НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

0
143

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын

2018 оны …. дугаар сарын ….-ны өдрийн

…….. дугаар захирамжийн хавсралт

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт  2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин, үр дүн Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ, хөрөнгийн эх үүсвэр /сая.төг/ Хариуцах эзэн
НЭГ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР
1 1.1. Хүүхэд багачуудын сурч боловсроход зайлшгүй шаардлагатай мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий Боловсролын хэлтсийг дүүрэгт байгуулж СӨБ болон ЕБС-ийн сургалтын шинэ хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг ханган сургалтын чанарт ахиц гаргах 1.1.1. Боловсролын хэлтсийн төсвийг БСШУС-ын сайдын багцад тусгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх Шинээр байгуулагдах хэлтсийн тоо 1 58.9 НХХ
2 1.2. “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрыг сантехникийн болон хэсэгчилсэн засварт оруулж, хичээлийн гадна тохижилтыг сайжруулах 1.2.1. “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны өргөтгөлийн барилгыг хүзүүвчээр холбох Засварын ажлын явц, хувиар 100 298.0 ЗДТГ,  “Хангай”  цогцолбор сургууль
3 1.3. Соёлын биет болон биет бус өвийг хамгаалан түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 1.3.1. “Соёлын биет бус өв тээгчид”-ийн  улсын тооллого зохион байгуулах, бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Соёлын ордон
4 1.4. Ажлын байр бий болгоход хувийн хэвшилтэй нягт хамтран ажиллах 1.4.1. Шинэ ажлын байр бий болгосон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн ажил олгогчийг урамшуулах Урамшуулалд хамрагдах ажил олгогчийн тоо 2 5.7 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
5 1.5. Дүүргийн ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах боломжит бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 1.5.1. Нийтийг хамарсан ажилд хөдөлмөр эрхлээгүй залуучууд, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдийг өргөн хамруулах Ажилд хамрагдах иргэдийн тоо 85 20.0 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
6 1.6. 40  ортой эмнэлгийн барилгыг ашиглалтанд оруулах асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжлан шийдвэрлүүлэх 1.6.1. 40 ортой эмнэлгийн барилгыг ашиглалтанд хүлээн авах Барилгын ажлын явц,  хувиар 100 1.800.0 Эрүүл мэндийн төв
7 1.7. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцуулах, тэдний авьяас чадвар, хөдөлмөр бүтээлийг дэмжиж ажиллах 1.7.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд бүтцийн хүртээмжтэй орчны үнэлгээний зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 НХХ, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
ХОЁР: САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ
8 2.1. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж, мэргэжил арга зүйгээр хангах 2.1.1. Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй боловсруулах үйлдвэрүүдийг аж үйлдвэрийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх, судалгаанд хамруулах Бүртгэсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо 4 ТХҮХ

ЖДҮДТ

2.1.2. Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, оролцуулах замаар өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зах зээл дэх борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх Зохион байгуулсан үзэсгэлэн, оролцсон иргэд,тоо  

5 удаа

 

90

 

Байгууллагын төсөв-1.9

ТХҮХ

ЖДҮДТ

Хороод

ХХҮХ

2.1.3. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнес эрхлэгчдийг сургалтанд хамруулан чадваржуулах Сургалтанд хамрагдах иргэд, тоо 80 Байгууллагын төсөв-1.0 ЖДҮДТ

Хороод

ХХҮХ

9 2.2. Дүүрэгт  “Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” байгуулах ажлыг эхлүүлж, гарааны компаниудыг дэмжих 2.2.1. Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд ТЭЗҮ-ийг дуусгаж, газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэх ТЭЗҮ боловсруулах ажлын явц, олгогдсон газрын хэмжээ, хувиар 100  

Нийслэлийн төсөв-145.0

НҮИГазар

ЗДТГ

Газрын алба

Арт констракшн ХХК

2.2.2. ТЭЗҮндэслэлийн  талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах Мэдээлэл авсан иргэдийн тоо 80
10 2.3. Санхүү, эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлон, бодлого төлөвлөлт, зарцуулалтыг үр дүнтэй болгон иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх 2.3.1.  Дүүргийн эдийн засгийн хөгжлийг нэмэгдүүлэх, төсвийг дунд болон урт хугацаагаар төлөвлөх, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтийг хангах, зарцуулалтанд хяналт тавих Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

 

Хууль, тогтоомжийн дагуу үндэслэлтэй, бодитой төлөвлөж, төсвийг зөв зохистой зарцуулна.

