг стандартад оруулах
 • Тайлан, биелэлтийн ялгааг албан хаагчдад ойлгуулах талаар ажил зохион байгуулах, нэг стандартад оруулах
 • Албан хаагчдын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой биелэлт гаргаж дүгнэдэг байх

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Цалингийн хэмжээг ангилал зэрэглэлийн дагуу тодорхойлох

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Хувийн хэргийн бүрдүүлбэр хангах
 • Дипломын хуулбар нотариатаар батлуулах
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийг бүхэлд нь хуулбарлаж хийх

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Байгууллагын хэмжээнд албан хаагчдын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх, дадлагажуулах чиглэлээр, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулах, биелэлтийг хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргадаг байх

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмд 8 төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших, ирсэн бичгийг бодитой үнэн зөв шийдвэрлэх, бүтэц нэмэх өөрчлөлийг хийх, хугацаа хэтэрч албан бичиг шийдвэрлэхгүй байх, зөрчлийг арилгах.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл гомдлын програм болох www.smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах

 

Татварын хэлтэс:

Татварын хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцахаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр очсон боловч албан бичиг ирээгүй, ажлаа танилцуулах албан хаагчид байхгүй гэсэн тайлбар тавьж бэлтгэсэн бичиг баримт байхгүй байв. 10 сарын 11-ний өдөр дахин байгууллага дээр нь очсон боловч нийслэлээс хүмүүс ирсэн байна гэсэн тайлбар хэлсэн. Үйл ажиллагааныхаа талаарх бичиг баримтыг авчирч үзүүлээрэй гэсэн боловч авчирч үзүүлээгүй болно.

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. ub.gov.mn сайтад өдөр бүр нэвтэрч байх, ирсэн, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэнд анхаарах
 2. Дүүргийн хэмжээнд жил бүр зохион байгуулдаг үзлэг шалгалтанд ач холбогдол өгч, удирдамж удирдамжийн дагуу үйл ажиллагаагаа танилцуулдаг байх

 

Цагдаагийн тасаг:

Алба хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, хувийн хэрэг, хөдөлмөрийн гэрээ, Төрийн албан хаагчийн сургалт, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт нь дээд шатны байгууллага дээрээ байдаг байна. Захирамжлалын бичиг баримт, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлттэй танилцахад дараах зөрчил илрэв.

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Зарим хөрөнгө гаргасан тушаалд хэдэн төгрөг гаргах нь тодорхой бус, хавсралт төсөв байхгүй. Хавсралт тушаалд тэмдэг дараагүй, Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангалтгүй. Хүчингүй болгосон тушаалын тэмдэг, тэмдэглэгээ, бүртгэл хийгээгүй.
 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Шилжүүлгийн түүх үүсгэн ажилласан.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмтай боловч ашигладаггүй, нэвтрэх эрх нь алдаатай

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Байгууллагад ирж буй бичгийг эзэнжүүлж, үр дүн хариуцлагыг тооцдог байх
 2. Дүүргийн хэмжээнд жил бүр зохион байгуулдаг үзлэг шалгалтанд ач холбогдол өгч, удирдамжийн дагуу үйл ажиллагаагаа танилцуулдаг байх

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмд 8 төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших, хугацаа хэтэрч албан бичиг шийдвэрлэхгүй байх тал дээр анхаарах.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл, холбоо барих утас, ажлын цагийг мэдээллийн самбарт байршуулах
 • smartcity.mn програмыг ашиглалтыг сайжруулах

Дотоод Аудитын алба:

 

Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулалт сайн. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэр сайн.

