НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА  АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

0
113
НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА
АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН
ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2018.06.27                                                                                                                                                                                     Багахангай дүүрэг
Өргөдөл гомдлын агуулга Нийт тоо Хэлбэр Агуулга Шийдвэрлэж хариу өгсөн Шийдвэрлэж байгаа
  Амаар   Бичгээр   Утсаар Цахим хэлбэрээр Дээд байгууллагаас ирсэн Талархал  Санал  Хүсэлт  Гомдол  Мэдэгдэл Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн Хугацаа болоогүй Хугацаа хэтэрсэн
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 30 29 1 30 30
2 Буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 9 9 9 9
3 Гэр хүсэх тухай 2 2 2 2
4 Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний тухай 2 2 2 2
5 Дулаан хангамжийн гэмтэл, доголдол, саатлын тухай 2 0 2 2 2
6 Орон сууцны дээврийн засвар, үйлчилгээний тухай 1 0 1 1 1
7 Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний тухай 1 1 1 1
8 Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар өмчлөх хүсэлтийн тухай 1 1 1 1
9 Газар ашиглах хүсэлтийн тухай 1 1 1 1
10 Байгалийн нөөц ашиглалт, хамгаалалтын тухай 1 1 1 0 1
11 Цалинтай чөлөө хүсэх тухай 1 1 1 1
12 Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 1 1 1 1
13 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тухай 1 1 1 1
14 Онцгой байдлын салбарын үйл ажиллагааны тухай 1 1 1 1
15 Хөдөлмөр зуучлалын тухай 1 1 1 1
16 Мөнгөн тусламж хүсэх тухай 1 1 1 1
17 Худаг, ус гаргах тухай 1 1 1 1
Нийт 57 53 3 1 57 56