 

СТСХ

 

2.3.2. Санхүү төсвийг зүй зохистой төлөвлөж, зарцуулах, үр ашиггүй зардлыг бууруулах замаар хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх, санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжруулах СТСХ
2.3.3. Улс, нийслэл, дүүргийн татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, төсөвт болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулах СТСХ
11 2.4. Орон нутгийн өмчид байгаа хөрөнгийн ашиглалт, үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлэх 2.4.1. Улс, нийслэл, ОНХС, гадаад, дотоодын зээл тусламж, төсөл хөтөлбөр, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаж, ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт сайжирна.  

СТСХ
12 2.5. Орон нутгийн төсөв,  Орон нутгийн хөгжлийн санг үр дүнтэй зарцуулж, иргэдэд нээлттэй мэдээлэх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

 

 

2.5.1. Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайлан, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн мэдээ тайланг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Мэдээ, тайлан хуулийн хугацаанд нэгтгэгдэж, иргэдэд нээлттэй мэдээлнэ.  

СТСХ

 

2.5.2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг үр дүнтэй зарцуулж,  иргэдэд нээлттэй мэдээлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг үр дүнтэй зарцуулна.  

СТСХ
13 2.6. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ худалдан авах үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй сонгон шалгаруулж, иргэд, олон нийтийн оролцоо хяналтыг нэмэгдүүлэх 2.6.1. Нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг тусган иргэдийн оролцоотой хэрэгжүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.  

 

 

СТСХ,

Худалдан авах ажиллагааны алба

 

2.6.2. Улс, нийслэл, орон нутгийн төсөв болон гадаад дотоодын зээл тусламжийн  хөрөнгөөр дүүрэгт хийгдэж буй худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэн  хуулийн дагуу явуулсан эсэхэд хяналт тавих Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Худалдан авах үйл ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулна.  

 

 

СТСХ,

Худалдан авах ажиллагааны алба

 

2.6.3. Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд иргэд, оршин суугчдаар хөндлөнгийн хяналт хийлгүүлж  хамтран ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.  

 

 

СТСХ,

Худалдан авах ажиллагааны алба

 

14 2.7. Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх 2.7.1.Төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог түргэн шуурхай гүйцэтгэж, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Төсвийн байгууллагуудад чирэгдэлгүй ажиллана.

Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

СТСХ
15 2.8. Дүүргийн төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаа, холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих 2.8.1. Дүүргийн төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын хэрэгжилтийг хангахад мэргэжил арга зүйгээр удирдах, хянах, дүүргийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын хэрэгжилтийг хангана.

 

СТСХ
16 2.9. Шилэн дансны хуулийн хүрээнд төсвийн байгууллагуудын мэдээлэл үнэн зөв, цаг хугацаандаа оруулсан эсэхэд ДАА-тай хамтран хяналт тавих, үр дүнг тооцох 2.9.1. Шилэн дансны хууль, төсвийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах журмыг хэрэгжүүлж дүүргийн төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Шилэн дансны хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангана. СТСХ
17 2.10. Удирдах дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээллээр хангах 2.10.1. Дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж,  ЗГ-ын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, НЗД-ын 2017 оны А/335, 2018 оны А/43 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт, Тамгын газрын төлөвлөгөөний биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллана. СТСХ
18 2.11. Нуугдмал орлогыг ил болгон татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх

 

2.11.1.    Үл хөдлөх хөрөнгийн болон татвар төлөгч иргэний бүртгэлийг сайжруулан бүртгэгдээгүй татвар төлөгчийг бүртгэлд хамруулан далд эдийн засгийг бууруулж, татварын суурийг өргөтгөх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Нуугдмал орлого ил болж, татварын орлого нэмэгдэнэ.  

