НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО

0
118

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО

 

/2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/

2018.06.19.                                                                                                                                                                                           Багахангай

 

 

Агуулга

Нийт заалтын

тоо

Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа

болоогүй

100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ

/хувь/

1 Нийгмийн хөгжил 7 1 6 1 1 5 52.8
2 Эдийн засгийн хөгжил 25 9 15 1 21 3 1 92.4
3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил 12 6 6 6 3 3 77.5
4 Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил 15 5 6 2 2 7 3 2 3 70.9
5 Засаглалын хөгжил 53 4 42 4 3 34 9 1 4 5 77.2
6 Дотоод ажил үйлчилгээ 15 3 11 1 11 2 1 1 85.3
  Нийт 127 81 60 3 0 75 15 14 4 3 76

 

 

 

 

 

ТАНИЛЦСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ

ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                                            М.ДАВААНЯМ

 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           С.ЦЭНД-АЮУШ

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                                           Д.ЭРДЭНЭТУЯА

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

/2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/

 

2018.06.19.                                                                                                                                                                                                         Багахангай дүүрэг

 

Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа  

 

Биелэлт

 

 

Үр дүн

Хувь Үнэлгээ

/хувь/

НЭГ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР
1 1.1. Хүүхэд багачуудын сурч боловсроход зайлшгүй шаардлагатай мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий Боловсролын хэлтсийг дүүрэгт байгуулж СӨБ болон ЕБС-ийн сургалтын шинэ хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг ханган сургалтын чанарт ахиц гаргах 1.1.1. Боловсролын хэлтсийн төсвийг БСШУС-ын сайдын багцад тусгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн А/06 дугаар захирамжаар Багахангай дүүрэгт 3 хүний бүтэц, орон тоотой жилийн 44.0 сая төгрөгийн төсөвтэй Боловсролын хэлтэс байгуулах шийдвэр гараад байна. Боловсролын хэлтсийн мэдээлэл, холбогдох тушаал шийдвэрийг бэлтгэн НБГ-т хүргэн ажилласан байна. Боловсролын хэлтэс байгуулах асуудлыг холбогдох газар уламжлав. 10 40
2 1.2. “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрыг сантехникийн болон хэсэгчилсэн засварт оруулж, хичээлийн гадна тохижилтыг сайжруулах 1.2.1. “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны өргөтгөлийн барилгыг хүзүүвчээр холбох Хичээлийн 2-р  байрыг өргөтгөлийн  барилгатай  хүзүүвчээр  холбох  ажлын төсөв  288  сая  төгрөгний ажил нийслэлээс дүүрэгт эрх шилжин  ирсэн бөгөөд  одоогоор гүйцэтгэгчийг шалгаруулах  үнэлгээний хороо  байгуулагдан, цахимаар тендерийг зарлаад байна. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар тендер зарлагдсан. 30 40
3 1.3. Соёлын биет болон биет бус өвийг хамгаалан түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 1.3.1. “Соёлын биет бус өв тээгчид”-ийн  улсын тооллого зохион байгуулах, бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэх “Соёлын биет бус өв тээгчид”-ийн улсын тооллого зохион байгуулахтай холбогдуулан “Биет бус өв тээгчдийн судалгаа, тооллого, арга зүй” сургалтанд соёлын 2 мэргэжилтэнг хамрууллаа. Улсын тооллого энэ оны 06 дугаар сард зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөөд байна.

Мөн “Соёлын биет бус өвийн их наадам”-ыг 2018 оны 06 дугаар сарын 05-наас 07 дугаар сарын 31-ний хооронд 3 үе шаттайгаар зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

Тооллогын бэлтгэл ажлыг хангав. 30 40
4 1.4. Ажлын байр бий болгоход хувийн хэвшилтэй нягт хамтран ажиллах 1.4.1. Шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн ажил олгогчийг урамшуулах Шинээр 20 ажлын байр бий болгож, иргэдийн өрхийн орлогыг нэмэгдүүлсэн “Монгол 8888” ХХК-ийг ажил олгогчийг дэмжих урамшуулалд  хамруулахаар  шалгуур үзүүлэлтийн дагуу холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж байна. Урамшуулалд хамруулах ААНБ-ын материалыг бүрдүүлж байна. 10 40
5 1.5. Дүүргийн ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах боломжит бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 1.5.1. Нийтийг хамарсан ажилд хөдөлмөр эрхлээгүй залуучууд, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдийг өргөн хамруулах Зорилтот өрхийн болон бүртгэлтэй ажил хайгч 40 иргэнийг нийтийг хамарсан ажилд хамруулан /үүсмэл хог хаягдал цэвэрлэх, зайлуулах ажил/ 10.9 сая төгрөг зарцуулав. Нийтийг хамарсан ажилд 40 иргэн хамруулав. 40 100
6 1.6. 40  ортой эмнэлгийн барилгыг ашиглалтанд оруулах асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжлан шийдвэрлүүлэх 1.6.1. 40 ортой эмнэлгийн барилгыг ашиглалтанд хүлээн авах Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн 1-р хороонд 2 тэрбум 800 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 40 ортой эмнэлгийн барилгын ажил хийгдэж эхэлсэн бөгөөд 2017 онд 1 тэрбум төгрөгийн ажил хийгдэж, 2018 онд үлдэгдэл 1 тэрбум 800 сая төгрөгний ажил 3-р сараас эхлэн хийгдэж байна. Тус ажлыг “Тэргүүн чансаа” ХХК гүйцэтгэж байна. Одоогоор барилгын ажил 100%, гадаад болон дотоод заслын ажил  70%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай байна. 90 70
7 1.7. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцуулах, тэдний авьяас чадвар, хөдөлмөр бүтээлийг дэмжиж ажиллах 1.7.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд бүтцийн хүртээмжтэй орчны үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах 2018 оныг “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан Дүүргийн ИТХ-ын Нийгмийн бодлогын ажлын хороотой хамтран  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжтэй орчныг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт хэлэлцүүлгийг дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт зохион байгууллаа.

Сургалтаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр 4 байгууллагаас 5 санал гарсныг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын үр дүнгийн гэрээнд тусгав.

Мөн ХНХЯ, “Түгээмэл хөгжил” ТББ-тай хамтран дүүргийн ХХҮХ-ийн байранд үнэлгээ хийлгэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй орчин бий болгох талаар заавар зөвлөгөө өгөв.

ХБИ-дэд хүртээмжтэй орчин бий болгох зорилт тавин ажиллаж байна. 30 40
Дундаж хувь 34.2  
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 52.8
ХОЁР: САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ
8 2.1. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж, мэргэжил арга зүйгээр хангах 2.1.1. Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй боловсруулах үйлдвэрүүдийг аж үйлдвэрийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх, судалгаанд хамруулах        Нийслэлийн татварын газраас ирүүлсэн судалгаагаар 11 үйлдвэрийг мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэхээс 4 үйлдвэрийг  бүртгэх ажлыг зохион байгуулав.

Бүртгэгдээгүй 7 үйлдвэр байгаа ба  шилжсэн 1  /Нийслэлийн Татварын газрын  даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн  А/179 дүгээр тушаалаар Сонгинохайрхан дүүрэг лүү шилжсэн/, үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн 2, Татварын газарт бүртгүүлснээс хойш үйл ажиллагаа огт явуулаагүй, үйл ажиллагаа нь бүрэн зогссон 4 үйлдвэр байна.

Мэдээллийн  нэгдсэн санд 4 үйлдвэрийг  бүртгэв. 100 100
2.1.2. Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, оролцуулах замаар өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зах зээл дэх борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх      Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах зорилтот жилийн төлөвлөгөөг   хангах ажлын хүрээнд Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/37 дугаар захирамжаар Монголын уламжлалт Сар шинийн баярыг угтан 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр “Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хамтарсан худалдаа Цагаан сар-2018”  нэрийн дор үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж  “Сайн өдрийн зах”-ыг ажиллуулав.     

            Тус үзэсгэлэн худалдаанд үндэсний үйлдвэрлэгч 6 компани, дүүргийн 10 өрхийн үйлдвэр эрхлэгч 8 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож 18,666,000 төгрөгний борлуулалт хийв.

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв хамтран жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд таниулан сурталчилах зорилгоор “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв 2018” үзэсгэлэн худалдааг 2018 оны 04-р сарын 06-08-ний өдрүүдэд “МИШЭЭЛ ЭКСПО” төвд зохион байгуулсан бөгөөд тус үзэсгэлэнд 5 өрхийн үйлдвэр эрхлэгч, 1 жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийг хамруулав.

Мөн Facebook цахим сүлжээг ашиглан  өрхийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилан захиалга авч борлуулалтын шинэ сувгийг нэмэгдүүллээ.

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын идэвх, оролцоо нэмэгдэв. 90 100
2.1.3. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнес эрхлэгчдийг сургалтанд хамруулан чадваржуулах            Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Дүүргийн ЖДҮДТ-тэй хамтран 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр “Маркетинг менежмент” сэдэвт сургалтыг жижиг дунд болон өрхийн үйлдвэр эрхлэгч иргэдэд зохион байгуулж  25 иргэнийг хамруулан 157000 төгрөг зарцуулав

МҮХАҮТ, дүүргийн ЖДҮДТ-ийн хамтран зохион байгуулсан “CHAMBER_BUS” бизнес аялал амжилттай зохион байгуулагдаж “Амарсанаа степ”, “Багахангай сүү” ХХК-ны төлөөлөл болон 12 өрхийн үйлдвэр эрхлэгч хамрагдав.

Мөн Монголын Аюултай хог хаягдлын үндэсний холбооны  мэргэжилтнүүд Хангай цогцолбор сургуулийн 9-12-р ангийн сурагчдад аюултай хог хаягдлын хор уршиг, ангилан ялгалт, үр дагавар гэсэн сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулж 82 хүүхдийг хамруулав.

Монголын Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төвтэй хамтран

Өрхийн үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд 3 удаагийн сургалт зохион байгуулж 59 иргэнийг  чадваржуулав. 90 100
  “Экспортын стратеги” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэр эрхлэгч 22 иргэнийг оролцуулав.      
9 2.2. Дүүрэгт  “Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” байгуулах ажлыг эхлүүлж, гарааны компаниудыг дэмжих 2.2.1. Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд ТЭЗҮ-ийг дуусгаж, газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэх        Нийслэл, дүүргийн 2018 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд  тусгагдсан Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд ТЭЗҮ-ийг  боловсруулах ажлыг Артконстракн ХХК гүйцэтгэж байна.

Дүүргийн ИТХ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн  10 дугаар тогтоолоор 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд Үйлдвэрлэлийн хэсэг /Хими 1/-т Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах зориулалтаар 80га газрыг эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэв.

Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах зориулалтаар 80га газрыг эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэв. 90 70
2.2.2. ТЭЗҮндэслэлийн  талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах          Багахангай дүүргийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн паркын ТЭЗҮ боловсруулах ажлын танилцуулгыг “Арт констракшн” ХХК-ын захирал М.Баасанжав, төслийн удирдагч ШУТИС-ийн багш доктар, профессор С.Төгс  нар 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр  1,2 дугаар хорооны 319 иргэнд танилцуулж  мэдээлэл хүргэв. Дүүргийн  хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн паркын ТЭЗҮ боловсруулах ажлын танилцуулгыг 1,2 дугаар хорооны 319 иргэнд хүргэв. 100 100
10 2.3. Санхүү, эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлон, бодлого төлөвлөлт, зарцуулалтыг үр дүнтэй болгон иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх 2.3.1.  Дүүргийн эдийн засгийн хөгжлийг нэмэгдүүлэх, төсвийг дунд болон урт хугацаагаар төлөвлөх, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтийг хангах, зарцуулалтанд хяналт тавих  

Хуулийн хугацаа болоогүй.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Санхүү төсвийг зүй зохистой төлөвлөж, зарцуулах, үр ашиггүй зардлыг бууруулах замаар хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх, санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган, урсгал зардлыг хэмнэх, төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан гаргаж, харьяа төсөвт байгууллагууда дмөрдүүлэн ажиллаж байна.

Төсөв хэмнэх нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу төсвийн байгууллагуудын хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг нэгтгэн дүгнэхэд шинээр орон тоо нэмэгдүүлэхгүй, батлагдсан орон тооны дагуу ажлын байрны ачааллыг нягтаршуулж, сул чөлөөтэй орон тоо амралтын хугацаанд томилгоо хийхгүй байх талаар анхаарлаа хандуулан ажилласан  байна.

Дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллагууд нь  бүтэц орон тоог

Санхүү, төсвийг зүй зохистой төлөвлөж, зарцуулах, үр ашиггүй зардлыг бууруулах замаар хэмнэлтийн горимд шилжүүлэн ажилласан. 90 100
  өмнөх оноос нэмэгдүүлээгүй.

Боловсролын салбарын байгууллагуудаас бүтэц орон тоог тогтоосон норматив, заавар журмын хүрэгжүүлж ажилласан эсэх талаар судалгааг   авч ажилласан. Мөн урсгал зардал, тавилга, багаж хэрэгсэл, бичиг хэргийн зардлыг өмнөх оноос 60%-иар бууруулан ажиллалаа.

Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх Засгийн газрын 147 дугаар тогтоол, 2015 Сангийн сайдын 122 дугаар тушаал, түүнийг хэрэгжүүлэх  Нийслэлийн Засаг дарга болон Дүүргийн Засаг даргын захирамжуудын дагуу дүүргийн хэмжээнд 9 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласан.

Төсөв хэмнэх нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу төсвийн байгууллагуудын хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг нэгтгэн дүгнэхэд шинээр орон тоог нэмэгдүүлэхгүй, батлагдсан орон тооны дагуу ажлын байрны ачааллыг нягтаршуулж, сул чөлөөтэй орон тоо амралтын хугацаанд томилгоо хийхгүй байх талаар анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна.

Дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллагууд нь  бүтэц орон тоог өмнөх оноос нэмэгдүүлэхгүй хууль, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллав.

     
2.3.3. Улс, нийслэл, дүүргийн татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, төсөвт болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулах 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдрийн байдлаар:

Ø  Улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөө 36.9 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 66.8 сая төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 180.7%,

Ø  Нийслэлийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 335.3 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 300.6 сая төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 89.7%,

Ø  Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 63.9 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 72.2 сая төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг  113.1%-иар тус тус

биелүүлж нийт татварын орлогын төлөвлөгөөгөөр 436.2 сая мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 439.7 сая төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөний биелэлт 100.8%-иар биелүүлэн ажиллаж байна

Татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлсэн. 100 100
11 2.4. Орон нутгийн өмчид байгаа хөрөнгийн ашиглалт, үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэх 2.4.1. Улс, нийслэл, ОНХС, гадаад, дотоодын зээл тусламж, төсөл хөтөлбөр, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаж, ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах 2017 онд нийслэл, дүүргийн төсвийн  болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон данс бүртгэлд тусгавал зохих  12 ажлаас 7 ажлын нийт 160.805.2 мянган төгрөгийн хөрөнгийг ашиглагч байгууллагын данс бүртгэлд бүртгэн авах тухай ЗДТГ-ын 7 албан бичгийг холбогдох  байгууллагад хүргүүлж, тухайн байгууллагын данс бүртгэлд тусган ажиллалаа. Үүнд:

Ø    Эрүүл мэндийн төв – 44.850,0 мян төгрөг /1 ажил/

Ø    Хот тохижилтын алба  – 69.954,3 мян төгрөг /3 ажил/

Ø    44-р цэцэрлэг – 23.567,1 мян  төгрөг /1 ажил/

Ø    Хангай цогцолбор сургууль – 16.597,7 мян төгрөг /1

Хөрөнгө оруулатаар хийгдсэн ажлыг данс бүртгэлд тусгасан. 90 100
      ажил/

Ø    УБТЗ-ын хүүхдийн сектор – 5.836,1 мян төгрөг /1 ажил/

2018 онд нийслэл, дүүргийн төсвийн  болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд бий болсон 3 ажлын нийт 41.753,7 мянган төгрөгийн хөрөнгийг ашиглагч байгууллагын данс бүртгэлд бүртгэн авах тухай ЗДТГ-ын 3 албан бичгийг холбогдох  байгууллагад хүргүүлж, тухайн байгууллагын данс бүртгэлд тусган ажиллав. Үүнд:

Ø    Хот тохижилтын алба  – 41.753,7 мян төгрөг  /3 ажил/

Мөн дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/45 тоот захирамжаар ашиглагч байгууллагад үүрэгжүүлэн биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

     
12 2.5. Орон нутгийн төсөв,  Орон нутгийн хөгжлийн санг үр дүнтэй зарцуулж, иргэдэд нээлттэй мэдээлэх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

 

 

2.5.1. Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайлан, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн мэдээ тайланг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн  нэгтгэсэн  тайланд өгсөн Аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь PDF файл болгон скайнердаж  хуулийн хугацаанд shilendans.gov.mn, bagakhangai.ub.gov.mn сайтад, цаасан хэлбэрээр байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбаруудад тус тус байршууллаа.

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг нэгтгэн гаргаж, дүүргийн цахим хуудас болон байгууллагын мэдээллийн самбарт байршуулав. Мөн шилэн дансны хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой дүүргийн орон нутгийн төсвийн  орлогын болон зарлагын нэгдсэн мэдээг хуулийн хугацаанд  нь батлагдсан маягтын дагуу shilendans.gov.mn  сайтад 5 удаа шивж  оруулсан.

Мэдээ тайлан олон нийтэд хүрнэ 100 100
2.5.2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг үр дүнтэй зарцуулж,  иргэдэд нээлттэй мэдээлэх 2018 онд ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 6 ажил, 89.5 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөн ба хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 6 ажлаас 3 ажил гүйцэтгэлийн явцад,  бусад ажил зураг төсөв боловсруулах шатандаа явж байна.