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулсан
 • Цалинг тодорхойлохдоо мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн

 

 1. Хувийн хэргийн хувьд:
 • Зарим албан хаагчийн дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Тушаалын албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангалтгүй.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Хөдөлмөрийн хуульд нийцүүлэн байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулах
 • Цалинг тодорхойлохдоо ангилал зэрэглэлийн дагуу тодорхойлох

 

 1. Хувийн хэргийн хувьд:
 • Дипломын хуулбар нотариатаар батлуулах
 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдлын бүртгэлийн дэвтрийг бүрэн хөтлөх
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл, холбоо барих утас, ажлын цагийг мэдээллийн самбарт байршуулах

Биеийн тамир, спортын хороо:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 34-р тогтоолоор батлагдсан “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар”-ын дагуу боловсруулаагүй, стандарт бус

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр байхгүй

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Цалингийн хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн
 • Гэрээний нэмэлт өөрчлөлт хэсэгт өөрчлөлт оруулаагүй боловч ажил олгогч, албан хаагч гарын үсэг зурсан

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангаагүй
 • Үг үсгийн алдаатай, найруулга муу
 • Тушаалыг А, Б-ээр ангилахдаа хооронд нь хольсон

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 34-р тогтоолоор батлагдсан “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар”-ын дагуу боловсруулах

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах, биелэлтийг хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргадаг байх

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Цалингийн хэмжээг ангилал зэрэглэлийн дагуу тодорхойлох
 • Хөдөлмөрийн гэрээний баталгаажилт хийхдээ анхаарах

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдлын бүртгэлийн дэвтрийг бүрэн хөтлөх
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл, холбоо барих утас, ажлын цагийг мэдээллийн самбарт байршуулах

 

“Илч-Орд” ОНӨААТҮГ:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 34-р тогтоолоор батлагдсан “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар”-ын дагуу боловсруулаагүй, стандарт бус

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөртэй, биелэлттэй

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Стандартын шаардлага хангаагүй

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Бүрдүүлбэрийн хуудасгүй, албан тушаалын карт, танилцуулгагүй
 • Дипломын хуулбар нотариатаар батлуулаагүй
 • НДД-ийн зөвхөн эхний хуудсыг хуулбарлаж хийсэн, тушаал, шимтгэл төлөлтийн хэсгийг хийгээгүй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Тушаал боловсруулалт сайжирсан ч алдаатай, найруулга зүй муу
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангаагүй

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Төлөвлөгөө биелэлтийн стандарт буруу, загварын дагуу хийгээгүй, тайлан биелэлтийн хэрэгжилтийн хувийг бодитоор гаргадаггүй

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Архивын үйл ажиллагаа хэвийн, архивын тооллогын явц сайн данс бүртгэлийг excel файлд хөрвүүлэн баримтын бүртгэлийг хугацаа хоцроолгүй хүлээлгэн өгсөн.
 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлтэй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй.

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 34-р тогтоолоор батлагдсан “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар”-ын дагуу боловсруулах

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Стандартад нийцүүлэх

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Бүрдүүлбэр хангах
 • Дипломын хуулбар нотариатаар батлуулах
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийг бүхэлд нь хуулбарлаж хувийн хэрэгт хийх

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмд 8 төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших. Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтэнд онцгой анхаарч бодитой үнэн зөв шийдвэрлэх, шилжүүлгийн түүх үүсгэсэн байх, гарын авлага цэсийг ажилтан, албан хаагчдад тогтмол танилцуулан ажиллах. Явуулсан бичгийг илгээх. Зөрчилтэй 34,  хугацаа хэтэрсэн 6 бичигт анхаарч ажиллах.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:

 

 • Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл, холбоо барих утас, ажлын цагийг мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Өргөдөл гомдлын програм болох www.smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах

 

Улсын бүртгэлийн хэлтэс:

 

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хувьд хувийн хэрэг, ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээ, биелэлт дээд шатны байгууллага дээрээ байдаг.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас баталсан “Төрийн албан хаагчийн сургалт” хөтөлбөртэй ч биелэлт гаргаагүй.