СТСХ,

 

Татварын хэлтэс

19 1.12. Санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд 2.12.1.  Батлагдсан төсвийн хүрээнд үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулж, өр, авлагагүй ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Төсөв үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулагдана ТЗУХ
2.12.2.  Төсөв, санхүү, төрийн сантай холбогдолтой хууль, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Хууль журмын хэрэгжилт хангагдана ТЗУХ
2.12.3. Санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулж,, МХГ, АУДИТ, бусад шалгалтад хамрагдаж акт, төлбөр, зөрчилгүй ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Санхүүгийн зөрчил, дутагдалгүй ажиллана ТЗУХ
2.12.4.  Шилэн дансны хууль, төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах, журмыг хэрэгжүүлж, холбогдох мэдээ, мэдээллийг хууль журманд заасан хугацаанд мэдээллийн самбар, цахим сайтад байршуулж ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт хангагдана ТЗУХ
2.12.5.  Санхүүгийн тайлан мэдээ, төсвийн төсөл, төсөв төлөвлөгөөг хуулинд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Тайлан мэдээ хугацаандаа үнэн зөв гарсан, холбогдох газарт хүргэгдсэн байна ТЗУХ
2.12.6. Өмч, хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтыг сайжруулах, тооллого тооцоог улирал тутам хийх, төсвийн хөрөнгө, улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын дүнд бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн тусгах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Шинээр бий болсон хөрөнгө данс бүртгэлд бүртгэгдсэн байна

 

ТЗУХ
ГУРАВ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ
20 3.1. Авто замын сүлжээг нэмэгдүүлж хот доторх замыг сайжруулах 3.1.1. Дүүргийн доторх болон 1, 2 дугаар хороог холбосон автозамын зорчих хэсгийн  эвдрэл, хагарлыг нөхөх, засварлах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгө -50.0 ЗДТГ

ТХҮХ

ХААА

3.1.2. 1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны өмнөх автозам шинэчлэлтийн ажил хийх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100 Нийслэлийн төсөв-120.0 ЗДТГ

ТХҮХ

ХААА

21 3.2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах 3.2.1. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтын хувийг нэмэгдүүлэх, улирлын болон графикт үзлэг хийх, засвар үйлчилгээнд хяналт тавих Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ЗДТГ

ХТА ОНӨААТҮГ

3.2.2. 1 дүгээр хорооны төвд байрлах авто замын дагуух гэрлийг лед гэрэлтүүлгээр солих Лед гэрэлтүүлэг, тоо 30 ЗДТГ

ХТА  ОНӨААТҮГ

22 3.3. Орон сууцны байрнуудын орчны тохижилтыг сайжруулж иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх 3.3.1. 1 дүгээр хорооны хэрэглээний халуун усны зуухны яндан хоолойг шинэчлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ЗДТГ

Илч-Орд ОНӨААТҮГ

3.3.2. 2 дугаар хороонд спорт тоглоомын талбай байгуулах Спорт тоглоомын талбай тоо 1 70.0 ЗДТГ
3.3.3. Дүүргийн хэмжээнд хөрс бохирдуулагч жорлонгийн тоог бууруулах арга хэмжээ авах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ЗДТГ
23 3.4. Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг сайжруулах 3.4.1. Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр ажил зохион байгуулах, хяналт тавих Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ЗДТГ

СӨХ

24 3.5. Нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулж, такси үйлчилгээ эрхлэх боломжийг судлах. 3.5.1. Улаанбаатар-Багахангай чиглэлийн тээврийн хэрэгсэлд үйлчилгээний  стандартыг мөрдүүлэх,  хяналт тавих Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ЗДТГ

“Хийморийн зам” ХХК

3.5.2. Такси үйлчилгээ эрхлэх асуудлыг судлах, дээд шатны байгууллагад уламжлах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ЗДТГ
25 3.6. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 3.6.1. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай тохижилт, цэвэрлэгээний гэрээ байгуулах, хог ачилт, цас мөс цэвэрлэх  хуваарийг мөрдүүлэн бүх нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулж хяналт тавих Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТХҮХ

Хороод

ХТА ОНӨААТҮГ

ААНБ

3.6.2. Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс төвлөрүүлэх хогны хураамжинд хяналт тавьж төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах Төвлөрүүлсэн хураамж сая.төг 12.8 ТХҮХ

Татварын хэлтэс

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН ГЭР ХОРООЛЛЫН ХӨГЖИЛ
26 4.1. Дүүргийн ногоон байгууламж, бичил цэцэрлэгүүдийг нэмэгдүүлэн, гэр хорооллын хашааг цэцэрлэгжүүлэн, урамшуулал олгох ажлыг зохион байгуулах 4.1.1. Дүүрэгт “Мод, цэцэг тарих”  хөдөлгөөн  өрнүүлэх Оролцох байгууллага, иргэд, таригдах модны тоо хувиар 100 ТХҮХ