Оны эхний 6 дугаар сарын байдлаар 34.0 сая төгрөгийн санхүүжилт орж ирсэн ба 3 ажилд  гүйцэтгэлээр 10.7 сая төгрөгийг олгоод байна.

Мөн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, баримтын бүрдлийг батлагдсан маягтын дагуу гаргуулахад онцгойлон анхаарч ажиллаж  байна.

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн мэдээ,  худалдан авах ажиллагааны нэгтгэсэн тайланг холбогдох газарт тухай бүрт нь хүргүүлэн ажиллалаа.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг  иргэд, олон нийтийн хяналт дор, ил тод өрсөлдөх тэгш боломжийг хангах үүднээс хуулийн хүрээнд үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр  явуулж,

Сайтад мэдээллийг тухай бүрт оруулж, иргэдийн мэдээллээр хангасан. 100 100
  гүйцэтгэлийн явцын мэдээг Сангийн яамны www.mof.gov.mn сайт, Засгийн газрын www.tender.mnсайт, дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mn сайтуудад тус тус байршуулж байна.

Сангийн яамны www.mof.gov.mn сайтад ОНХС-гийн 2018 оны төлөвлөгөөг оруулсан ба хэрэгжсэн ажлуудын гүйцэтгэл болон холбогдох мэдээ мэдээллийг тухай бүрт шивж оруулан, мэдээллийг баяжуулан ажиллаж байна.

1.     Дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mn сайтад:

1.1.   2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2018.01.10-ны өдөр,

1.2.   Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын ерөнхий тайланг 2017.04.04-ний өдөр

1.3.   2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн санд хийсэн санхүүгийн аудитын тайланг 2018.03.30-ны өдөр,

1.4.    Гар утасны апликэйшнээр ОНХС-гийн санал өгөх талаарх мэдээлэлийг 2018.03.28-ны өдөр,

1.5.   Хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансны 2017 оны жилийн эцсийн мэдээг 2018.01.11-ний өдөр,

2.     Улсын шилэн дансны www.shilendans.gov.mnсайтад:

2.1.   2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны  болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд,

2.2.    5 саяас дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгч”-ийн мэдээ, ОНХС-гийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл”-ийг сар бүр,

2.3.   2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн санд хийсэн санхүүгийн аудитын  тайланг хуулийн хугацаанд тус тус байршууллаа.

Мөн оны эхний 06 сарын байдлаар тендерийн 9 урилгыг дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mn сайт, Засгийн газрын www.tender.gov.mn  сайтад байршуулан, иргэд, олон нийтэд  ажлаа  ил тод  тайлагнан ажиллалаа.

     
13 2.6. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ худалдан авах үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй сонгон шалгаруулж, иргэд, олон нийтийн оролцоо хяналтыг 2.6.1. Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг тусган иргэдийн оролцоотой хэрэгжүүлэх 2018 оны ОНХС-гийн төсвийн төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2017.03.28-ны өдрийн А/67 тоот захирамжийн төслийг боловсруулан гаргаж, захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 2018 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар 727 өрхөөс саналыг батлагдсан маягтын дагуу авч, уг саналыг танилцуулан эрэмбэлэх ИНХ-ыг Сангийн Сайдын 2014 оны 43 дугаар тушаалын дагуу 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр 1, 2 дугаар хороонд тус тус зохион байгуулав.

Уг хурлаар 1-р хорооноос 33 санал, 2-р хорооноос 27 санал

Иргэдийн саналд тулгуурлан, хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдийн оролцоотой төлөвлөсөн. 100 100
  нэмэгдүүлэх   гарсныг нэгтгэн  хүргүүлж, ДИТХ-ын 2017 оны 12-р сарын 15-ны өдрийн А/11  дугаар тогтоолоор 89,5 сая төгрөг батлагдсан.      
2.6.2. Улс, нийслэл, орон нутгийн төсөв болон гадаад дотоодын зээл тусламжийн  хөрөнгөөр дүүрэгт хийгдэж буй худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэн  хуулийн дагуу явуулсан эсэхэд хяналт тавих Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь 2018 онд Нийслэлийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжих 4 ажлыг цахимаар зарлан, тендер шалгаруулалтыг холбогдох хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулан ажиллаж байна. Тендер шалгаруулалтыг цахим систем ашиглан зохион байгуулав. 50 70
2.6.3. Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд иргэд, оршин суугчдаар хөндлөнгийн хяналт хийлгүүлж  хамтран ажиллах Дүүрэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлуудын худалдан авах ажиллагааны болон гүйцэтгэлийн явцад дүүргийн удирдлагууд, худалдан авах ажиллагааны алба, Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, иргэдийн төлөөлөлтэй  хамтран ажиллаж, хийсэн ажлуудад хяналт тавих, санал гаргах, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр ажиллаж байна.

Дүүрэгт одоогийн байдлаар А3 гэрчилгээтэй 8 иргэн, 26 албан хаагч судалгаанд хамрагдсан ба  2018 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын давхардсан тоогоор 8 үнэлгээний хороонд 4 иргэний төлөөлөл, нийслэлийн төсвөөр хэрэгжиж буй  ажилд хяналт тавих ажлын хэсэгт 1 иргэнийг оролцуулан  хөндлөнгийн хяналт тавиулан ажиллалаа.

Иргэдийн оролцоог хангахад анхаарч ажиллав. 70 100
14 2.7. Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх 2.7.1.Төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог түргэн шуурхай гүйцэтгэж, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллах Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын баталгаажсан төлбөрийн хүсэлтийг ТТ-1 маягтаар 2 хувь, холбогдох анхан шатны баримтын хамт   хянуулан хүлээн авч,  батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу Засгийн газрын санхүү удирдлага мэдээллийн системийн Төрийн сангийн сүлжээгээр дамжуулан  гүйлгээг тухай бүр  гүйцэтгэн  ажиллалаа.

2018.01.02-ноос 2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар Төрийн сангийн төв болон салбар мөн арилжааны банкуудын хоорондын тооцоогоор 2740 ширхэг баримтаар  4,270.5 сая  төгрөгийн зарлага, 4,288.1 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээ   хийгдсэн байна.

2018 оны эхний  5 сарын байдлаар Дүүргийн төрийн сантай харьцагч 8 төсөвт байгууллагын тухайн оны батлагдсан төсвөөс гадна бусад эх үүсвэрээс орж ирсэн  99,848.8 мянган төгрөгийн  санхүүжилтийг нэмэлт төсвийн санхүүжилтийн дансаар дамжуулан зарцуулах  эрхийг  хөтөлбөр, зориулалтаар нь Сангийн яамд  файлаар дамжуулан эрхийг нээлгүүлж, тухай бүрд нь   орлогын бүртгэлийг фрийбалансад журнал ваучер бичин бүртгэж гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллалаа.

Тайлант хугацаанд  9 байгууллагын 26 удаагийн 7,486.0 мянган төгрөгийн жижиг мөнгөн санг зарлагын эдийн засгийн ангилал

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо хууль журмын дагуу түргэн шуурхай гүйцэтгэгдэж байна. 100 100
      бүрээр хааж дараагийн эрхийг олгон ажиллалаа.

Төсвийн 12 байгууллагын  нэр данс зөрүүгээс буцсан 77,445.9 мянган төгрөг, ХЧА болон ЖА-ны тэтгэмжийн 40,407.7 мянган төгрөгийн орлогын бүртгэлийг  фрийбалансад журнал ваучераар холбогдох баримтуудыг  үндэслэн  хийсэн.

     
15 2.8. Дүүргийн төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаа, холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих 2.8.1. Дүүргийн төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын хэрэгжилтийг хангахад мэргэжил арга зүйгээр удирдах, хянах, дүүргийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах Сангийн сайдын 2015 оны 12  дугаар сарын 17-ны 341 дүгээр тушаалааар батлагдсан “Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн нэгтгэсэн тайлан, тодруулга бэлтгэх журам”-ын дагуу   орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын сангуудыг Э-тайланд шивж илгээсэн. Нийт 18 тайланг хүлээн авч хянан батлагаажуулж Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн тайлан нэгтгэлд хамрууллаа.

2017 оны жилийн эцсээр нийт  83 ААНБ тайлан тушаахаас 64 байгууллага  онлайнаар илгээн баталгаажуулсан байна. Тайлан тушаалт 77%-тай  гарсан ба нэгдсэн тайлан, мэдээг гарган НСТСХ-т хүргүүлсэн.

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан хугацаандаа гарч НББ-н стандарт хэрэгжинэ 90 100
16 2.9. Шилэн дансны хуулийн хүрээнд төсвийн байгууллагуудын мэдээлэл үнэн зөв, цаг хугацаандаа оруулсан эсэхэд ДАА-тай хамтран хяналт тавих, үр дүнг тооцох 2.9.1. Шилэн дансны хууль, төсвийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах журмыг хэрэгжүүлж дүүргийн төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх Улсын шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад:

Ø  2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны  болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд,

Ø  5 саяас дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн мэдээ, Орон Нутгийн Хөгжлийн Сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг сар бүр

Ø  2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн санд хийсэн санхүүгийн аудитын  тайланг хуулийн хугацаанд тус тус байршуулаад байна.

Ø  Дүүргийн ИТХ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 15 өдрийн А/11 тоот тогтоолоор дүүргийн төсвийг баталсан бөгөөд тус тогтоол

Ø  2018 оны  01 сарын 05-ны өдөр, сар бүрийн 8-ны дотор татварын орлогын мэдээ

Мөн оны эхний 06 сарын байдлаар тендерийн 9 урилгыг дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mn сайт, Засгийн газрын www.tender.gov.mn  сайтуудад тухай бүр нь байршуулан, иргэдэд ил тод ажлаа тайлагнан ажиллалаа.

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хүрээнд Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн баталгаажуулсан цаасан санхүүгийн  нэгтгэсэн  тайлангуудыг скайнердаж pdfфайл болгон   хуулийн хугацаанд shilendans.gov.mn,bagakhangai.ub.gov.mn сайтууд, цаасан хэлбэрээр хувилан байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбаруудад байршуулсан.

3.2.2 Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд өгсөн Аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь PDF файл болгон   хуулийн хугацаанд shilendans.gov.mn,

Хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 100 100
      bagakhangai.ub.gov.mn сайтууд,  байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбарт байршуулсан.

3.2.3 Оны эхний 5-н сарын байдлаар Дүүргийн нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн  мэдээг  хуулийн хугацаанд   дүүргийн цахим хуудас, шилэн дансны сайтад  байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбарт байршуулсан.

     
17 2.10. Удирдах дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээллээр хангах 2.10.1. Дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж,  ЗГ-ын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, НЗД-ын 2017 оны А/335, 2018 оны А/43 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт, Тамгын газрын төлөвлөгөөний биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс улирал, хагас жилээр гаргадаг дараах тайлан, биелэлтийг заасан хугацаанд холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлсэн. Үүнд:

1.     Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

2.     Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр,

3.     Багахангай дүүргийн “Нээлттэй засаглал буюу мэдээллийн ил тод байдлыг хангах” ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт

4.     Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний тайлан

5.     Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төлөвлөгөөний биелэлт,

6.     Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтийн тайлан

7.     Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны хэрэгжилтийн тайлан

8.     Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгаварын хэрэгжилтийн тайлан

9.     НЗДТГ-аас байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлээд ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

10.  “Том төрөөс ухаалаг төр лүү” санаачлагыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт

11.  ЗДТГ-ийн 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт

12.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай”  01 дүгээр албан даалгаврыг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөөний биелэлт

13 “Єрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах”  жилийн хүрээнд зохион байгуулсан ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

14. Төрийн албан хаагчийн сургалт, хөтөлбөрийн тайлан

15. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Мэдээ тайлан хугацаандаа гарна 90 100
18 2.11. Нуугдмал орлогыг ил болгон татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх

 

2.11.1.    Үл хөдлөх хөрөнгийн болон татвар төлөгч иргэний бүртгэлийг сайжруулан бүртгэгдээгүй татвар төлөгчийг бүртгэлд Ажлын байр үл хөдлөх эд хөрөнгийг тоолж, бүртгэлжүүлэн шинээр 1 аж ахуй нэгжийн 600.0 мянган төгрөг, 138 иргэний 757.8 мянган төгрөгийг  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын төрлөөр нэмж бүртгэн татварт хамруулсан ба 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн  байдлаар Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

Татвар төлөлтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлсэн

100 100
    хамруулан далд эдийн засгийг бууруулж, татварын суурийг өргөтгөх 32.642,1 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 45.722,3 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 140.1хувьтай байна.      
19 1.12. Санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд 2.12.1.  Батлагдсан төсвийн хүрээнд үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулж, өр, авлагагүй ажиллах 2018 онд 914 799.3 мянган төгрөгийн төсөв батлуулан зарцуулахаар  төлөвлөгдсөнөөс: 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар цалин хөлс нэмэгдэл урамшилд 217 844,2 мян төг, Ажил олгогчоос олгох НДШимтгэлд: 24 890,7 мян төг, Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардалд: 29 876,6 мян төгрөг,  Хангамж бараа материалын зардалд:     9 907,7 мян төгрөг , Нормативт зардалд: 250,0 мянган төгрөг, Урсгал засварын зардалд- 2 525,7 мян төгрөг, тавилга эд хогшилд 3 500,0 мян төгрөг, Дотоод албан томилолтын зардалд- 4 044,0 мянган төгрөг, Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардалд -28 505,3 мян төгрөг, Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулалд 3 495,0 мянган төгрөгийг, Бусад арга хэмжээний  зардалд  33 524,5  мянган  төгрөг,  нийт    360 009,1 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулж 62 551,2 мянган төгрөгийн хэмнэлттэй ажилласан  байна. 2018 оны эхний хагас жилийн  байдлаар өргүй,  2 510,9 мянган төгрөгийн ажиллагчтай холбоотой авлагатай гарсан байна. Төсвийг батлагдсан хуваарийн дагуу зарцуулж ажиллав. Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулав. 90 100
2.12.2.  Төсөв, санхүү, төрийн сантай холбогдолтой хууль, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах Төсвийн зарцуулалтыг хууль тогтоомжийн дагуу зарцуулж, аливаа зөрчил дутагдал гаргахгүй байхад тухай бүрд нь анхаарч, Төрийн сангаар хянуулан анхан шатны баримтуудыг хууль журмын дагуу бүрдүүлүүлэн ажиллалаа. Төсвийн зарцуулалтад зөрчил дутагдалгүй ажиллав. 90 100
2.12.3. Санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулж,, МХГ, АУДИТ, бусад шалгалтад хамрагдаж акт, төлбөр, зөрчилгүй ажиллах ЗДТГ-ын 2017 онд хийгдсэн НАГ-ын шалгалт, болон дүүргийн дотоод аудитаар өгөгдсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн гарсан зөрчлийг давтан гаргахгүйгээр ажиллаж байна. Шалгалтын дагуу ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 70 70
2.12.4.  Шилэн дансны хууль, төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах, журмыг хэрэгжүүлж, холбогдох мэдээ, мэдээллийг хууль журманд заасан хугацаанд мэдээллийн самбар, цахим сайтад байршуулж ажиллах Шилэн дансны хууль төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах ажлын хүрээнд шилэн дансанд байршуулах мэдээ мэдээллийн төлөвлөгөөг гарган батлуулсан. Байгууллагын самбар болон цахим сайт, шилэн дансанд мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулан дүүргийн дотоод аудитаар хянуулан ажиллаж байна. Мэдээ, мэдээллийг тухай бүр сайтад байршуулан ажиллав. 90 100
2.12.5.  Санхүүгийн тайлан мэдээ, төсвийн төсөл, төсөв төлөвлөгөөг хуулинд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх Байгууллагын 2018 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд нь гарган Төрийн санд хүлээлгэн өгсөн ба мэдээллийг шилэн данс болон мэдээллийн самбарт байршуулж, сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг гарган төрийн сангаар баталгаажуулуулан шилэн дансанд хуулийн хугацаанд нь байршуулж ажиллав. Тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд тайлангнаж, холбогдох газар хүргүүлж ажиллав. 90 100
2.12.6. Өмч, хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтыг сайжруулах, тооллого тооцоог улирал тутам хийх, төсвийн хөрөнгө, улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын дүнд бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн тусгах Тамгын газарт ашиглаж байгаа өмч хөрөнгийг эзэмшигч бүрт нь өмч эзэмшигчийн карт хөтлүүлэн эзэмшүүлж, тооллогыг хагас бүтэн жилээр хийхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа ба 2018 оны 6 сарын 07-ны А/31 тоот  тушаал гаргуулан эд хөрөнгийн хагас жилийн  тооллогыг хийхээр  төлөвлөн ажиллаж байна.  2018 оны эхний хагас жилд Тамгын газрын албан хэрэгцээнд зориулан даргын 2018 оны 04 сарын 12-ны А/18 тоот тушаалаар 3500,0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж худалдан авч данс бүртгэлдээ тусгасан. Холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулан байгууллагын шилэн дансанд байршуулан ажилласан болно. Өмч хөрөнгийн хяналтыг сайжруулан, эхний хагас жилийн байдлаар өмчийн тооллогыг хийв. 90 100
Дундаж хувь 90.4  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУВЬ 92.4
ГУРАВ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ
20 3.1. Авто замын сүлжээг нэмэгдүүлж хот доторх замыг сайжруулах 3.1.1. Дүүргийн доторх болон 1, 2 дугаар хороог холбосон автозамын зорчих хэсгийн  эвдрэл, хагарлыг нөхөх, засварлах       Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/14 дүгээр захирамжаар эрх шилжиж ирсэн 2 ажлын нэг нь дүүрэг доторх болон 1, 2-р хороог холбосон автозамд гарсан 300м2 талбайн  эвдрэл, хагарлыг нөхөх, 150м гагнаас хийх,  780м урттай сайжруулсан шороон зам тавих ажил юм.