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. “Төрийн албан хаагчийн сургалт” хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргадаг байх
 2. Ажлын байрны тодорхойлолтын тавигдах шаардлага хэсэгт тухайн ажлын байрны шалгуурыг тодорхой бичих, шаардлага тавигдахгүй тохиолдолд “харгалзахгүй” гэж бичих
 3. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

Худалдан авах ажиллагааны алба:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Сайн боловсруулагдсан

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Бүрдүүлбэр сайн
 • НДД-ийн зөвхөн эхний хуудсыг хуулбарлаж хийсэн, тушаал, шимтгэл төлөлтийн хэсгийг хийгээгүй

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөртэй, биелэлт гаргаагүй

 

 1. Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн хувьд:
 • Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг үнэлээгүй, баталгаажилт хийгдээгүй

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Архивын тооллогын явц хэвийн данс бүртгэлийг excel файлд хөрвүүлэн байнга 209, түр 191, 70 жил 8, зураг төслийн 17 баримтын бүртгэлийг хугацаа хоцроолгүй хүлээлгэн өгсөн байна.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийг бүхэлд нь хуулбарлаж хувийн хэрэгт хийх

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргадаг байх

 

 1. Үр дүнгийн гэрээ, биелэлтийн хувьд:
 • Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг үнэлж, баталгаажилт хийх

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмд 8 төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших, хугацаа хэтэрч албан бичиг шийдвэрлэхгүй байх, 14 зөрчлийг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдлын бүртгэлийн дэвтрийг бүрэн хөтлөх
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл, холбоо барих утас, ажлын цагийг мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Өргөдөл гомдлын програм болох www.smartcity.mn сайтыг үйл ажиллагаандаа ашиглах

 

Ус суваг ашиглалтын товчоо:

 

 1. Ажлын байрны тодорхойлолтын хувьд:
 • Сайн боловсруулагдсан

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Сайн боловсруулсан

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Бүрдүүлбэр сайн

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөртэй, эхний хагас жилийн байдлаар биелэлт гаргасан

 

 1. Албан хаагчдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийн хувьд:
 • Оффисын 5 албан хаагч гэрээтэй, биелэлтийг дүгнэсэн

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Зарим тушаалуудын 1-р утганд хуулийн үндэслэл бичиж давхардуулсан, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангалтгүй, өөрсдийн эрх хэмжээнд хамааралгүй эрх зүйн үндэслэл барьсан.
 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Ирсэн, явуулсан бичгийн бүртгэлийн дэвтэр бүрэн хөтлөгдсөн. Явуулсан бичигт боловсруулсан нийлсэн тэмдэглэгээг хийж, ирсэн бичигт бүртгэсэн тэмдэглэгээг тогтмол хийж албан бичиг хэнд, хаана байгаа нь тодорхой байна.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн, бүртгэлийн дэвтэртэй, www.smartcity.mn програмтай ч бүртгэдэггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ нь хөдөлмөрийн гэрээний салшгүй хэсэг байна гэж заасан боловч хөдөлмөрийн гэрээтэй хавсаргаагүй, цаашид хөдөлмөрийн гэрээтэй хавсаргах

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмыг өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх тал дээр анхааран Ус суваг удирдах газарт уламжлах, А5 албан бичгийг сул зайд, А4 албан бичигт тухайн илгээж буй байгууллагын нэрний доор цохолт хийж стандартын зөрчил гаргахгүй байх.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хавсралт маягтын дагуу хагас, бүтэн жилээр гаргаж, мэдээллийн самбарт байршуулах
 • Өргөдөл гомдлыг www.smartcity.mn програмд бүртгэж шийдвэрлэдэг байх

Соёлын ордон:

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Гэрээ байгуулсан хугацаа тавиагүй
 • Хугацаатай, хугацаагүй гэрээний аль нь болох нь тодорхойгүй

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Зарим албан хаагчийн /Б.Болормаа/ хувийн хэрэг анкетгүй
 • НДД-ийн зөвхөн эхний хуудсыг хуулбарлаж хийсэн, тушаал, шимтгэл төлөлтийн хэсгийг хийгээгүй
 • Товьёг, албан тушаалын карт, танилцуулгын хуудасгүй

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөргүй, биелэлтгүй

 

 1. Ажилтны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийн хувьд:
 • Албан хаагчид үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ч биелэлтийг эхний хагас жилийн байдлаар гаргаагүй

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • А.Б тушаал хольж гаргасан, эрх зүйн үндэслэлд хууль дутуу барьсан, бичиглэл буруу, цалин өөрчилсөн тушаалд өмнөх тушаалыг хүчингүй болгоогүй. Ажилд томилох болон хөрөнгө гаргасан тушаалд Төсвийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг дутуу барьсан. албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангалтгүй. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт гаргаагүй.