ААНБ

4.1.2. Төв талбайн индэрийн ард ногоон байгууламжийн хайс хашаа хийх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Байгууллагын төсөв-2.0 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ
4.1.3. Гэр хорооллын айл өрхүүдийн дунд болзолт уралдаан зарлах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Орон нутгийн төсөв-0.5 ТХҮХ

Хороод

27 4.2. Дүүргийн иргэдийн хүнсний ногоо,  жимс жимсгэнэ тариалах, хүлэмжийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэн, дэмжлэг үзүүлэх 4.2.1. Газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй  иргэдэд сургалт зохион байгуулж, чадваржуулах, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалуулах ажлыг зохион байгуулах,  дэмжлэг үзүүлэх Сургалтанд хамрагдсан иргэд, тариалалт хийсэн иргэд, хураасан ургацын хэмжээ, хувиар 100 ТХҮХ

ААНБ

Хороод

 

 

4.2.2. Дүүргийн иргэдийг хүлэмжийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэн, дэмжлэг үзүүлэх, туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулах Зохион байгуулах арга хэмжээ/ тоо 1  

ТХҮХ

Хороод

ХХҮХ

28 4.3. Малчид, тариаланчдад чиглэсэн техникийн дэвшлийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 4.3.1. Дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмжийг малчид, тариаланчдад сурталчлах, холбогдох техник тоног төхөөрөмж авах иргэдийн хүсэлтийг холбогдох байгууллагуудад  хүргэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТХҮХ

 

4.3.2. Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдын зөвлөгөөн зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 0.5 ИТХ

ТХҮХ

 

29 4.4. Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээг сайжруулж, малын эрүүл мэндийг баталгаажуулах замаар нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах 4.4.1. Мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах Хамрагдсан малын тоо, хувиар 100 9.0 ТХҮХ

“Цэф трейд” МЭҮҮН

4.4.2. Хөдөө, аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнд ариун цэврийн хяналт тавьж, шинжилгээ хийн баталгаажилт олгох, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТХҮХ

Мэргэжлийн хяналтын тасаг

“Цэф трейд” МЭҮҮН

30 4.5. Дүүргийн хүн амыг  хүнсний эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг зохион байгуулж, органик хүнсний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 4.5.1. Худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт зохион байгуулах, хууль, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТХҮХ

Мэргэжлийн хяналтын тасаг

Цагдаагийн тасаг

4.5.2. Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа үйлчилгээний газруудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, “Гэрчилгээ” олгох ажлыг зохион байгуулах Гэрчилгээ олгосон ААНБ, тоо 5 ТХҮХ

Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл

31 4.6. Ус ашиглагч, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй гэрээ байгуулан холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 4.6.1. Ус ашиглагч, хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй гэрээ байгуулж, хяналт тавих Гэрээ байгуулсан ААНБ, иргэд, тоо 2 ТХҮХ

ААНБ

4.6.2. ЕБС болон сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүдэд ундны усны аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээг эзэмших талаар мэдлэг олгож, зөв хандлага, дадалд сургах ажлыг зохион байгуулах Сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн тоо, хувиар   ТХҮХ

УМГХДТСГЗ

“Хангай” цогцолбор сургууль

УСАТовчоо

СӨБ-үүд

32 4.7. Гар аргаар ашигт малтмал олборлох бичил уурхай эрхлэгчдийг хуулийн хүрээнд дэмжих, техникийн нөхөн сэргээлт хийх тогтолцоог бүрдүүлж ажиллах 4.7.1. Ашигт малтмал олборлогч,  бичил уурхай эрхлэгчдийг дэмжих, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах Сургалтанд хамрагдсан иргэд, тоо 25 ЗДТГ

Холбогдох дээд шатны байгууллага

4.7.2. Гар аргаар ашигт малтмал олборлосон талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх, хяналт тавих, үр дүнг тооцох Нөхөн сэргээгдсэн тайлбайн хэмжээ, га  

2га

ЗДТГ

Газрын алба

Нөхөрлөлүүд

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН ХӨГЖИЛ
33 5.1. НЗДҮАХ –ийн 5.1.1 Олон улсад ашиглагддаг “Аз жаргалтай хот”-ын индекс тооцох аргачлалыг нэвтрүүлж, тогтоогдсон индексийг өсгөх талаар арга хэмжээ авч ажиллах 5.1.1. Олон улсад ашиглагддаг “Аз жаргалтай хот”-ын индексэд тулгуурлан тогтоосон аргачлалын дагуу индекс тооцож, индексийг сайжруулах үйл  ажиллагааг зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ

Хэлтсүүд, Хороод

34 5.2. Иргэд дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас шаардлагатай мэдээллийг авах боломж, нөхцөлийг бүрэн хангах 5.2.1. Нутгийн удирдлагын бодлого болон орон нутгийн удирдлагаас гаргаж байгаа бодлого шийдвэрийг дүүргийн веб сайт, орон нутгийн телевиз, цахим мэдээллийн самбар, хороодоор дамжуулан иргэд олон нийтэд мэдээлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ,

Хэлтсүүд

5.2.2. Орон нутгийн хэмжээнд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд иргэдийн саналыг авч тусгах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах Үйл ажиллгааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.2.3. Захирамжлалын баримт бичгүүдийг дүүргийн веб сайтад байршуулж  иргэдэд  хүргэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.2.4. Орон нутгийн телевизийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
35 5.3. Нутгийн захиргааны байгууллагууд иргэдэд ажлаа тогтмол тайлагнах арга хэлбэрийг төгөлдөржүүлэх 5.3.1. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулах Зохион байгуулах аж, ахуйн нэгж байгууллагын тоо,

Үйлчилгээ хүргэх иргэдийн тоо

3-аас доошгүй

400-аас доошгүй иргэд

ТЗУХ
5.3.2. “Иргэн таныг сонсьё” уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах Зохион байгуулах уулзалтын тоо, хамрагдах иргэдийн тоо 6

 

250

ТЗУХ
5.3.3. Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар танилцуулга бэлтгэн  иргэдэд түгээх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.3.4. Дүүрэгт хэрэгжүүлж буй ажил, мэдээ мэдээллийг сэтгүүл гарган орон нутгаа сурталчилан таниулах  ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
36 5.4. Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах 5.4.1. Ажлын байрны сул орон тоо гарсан тохиолдолд холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжилж нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах, холбогдох зарыг  хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр  мэдээлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.4.2. “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар 90 ТЗУХ
5.4.3. Төрийн албанд томилгоо хийхдээ олон улсын мерит зарчмыг баримтлах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.4.4. Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага, манлайлалын талаар үе шаттай сургалтыг тусгайлан  зохион байгуулж, ажлын үр дүн, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх Сургалтын тоо, оролцогчдын тоо 3

 

100

Ёс зүйн хороо
5.4.5. Байгууллага, хамт олон, иргэний гаргасан амжилт бүтээлийг үнэн зөв үнэлж, шагнаж  урамшуулах ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.4.6. Хороодын ажлын албыг чадавхжуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах Хамрагдах сургалтын тоо, албан хаагчдын тоо 15

 

ТЗУХ
37 5.5. Дүүргийн гадаад харилцааг өргөжүүлж гадаад улс, хотуудтай харилцаа тогтоон туршлага судалж хамтран ажиллах 5.5.1. Дүүргийн гадаад харилцааг өргөжүүлж гадаад улс, хотуудтай харилцаа тогтоох талаар судлан боломжит нөхцөлд хамтран ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар  

 

 

100

ТЗУХ
5.5.2. Гадаадад мэргэжилтэн бэлтгэх урт, богино хугацааны сургалтанд хамруулах, туршлага солилцуулах ажлыг дэмжих Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар  

 

100

ТЗУХ
5.5.3. Боловсролын салбарын албан хаагчдыг зуны улиралд Солонгос болон бусад улсын визэнд зуучлах Зуучилсан иргэдийн тоо 2-оос доошгүй ТЗУХ
38 5.6.  Дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээ болон явуулын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 5.6.1. “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-ний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх Үйлчилгээний төрлийн тоо, үйлчилгээ авах иргэдийн тоо Үйлчилгээний төрлийн тоо 15-аас доошгүй,

Үйлчилгээ авах иргэдийн тоо 200-аас багагүй

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

0,8

ТЗУХ
39 5.7. Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээнд хэрэглэгчийн үнэлгээг тогтмол хийж хэвших 5.7.1. Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа болон үйл ажиллагааны талаар санал асуулга авч нэгтгэн бодлого, шийдвэрт тусгаж ажиллах Судалгаанд

хамруулах иргэдийн тоо

2 удаа

300-аас                доошгүй

ТЗУХ
40 5.8. Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 5.8.1. Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, харьяа байгууллагуудын цаасан суурьт болон цахим, тусгай төрлийн баримтуудыг бүрэн төвлөрүүлэх  

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100 ТЗУХ
5.8.2. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн  www.edoc.ub.gov.mn програмыг ашиглан  цахим технологи нэвтрүүлэх

 

Цахимаар ирсэн, явсан  бичгийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Албан бичиг түргэн шуурхай холбогдох газарт хүргэгдэнэ.  