Засаг даргын Тамгын газраас 1 дүгээр хорооны Үнэгтэй гэр хороолол хүртэлх авто замд гал унтраах 80 дугаар ангийн урд талд  огцом эргэлтийн хэсэгт үзэгдэх орчин хязгаарлагдаж осол аваарь гарах нөхцөл байдал үүссэн тул том толь тавьж өгөх ажлын даалгаварт багатсан.

Тус ажлын “Неон гэгээ” ХХК 44,9 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэхээр шалгарч ажил хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болоод байна.

“Неон гэгээ” ХХК ажлыг эхлүүлэв. 40 70
3.1.2. 1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны өмнөх автозам шинэчлэлтийн ажил хийх           Дүүргийн 1 дүгээр хорооны орон сууцны 2 дугаар байрны өмнөх авто зам шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэгчийг Нийслэлийн АЗХГ-аас шалгаруулав.

Тус ажлын гүйцэтгэгчээр “Таны зам” ХХК нь шалгаран   6м өргөн, 142м урт автозам, 300м2 авто зогсоол болон 8 орцны үүдийг засварлах ажил дуусч комисс ажиллан байнгын ашиглалтанд хүлээн авахад бэлэн болоод байна.

Ажлын гүйцэтгэл 100%-тай байна.

2-р байрны өмнөх автозогсоол,автозам шинэчлэгдэв. 90 70
21 3.2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах 3.2.1. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтын хувийг нэмэгдүүлэх, улирлын болон графикт үзлэг хийх, засвар үйлчилгээнд хяналт тавих       Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэгт  сар бүр  үзлэг шалгалт хийж, асахгүй байгаа гэрэлтүүлгийг засварлаж, гэрэлтүүлгийн асалтыг нэмэгдүүлэх хугацаат үүрэг даалгаврыг “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т өгч ажиллаж байна.

ТХҮХ-ээс  графикт үзлэг шалгалтыг улиралд  1 удаа  хийж  зөрчил дутагдлыг тухай бүр арилгуулж хэвшээд байна.

Тайлангийн хугацаанд  247ш гэрэлтүүлэг, гэрлийн лед ламп-30ш, трансматор-10ш, гэрлийн толгой /энгийн/-4ш, гэрлийн толгой /лед/-2ш, кабель утас-400м, тэжээлийн кабель-6 ширхэгийн гэмтлийг засварлан, зуны цагийн хуваарьт шилжүүлэн хэвийн ажиллагаанд оруулан 2.435.400  төгрөг зарцуулав.

Мөн дүүргийн Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ  нь төв талбайн индэрийн хойд хэсгийг “Гэрэлт гудамж” болгон тохижуулж, байнгын ажиллагаатай болгов.

Дээрх ажилд 7.9 сая төгрөг зарцуулав.

             Дүүргийн авто зам болон нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн судалгааг шинэчлэн гаргасан бөгөөд нийт 693 ш  гэрэлтүүлэг хэвийн  ажиллаж асалт 98%-тай байна.

 

98 100
3.2.2. 1 дүгээр хорооны төвд байрлах авто замын дагуух гэрлийг лед гэрэлтүүлгээр солих         Дүүргийн 1 дүгээр хорооны төвийн гэрэлтүүлгийг сайжруулах ажлын хүрээнд “Илч-Орд” ОНӨААТҮГ-аас нуман хаалга хүртэл 38ш гэрэлтүүлгийн толгойг лед болгох ажлын даалгаврыг боловсруулав.

Тус ажлын зураг  төсвийг “Ингүүмэл Эрчим” ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд зураг төсөв магадлалаар орж 2016 оны 07 дугаар сарын 20 нд бэлэн болохоор байна.

Ажлын даалгавар боловсруулагдаж байна. 50 40
22 3.3. Орон сууцны байрнуудын орчны тохижилтыг сайжруулж иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх 3.3.1. 1 дүгээр хорооны хэрэглээний халуун усны зуухны яндан хоолойг шинэчлэх      Илч-Орд ОНӨААТҮГ-ын хэрэглээний халуун усны яндан хоолойг дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Синво юань төмрийн үйлдвэрээс 1000мм голчтой 100мм зузаан, 18м-ийн урттай турба авч шинэчлэн засварлаж ажиллагаанд оруулав. Илч-ОрдОНӨААТҮГнь өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан 1 дүгээр хорооны хэрэглээний халуун усны зуухны яндан хоолойг шинэчлэв. 100 100
3.3.2. 2 дугаар хороонд спорт тоглоомын талбай байгуулах           Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн 2 дугаар хороонд Спорт тоглоомын талбайг  60.0 сая төгрөгөөр байгуулахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд үнэлгээний хороо байгуулагдав.

 

Уг ажлын тендер зарлагдсан ба тус ажлыг түлхүүр гардуулах аргаар компани шалгаруулахаар болов. 50 40
3.3.3. Дүүргийн хэмжээнд хөрс “Нутгийн шийдэл сан” ТББ нь “Цэвэрч Монгол” төслийн хүрээнд “Жорлонгоо өөрчилье” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 01 “Жорлонгоо өөрчилье” сэдэвт 30 40
бохирдуулагч жорлонгийн тоог бууруулах арга хэмжээ авах               дүгээр сарын 22-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав.

Сургалтаар жорлонгийн 17 шийдэл, ариун цэврийн байгууламж түүнтэй холбоотой бизнес, төрийн бодлого, бизнес хөгжлийн шинэ хандлага, иргэдийн оролцооны сайхан жишээний талаар мэдээлэл хийв. Сургалтанд ААНБ, иргэдийн төлөөлөл 35 хүн хамрагдав.

сургалтыг зохион байгуулж

ААНБ, иргэдийн төлөөлөл 35 хүнийг  хамруулав.

   
23 3.4. Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг сайжруулах 3.4.1. Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр ажил зохион байгуулах, хяналт тавих      “Хангай өргөө”, “Их хангай” сууц өмчлөгчдийн холбоодын удирдах зөвлөл 1 удаа хуралдаж байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцан заавар зөвлөгөө өгч ажиллав.

ТХҮХ-ээс сар бүр үйлчилгээ, цэвэрлэгээ болон байгууллагын үйл ажиллагаанд   хяналт тавьж,  зөрчил дутагдлыг тухай бүр арилгуулан  ажиллаж байна.

Тайлангийн хугацаанд давхардсан тоогоор 125 удаа дуудлага ирсэн бөгөөд тухай бүр  шийдвэрлэж урсгал засварт 800.0 мянган төгрөг зарцуулав.

Сууц  өмчлөгчдийн холбоодын удирдах зөвлөл 1 удаа хуралдаж байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцан заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. 80 70
24 3.5. Нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулж, такси үйлчилгээ эрхлэх боломжийг судлах. 3.5.1. Улаанбаатар-Багахангай чиглэлийн тээврийн хэрэгсэлд үйлчилгээний  стандартыг мөрдүүлэх,  хяналт тавих Нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах зорилтын хүрээнд “Хийморийн зам” ХХК нь1 Transit, 3 ширхэг stariks машин  нийтийн тээврийн үйлчилгээг үзүүлж ажиллаж байна.

Нийтийн тээвэрт үйлчилгээ үзүүлж буй тээврийн хэрэгслүүдэд (GPS) системийг 2010 оноос суулган тээвэр зохицуулагч тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна

Тайлангийн хугацаанд тус компани давхардсан тоогоор ахмад настан 562, ХБИ 178, хүүхэд-132, насанд хүрэгчид 2653 иргэнд үйлчилсэн байна

“Хийморийн зам” ХХК-ны  үйлчилгээнд  сард  1 удаа ажлын зураг авалт хийж, хяналт тавьж ажиллаж байна.

           Иргэдээс гомдол ирээгүй хэвийн ажиллаж байна.

Улаанбаатар-Багахангай чиглэлийн тээврийн хэрэгсэлд үйлчилгээний  стандартыг мөрдүүлэн ажиллав. 100 100
3.5.2. Такси үйлчилгээ эрхлэх асуудлыг судлах, дээд шатны байгууллагад уламжлах               Тус дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхлэж буй Хийморийн зам ХХК нь үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, зорчигчдод түргэн шуурхай үйлчлэх зорилгоор Багахангай – Улаанбаатар-Багахангай чиглэлд нэмэлтээр такси үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтийг дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 1/86 дугаар албан бичгээр Зам тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэв. Дүүрэгт такси үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтийг Зам тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэв. 10  

100

25 3.6. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 3.6.1. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай тохижилт, цэвэрлэгээний гэрээ байгуулах, хог ачилт, цас мөс цэвэрлэх  хуваарийг мөрдүүлэн бүх нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион              Иргэдийн ая тухтай, таатай орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор дүүргийн хэмжээнд 2018 онд хийгдэх тохижилт, хог хаягдал, ногоон байгууламжийн төлөвлөгөөг 3 бүлэг 28 заалттайгаар боловсруулан  хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Дүүргийн Засаг дарга “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ–тай  “Хог хаягдлын үйлчилгээ нийлүүлэх гэрээ”-г  2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр байгуулав.

Тайлангийн хугацаанд 1 дүгээр хороо 45, 2 дугаар хороо

Хороод, “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ, аж ахуйн нэгж байгууллагууд  “Тохижилт,  цэвэрлэгээний гурвалсан гэрээ”- 100 100
    байгуулж хяналт тавих 10, нийт 55 аж ахуйн нэгж байгууллага болон  худалдаа үйлчилгээний газруудтай гэрээ байгуулав.

Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны Б/17, 2017 оны Б/22, дугаар захирамжаар тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нарыг томилон, хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллуулж байна. Дүүргийн хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нар тайлангийн хугацаанд 25 зөрчил илрүүлж зөрчлийн тэмдэглэл хөтлөн шийдвэрлэж ажиллав.

Мөн 1,2 дугаар хорооны орон сууцны айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын цас мөс цэвэрлэх, хог хаягдлыг авах зураглал болон цагийн хуваарийг  дүүргийн засаг даргын орлогч, Хороодын засаг даргаар баталгаажуулан  1,2 дугаар хорооны орон сууцны айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мөрдүүлэн ажиллаж байна.

Дүүргийн хэмжээнд хог цуглуулалт  тээвэрлэлт тогтоогдсон график, цагийн хуваарийн дагуу хугацаандаа тогтмол явагдаж байна.

Тайлангийн хугацаанд “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-г 4, “Цас цэвэрлэгээ”-г 2 удаа, “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ түүвэр цэвэрлэгээг 2 удаа зохион байгууллаа.

Цэвэрлэгээнд давхардсан тоогоор 236 ААНБ, иргэд 1890  албан хаагч 115752 м2 талбайн үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж, 43 тн хогийг зайлуулснаас гадна цас цэвэрлэгээнд 13 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 101  ажилтан албан хаагч оролцов.

Мал амьтны сэг зэмээр байгаль орчин бохирлогдож хүн малын халдварт өвчин гарч болзошгүй нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт хорогдсон мал, амьтны сэг зэмийг холбогдох зааврын дагуу устгах, хашаа хороо, өтөг бууц, бэлчээр, худаг ус, булаг шандыг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/61 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Онцгой байдлын хэлтэс, Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ, Цэфтрейд ХХК мал эмнэлэгийн үржлийн үйлчилгээний нэгж хамтран 275 толгой үхсэн мал амьтны сэг зэмийг стандартын дагуу устгах, дарж булах, ариутгал халваргүйжүүлэлт хийх ажлыг гүйцэтгэв. Уг ажилд 1330500 төгрөг зарцуулав.

г байгуулах ажлыг зохион байгуулав.

 

 

“Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”, “Цас цэвэрлэгээ”, түүвэр цэвэрлэгээг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 236 ААНБ, иргэд 1890  албан хаагч 115752 м2 талбайн үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж, 43 тн хогийг зайлуулснаас гадна цас цэвэрлэгээнд 13 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 101  ажилтан албан хаагч оролцов.

Дүүргийн  нутаг дэвсгэрт хорогдсон мал, амьтны сэг зэмийг холбогдох зааврын дагуу устгах, хашаа хороо, өтөг бууц, бэлчээр, худаг ус, булаг шандыг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх ажлыг зохион байгуулав.

   
3.6.2. Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс төвлөрүүлэх хогны хураамжинд хяналт тавьж төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах            Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс хогны  хураамж  14,1 сая төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаагаас  тайлангийн хугацаанд 1 дүгээр хорооны айл өрхөөс 2,314,106 төгрөг, 2 дугаар хорооны айл өрхөөс 1.175,050 төгрөг, албан байгууллага аж ахуйн нэгжээс 2,765,000 төгрөг нийт 6.254.156 төгрөгийг  дүүргийн татварын хэлтсийн дансанд  төвлөрүүлж   хэрэгжилт 44,3%-тай байна. 6.254.156 төгрөгийг  дүүргийн татварын хэлтсийн дансанд  төвлөрүүлэв. 44.2 100
Дундаж хувь 66  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУВЬ 77.5
ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН ГЭР ХОРООЛЛЫН ХӨГЖИЛ
26 4.1. Дүүргийн ногоон байгууламж, бичил цэцэрлэгүүдийг нэмэгдүүлэн, гэр хорооллын хашааг цэцэрлэгжүүлэн, урамшуулал олгох ажлыг зохион байгуулах 4.1.1. Дүүрэгт “Мод, цэцэг тарих”  хөдөлгөөн  өрнүүлэх           Ойн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Мод тарих өдөр зарлах тухай” 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/83 дугаар захирамжаар “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг 2018 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулав. Арга хэмжээг дүүргийн 2 дугаар хорооны нэгдсэн талбайд зохион байгуулж дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ, иргэдийг хамруулав.

Мөн УБТЗ-ын Залуучуудын байгууллага нь тус дүүргийн Алсын худаг хэмээх газарт “Залуучуудын төгөл-2030” нэрийн дор 2000 мод тарих арга хэмжээг зохион байгуулав.

“Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-т давхардсан тоогоор 57 ААНБ-ын 676 ажилтан албан хаагч оролцож 400м2 талбайг зүлэгжүүлэн, 31 цэцгийн мандал байгуулж 2432 ш мод бут сөөг тариалан 3.9 сая төгрөг зарцуулсан байна. 100 100
4.1.2. Төв талбайн индэрийн ард ногоон байгууламжийн хайс хашаа хийх                Дүүргийн Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ  нь төв талбайн индэрийн ард ногоон байгууламжийн хайс хашаа хийж “Гэрэлт гудамж” болгон тохижуулж, байнгын ажиллагаатай болгов.

Дээрх ажилд 7.9 сая төгрөг зарцуулав.

Төв талбайн индэрийн ард талбайг засварлан гэрэлт гудамж болгов. 100 100
4.1.3. Гэр хорооллын айл өрхүүдийн дунд болзолт уралдаан зарлах           Нийслэлийн  иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг   сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, төрийн хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг өндөрсгөх, тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдал, цэвэрлэгээний менежментийг  сайжруулах, ажлын шинэ санал санаачлагыг дэмжих, хотын өнгө үзэмжийг дээшлүүлэх замаар иргэдийн ая тухтай орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг хангуулах зорилгоор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн   2018 оны А/44 дүгээр тушаалаар  “Манай хороо-Миний гудамж” аян зарласантай холбогдуулан тус аяныг 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ээс 10  

“Манай хороо-Миний гудаж”, “Хашаандаа сайхан амьдаръя” зэрэг болзолт уралдааныг зарлав.

70 100
  дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл зарлав.

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/46 дугаар захирамжаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй Дэд ажлын хэсэг байгуулагдан, ажлын хэсэг 3 удаа хуралдаж 16 бүлэг 46 заалттай төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Тус аяны удирдамж болон дүүргийн Засаг даргын захирамжийг  дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй  57 ААНБ, худалдаа үйлчилгээний газар, 48 гэр хороолол болон орон сууцны айл өрхүүдэд  хүргүүлэв.

Дүүргийн дэд ажлын хэсгийн гишүүд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар 1 удаа хуваарийн дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 28,29-ний өдрүүдэд тохижилтын ажлын явцтай танилцан заавар зөвлөгөө өгч ажиллав

Төлөвлөгөөний биелэлт 65%-тай байна.

Дүүргийн хэмжээнд гэр хороололд амьдарч буй айл өрхүүдийн нийгмийн хариуцлагыг өндөрсгөх, айл өрхүүдийг өөрсдийнх нь оролцоотой хашаандаа тохилог, сайхан амьдрах орчин бүрдүүлэх шинэ санал санаачлагыг дэмжих зорилгоор “Хашаандаа сайхан амьдаръя” болзолт уралдааныг 2018 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэлх 4 сарын хугацаанд зарлаад байна.

     
27 4.2. Дүүргийн иргэдийн хүнсний ногоо,  жимс жимсгэнэ тариалах, хүлэмжийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэн, дэмжлэг үзүүлэх 4.2.1. Газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй  иргэдэд сургалт зохион байгуулж, чадваржуулах, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалуулах ажлыг зохион байгуулах,  дэмжлэг үзүүлэх         Засаг даргын Тамгын газар, Багахангай сүү ХХК-тай хамтран 5 га газарт 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг төмс, хүнсний ногоо тариалуулах ажлыг 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулав.