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан. edoc.ub.gov.mn програмыг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэж хэвшсэн. Шилжүүлгийн түүх үүсгэж ажилласан. Архивын тооллогын явц хэвийн данс бүртгэлийг excel файлд хөрвүүлэн баримтын бүртгэлийг хугацаа хоцроолгүй хүлээлгэн өгсөн байна.

 

 1. Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, smartcity.mn програмын ашиглалтын талаар:
 • Иргэдээс өргөдөл гомдол ирдэггүй, www.smartcity.mn програмыг ашигладаггүй

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Хөдөлмөрийн гэрээний хувьд:
 • Гэрээ байгуулсан хугацаа тавих
 • Хөдөлмөрийн гэрээний хугацааг тодорхойлох /Байнгын ажлын байранд хугацаагүй, түр томилсон тохиолдолд хугацаатай гэх мэт/

 

 1. Хувийн хэргийн бүрдүүлбэрийн хувьд:
 • Хувийн хэргийн бүрдүүлбэр гүйцээх
 • НДД, хөдөлмөрийн дэвтрийг бүхэлд нь хуулбарлаж хийх
 • Товьёг, албан тушаалын карт, танилцуулгын хуудас хийх

 

 1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хувьд:
 • Төрийн албан хаагчийн сургалт, Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах, биелэлтийг хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргадаг байх

 

 1. Ажилтны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийн хувьд:
 • Албан хаагчид үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг эхний хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргуулан авч дүгнэдэг байх

 

 1. Захирамжлалын бичиг баримтын хувьд:
 • Захирамжлалын баримт бичгийг байгууллагын дарга эрхлэгч нар өөрсдөө боловсруулах, эрх зүйн мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартаа сайжруулах, харьяа удирдах дээд байгууллагын Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнээс арга зүйн зөвөлгөө тухай бүр авч байх, энэ чиглэлээр нийт ажилтан, албан хаагчдадаа сургалт авч мэргэшүүлэх, Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах
 • Мөн Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу дотоод үйл ажиллагаандаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байх шаардлагатай.

 

 1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хувьд:
 • Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

 1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хувьд:
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ub.gov.mn програмд 8-н төрлийн тайланг 14 хоног тутам гаргаж хэвших. Ирсэн бичгийг бодитой үнэн зөв шийдвэрлэх, байгууллагын системээр ирсэн бичгийг бүртгэх, зөрчилтэй 32, хугацаа хэтэрч хаасан 11 бичигт анхаарч ажиллах.

 

Газрын алба:

Газрын албаны үйл ажиллагаатай танилцахаар очсон боловч үзлэг шалгалтын удирдамж, албан бичгийг edoc.ub.gov.mn сайтаас татаж үзээгүй, үйл ажиллагаатай холбогдсон бичиг баримт бэлтгээгүй, ажлаа танилцуулаагүй болно.

 

Цаашид анхаарах асуудал:

 

 1. Edoc.gov.mn сайтад өдөр бүр нэвтэрч байх, ирсэн, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэнд анхаарах
 2. Дүүргийн хэмжээнд жил бүр зохион байгуулдаг үзлэг шалгалтанд ач холбогдол өгч, удирдамжийн дагуу үйл ажиллагаагаа танилцуулдаг байх

 

 1. Нийслэл, дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд ирүүлж байх

 

Ажлын хэсгээс аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах явцад арга зүйн зөвлөмжийг тухай бүр өгч ажилласан бөгөөд зөвлөмжийн дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор эргэн танилцуулж ажиллана уу.

Цаашид  холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартыг мөрдөж ажиллах нь  зүйтэй.

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>