ТЗУХ
5.8.3. Ирсэн, явсан бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих Ажлын уялдаа холбоо сайжирна.  

ТЗУХ
5.8.4. Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих Шийдвэрлэсэн бичгийн үйл ажиллагааны хувиар Албан бичгийн шийдвэрлэлт сайжирна. ТЗУХ
5.8.5.  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  стандартыг мөрдөн, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангана. Үйл ажиллааны хэрэгжилт, хувиар Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдана.  

ТЗУХ
5.8.6. Архивын лавлагаа олгож,  бүртгэл хөтлөх Тайлан гаргах тоо  

2 удаа

 

ТЗУХ
5.8.7. Цаасан суурьт болон цахим баримтыг дүүргийн архивт хүлээлгэн өгөх Лавлагаа, мэдээллийн сан баяжина.  

Хэлтсүүд
5.8.8. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулах, чанаржуулах, архивын салбарыг сурталчилсан ажил зохион байгуулах Зохион байгуулагдах сургалтын тоо, хамрагдах албан хаагчдын тоо 1 удаа, давхардсан тоогоор 30-н албан хаагч  

 

ТЗУХ
5.8.9. 2017 онд Нийслэлийн Архивын газрын төлөвлөгөөт шалгалтанд хамрагдсан 5 байгууллагад явцын хяналт шалгалт явуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар 100 ТЗУХ
5.8.10. Хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын  данс бүртгэлийг дүүргийн архивын дэргэдэх ББНШК-ын хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар 100 ТЗУХ
41 5.9. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шуурхай шийдвэрлэх 5.9.1. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгох, дүн шинжилгээ хийх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

 

 

100

ТЗУХ
42 5.10. Дүүрэгт тулгамдаж байгаа асуудлыг сонсдог, хэлэлцдэг, хэрэгжилтийг иргэдэд тайлагнадаг орон нутгийн мэдээллийн тусгай хөтөлбөртэй болох 5.10.1. Орон нутгийн телевизийн үйл ажиллагаанд тулгуурлан дүүрэгт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын ажил болон  дүүрэгт тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэх, иргэдэд мэдээлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
43 5.11. Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлтийг гаргаж, олон нийтийг мэдээллээр хангах 5.11.1. Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээ,  тайланг цуглуулах,  түүвэр судалгааг чанартай зохион байгуулах,  цахим шуудангаар мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь дамжуулах,  дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарган иргэдэд мэдээлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Статистикч
44 5.12. Дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mn вэб сайтыг шинэчилэх 5.12.1. Дүүргийн веб сайтын үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй үргэлжлүүлэх, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.12.2. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэх хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 3.0 ТЗУХ
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13. Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны  хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.1. Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг төлөвлөн чанартай зохион байгуулж, хууль, эрх зүйн анхан шатны зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, гарын авлага, сурталчилгааны материал иргэдэд хүргэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ИТХ-ын Эрхзүй төрийн байгуулалт, бодлого төлөвлөлтийн ажлын хороо ТЗУХ
5.13.2. Хууль, эрх зүйн “Нээлттэй өдөрлөг” зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.13.3. Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  ”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.13.4. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан журмын дагуу дүүргийн хөгжлийн хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ДИТХ

ЗДТГ

 

5.13.5. Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангуулж, хяналт тавих, үзлэг шалгалт зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.13.6. Засгийн газрын 2017 оны 01, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Хэлтсүүд, Хороод
5.13.7. Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэл, дүүргийн эдийн засаг нийгмийг  2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцын тайланг нэгтгэн дүгнэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.13.8. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/16 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах,  Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт, 14 хоногийн мэдээллийг нэгтгэн Ulaanbaatar.mn сайтад байршуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.13.9. Нийслэлийн Засаг дарга болон дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг  2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг  хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтийг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.13.10. Засаг даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтийг нэгтгэж танилцуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Хурал зохион байгуулагдсан, асуудал шийдвэрлэгдсэн байх ТЗУХ
5.13.11 “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан-II” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдсан байх 3.0 ТЗУХ
46 5.14. Засаг даргын дэргэд орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөх баг байгуулан ажиллуулах