Арга хэмжээний үеэр Агропаркийн эрхлэгч төмс, хүнсний ногоог  хэрхэн тариалах, арчлах, хураан авах талаар мэдээлэл хүргэв. 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын 52 ажилтан албан хаагч төмс, хүнсний ногоо тариалах, хураан авах талаар мэдлэгтэй болов.

    Дүүргийн хэмжээнд  6 ААНБ, 13 иргэн 7,8 га талбайд төмс, 1.81 га талбайд хүнсний ногоо, 50 га-д эрдэнэшиш, 40 га талбайд царгас тариалав. 100 100
4.2.2. Дүүргийн иргэдийг хүлэмжийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэн, дэмжлэг үзүүлэх, туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулах        НХХААГ, “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран төмс, хүнсний ногоо тариалах сонирхолтой иргэдэд “Талбайн төлөвлөлт үр ашиг ба хамгаалагдсан хөрсний боловсруулалт, тариалалт” сэдэвт онол дадлагын сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Хан Уул дүүрэгт  зохион байгуулав.

Уг сургалтанд  дүүргийн төлөөлөл 2 иргэн хамрагдаж талбайн төлөвлөлт, хамгаалагдсан хөрсний боловсруулалт, төмс, хүнсний ногооны боловсруулалт, тариалалтын талаар мэдлэгтэй болов.      

НХХААГ, “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран зохион байгуулж буй сургалт нь 3 үе шаттай бөгөөд 2 дугаар шатны сургалт 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдөр явагдана.

Нисйлэлд зохион байгуулагдаж буй сургалтанд дүүргийн иргэдийн оролцуулав. 70 40
28 4.3. Малчид, тариаланчдад чиглэсэн техникийн дэвшлийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 4.3.1. Дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмжийг малчид, тариаланчдад сурталчлах, холбогдох техник тоног төхөөрөмж авах иргэдийн хүсэлтийг холбогдох байгууллагуудад  хүргэх Дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй үнээр авахаар  малчид, тариаланчид хүсэлт ирүүлээгүй байна.
4.3.2. Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдын зөвлөгөөн зохион байгуулах 3-р улиралд зохион байгуулна.
29 4.4. Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээг сайжруулж, малын эрүүл мэндийг баталгаажуулах замаар нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах 4.4.1. Мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах             Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр, Төв аймгуудын сумдад болон Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэгт мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан тухайн бүс нутгаас амьд мал, мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн, бусад зүйл ачсан тээврийн хэрэгсэлээр шүлхий өвчин үүсгэгч нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөөвөрлөгдөн ирэх, цаашид тархах нөхцөл үүссэнтэй холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын А/38, А/59 дүгээр захирамжаар  Замын цагдаагийн байнгын хяналтын цэгт 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл халдваргүйжүүлэлтийн цэгийг ажиллуулав.

Ариутгалын цэг ажиллуулахад 3.320.830 төгрөг зарцуулав.

Мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус вакцинжуулалтын ажлыг тухай бүр зохион байгуулж боом, ДХХ, Дуут хавдар, Цусан халдварт, галзуу, адууны томуу, шөвөг яр, сахуу, цусан халдварт иж балнад, гахайн мялзан, гахайн ёлом зэрэг вакцинжуулалтанд давхардсан тоогоор 7000 толгой мал, 2000 төл мал, 300 гахайнд хийв.

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус вакцинжуулалтын ажлыг тухай бүр зохион байгуулж вакцинжуулалтанд давхардсан тоогоор 7000 толгой мал, 2000 төл мал, 300 гахай 100 100
4.4.2. Хөдөө, аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнд ариун цэврийн хяналт тавьж, шинжилгээ хийн баталгаажилт олгох, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах       “Цэф трейд” МЭҮҮН нь дүүргийн хүн амд мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг худалдаа үйлчилгээний газруудын судалгааг гаргаад байна. “Цэф трейд” МЭҮҮН нь эхний хагас жилийн байдлаар 4123кг мах, 990 л сүү, 3497ш арьсанд шинжилгээ хийн баталгаажилт олгоод байна.

Дүүргийн Засаг даргын А/38, А/59 дүгээр захирамжаар  Замын цагдаагийн байнгын хяналтын цэгт 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл халдваргүйжүүлэлтийн цэгийг ажиллуулав.

Ариутгалын цэг ажиллуулахад 3.320.830 төгрөг зарцуулав.

Цэф трейд” МЭҮҮН нь  хөдөө, аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнд ариун цэврийн хяналт тавьж, шинжилгээ хийн баталгаажилт олгох, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулав. 100 100
30 4.5. Дүүргийн хүн амыг  хүнсний эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг зохион байгуулж, органик хүнсний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 4.5.1. Худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт зохион байгуулах, хууль, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр архи согтууруулах ундаа, тамхи худалдахгүй байхад анхаарч, холбогдох хууль, дүрэм журам, стандартыг хангаж ажиллах, зөрчил гаргасан тохиолдолд худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн даргатай байгуулсан гэрээг цуцалж, үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн  2/05 дугаар албан бичгийг  дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 19  аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнд хүргүүлэв.

Дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг  2018 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр 15 аж ахуй нэгж байгууллага, хүнсний дэлгүүрт гэнэтийн шалгалтыг зохион байгууллаа. Шалгалтаар ямар нэгэн зөрчил дутагдал илрээгүй байна.

Архи согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан 2 ААНБ-д үзлэг шалгалт зохион байгуулж тусгай зөвшөөрлийг сунгуулахаар хүсэлтийг УБ хотын ЗАА-ны ХХҮХТ-т хүргүүлэн зөвшөөрлийг сунгуулав.

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн ажлын албаны даргын 2018 оны А/87 дугаар тушаалаар “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад аттестатчилалын шалгалт явуулах тухай”  удирдамж батлагдсан бөгөөд  дагуу  архи согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан худалдаа үйлчилгээний 4 аж ахуйн нэгж байгууллагад атестатчилалд хамрагдах талаар холбогдох мэдээллийг хүргээд байна.

Дүүргийн  ИТХ, ГХУСАЗЗ, ЗДТГ, ЦХ, МХТасаг, Эр зоригийн хүч ТББ, Бид хамтдаа бүлгэм хамтран  2018 оны 03 дугаар сарын 23 ны өдөр  архи согтууруулах ундаа худалддаг түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга, эрхлэгч, худалдагч нартай хийх  уулзалтыг зохион байгуулж 8 иргэнийг хамруулав.

Уулзалтаар холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах талаар мэдээлэл өгснөөс гадна архи согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг ААНБ-ын захирал эрхлэгч нарын санал хүсэлтийг сонсч санал бодлоо солилцов. Уулзалтанд оролцсон 7 иргэн асуулт асууж  тайлбар авав.

15 аж ахуй нэгж байгууллага, хүнсний дэлгүүрт гэнэтийн шалгалтыг зохион байгууллаа. Шалгалтаар ямар нэгэн зөрчил дутагдал илрээгүй.

 

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан 2 ААНБ-д үзлэг шалгалт зохион байгуулж тусгай зөвшөөрлийг сунгуулахаар хүсэлтийг холбогдох газарт хүргүүлэв.

архи согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан худалдаа үйлчилгээний 4 аж ахуйн нэгж байгууллагад атестатчилалд хамрагдах талаар холбогдох мэдээллийг хүргээд байна.

 

90 100
4.5.2. Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа үйлчилгээний газруудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, “Гэрчилгээ” олгох ажлыг зохион байгуулах       Тайлангийн хугацаанд  дүүргийн худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дарга худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээний хугацаа дууссан,  шинээр эрхлэх хүсэлт гаргасан  1  аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнтэй гэрээ байгуулж дүүрэгт  худалдаа үйлчилгээ эрхлэх “Гэрчилгээ” олгов. 1  аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнтэй гэрээ байгуулж дүүрэгт  худалдаа үйлчилгээ эрхлэх “Гэрчилгээ” олгов. 20 40
31 4.6. Ус ашиглагч, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй гэрээ байгуулан холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 4.6.1. Ус ашиглагч, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй гэрээ байгуулж, хяналт тавих        Эхний хагас жилийн байдлаар ус ашиглагч, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй гэрээ байгуулаагүй байна. 0
4.6.2. ЕБС болон сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүдэд ундны усны аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээг эзэмших талаар мэдлэг олгож, зөв хандлага, дадалд сургах ажлыг зохион байгуулах         ЕБС болон сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүдэд ундны усны аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээг эзэмших талаар мэдлэг олгож, зөв хандлага, дадалд сургах ажлыг Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын захиргаатай хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөсөн боловч уг ажил түр хугацаагаар хойшлогдоод байна.
32 4.7. Гар аргаар ашигт малтмал олборлох бичил уурхай эрхлэгчдийг хуулийн хүрээнд дэмжих, техникийн нөхөн сэргээлт хийх тогтолцоог бүрдүүлж ажиллах 4.7.1. Ашигт малтмал олборлогч,  бичил уурхай эрхлэгчдийг дэмжих, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах        Дүүргийн 1 дүгээр хорооны иргэн бүртгэгдээгүй нөхөрлөл байгуулан бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлон олборлолт явуулсан талбайд нөхөн сэргээлт хийх хүсэлтийг ирүүлсэн бөгөөд уг иргэний хүсэлтийг хууль тогтоомжийн хүрээнд дэмжих тухай дүүргийн Засаг дарга мэдэгдээд байна. Хүсэлт гаргасан иргэн холбогдох журмын дагуу материал бүрдүүлж ирээгүй байна. 50 0
4.7.2. Гар аргаар ашигт малтмал олборлосон талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх, хяналт тавих, үр дүнг тооцох Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн даргаар ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр бичил уурхайгаар ажигт малтмал олборлож буй бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг шалгасан билээ.

Шалгалтаар “Шижир Өндөр”, ”Ивээлт нутаг”, “Хөдөлмөр зүтгэл” нөхөрлөл нь дүүргийн Засаг даргатай байгуулсан “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох гэрээ”-ний 3.1.3, 3.1.4, 3.1.10 дэх заалтуудыг зөрсөн, мөн бичил уурхайн зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж буй талбайн булангийн цэгүүдийг координатын дагуу тэмдэгжүүлээгүй зэрэг зөрчил илрэв.

Дээрх зөрчлийг арилган холбогдох арга хэмжээ авсан талаар мэдээллийг Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст ирүүлэх тухай ЗДТГ-ын 7/484 дугаар албан бичгийг нөхөрлөлүүдэд хүргээд байна.

Баянхангай нөхөрлөл нь дүүргийн Засаг даргатай 2016 оны

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлож буй нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаанд 1 удаа хяналт тавив. Баянхангай нөхөрлөлд олборлолт явуулсан талбайд гэрээний үүргээ биелүүлэн нөхөн 30 40
  06 дугаар сараас 2017 оны 06 дугаар сар хүртэл 1 жилийн хугацаанд гэрээ байгуулан Өндөртолгой тахилгатай овооны урд талд бичил уурхайн зориулалтаар олборлолт явуулсан билээ. Олборлолт явуулсан талбайд гэрээний үүргээ биелүүлэн нөхөн сэргээлтийн ажлыг яаралтай гүйцэтгэж  талбайгаа хүлээлгэн өгөх тухай 2018 оны 7/432 дугаар албан бичгийг хүргүүлээд байна. сэргээлтийн ажлыг яаралтай гүйцэтгэж  талбайгаа хүлээлгэн өгөх тухай албан бичиг хүргэв.    
  75.4  
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ХУВЬ 70.9
ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН ХӨГЖИЛ
33 5.1. НЗДҮАХ –ийн 5.1.1 Олон улсад ашиглагддаг “Аз жаргалтай хот”-ын индекс тооцох аргачлалыг нэвтрүүлж, тогтоогдсон индексийг өсгөх талаар арга хэмжээ авч ажиллах 5.1.1. Олон улсад ашиглагддаг “Аз жаргалтай хот”-ын индексэд тулгуурлан тогтоосон аргачлалын дагуу индекс тооцож, индексийг сайжруулах үйл  ажиллагааг зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/388 дугаар захирамжаар батлагдсан “Аз жаргалтай хотын индекс тооцох аргачлал”, 2014 оны “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг батлах тухай” А/633 дугаар захирамжийн дагуу хороод болон холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас судалгааг аван, мэдээллийг нэгтгэж байна.

Мөн НЗДТГ-аас “Аз жаргалтай хотын индекс”-ийн мэдээллийн бодит байдалд үнэлгээ өгөх, мониторингийн ажлыг 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр 1, 2 дугаар хороонд хийж, мониторингийн ажлын хэсэгтэй хамтран хороодод мэдээллийн анхан шатны бүртгэл, түүний хөтлөлт, динамик бүрдүүлэлт, хэсгийн ахлагч нарын бүртгэл хөтлөх талаар заавар зөвлөгөөг өгөв.

Маягтын дагуу мэдээллийн датааг бүрдүүлэн, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг 5 бүлэг 10 заалттайгаар боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 80 70
34 5.2. Иргэд дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас шаардлагатай мэдээллийг авах боломж, нөхцөлийг бүрэн хангах 5.2.1. Нутгийн удирдлагын бодлого болон орон нутгийн удирдлагаас гаргаж байгаа бодлого шийдвэрийг дүүргийн веб сайт, орон нутгийн телевиз, цахим мэдээллийн самбар, хороодоор дамжуулан иргэд олон нийтэд мэдээлэх Дүүргийн веб сайтыг шинэчлэх ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан сайтын өнгө үзэмжийг шинэчлэн иргэдийн санал хүсэлт, дүүргийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд, хууль эрх зүйн холбоос линкүүдийг шинээр байршуулан үйл ажиллагааны, хүний нөөцийн, төсөв санхүүгийн, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн мэдээллийн булангуудыг тогтмол шинэчлэн ажиллуулж байна.

2018 оны хагас жилийн байдлаар дүүргийн bagakhangai.ub.gov.mn сайтад нийт 98 мэдээлэл, хөрөнгө оруулалтын ажлын тендэрийн урилга, дүүргийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын танилцуулга,  үйл ажиллагаа, дүүргийн Засаг даргын 107 захирамжийг тогтоосон хугацаанд байршуулсан бөгөөд сайтад байршуулсан  мэдээ мэдээллийн бүртгэлийг тухай бүр хөтөлж ажиллав.

Дүүргийн bagakhangai.ub.gov.mn вэб сайтад нийт байршуулсан мэдээ мэдээллээс цаг үеийн холбогдолтой  100  мэдээ мэдээлэл, тендерийн 8 урилга, төсөв санхүүгийн холбогдолтой 12 мэдээлэл болон бусад 28 мэдээ мэдээллийг дүүргийн вэб сайтад байршуулан ажиллалаа.

Bagakhangai.ub.gov.mn сайтад Багахангай дүүргийн ЗДТГ-ын  шилэн дансны сайтын холбоосыг шинээр цэс үүсгэсэн бөгөөд хэвийн ажиллагаатай явагдаж байна.

Иргэдэд мэдээ мэдээллийг тухай бүр хүргэн,  мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллав. 90 100
       Мөн БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ группт Нийслэл болон дүүргээс хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэр, цаг үеийн холбогдолтой 315 мэдээ, мэдээлэл, Багахангай дүүрэг Хэвлэл мэдээлэл фэйсбүүк профайлд 89 мэдээллийг байршуулан иргэдэд мэдээллийг тогтмол хүргэж байна.

Хотын төвлөрлийг сааруулах, Нийслэлийн алслагдсан дүүргүүдэд ажиллаж амьдрахад таатай нөхцөл бололцоо, цаашид хөгжих боломжтойг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор 2018 оны 03 дугаар сарын 09,10-ны өдрүүдэд  Royal HD телевизээс бэлтгэн хүргэдэг “Хотын хөгжил хорооноос” нэвтрүүлэг Багахангай дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй 14 ААНБ дээр хийгдлээ.  “Хотын хөгжил хорооноос” нэвтрүүлгээр дамжуулан ААНБ-ууд үйл ажиллагаагаа орон даяар сурталчлан ажиллав.

     
5.2.2. Орон нутгийн хэмжээнд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд иргэдийн саналыг авч тусгах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах Тайлангийн хугацаанд ХЗДХЯ-нд бүртгэгдэх дүүргийн  хэмжээнд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гараагүй байна.

“Эрүүл орчин иргэдийн сайн сайхан 2-р шатны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг дүүргийн вэб сайтад 2018 оны 1 дүгээр сард байршуулсан боловч, ямар нэг санал, шүүмжлэл ирээгүй байна.

5.2.3. Захирамжлалын баримт бичгүүдийг дүүргийн веб сайтад байршуулж  иргэдэд  хүргэх Захирамжлалын баримт бичгүүдийг дүүргийн вэб сайт bagakhangai.ub.gov.mn сайтын Засаг даргын захирамж цэсэнд тухай бүр оруулан ажилласан бөгөөд 2018.06.11-ний өдрийн байдлаар ашиглалтын хязгаартайгаас бусад нийт 107 захирамжийг бүртгэлийн хамт байршуулж иргэдэд хүргэн ажиллалаа.

UBLEGAL.MN сайт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан, холбогдох журмын хүрээнд үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тус хугацаанд дүүргийн Засаг даргын А-106 Б-11 захирамж, Шилэн дансанд төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 32 захирамжийг тус тус байршуулсан. НЗДТГ-ын ХШҮХ-т тайланг гаргаж хүргүүлэв.