 

5.14.1. Орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, идэвхжүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
47 5.15. Нийтийн албан тушаалтны  авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах 5.15.1. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг хангах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
5.15.2. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг болон нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авч, бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ТЗУХ
48 5.16. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлахад иргэдийн оролцоонд тулгуурлан, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, цэрэг эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлэх 5.16.1. Батлан хамгаалахын хууль тогтоомж, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчилах арга хэмжээг зохион байгуулах Үйл ажиллагагааны тоо 2 удаа 150 иргэн Засаг даргын нөөц хөрөнгө

1.5

 

Цэргийн штаб
5.16.2. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд үзлэг шалгалт хийж үнэлгээ дүгнэлт өгөх Үзлэг шалгалт хийх байгууллагын тоо 3 Цэргийн штаб
49 5.17. Иргэний цэргийн үүргийн  биелэлтийг хангуулах, цэргийн албыг олон хэлбэрээр хаах талаар хууль эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх 5.17.1. Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах, цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн иргэдийг мөнгөн төлбөрөөр орлуулан хаалгах ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100 Цэргийн штаб
5.17.2. Цэргийн насны залуучуудад цэргийн албыг сурталчлах, ЗХЖШ-аас тогтоосон хяналтын тоог бүрэн хангах Хяналтын тоог бүрэн хангах 100 Цэргийн штаб
ЗУРГАА. ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
50 6.1. “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 6.1.1. Аж ахуйн нэгж бүр амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхөд чиглэсэн 2-оос доошгүй сайн үйлсийн ажил зохион байгуулах Арга хэмжээнд хамрагдсан өрхийн тоо 2-оос доошгүй Хэлтсүүд,

Цэргийн штаб, Хороод

51 6.2. Байгууллагын дотоод ажил үйлчилгээг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд 6.2.1. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэх. Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100  

3.0

ТЗУХ
6.2.2. Тамгын газрын хяналтын камерийг шинэчлэх ажлын судалгааг хийх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100 ТЗУХ
6.2.3. ЗДТГ, хороодын интернет, дотоод сүлжээ, техник хэрэгслийн  хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100 ТЗУХ
6.2.4. Хороодын ажлын албыг чадавхжуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах

 

Хамрагдах сургалтын тоо, албан хаагчдын тоо Сургалтын тоо 15, албан хаагчийн тоо 12 ТЗУХ
6.2.5. Байгууллагад харьяалагддаг ахмад настнуудыг нийгэм, соёл, урлаг, аялал, спортын арга хэмжээнд татан оролцуулах Хамрагдсан ахмадын тоо 5-аас доошгүй Хэлтсүүд

Соёл урлаг, спортын Ажлын хэсэг

6.2.6. Цалингийн сангийн тодорхой хувиар “Ахмадын сан” байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100  

Цалингийн сангийн нөөц

ТЗУХ

СТСХ

6.2.7. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлж ажиллах Ажлын байраар хангасан иргэдийн тоо 1-ээс доошгүй ТЗУХ
6.2.8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэд бүтцийн хүртээмжтэй орчин бүрдүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100  

 

Хэлтэс, Хороод
6.2.9. Төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбогдон гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, Төрийн албан хаагчдын тайланг тусгай програмын дагуу шивж, төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 70

 

ТЗУХ
6.2.10. Байгууллагын дүрэм, Тамгын газрын дотоод журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 70 ТЗУХ
6.2.11. Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, биелэлтийг дүгнэх ажлыг зохион байгуулах Үр дүнгийн гэрээ байгуулсан албан хаагчдын тоо Төрийн захиргааны-26 ТЗУХ
6.2.12. Албан хаагчдын хувийн хэргийг стандартын дагуу хөтлөх, баяжилт хийх Баяжилт хийгдсэн тоо 64 ТЗУХ
6.2.13. Байгууллагын “Ёс зүйн хороо”-ны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, тайлан мэдээг хүргүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Ёс зүйн хороо
6.2.14. “Гэр бүлийн өдөр”-ийг сар бүр тэмдэглэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар  

90

ЗДТГ-ын төсөв Хэлтсүүд, Соёл урлаг, спортын хороо