Иргэд мэдээ мэдээллээр хангагдаж Мэдээллийн ил тод байдал хангагдсан 90 100
5.2.4. Орон нутгийн телевизийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах Орон нутгийн телевизийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах ажлын хүрээнд 2018  оны  эхний  хагас  жилийн  байдлаар орон нутгийн  телевизээр  115  өдрийн  420 цагийн  нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргээд байна. Үүнд:

Ø  Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн -11

Ø  Дүүрэг  зохиогдож  буй  цаг  үеийн  холбогдолтой  үйл  ажиллагаа -27

Ø  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  тэргүүлэгчдийн  нээлттэй  хуралдаан-3

Ø  Байгууллага  аж  ахуй  нэгж болон  иргэдэд  чиглэсэн

Иргэдэд мэдээ мэдээллийг тухай бүр хүргэж ажиллав. 50 100
  танин  мэдэхүйн  сургалт  -8  удаа тус тус иргэдэд хүргэлээ.

Мөн орон нутгаас болон байгууллага, аж ахуйн нэгжээс зохион байгуулсан дараах уралдаан тэмцээний бичлэг хийн зураг авч ажиллалаа.

Ø  Бяцхан  мисс-2018

Ø  Аж  ахуйн  байгууллагын  дунд  зохион  байгуулагдсан  “Бүсгүйчүүд”  тэмцээн  зэрэг  арга  хэмжээг  иргэдэд  түргэн  шуурхай  дамжуулж,  иргэдийг  мэдээллээр  ханган  ажилласан.

Ø  Мөн  улсын  чанартай  арга хэмжээ  “Багахангай   марафон – 2018”, “Ногоон  гэрэл  цагаан шугам-2018”  зэрэг арга хэмжээний  бичлэгийг  хийж иргэдэд  хүргэн  ажилласан.

Дүүргээс зохион байгуулж буй үйл ажиллагааг Нийслэлд сурталчлах зорилгоор 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Засаг дарга Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлэл хийхтэй холбогдуулан нийслэлийн ЗДТГ-т ажиллаж  зураг авч,  бичлэг хийлээ.

     
35 5.3. Нутгийн захиргааны байгууллагууд иргэдэд ажлаа тогтмол тайлагнах арга хэлбэрийг төгөлдөржүүлэх 5.3.1. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулах Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/73 дугаар захирамжаар 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр “Багахангай- Марафон 2018” УАШТэмцээний үеэр 27 аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажлаа танилцуулах өдөр буюу “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөгийг зохион байгуулсан ба тэмцээнд оролцож буй тамирчид болон дүүргийн иргэд нийт 800 гаруй иргэнд үйл ажиллагаагаа сурталчлан 20 гаруй төрлийн үйлчилгээ үзүүлж  үйл ажиллагаагаа сурталчилж ажиллав. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд олон төрлийн хэлбэрээр, түргэн шуурхай хүргэж байна. 90 100
5.3.2. “Иргэн таныг сонсьё” уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/50 дугаар захирамжаар “Иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарь”-ийг шинэчлэн батлуулж, биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Уулзалтыг хуваарийн дагуу 2 удаа зохион байгуулсан бөгөөд давхардсан тоогоор 327 иргэн хамрагдан, санал бодлоо солилцлоо. 28 иргэнээс нийт 2 санал, 39 хүсэлт гарч, дүүргийн Засаг дарга болон холбогдох албан тушаалтнууд тайлбар мэдээллийг уулзалтын үеэр өгөв. Уулзалтын хуваарийг шинэчлэн, үр дүнг тооцон ажиллаж байна.

Санал хүсэлтийн 92,4% нь шийдвэрлэгдэн, 7,6% нь шийдвэрлэх шатандаа байна.

90 100
5.3.3. Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар танилцуулга бэлтгэн  иргэдэд түгээх 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр зохион байгуулсан “Шинэ оны анхны нар харах ёслол 2018” арга хэмжээний үеэр, Хөрөнгө оруулалтын форумд оролцогчдод зориулан 2017 онд дүүрэгт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулгыг бэлтгэн “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”, “Иргэн таныг сонсьё” уулзалтаар дамжуулан 500 гаруй ширхэгийг иргэдэд хүргэж      
  ажиллав.

Мөн дүүргийн вэб сайт, фэйсбүүк группууд болон, фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан дүүрэгт хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр болон хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллийг иргэдэд олон хэлбэрээр хүргэж байна. Дүүргийн Засаг дарга Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр мэдээлэл хийхтэй холбогдуулан дүүргийн товч танилцуулга, давуу тал, хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ болон цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын мэдээллийг Нийслэлийн Ulaanbaatar.mn, дүүргийн bagakhangai.ub.gov.mn сайт болон сошиалаар дамжуулан иргэдэд хүргэлээ.

Дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын талаар иргэд бодит мэдээлэлтэй болсон. 90 100
5.3.4. Дүүрэгт хэрэгжүүлж буй ажил, мэдээ мэдээллийг сэтгүүл гарган орон нутгаа сурталчилан таниулах  ажлыг зохион байгуулах Дүүрэгт хэрэгжүүлж буй ажил, мэдээ мэдээллийг сэтгүүл гарган орон нутгаа сурталчлан таниулах  ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүллээ.

·         2 дугаар байрны урд авто зам, явган хүний зам шинэчлэх ажлын зураг бэлтгэн хэвлэсэн.

·         2017 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулгыг 500 ширхэг хэвлэн хороодоор дамжуулан иргэдэд хүргэн ажиллав.

·         Дүүрэгт 2017 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлууд болон худалдан авах ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөнд багтаасан 6 ширхэг 80х180 хэмжээтэй хөлтэй самбар, брошур ын эхийг бэлтгэн хэвлэсэн.

·         Засаг даргын Тамгын газрын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэхтэй холбогдуулан аврах гарцын чиглэлийн тэмдэглэгээ, аврах гарцын схем зураг, бүдүүвч зураг, цугларах талбайн зураглалуудыг хэвлэсэн.

·         Засаг даргын Тамгын газрын шалгалтад бэлтгэх ажлын хүрээнд 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар танилцуулга илтгэлийг бэлтгэсэн.

·         Нийслэл болон дүүргийн 2018 оны зорилтот жилийн хөлтэй самбарын эхийг бэлтгэн хэвлүүлсэн.

·         2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өглөөний Нар харах ёслолд зориулж анонс, байршлын схем зураглалыг бэлтгэн хэвлүүлсэн.

·         Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийг шинэчлэн хийж хэвлэсэн.Дүүрэгт “Сайн өдрийн зах” арга хэмжээг зохион байгуулахтай холбогдуулан зарлал мэдээллийн эхийг бэлтгэн хэвлэж иргэдэд хүргэн ажилласан.

·         Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн Тамгын газарт дүүрэгт байрлах түрээслэж болохуйц байрнуудын план зургийг нэг бүрчлэн бэлтгэн тус байгууллагад файлаар хүргүүлэв.

·         Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд

Дүүрэгт хийж хэрэгжүүлж буй ажлыг иргэдэд сурталчлан ажиллав. 90 100
  дүүргийн Засаг даргын тавих илтгэл болон хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар танилцуулга брошурын эхийг  бэлтгэж хэвлэв.

·         Шинэ оны нар харах “Багахангай ёслол 2018” арга хэмжээний үеэр, Хөрөнгө оруулалтын форумд оролцогчдод зориулан 2017 онд дүүрэгт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулгыг бэлтгэн “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”, “Иргэн таныг сонсьё” уулзалтаар дамжуулан 500 гаруй ширхэгийг иргэдэд хүргэж ажилласан.

·         НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс “Иргэнээ дээдэлсэн Улаанбаатар” товхимол бэлтгэн иргэдэд хүргэхтэй холбогдуулан дүүрэгт зохион байгуулагдсан онцлог ажлын мэдээг 01 дүгээр улирлын байдлаар гарган тус хэлтэст хүргүүлсэн.

·         Дүүргийн Засаг дарга Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр мэдээлэл хийхтэй холбогдуулан дүүргийн товч танилцуулга, давуу тал, хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ болон цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын мэдээллийг багтаасан сэтгүүлийг бэлтгэн Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг дарга болон бусад дарга нарт хүргэж, дүүргээ сурталчлан ажиллав.

     
36 5.4. Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах 5.4.1. Ажлын байрны сул орон тоо гарсан тохиолдолд холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжилж нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах, холбогдох зарыг  хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр  мэдээлэх Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, ажлын хүрээнд ажлын байрны сул орон тоог нөхөх ажлын хүрээнд Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам”-ын дагуу Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд дүүргийн Дотоод Аудитын албаны даргын, Худалдан авах ажиллагааны албаны даргын ажлын байрны сул орон тоонд төрийн албаны удирдах албан тушаалтны нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар ажлын байрны тодорхойлолт, тавигдах шаардлага, захиалгыг хүргүүлсний дагуу нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, НТАЗ-өөс шалгаруулалтанд хамгийн өндөр оноо авсан Л.Баасгай, О.Содовжамц нарыг ажлын байранд томилуулахаар санал болгосны дагуу хөрөнгө орлогын урьдчилсан мэдүүлэг, боловсролын дипломын хүчинтэй эсэх, ял шийтгэлтэй эсэхийг хянуулсны үндсэн дээр холбогдох албан тушаалд томилж, шийдвэрийн хуулбарыг нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүллээ. Хүний нөөцийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. 100 100
5.4.2. “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг Төрийн албан хаагчийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний  нөөцийн хөгжлийг хангах, албан хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ажлын хүрээнд албан хаагчдыг сургалт семинарт хамруулж, давтан “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, “Төрийн албан    
хангах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх сургах, чадавхжуулахад анхааран ажиллаж байна.

Хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, чадавхжуулах ажлын хүрээнд “Төрийн албан хаагчийн сургалт” хөтөлбөр, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж байна.

хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж байна. 50 0
5.4.3. Төрийн албанд томилгоо хийхдээ олон улсын мерит зарчмыг баримтлах Төрийн албанд томилгоо хийхдээ төрийн албаны стандарт шаардлагыг хангасан бөгөөд төрийн албанд тогтвортой ажилласан албан хаагчийг мэргэжил, ур чадварыг харгалзан дэвшүүлэн томилох мерит зарчмыг баримталж ажиллаж байна.

Тайлангийн хугацаанд ажлын байрны сул орон тоо гараагүй, шинээр томилгоо хийгдээгүй байна.

Тайлангийн хугацаанд шинээр томилгоо хийгдээгүй байна.
5.4.4. Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага, манлайлалын талаар үе шаттай сургалтыг тусгайлан  зохион байгуулж, ажлын үр дүн, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх Төрийн албаны сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн захиргааны албан хаагчдын ажлын байран дээрх ёс зүйн нийтлэг зөрчлийг тодорхойлох, хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвлөлдөх зорилготой “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага” сэдэвт сургалтыг НЗДТГ-аас 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулж, тус газрын “Ёс зүйн хороо”-ны гишүүд болох 1-р хорооны Засаг дарга Б.Гэрэлмаа, ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Б.Гэрэлцолмон, жолооч А.Үүрцайх нар хамрагдан, мэдээлэл авч, дүүргүүдийн ёс зүйн хороонд тулгамдаж нийтлэг зөрчил, шийдвэрлэсэн болон хариуцлага тооцсон байдал, тулгамдаж буй бэрхшээлд дүн шинжилгээ хийж, кейс ажиллав. Ёс зүйн хорооны гишүүд сургалтанд хамрагдан мэдээлэл авч, харилцан туршлага солилцон, эрх зүйн мэдлэг дээшиллээ. 90 0
5.4.5. Байгууллага, хамт олон, иргэний гаргасан амжилт бүтээлийг үнэн зөв үнэлж, шагнаж  урамшуулах ажлыг зохион байгуулах Дүүргийн иргэдийг шагнаж урамшуулах ажлын хүрээнд

Монголын уламжлалт Сар шинийн баярыг тохиолдуулан:

 • Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор-5
 • “Алтангадас” одонгоор-3
 • “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-аар-5
 • “Нийслэлийн Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр-1 албан хаагчийг

Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойг тохиолдуулан:

 • 1 алба хаагчийг дүүргийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр шагнах ажлыг зохион байгуулав.

Удахгүй болох Ардын хувьсгалын 97 жил, дүүрэг байгуулагдсаны 29 жилийн ой, “Иргэдийн өдөрлөг”-ийг тохиолдуулан төрийн шагнал Алтангадас одонд-5, Хөдөлмөрийн хүндэт медальд-16, Цэргийн хүндэт медальд-1 нийт 22,  холбогдох салбарын яамдад-27, НИТХ-д-5, НЗД-ын шагналд-7, бусад шагналд-7 нийт  68 иргэний материалыг журамд нийцүүлэн бүрдүүлж, холбогдох газруудад уламжлаад байна.

Тайлангийн хугацаанд иргэдийг шагнаж урамшуулахад дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 30.000 төгрөг зарцуулав.

Иргэдийг шагнах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. 50 100
5.4.6. Хороодын ажлын албыг чадавхжуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах Хороодын ажлын албыг нийслэлээс зохион байгуулсан 14 удаагийн сургалт, дүүргээс зохион байгуулсан 13 удаагийн сургалтанд хамруулан, чадавхжуулан ажиллаж байна.

Сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор хороодын хэсгийн ахлагч нарын хийж хэрэгжүүлсэн ажилтай танилцан, үнэлгээ өгч, урамшууллыг тухай бүр олгож байна.

НЗДТГ-аас “Аз жаргалтай хотын индекс”-ийн мэдээллийн бодит байдалд үнэлгээ өгөх, мониторингийн ажлыг 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр 1, 2 дугаар хороонд хийж, мониторингийн ажлын хэсэгтэй хамтран хороодод мэдээллийн анхан шатны бүртгэл, түүний хөтлөлт, динамик бүрдүүлэлт, хэсгийн ахлагч нарын бүртгэл хөтлөх талаар заавар зөвлөгөөг өгөв.

Мөн Нийслэлийн “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдааны бэлтгэл ажлын хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хороодын ажлын албаны бүрэлдэхүүнийг 2017 нийслэлийн “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдаанд 3 дугаар байрт шалгарсан Сонгинохайрхан дүүргийн тэргүүний хошой хороо болох 11, 6 дугаар хорооны үйл ажиллагаатай танилцуулан, туршлага судлууллаа.

Тайлан, судалгааг тогтоосон хугацаанд хүргүүлж, хороодын ажлын албыг чадавхжуулан, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллав.

Тухайн хороодоос хийж хэрэгжүүлсэн ажил, холбогдох тайлан биелэлт, бичиг баримттай танилцан, 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, шинээр санаачилан хийх ажлын талаар мэдээлэл авч, харилцан туршлага солилцов.

90 100
37 5.5. Дүүргийн гадаад харилцааг өргөжүүлж гадаад улс, хотуудтай харилцаа тогтоон туршлага судалж хамтран ажиллах 5.5.1. Дүүргийн гадаад харилцааг өргөжүүлж гадаад улс, хотуудтай харилцаа тогтоох талаар судлан боломжит нөхцөлд хамтран ажиллах Гадаад харилцааг хөгжүүлэх, орон нутгийн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг  нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд тус дүүрэгт Тайваны “Хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих сан” төсөл 2010 оноос эхлэн хэрэгжиж байгаа бөгөөд энэхүү төсөлд 1,2 дугаар хорооны нийт 40 өрхийн 140 хүүхэд хамрагдаж байна.  Тус сан нь ном, витамин, ахуйн хэрэглээний тусламжаас гадна 2018 оны хагас жилийн байдлаар сар бүр олгох мөнгөн тусламжинд 4.2 сая төгрөг зарцуулав.

2018 оны 04 дүгээр сараас бага насны хүүхдэд тусламж үзүүлэх, халамжийн чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй    Кристина Нобелийн хүүхдийн сан ОУ-ын байгууллага дүүргийн амьжиргааны баталгаажих түвшнээс дооуур орлоготой 10 өрхөд судалгаа явуулан түүнээс 2 өрхийн хүүхдийг сонгон авч боловсрол болон авьяасыг нь дэмжин хамтран ажиллаж байгаа ба мөн 1, 2 дугаар хорооны  АБТДО-той 2 өрхийн хүүхдэд тусламж үзүүлээд байна.

АНУ-д ажиллаж амьдардаг Дашдондог, Нямхүү нарын гэр

 

 

Гадаад улс оронтой хамтран ажиллах боломж бүрдсэн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

70
      бүлээс Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулан дүүргийн АБТДО-той 90 хүүхдэд цүнх гарын бэлэг гардуулав.

Мөн гадаад улс, хотуудтай харилцаа тогтоох ажлын хүрээнд

2018 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр БНХАУ-ын Жилинь мужтай харилцаа тогтоож цагаан будаа савлах үйлдвэр байгуулах болон бусад хөрөнгө оруулалтын ажилд хамтран ажиллахыг хүссэн Засаг даргын 1/245 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн ба 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр тус мужийн Худалдааны танхимын гадаад хөрөнгө оруулалт болон эдийн засгийн хамтын ажиллагааны  хэлтсийн дарга болон ААНБ-ын дарга эрхлэгч нийт 20 хүний бүрэлдхүүнтэй төлөөлөгчид ирж цаашид хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо.

Хүүхэд залуучуудыг хөгжүүлэх, гадаад хэл сурах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагч, ЕБС-ийн 9-12-р ангийн сурагчдад япон хэлний үнэ төлбөргүй сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-наас эхлэн зохион байгуулж 6 удаагийн хичээллэж, 23 иргэнийг хамруулж байна.

     
5.5.2. Гадаадад мэргэжилтэн бэлтгэх урт, богино хугацааны сургалтанд хамруулах, туршлага солилцуулах ажлыг дэмжих Гадаадад мэргэжилтэн бэлтгэх, туршлага солилцуулах ажлын хүрээнд СТСХ-ийн мэргэжилтэн Н.Бямбажаргал, Засаг даргын туслах Н.Нямзав 2018 оны 02 дугаар сарын 06-наас 02 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд БНХАУ-ын Жилинь хотын бүтээн байгуулалт болон ӨМӨЗО-ны Улаанцав хотын үйл ажиллагаатай танилцав.

2018 оны 02 дугаар сарын 07-оос 02 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга, хурандаа Л.Баатарзоригт БНСУ-ын Сөүл хот болон Сөүл хотын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах сургалтанд хамрагдав.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны А/92 дугаар тушаалаар ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн Ё.Гэрэлцэцэг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-19-ний өдрүүдэд БНХАУ-ын Эрээн хотын ногоон байгууламжийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судлав.

2018 оны  05 дугаар сарын 25-29-ний өдрүүдэд Засаг дарга С.Эрдэнэбаяр БНХАУ-ын хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаатай, Бээжин, Шинжинь хотын нийтийн тээвэр болон бусад үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажилтай танилцаж туршлага судлав.

Албан хаагчдыг гадаад улс оронд туршлага судлуулан мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлсэн. 90 100
5.5.3. Боловсролын салбарын албан хаагчдыг зуны улиралд Солонгос болон бусад МУ-д албан ёсны зөвшөөрөлтэй “Монгол солонгосын зуучлалын гүүр” байгууллагатай холбогдон 04 дүгээр сард БНСУ- д виз мэдүүлэх, бичиг баримт хэрхэн бүрдүүлэх талаар боловсролын байгууллагын албан хаагчдад зөвлөгөө өгч, сургалт  явуулахаар Боловсролын байгууллагын албан хаагчдын өрхийн орлого 0
улсын визэнд зуучлах төлөвлөж байсан боловч төсөв, санхүүгийн байдлаас шалтгаалаад зохион байгуулагдаагүй  байна. нэмэгдэнэ.    
38 5.6.  Дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээ болон явуулын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 5.6.1. “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-ний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх Дүүргийн ИТХ-ын 2009 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу 2018 оны А/75 дугаар захирамжаар батлагдсан мэргэжлийн байгууллагын ажлын хэсэг дүүргийн төвөөс алслагдан оршин сууж буй мал бүхий иргэд, малчин айл өрхөд 2018 оны 5 дугаар сарын 08, 14-ний өдрүүдэд “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г үзүүлж, 7 төрлийн үйлчилгээг 34 өрхийн 92 иргэнд хүргэж, 6 төрлийн 200 гаруй тараах материал, гарын авлага тараав. Тайлангийн хугацаанд 16 иргэнээс 25 хүсэлт гаргасан бөгөөд дүүргийн Засаг дарга, холбогдох мэргэжилтнүүд тайлбар, мэдээллийг уулзалтын үеэр өгөв. 90 100
39 5.7. Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээнд хэрэглэгчийн үнэлгээг тогтмол хийж хэвших 5.7.1. Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа болон үйл ажиллагааны талаар санал асуулга авч нэгтгэн бодлого, шийдвэрт тусгаж ажиллах Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн тушаалаар баталсан хэрэглэгчийн үнэлгээний ерөнхий удирдамжийн дагуу тус оны 11 дүгээр сарын 30-ны өмнөх 8 долоо хоногийн хугацаанд батлагдсан загварын дагуу цахимаар болон цаасан хэлбэрээр авахаар төлөвлөж байна.

/Хугацаа болоогүй/

Тус судалгааг авснаар төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэж бодлого, шийдвэрт тусган ажиллана.
40 5.8. Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 5.8.1. Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, харьяа байгууллагуудын цаасан суурьт болон цахим, тусгай төрлийн баримтуудыг бүрэн төвлөрүүлэх Дүүргийн архивын жилийн ажлын төлөвлөгөөг 7 бүлэг 21 заалттайгаар боловсруулан Тамгын газрын даргаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна.Төлөвлөгөөний биелэлт 50%-тай байна.  Тус архив 2018 оны байдлаар 14 хөмрөг үүсгэгч байгууллагын 1767 хадгаламжийн нэгжээр нөхөн бүрдүүлэлтийн ажил хийлээ.

 2018 оны нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлын төлөвлөгөө, хуваарийг батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 2018 онд Засаг даргын Тамгын газрын 70 жил хадгалах 118 хадгаламжийн нэгжээр нөхөн бүрдүүлэлт хийн дүүргийн архивт шилжүүлсэн. Мөн Дүүргийн 1, 2 дугаар хорооноос Мал тооллогын А данс болох 33 хадгаламжийн нэгжийг данс бүртгэлийн дагуу дүүргийн архивт хүлээн авсан. Одоогийн байдлаар лавлагаа авах хүсэлт ирээгүй байна.

Дүүргийн архивын үйл ажиллагаа тогтмолжиж харьяа байгууллагын архивын баримтууд дүүргийн архивт төвлөрсөн.

Албан бичиг түргэн шуурхай холбогдох газарт хүргэгдэнэ.

90

 

100
5.8.2. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн  www.edoc.ub.gov.mn програмыг ашиглан  цахим технологи нэвтрүүлэх

 

www.doc.ub.gov.mn хаягаар тухай бүр орж цахим үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ирсэн бичгийг хүлээн авч, явуулсан бичгийг холбогдох газарт програмаар шууд хүргүүлэн ажиллаж байна. Програмд тогтмол ажиллаж, албан бичгийг тухай бүр шийдвэрлэн ажиллаж байна. 90 100
5.8.3. Ирсэн, явсан бичгийн Тамгын газрын хэмжээнд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн програм www.edoc.ub.gov.mn тухай бүр орж ирсэн бичгийн      
шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих шийдвэрлэлтэнд хяналт тавин холбогдох мэргэжилтнүүдэд шилжүүлэн хариуг хугацаанд нь явуулж байна. 2018 оны 06 дугаар сарын 18-ны байдлаар нийт  978 албан бичиг хүлээн авч бүртгэн 954 албан бичгийн хариуг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 44 албан бичиг судлагдаж, 15 албан бичиг хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн байна.

Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлийн хувь 87,47% байна

Дүүргийн хэмжээнд 2018 оны  06 дугаар сарын 08-ны байдлаар ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийг дүүргийн хэмжээнд нэгтгэн үзэхэд  3421 албан бичиг ирснээс  3304 албан бичгийг шийдвэрлэж, 944 бичиг хариутай бөгөөд 841 бичгийн хариуг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 96 албан бичиг хугацаа хэтэрч шийдвэрлэгдэн, 105 бичиг хугацаа болоогүй байна.

Шийдвэрлэлтийн хувь 94,27 хувь, 4228 бичиг хянан баталж, 184 бичгийг шийдвэрлэлтээс цуцлан нийт 4412  бичиг хянагдаад байна.

Дүүргийн хэмжээний байгууллагуудаас 1791 албан бичиг нийслэл болон холбогдох байгууллагууд руу явснаас 75 албан бичиг  хариутай 1716 хариугүй  албан бичиг, шийдвэрлэлтийн хувь 93.59%  байна.

2018 оны  06 дугаар сарын 08-ны байдлаар дүүргийн хэмжээнд 118 зөрчил тооцогдсон бөгөөд  ихэнх зөрчил нь хугацаа хоцорч шилжүүлсэн зөрчил гарсан байна.

Дахин хугацаа хоцорч шилжүүлэхгүй байх тал дээр анхаарч дүүргийн хэмжээний www.edoc.ub.gov.mn програм хэрэглэдэг 27 аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга нарт албан бичиг хүргүүлэн ажиллалаа.

Албан бичгийн шийдвэрлэлт сайжирсан. 90 100
5.8.4. Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих 2018 оны 06 дугаар сарын 18-ны байдлаар 112 хариутай албан бичиг ирж 88 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 21 албан бичгийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Хугацаа хэтрүүлсэн бичгийг хэлтсүүдээр үзүүлбэл

1.Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  9

2.Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 3

3.Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 1

4.Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 7

5. Аж ахуйн тасаг 1 албан бичиг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна.  Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь 83,59%

Албан бичгийн шийдвэрлэлт сайжирсан. 90 100
5.8.5.  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  стандартыг мөрдөн, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангана. Албан хэрэг хөтлөлтийн www.edoc.ub.gov.mn програмыг харьяа байгууллагын  Архив, бичиг хэргийн ажилтнууд бүрэн эзэмшин үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилласан.  Сургалт сурталчилгаа, шинээр гарсан эрх зүйн актын талаарх мэдээ, мэдээллийг тогтмол авч байна. Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдсан. 90 100
5.8.6. Архивын лавлагаа олгож,  бүртгэл хөтлөх 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 89 баримтыг  түр хугацаагаар ашиглуулж, 44 лавлагаа хуулбар хувь олгосон. Лавлагаа үйлчилгээ 90 100
    түргэн шуурхай нээлттэй болсон    
5.8.7. Цаасан суурьт болон цахим баримтыг дүүргийн архивт хүлээлгэн өгөх Нийслэл, дүүргийн нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан архивын баримтад цахим хувь үйлдэх ажлын хүрээнд 2017 оны захирамжлалын  баримт бичгүүдийг архивын “АМS” програмд өгөгдөл шивж оруулсан бөгөөд алдаа, засварыг  хянан, нягтлан шалгалт хийж 2017 оны 3 боть захирамж 748 хуудас, Б захирамж 1 боть 24 хуудас, тушаал 2 боть 319 хуудас, нийт 1091 хуудас захирамжлалын баримтыг цахим хувьд оруулж Нийслэлийн Архивын газарт баазын хамт хүлээлгэн өгөв.    Багахангай дүүргийн цахим нөхөн бүрдүүлэлт хийх 23 байгууллагаас хагас жилийн  байдлаар 16 байгууллага нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг  хийж Нийслэлийн архивын газарт хүлээлгэн өгсөн.

Тамгын газрын 2017 оны байнга хадгалах 92, түр хадгалах 186, 70 жил хадгалах 8 хадгаламжийн нэгжийн бүртгэлийг үйлдэн Тамгын газрын ББНШК-ын 02 дугаар хурлаар хэлэлцэн баталсан.

Захирамжлалын баримт бичгүүд иргэдэд нээлттэй болж лавлагаа мэдээлэлд ашиглагдах болсон. 100 100
5.8.8. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулах, чанаржуулах, архивын салбарыг сурталчилсан ажил зохион байгуулах Архивын салбарын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг сайжруулан, сурталчлах, харьяа байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгууллагуудын Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилнуудад “www.edoc.ub.gov.mn програмын хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих” болон “Баримт бичгийн боловсруулалтыг хэрхэн зөв хийх вэ” зэрэг сургалтуудыг 27 байгууллагын 28 албан хаагчдад, мөн 3 дугаар сарын 22-ны “Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн талаарх” сургалтыг  зохион байгууллаа. Мөн сургалтаар Дүүргийн архивын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний саналыг нэгтгэн авсан.

Мөн 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр Нийслэлийн Архивын газрын Мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн улсын ахлах байцаагч А.Оргилболдтой хамтран “Баримт бичгийн боловсруулалт” сэдвээр сургалт зохион байгуулан харьяа байгууллагууд болон тамгын газрын 34 албан хаагч хамрагдсан.

Харьяа байгууллага болон Тамгын газрын албан хаагчдын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар мэдлэг мэдээлэл дээшилсэн. 90 100
5.8.9. 2017 онд Нийслэлийн Архивын газрын төлөвлөгөөт шалгалтанд хамрагдсан 5 байгууллагад явцын хяналт шалгалт явуулах 2018 оны сүүлийн хагас жилд гүйцэтгэлийн хяналт явуулахаар төлөвлөсөн.
5.8.10. Хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын  данс бүртгэлийг дүүргийн архивын дэргэдэх Дүүргийн Архивын дэргэдэх ББНШК-ын хурлыг 2 удаа зохион байгуулан 5 асуудлыг  хэлэлцэн баталлаа.

2018 оны 04-р сарын 13-ны 01 дүгээр хурлаар

1. Дүүргийн архивын үндсэн болон боломжит эх үүсвэрийн

     
ББНШК-ын хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах жагсаалт батлах тухай.

2. Дотоод аудитын албаны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт батлах тухай

2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний 02 дугаар хурлаар

1. Мал тооллогын А дансыг хороодоос төвлөрүүлэн авсан тухай

2. Хавсралт дутуу захирамжлалын баримт бичгийн судалгааны тухай

3. Засаг даргын Тамгын газрын 70 жил хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл

ББНШК-ын үйл ажиллагаа жигдэрч, гишүүдийн үүрэг оролцоо нэмэгдсэн. 90 100
41 5.9. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шуурхай шийдвэрлэх 5.9.1. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгох, дүн шинжилгээ хийх Иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийг тухай бүр www.smartcity.mn сайтад бүртгэн, холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэн, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Өргөдөл гомдлыг нэгтгэн үзэхэд Засгийн газрын 11-11 төвд хандсан 2, www.ub1200.mn цахим хуудсанд хандсан 1 өргөдөл, дүүргийн Засаг дарга болон Тамгын газарт уламжилсан 50  өргөдөл бичгээр ирснээс 52 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн, 1 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа байна. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 98.1%-тай байна. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 3 цаг 35 минут, өргөдлийн нэгдсэн индекс 0,848 буюу B үнэлгээтэй байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгож,  хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн ажиллав.

2 хүсэлтийн хариуг албан бичгээр, 30 хүсэлтийн хариуг утсаар, 21 хүсэлтийн хариуг биечлэн өгсөн байна.

Дүүргийн дундаж индекс 0,848, нийслэлийн дундаж индексээс 0,043-аар илүү үзүүлэлттэй байна.

90 100
42 5.10. Дүүрэгт тулгамдаж байгаа асуудлыг сонсдог, хэлэлцдэг, хэрэгжилтийг иргэдэд тайлагнадаг орон нутгийн мэдээллийн тусгай хөтөлбөртэй болох 5.10.1. Орон нутгийн телевизийн үйл ажиллагаанд тулгуурлан дүүрэгт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын ажил болон  дүүрэгт тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэх, иргэдэд мэдээлэх Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр ААНБ-ын удирдлагууд тулгамдаж буй асуудал болон бусад мэдээллийг хийж байгаа ба тус мэдээллийг монтажлан орон нутгийн телевизээр иргэдэд тогтсон хугацаанд мэдээлэн ажиллаж байна.

. Үүнд:

Ø  “Манай хороо Миний гудамж” аяны хүрээнд хийгдэж буй тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлууд

Ø  40 ортой хүн эмнэлгийн барилгын ажлын явц

Ø  Галын депогийн барилгын ажлын явц

Иргэд хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар мэдээлэлтэй болсон. 30 70
      Ø  2 дугаар хорооны Төмөр замын өртөөнөөс Ган зам дэлгүүрийн урд зам хүртэл 780 м сайжруулсан шороон зам тавих ажлыг тус тус  иргэдэд мэдээллэж ажиллав.

Мөн Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр Засаг дарга дүүргийн тулгамдаж буй асуудал болон хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллийг танилцуулсан ба тус мэдээллийг орон нутгийн телевизээр иргэдэд хүргэв.

     
43 5.11. Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлтийг гаргаж, олон нийтийг мэдээллээр хангах 5.11.1. Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээ,  тайланг цуглуулах,  түүвэр судалгааг чанартай зохион байгуулах,  цахим шуудангаар мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь дамжуулах,  дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарган иргэдэд мэдээлэх ҮСХ-ны даргын 2017.12.18-ны өдрийн А/203 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Үндэсний статистикийн хороонд нийслэл, аймгийн статистикийн газар, хэлтсээс 2018 онд цахим шуудангаар ирүүлэх мэдээ, тайлангийн график”-ийн дагуу албан ёсны статистик ХАА-1, ХАА-2, ХАА-6, ХАА-8, ХАА-9, ХААБ-1, АҮ-1, АҮ-3,  ААНБ1,2, Т-1, ХО-3б, МЭ-1, ТББ-1, БЗҮ-1, ОСНАА-1, ХА-1, ХА-2, ХА-3, ББО-1, БР-1, БР-3, НҮ-1, НЗҮ-1, нийт 24 төрлийн мэдээ, Телевизортой болон интернэтэд холбогдсон өрхийн ТВ-1 мэдээ, Өрхийн тоо, орон сууцны төрлөөр ӨС-1 мэдээ, Ил зогсоол гражийн судалгаа, Гэрийн тэжээвэр нохой, муурны бүртгэл НМ-1 захиргааны статистик мэдээг тус бүр 1 удаа үнэн зөв цуглуулж, цахим шуудангаар графикт хугацаанд Нийслэлийн Статистикийн газарт шууд дамжуулсан.  Мөн явц дунд түүвэрлэгдэн орж ирсэн судалгааг цаг тухай бүрт хийх, судалгаа явуулахад шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангаж ажилласан. Тухайлбал: 2017 оны 3 сард ӨНЭЗС, 5 сард АХС, судалгаа явуулахад судалгаанд хамрагдах өрхийн жагсаалт гарган НСГ, ҮСХ-нд дамжуулж, судалгаагаар ирсэн судлаачдад хөтчөөр ажиллалаа.  “Хагас жилийн мал тооллого”, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн статистикийн эмхэтгэлийг гаргахад албан бус секторын тооцоонд ашиглагддаг “худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний судалгаа”, “Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа”-г дүүрэг орон нутагтаа амжилттай дамжуулж ажилласан.

“Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт”-ийг сүүлийн 5 жилээр харьцуулан гаргаж Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээллийн самбар, Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын удирдлагууд, хэлтсийн дарга нарт танилцуулж, Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаар 2018 оны 1-р улирлын танилцуулга бэлтгэн ubstat.mn сайтад байршуулан тархаасан.

Мэдээ, тайлан судалгааг үнэн зөв цуглуулж, цахим шуудангаар графикт хугацаанд дамжуулсан. 90 100
44 5.12. Дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mn вэб сайтыг шинэчилэх 5.12.1. Дүүргийн веб сайтын үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй үргэлжлүүлэх, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах 2018 оны хагас жилийн байдлаар дүүргийн bagakhangai.ub.gov.mn сайтад нийт 98 мэдээлэл, хөрөнгө оруулалтын ажлын тендэрийн урилга, дүүргийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын танилцуулга,  үйл ажиллагаа, дүүргийн Засаг даргын 107 захирамжийг тогтоосон хугацаанд байршуулсан бөгөөд сайтад байршуулсан  мэдээ мэдээллийн бүртгэлийг тухай бүр хөтөлж ажиллав.

Дүүргийн bagakhangai.ub.gov.mn вэб сайтад нийт байршуулсан

Сайтын мэдээ мэдээлэл шинэчлэгдсэн. 90 100
          мэдээ мэдээллээс цаг үеийн холбогдолтой  50  мэдээ мэдээлэл, тендерийн 8 урилга, төсөв санхүүгийн холбогдолтой 12 мэдээлэл болон бусад 28 мэдээ мэдээллийг дүүргийн вэб сайтад байршуулан ажиллалаа.

Bagakhangai.ub.gov.mn сайтад Багахангай дүүргийн ЗДТГ-ын  шилэн дансны сайтын холбоосыг шинээр цэс үүсгэсэн бөгөөд хэвийн ажиллагаатай явагдаж байна.

     
5.12.2. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэх хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх    Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэн шинээр хийхтэй холбогдуулан  dazo.mn, Грийн Софт ХХК, Модив Софт ХХК-иудын үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг авч ажилласан бөгөөд шаардлагатай хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэн ажиллалаа.  

Иргэд мэдээ  мэдээллээр хангагдаж  төрийн үйлчилгээний мэдээ мэдээллийг ойлгомжтой хүртээмжтэй байдлаар авна.

90 100
45 5.13. Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны  хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

 

 

 

5.13.1. Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг төлөвлөн чанартай зохион байгуулж, хууль, эрх зүйн анхан шатны зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, гарын авлага, сурталчилгааны материал иргэдэд хүргэх           Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/32 дугаар захирамжаар ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг 3 зорилт 22 заалттай  боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган, биелэлт 71.2%-тай хэрэгжлээ.  Тасарсан заалт байхгүй.

Дүүргийн хэмжээнд нийт хуулийн төслийн  хэлэлцүүлэг 3, сургалт 27  зохион байгуулснаас ЗДТГ-9, ААНБ-18,  давхардсан тоогоор нийт 2200 иргэнийг хамруулаад байна.

ЗДТГ-аас Эрх зүйн сургалтыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа.           Үүнд:

Эрх зүйн сургалт

·         Дүүргийн Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан тушаалтнуудад  зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх сургалт

·         Захиргааны ерөнхий хууль болон зөрчлийн тухай хууль

·         Төриийн албаны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэцүүлэг

 • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн танилцуулга

·         Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа ба үндэсний хөтөлбөр

Хууль зүйн сайдтай байгуулсан Санамж бичгийн биелэлтийг хагас жилийн байдлаар гаргав.

Шинэчилсэн дараах 6 хуулиар гарын авлага бэлтгэж, Нээлттэй хаалганы өдөр, Явуулын нэг цонхны үйлчилгээгээр 120 иргэнд тараагаад  байна.

 • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль
 • Захиргааны ерөнхий хууль
Иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж байна. 70 70
     
 • Зөрчлийн тухай хууль
 • Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль
 • Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Алдар цолтон, ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл олгох тухай

Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бүх нийтийн эрх зүйн болосролыг дээшлүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийг төсвийн 15 байгууллагад хүргүүлж, дүүргийн нэгдсэн төлөвлөгөөг төлөвлөгөөг 5 зорилт 38 заалттай боловсруулан, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/99-р захирамжаар баталгаажуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Шинээр боловсруулсан болон шинэчлэн найруулсан 7 хуулийн төсөлд хэлтэс, албадаас гарсан 41 саналыг тусгуулахаар хүргүүлж, хуулийн төслийг олшруулан 80 гаруй иргэнд тараагаад байна.

2018.06.11-ний өдрийн байдлаар Дүүргийн Засаг даргын 6 захирамжийг хүчингүй болгож, тэмдэг, тэмдэглэгээг хийж баталгаажуулав. Кодификаци хийсэн захирамжлалын баримт бичгийг харуулбал:

·         Журмын хэрэгжилт хангуулах, тайлан биелэлт ирүүлэх, нэгтгэх, хүргүүлэх хуваарь шинэчлэн батлах тухай

·         Дүүргийн Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

·         Хот итохижилтын алба ОНОААТҮГ-ын бүтэц орон тоо, албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай

·         Газар эзэмшүүлэх эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

·         Захирамж хүчингүй болгох тухай

     
5.13.2. Хууль, эрх зүйн “Нээлттэй өдөрлөг” зохион байгуулах         Харьяа төрийн тусгай байгууллагын Нээлттэй хаалганы өдрийг 3-р улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Хугацаа болоогүй
5.13.3. Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  ”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийн ЗДТГ-ын хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний төлөвлөгөө гаргаж, ЗДТГ-ын даргын тушаалаар  батлуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна. Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, НЗД-ын 2017 оны 335-р захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төсвийн байгууллагын холбогдох 25 мэргэжилтэнүүдэд сургалт зохион байгуулж, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж, дараах тогтоол шийдвэрүүдэд  үнэлгээ хийж байна.

 • Үндэсний болон дэд, төсөл хөтөлбөр
 • ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • Нийслэл, дүүргийн  эдийн засаг нийгмийн 2018 оны үндсэн чиглэл
 • Ерөнхийлөгчийн зарлиг
Хууль журмын хэрэгжилт хангагдаж байна. 90 100
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
 • ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, албан даалгавар, тогтоол
 • НИТХ-ын тогтоол
 • Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар
 • ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ-үнэлгээний тайлан
 • ЗДТГ-ын төлөвлөгөө
 • Хууль эрх зүйн чиглэлийн үндэсний хөтөлбөрүүд
 • ЗДТГ-ын хүний нөөцийн үйл ажиллагаа болон сургалт нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
 • Нийслэлийн Засаг даргын дүүргийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ
 • Нийслэлийн шуурхай үүргийн биелэлт
     
5.13.4. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан журмын дагуу дүүргийн хөгжлийн хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулах Одоогоор хөтөлбөр боловсруулагдаагүй байна. 0
5.13.5. Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангуулж, хяналт тавих, үзлэг шалгалт зохион байгуулах Дүүргийн хэмжээнд хяналтанд авсан

УИХ-ын тогтоол-2

УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол-8

Ерөнхийлөгчийн зарлиг-4

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, тэмдэглэл-1

Засгийн газрын тогтоол -10

Ерөнхий сайдын захирамж-4

Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл-8

Засгийн газрын албан даалгавар-1

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж-18

Нийслэлийн Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар-2

Дүүргийн Засаг даргын захирамж -100 байна. нийт 156  тогтоол шийдвэрийн 231 заалтыг хяналтандаа авч хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

Тогтоол шийдвэрийн түүврийн холбогдох хэлтэс албадад хүргүүлэн биелэлтийг авч нэгтгэн тогтоол шийдвэрийн нийт 39 тогтоол шийдвэрийн 89 заалтыг monitoring.ub.gov.mn сайтад байршуулж ажиллалаа.

Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтанд  дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын 29 албан хаагч оролцов. Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангахад анхаарах асуудлууд, нийслэл, дүүргийн

Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг  онлайн програмд байршуулж хэвшсэн.

Үзлэг шалгалт зохион байгуулах хугацаа болоогүй байна.

90 70
  Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх, биелэлт гаргахад анхаарах нь сэдвээр сургалт өгч 3 байгууллагын бичиг хэргийн ажилтны асуултанд хариулт өгч Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн фэйсбүүк бүлэгт бүртгэв.      
5.13.6. Засгийн газрын 2017 оны 01, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 12 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд НЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна. Хэрэгжилт хагас жилийн байдлаар 90%-тай байна. Албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 90 100
5.13.7. Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэл, дүүргийн эдийн засаг нийгмийг  2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцын тайланг нэгтгэн дүгнэх Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дүүрэгт хамаарах заалт байхгүй, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд дүүрэгт хамаарах 10 заалтыг хяналтанд авч, хагас жилийн байдлаар 68%-тай, Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт дүүрэгт хамааралтай  3 чиглэлийн  42 заалтыг хяналтанд авч, биелэлт 53,3%-тай тус тус хэрэгжив. Биелэлтийг нэгтгэн НЗДТГ-ын ХШҮХт хүргүүлэн ажиллав.

Дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг холбогдох хэлтэс албадаас аван, нэгтгэх шатандаа байна.

Мөн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөгөөнд тусгах 36 саналыг нэгтгэн, НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэн ажиллав.

Бодлогын зорилтуудын хэрэгжилт хангагдсан. 70 70
5.13.8. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/16 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах,  Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт, 14 хоногийн мэдээллийг нэгтгэн Ulaanbaatar.mn сайтад байршуулах Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журмыг шинэчлэн Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/16 дугаар захирамжаар баталгаажуулан шуурхай зөвлөгөөнд зайлшгүй оролцох бүрэлдэхүүнд хүргэн ажилласан. Тайлангийн хугацаанд дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг 12 удаа зохион байгуулж, 107  үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлтийг нэгтгэн,  Ulaanbaatar.mn  сайтад байршуулж, 14 хоногийн гэмт хэрэг гамшиг ослын  мэдээллийг  НЗДТГ-т хүргүүлж хэвшсэн. Нийслэлийн  болон дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт хангагдсан.

 

90 100
5.13.9. Нийслэлийн Засаг дарга болон дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон Нийслэлийн Засаг дарга болон дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3 чиглэлийн 17 зорилтын 29 шалгуур үзүүлэлтийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Биелэлтийг 2018 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор

Гэрээний хэрэгжилт хангагдаж байна. 70 70
нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг  2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг  хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтийг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлэх НЗДТГ-т хүргүүлэхээр нэгтгэж байна.      
5.13.10. Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтийг нэгтгэж танилцуулах 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурал 1 удаа хуралдаж Ардын хувьсгалын 97 жилийн ой, дүүргийн 29 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын хүрээнд улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжил цэцэглэлтэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан иргэдийг шагналд нэр дэвшүүлж ДИТХ, НЗДТГ, НИТХ, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, холбогдох салбар яамд, бусад байгууллагуудад уламжлах шийдвэр гаргасан. Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурал 1 удаа хуралдав. 50 40
5.13.11 “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан-II” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах Дүүргийн ИТХ-ын 2017 оны 04 дүгээр тогтоолоор 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” 2-р шатны хөтөлбөр батлагдаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/172 дугаар захирамжаар батлуулсан.

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/76-р захирамжаар дүүргийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй Ажлын хэсэг томилогдон, тус хугацаанд 5 удаа хуралдаж, зохион байгуулалтыг арга хэмжээнүүдийг авч, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

Тус хугацаанд төсвийн байгууллагын менежерүүдийн үр дүнгийн гэрээнд тусгай заалт болгон оруулж үр дүнг үнэлэхээр тооцож байна. Мөн дүүргийн хэмжээн дэхь тамхи татдаг иргэдийн судалгааг гаргахад Дүүргийн нийт 32 ААНБ судалгаанд хамрагдсанаас 24  байгууллагын 499 иргэн тамхи татдагаас эр 443, эм 56 байна.

“Эр зоригын хүч” ТББ болон “Багахангай бид хамтдаа” бүлэгтэй хамтран соён гэгээрүүлэх ажлыг хийж байгаа бөгөөд 2018.05.22-ны өдөр ЗДТГ, ОБХ-ын ажилтан, албан хаагчдад  бүлгийнхээ зорилго, чиглэлийг таницуулж, мэдээлэл хийлээ.   Монголын эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран тодорхой ажлуудыг төлөвлөн, хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

1. Эрүүл амьдралын зөв дадлыг хэвшүүлэх, архигүй амьдралын үзэл санааг дэмжин, хорт зуршлаас татгалзах, өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөрчилж, сайн сайханд хүрэх чин хүсэл

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 70 70
  тэмүүлэлтэй, иргэд залуусыг дэмжиж, сайн дураараа ирсэн иргэдийг бүртгэх зорилгоор дүүргийн цахим сайтад зарлал тавьж, бүртгэл явуулсан. Бүртгэгдсэн иргэдийг Ажлын хэсгээр хуралдан хэлэлцэж, 10 эрэгтэйг сонгон, Монголын эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэгээс Архины хамааралтай иргэдэд зориулан зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцууллаа. Арга хэмжээнд зориулан дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 80.000 төгрөг зарцуулсан байна.

2.Хөтөлбөрийн хүрээнд зорилтот бүлгийн  10 эрэгтэйг сонгон,  “Хорт зуршлаас татгалзуулж аюулгүй байдлаа хамгаалах чадвар олгох” 4 хоногийн сургалтыг дүүрэгт 7-р сард багтаан зохион байгуулж,  ХХҮХ-ийн зохих зардлаас 2.500.000 төгрөг зарцуулахаар төлөвлөж, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Хөтөлбөрийн биелэлтийг ААНБ-аас авч, нэгтгэлийг хийж, үр дүнг тооцохоор ажиллаж байна.

“Эр зоригын хүч” ТББ-ын гишүүн Ш.Суумэргэний номын баярын нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулж, санхүүжилтийг ИТХ, ЗДТГ -аас шийдвэрлэсэн.

     
46 5.14. Засаг даргын дэргэд орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөх баг байгуулан ажиллуулах

 

5.14.1. Орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, идэвхжүүлэх  Тайлангийн хугацаанд Засаг даргын дэргэдэх зөвлөл талаар 3 удаа хуралдаж, дүүргийн нутаг дэвсгэрт томоохон үйлдвэр, бизнесийн байгууллагуудыг үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, сургалт сурталчилгаа явуулах зөвлөмж чиглэл гаргасны дагуу дүүрэгт шилний үйлдвэр байгуулахаар ажиллаж буй компаны удирдлагуудтай 2 удаа уулзалт зохион байгуулж, одоогоор ТЭЗҮ-г боловсруулж байна.

Мөн “АПУ” ХХК-ний сүүний үйлдвэртэй хамтран ажиллахаар 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, 3.2 тн-ийн багтаамжтай “Сүү хөргөлтийн танк” байгуулах талаар санал солилцож 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс ажиллуулахаар шийдвэрлээд байна. Тус ажлын хүрээнд сүү бэлтгэн нийлүүлэх талаарх сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж малчин мал бүхий 27-н иргэнийг хамруулав.

Засаг даргын Тамгын газар, Багахангай сүү ХХК-тай хамтран 5 га газарт 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг төмс, хүнсний ногоо тариалуулах ажлыг 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулав. Арга хэмжээний үеэр Агропаркийн эрхлэгч төмс, хүнсний ногоог хэрхэн тариалах, арчлах, хураан авах талаар мэдээлэл хүргэв. 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын 52 ажилтан албан хаагчид төмс, хүнсний ногоо тариалах, хураан авах талаар талбайн сургалт хийж, олж авсан мэдлэгтээ тулгуурлан тарьсан хүнсний ногооныхоо арчилгааг хийж байна.

Засаг даргын дэргэдэх бизнесийн болон инженерийн орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж байна. 90 100
47 5.15. Нийтийн албан тушаалтны  авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах 5.15.1. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг хангах         Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/33 дугаар захирамжаар баталгаажуулж, 2 зорилтын хүрээнд 71 шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, биелэлтийг нэгтгэв. Мөн нийслэлийн хэмжээнд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2 зорилтын 17 шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтийг гаргаж, НЗДТГ-т хүргүүллээ. Үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөт гарч, бодлого зорилтын хэрэгжилт хангагдав. 70 100
5.15.2. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг болон нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авч, бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих           2017 оны Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын шинэчилсэн мэдүүлгийг 17 албан тушаалтнаас хуулийн хугацаанд гаргуулан авч, хянан, програмын баталгаажилтыг хийв. Мөн баталгааны маягтыг хүлээн авч, гарын үсэг зуруулж, хадгаллаа. ХАСХОМ-1, 2 тайланг нэгтгэж, НЗДТГ-т хүргүүлсэн.  Ашиг сонирхлын зөрчлийн холбогдох заалтын хүрээнд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, мэдэгдэл тайлбарыг 22 иргэнээс авч, програмд оруулаад байна.

Хуулийн үйлчлэлд хамаарах нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 7 албан тушаалтны хөрөнгө орлогын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт хянуулж, ирсэн бичгийн хариуг үндэслэн томилгоог хийж байна. Уг мэдүүлэг болон ХОМ-ийг хугацаанд нь авч, бүртгэл хөтлөх, програмд оруулж албажуулах ажлуудыг  хийв. Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 1 этгээдийн томилгоо цуцлагдсан байна.

Хуулийн хэрэгжилт хангагдан, мэдээллийн сангийн баяжилт нэмэгдэв 90 100
48 5.16. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлахад иргэдийн оролцоонд тулгуурлан, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, цэрэг эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх 5.16.1. Батлан хамгаалахын хууль тогтоомж, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчилах арга хэмжээг зохион байгуулах Цэргийн бүртгэлийг Засаг захиргааны анхан шатны нэгж болох хороодын Засаг даргын ажлын байранд цэргийн бүртгэлийг шинэ журмын хүрээнд явуулж, 18-50 насны эрэгтэйчүүдийг цэргийн бүртгэлд хамрагдах талаар зар сурталчилгааны материалыг албан байгуулллага, хороод олон нийтийн газруудаар тарааж, орон нутгийн Багахангай ÒÂ, дүүргийн вэб хуудас, “facebook” олон нийтийн сүлжээг өргөн ашиглан ухуулга сурталчилгааны ажил зохион байгуулж, батлан хамгаалах багц хууль болон Зэвсэгт хүчний анги салбарыг сурталчилсан бичлэг зэргийг ашиглан сурталчилгааг зохион байгуулсан.

Батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах ажлын хүрээнд эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, Монгол Улсын хуулиар хүлээсэн иргэний цэргийн үүргээ биелүүлэх хүсэл эрмэлзлэлийг бий болгох зорилгоор зохион байгуулсан.

Үүнд

v  Монгол цэргийн алдар Зохион бичлэгийн уралдаан

v  Хурд хамтлагийн Цэргийн бодол тоглолтыг үзүүлэх

v  Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит “Марш-тактик”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн

“Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойн хүндэтгэлийн арга хэмжээнд Соёлын төв өргөөний үүдний

Монгол улсын Батлан хамгаалах үйл ажиллагааг орон нутгийн иргэдэд сурталчлах ажлыг 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж байна. 100 100
      танхимд Батлан хамгаалах бодлого, зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа, батлан хамгаалах салбарын багц хуулиудыг сурталчлах

v  Хүчний байгууллагын удирдлагуудын дунд гар буугаар “Буудлага”-ын бооцоот тэмцээн

v  Тусгайлсан чиг үүргийн байгууллагуудын дунд “Гар бөмбөг”-ийн бооцоот тэмцээн.

v  ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас  дүүргийн “Хангай цогцолбор сургууль”-ийн “ЭХ ОРОН ТАНАА” урлагийн тоглолт

“Цэргийн дууг хэн сайн дуулах вэ“ дууны тэмцээнүүдийг тус тус зохион байгууллаа.

     
5.16.2. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд үзлэг шалгалт хийж үнэлгээ дүгнэлт өгөх          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын цэргийн штабаас баталсан “Батлан хамгаалах хууль тогтооомжийн хэрэгжилтийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”, дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу эхний хагас жилийн байдлаар Цэргийн тоо бүртгэл, Мэдээллийн аюулгүй байдал, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийн хяналт шалгалтуудыг хуваарийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт иргэний үүргийн биелэлтээр дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон хувийн хэвшлийн 4 аж ахуйн нэгж байгууллагад хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. Цэргийн тоо бүртгэлийн ажлын хүрээнд хороодын ажлын албатай сургалт мэдээллийг явуулж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байгаад хяналт тавьж ажиллалаа.

Иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэг дээшлэж үүрэг гүйцэтгэлт хууль дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа хэрэгжиж байна 100 100
49 5.17. Иргэний цэргийн үүргийн  биелэлтийг хангуулах, цэргийн албыг олон хэлбэрээр хаах талаар хууль эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх 5.17.1. Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах, цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн иргэдийг мөнгөн төлбөрөөр орлуулан хаалгах ажлыг зохион байгуулах Монгол улсын Цэргийн албаны тухай хуулийн дагуу 2018-2020 онд цэргийн албыг  биеэр хаах иргэдийн судалгааг гарган 5 иргэнийг Засаг даргын 2018 оны А/84 дүгээр захирамжаар цэргийн дүйцүүлэх албанд авсан. Тус дүүрэгт одоогийн байдлаар 10 иргэн цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа бөгөөд ажлын 14-89 хоногийн үүрэг гүйцэтгүүлж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/395 дугаар захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/84 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн дүйцүүлэх алба хаагч нартай  цэргийн анхан шатны мэдлэг, дадлага олгох сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 16-наас 05 дугаар сарын 29-ний өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангид зохион байгууллаа.

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн хэлбэрээр орлуулан хаах тухай Засаг даргын 2018 оны А/80 дугаар захирамжаар 7 иргэн батлагдсан бөгөөд одоо 2 иргэн 1.327.803 төгрөгийн мөнгөн төлбөр төлсөн байна. Үлдсэн 5 иргэнийг хуулийн хугацаанд хугацаандаа мөнгөн төлбөрөө барагдуулах явцад хяналт тавин ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас ирүүлсэн үүрэг чиглэлийн дагуу хугацаат цэргийн алба болон цэргийн албыг  биеэр дүйцүүлэн хаагаагүй

МУ-ын 3асгийн газрын 2018 оны 79, 80 дугаар тогтоолуудыг мөрдлөгө болгон үйл ажиллагааг явуулж байна 95 100
       иргэдийн судалгааг гарган мөнгөн хэлбэрээр орлуулан хаалгахаар 1971-1983 оны иргэдийн судалгааг гаргаж  хороодод тулгалт хийлгэхээр хүргүүлээд байна.      
5.17.2. Цэргийн насны залуучуудад цэргийн албыг сурталчлах, ЗХЖШ-аас тогтоосон хяналтын тоог бүрэн хангах Монгол Улсын Батлан хамгаалах тухай,  Цэргийн албаны тухай хуулиар баталгаажуулсан цэргийн алба хаах хэлбэрүүдийг дүүргийн хэмжээнд сурталчлах Цэргийн штабын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэйгээр хүргэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна. 2018 оны Цэрэг халалт, татлагын ажил эхний хагас жилийн хэмжээнд явагдаагүй байна. Үйл ажиллагааг цэргийн штабын 2018 оны төвлөгөөний дагуу зохион байгуулж байна. 80 70
Дундаж хувь 78  
ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУВЬ 77.2
ЗУРГАА. ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
50 6.1. “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 6.1.1. Аж ахуйн нэгж бүр амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхөд чиглэсэн 2-оос доошгүй сайн үйлсийн ажил зохион байгуулах “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд 1 дүгээр хороо Алтгана 1-1 тоотод оршин суугч Тувааны Баатарын гэр бүлийг сонгон гэр нь очиж нөхцөл байдалтай танилцан, шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээг тодорхойлох судалгааг гаргасан. Т.Баатарынх 5 ам бүлтэй, хөдөлмөрийн насны 2 иргэн байдаг ба байнгын ажлын байраар хангагдах, амьдарч буй газраа бичиг баримтжуулах хүсэлт гаргасны дагуу газар эзэмших гэрчилгээг гаргуулахаар дүүргийн Газрын албанд материалыг бүрдүүлж өгсөн, одоогоор судлагдаж байна. 1 өрхийг сонгон дэмжлэг үзүүлж эхлээд байна. 50 40
51 6.2. Байгууллагын дотоод ажил үйлчилгээг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд 6.2.1. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэх. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэн хийхээр “Мөнх Цогт Оргил” ХХК- тай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд тухайн компанитай хамтран ажиллаж байна. Дүүргийн вэб сайт шинэчлэгдэж иргэд мэдээ мэдээллээр хангагдсан. 50 70
6.2.2. Тамгын газрын хяналтын камерийг шинэчлэх ажлын судалгааг хийх   Засаг даргын Тамгын газрын хяналтын камерийн байршлын зураглал болон судалгааг гаргасан. /Сайжируулах шаардлагатай бөгөөд analog болгох./ Интернет болон ажилтан албан хаагчдын техник хэрэгслийн хэвийн найдвартай ажиллагаа хангагдсан. 80 100
6.2.3. ЗДТГ, хороодын интернет, дотоод сүлжээ, техник хэрэгслийн  хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах ЗДТГ, хороодын интернетийн болон сүлжээний тасралтгүй найдвартай байдлыг хангах ажлын хүрээнд шаардлагатай засвар үйлчилгээг тухай бүр хийж ажилласан бөгөөд 70491009, 70491309, 70491011, 70491014, 70491015, 70491016 дугаарын утсан дээрх интернетийн хурдыг  1,2,3mbps хурдаар авч интернет болон дотоод сүлжээний найдвартай байдлыг ханган ажилласан бөгөөд шинээр 70491311 утсыг нягтлан бодогчийн өрөөнд шинээр ашиглалтад оруулав. ЗДТГ, хороодын интернет, дотоод сүлжээ, техник хэрэгслийн  хэвийн найдвартай ажиллагаа хангагдсан. 90 100
6.2.4. Хороодын ажлын албыг чадавхжуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах

 

Хороодын ажлын албыг нийслэлээс зохион байгуулсан 14 удаагийн сургалт, дүүргээс зохион байгуулсан 13 удаагийн сургалтанд хамруулан, чадавхжуулан ажиллаж байна.

Сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор хороодын хэсгийн ахлагч нарын хийж хэрэгжүүлсэн ажилтай танилцан, үнэлгээ өгч, урамшууллыг тухай бүр олгож байна.

НЗДТГ-аас “Аз жаргалтай хотын индекс”-ийн мэдээллийн бодит байдалд үнэлгээ өгөх, мониторингийн ажлыг 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр 1, 2 дугаар хороонд хийж, мониторингийн ажлын хэсэгтэй хамтран хороодод мэдээллийн анхан шатны бүртгэл, түүний хөтлөлт, динамик бүрдүүлэлт, хэсгийн ахлагч нарын бүртгэл хөтлөх талаар заавар зөвлөгөөг өгөв.

Мөн Нийслэлийн “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдааны бэлтгэл ажлын хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хороодын ажлын албаны бүрэлдэхүүнийг 2017 нийслэлийн “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдаанд 3 дугаар байрт шалгарсан Сонгинохайрхан дүүргийн тэргүүний хошой хороо болох 11, 6 дугаар хорооны үйл ажиллагаатай танилцуулан, туршлага судлууллаа.

Тайлан, судалгааг тогтоосон хугацаанд хүргүүлж, хороодын ажлын албыг чадавхжуулан, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллав.

Тухайн хороодоос хийж хэрэгжүүлсэн ажил, холбогдох тайлан биелэлт, бичиг баримттай танилцан, 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, шинээр санаачилан хийх ажлын талаар мэдээлэл авч, харилцан туршлага солилцов.

90 100
6.2.5. Байгууллагад харьяалагддаг ахмад настнуудыг нийгэм, соёл, урлаг, аялал, спортын арга хэмжээнд татан оролцуулах “Гэр бүлийн өдөр” арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан дартс, даалуу, хөзрийн тэмцээнд байгууллагаас тэтгэвэрт гарсан ахмад настнуудыг хамрууллаа. Аливаа арга хэмжээнд ахмад настны оролцоог хангаж байна. 50 70
6.2.6. Цалингийн сангийн тодорхой хувиар “Ахмадын сан” байгуулах Ахмад настны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.6, 14.7 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны 197 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Ахмадын сан байгуулан ажиллуулах журам”-ыг үндэслэн байгууллагад ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон ахмадуудыг нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцуулах, хөгжих, нийгмийн дунд эрүүл, идэвхтэй амьдрах, мэдлэг, туршлагаа хойч үедээ өвлүүлэх боломжтой байх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор байгууллагын тухайн жилийн батлагдсан цалингийн нийт сангийн нэг  хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгөөр “Ахмадын сан” байгуулж, ЗДТГ-ын даргын 2018 оны А/32 дугаар тушаалаар батлуулав. “Ахмадын сан” байгуулав. 100 100
   “Ахмадын сан”-гийн хөрөнгийг ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, нийгэм, соёл, урлаг, аялал, биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион байгуулж оролцуулах зэрэг арга хэмжээнд зарцуулах юм.      
6.2.7. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлж ажиллах Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлд: 25, түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага ажил, албан тушаалынхаа дөрөв, түүнээс дээш хувийн орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулна гэж заасны дагуу тус газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст-1, 2 дугаар хороонд-1, нийт 2 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажиллуулж байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 100 100
6.2.8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэд бүтцийн хүртээмжтэй орчин бүрдүүлэх 2018 оныг дүүргийн хэмжээнд “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд энэхүү төлөвлөгөөнд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх” гэж заасан. Уг заалтын дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх боломжтой байхаар ЗДТГ-ын үүдний шатыг засварлах ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэлийг хангаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх боломжийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. 10 0
6.2.9. Төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбогдон гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, Төрийн албан хаагчдын тайланг тусгай програмын дагуу шивж, төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэх Төрийн албатай холбогдон гарсан тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, ажилд томилох, ажлаас чөлөөлөх, зэрэг дэвийн болон төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох, ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэл олгох, сахилгын шийтгэл ногдуулах, шагнал урамшил олгох,  ээлжийн амралт, тусламж олгох зэрэг асуудлыг Газрын даргын тушаалаар тухай бүр шийдвэрлүүлж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмаар батлагдсан хуваарийн дагуу Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2017 оны тайланг тусгай програмын дагуу шивж, тогтоосон хугацаанд буюу 2018.01.05-ны өдөр Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлсэн.

Албан хаагчдын мэдээллийг програмд шинэчлэн оруулж, тайланг холбогдох газарт хугацаанд нь хүргүүлэв. 100 100
6.2.10. Байгууллагын дүрэм, Тамгын газрын дотоод журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Тайлангийн хугацаанд байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулан, журмын дагуу ажилтан албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, чөлөө олголтонд хяналт тавьж бүртгэл хөтлөх, шаардлагатай тохиолдолд дэмжлэг тусламж олгох, суралцах, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхэд цалинтай чөлөө олгох, үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх, шагнал урамшуулал олгох зэрэг асуудлаар холбогдох тушаал, шийдвэрүүдийн төслийг боловсруулан батлуулж ажиллав.

Байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар ЗДТГ-ын хурлаар хэлэлцүүлж, нэмэлт өөрчлөлтийг журамд тусган, батлуулахаар ажиллаж байна.

Байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулав. 90 100
6.2.11. Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, биелэлтийг дүгнэх ажлыг зохион байгуулах Төсвийн шууд захирагчаас менежерүүдтэй, нэгжийн менежерээс төрийн албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах ёслолын арга хэмжээг 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулж, нэгжийн 3 менежер,  ТЗ-22 албан хаагч үр дүнгийн гэрээ байгуулж, ТҮ-14, гэрээт 8 албан хаагч  2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө батлууллаа.

Төрийн захиргааны албан хаагчдын 2018 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт, төрийн үйлчилгээний болон гэрээт албан хаагчдын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг эхний хагас жилийн байдлаар хүлээн авч дүгнүүлэн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны А/33 дугаар тушаалаар сарын үндсэн цалингийн 36-40 хувиар урамшуулал олголоо. Эхний хагас жилийн байдлаар 52 албан хаагчийн үйл ажиллагааг дүнэснээс 28 албан хаагч А, 24 албан хаагч В үнэлгээтэй дүгнэгдсэн байна.

Албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үйл ажиллагааг нь үнэлж байна. 90 100
6.2.12. Албан хаагчдын хувийн хэргийг стандартын дагуу хөтлөх, баяжилт хийх Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-д заасан бүрдүүлбэрийн дагуу байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын хувийн хэргийг хөтөлж, албан хаагчдад холбогдолтой ажилд орсон гарсан шийдвэр, хөдөлмөрийн дэвтрийн болон нийгмийн даатгалын хуулбар, зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгосон, цалингийн шатлал ахиулсан, шагнаж урамшуулсан, сахилгын шийтгэл ногдуулсан, тусламж дэмжлэг үзүүлсэн, улсаас авсан гавьяа шагналын хуулбарыг хувийн хэрэгт хавсаргаж, хагас жил тутам  баяжилт хийх ажлыг тогтмолжууллаа.

2018 онд шинээр ажилд томилогдсон 9 албан хаагчид хувийн хэрэг үүсгэн бичиг баримтыг бүрдүүлэв.

Хувийн хэргийг журмын дагуу бүрдүүлэн ажиллаж байна. 90 100
6.2.13. Байгууллагын “Ёс зүйн хороо”-ны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, тайлан мэдээг хүргүүлэх Тайлангийн хугацаанд ажлын хариуцлага алдан, ёс зүйн зөрчил гаргасан 2 албан хаагчийн асуудлыг хэлэлцэн, 2 албан хаагчийн Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах дүгнэлт гарган,  газрын даргад танилцуулан, арга хэмжээг тооцон ажиллав. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн мэдээг тухай бүр холбогдох газарт хүргүүлэв.

2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага” сэдэвт сургалтад хорооны гишүүд хамрагдан, төрийн албан хаагчийн ажлын байран дээрх ёс зүйн нийтлэг зөрчлийг тодорхойлох, хэрхэн шийдвэрлэх талаар мэдээлэл авав.

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагагаа тогтмолжин, албан хаагчдын ёс зүйн мэдлэг дээшилж, сахилга хариуцлага сайжирч байна. 90 100
6.2.14. “Гэр бүлийн өдөр”-ийг сар бүр тэмдэглэх ЗДТГ-ын урлаг, спортын ажлын хэсгээс “Гэр бүлийн өдөр”-ийн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2018 оны хагас жилийн байдлаар 2 сургалт, 7 төрлийн уралдаан, тэмцээн нийт 9 арга хэмжээ зохион байгуулж ЗДТГ-ын зардлаас 529,000 /Таван зуун хорин есөн  мянга/ төгрөг зарцуулав. Уг арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 115 албан хаагч болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийг хамруулав. Байгууллагын албан хаагчид болон тэдний гэр бүлийн дунд эвсэг уур амьсгал бүрдсэн. 90 100
Дундаж хувь 78  
ДУНДАЖ ХУВЬ 70.3 85.3
ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ 76

 

 

 

ХЯНАСАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ

ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                    М.ДАВААНЯМ

 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

ЭРХ ЗҮЙ, ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                                  С.ЦЭНД-АЮУШ

 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                       Д.ЭРДЭНЭТУЯА