“ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ, АМЬДРАХ ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

0
372

БАТЛАВ

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН

ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                         М.ДАВААНЯМ

 

 

2018 оны 1 дүгээр сарын 25 өдөр

 

 

 

“ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ, АМЬДРАХ ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Д/д Хийх ажлын төлөвлөгөө Хэрэгжүүлэх арга аргачлал Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин Хугацаа Шаардагдах төсөв

/мян.төг/

Хүрэх үр дүн Хэрэгжүүлэх нэгж
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын байрны тав тухтай орчныг бүрдүүлэх

 

 

 

 

 

 

ЗДТГ-т их засвар хийх төсөв хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжлах Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө Тав тухтай орчинд иргэнд үйлчилгээ үзүүлнэ. ЗДТГ
Албан хаагчдын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх Шинэчилсэн техник хэрэгслийн тоо 5-аас доошгүй Жилдээ Байгууллагын төсөв

3.5 сая

Албан хаагчдын компьютер, техник хэрэгсэл сайжирсан байна. ЗДТГ
Албан хаагчдын өрөө тасалгааг хэсэгчлэн засварлах Засварласан өрөөний тоо 9 Жилдээ Байгууллагын нөөц бололцоонд тулгуурлах Ажиллах орчин нөхцөл сайжирна. ЗДТГ
ЗДТГ-ын болон хороодын өрөө тасалгааны цонхны дулаан алдагдлыг бууруулан дулаан байх нөхцлийг бүрдүүлэх Цонхны тоо 10-аас доошгүй 10 Нийслэлийн төсөв Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл хангагдана. ЗДТГ

ААТ

Дулаан алдагдалтай өрөөнд халаалтын төхөөрөмж суурилуулах Суурилуулсан тень, тоо 2-оос доошгүй Жилдээ 700.0 Албан хаагчдын ажиллах таатай орчин нөхцөл бүрдэнэ. ЗДТГ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ 1.000.0 ХБИ үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдсэн байна. ЗДТГ
Хороодын “Иргэний танхим”-ыг засварлах Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ Байгууллагын нөөц бололцоонд тулгуурлах “Иргэний танхим”-ыг ашиглах боломжтой болсон байна. ЗДТГ

Хороод

ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөг засварлах, халуун устай холбох Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ Ажлын байрны орчин сайжирсан байна. ЗДТГ
Өрөө тасалгааг цэцэгжүүлэх, шинээр цэцэг тарих хөдөлгөөн өрнүүлэх Тарьсан цэцэгний тоо 20-оос доошгүй II улиралд Агаарын бохирдол буурсан байна. Хэлтсүүд

Хороод

“Гэр бүлийн өдөр”-ийг тохиолдуулан албан хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийг хамруулсан төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулах Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо 4-өөс доошгүй Сар бүр Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна. Урлаг соёл, спортын хороо
2 Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах Албан хаагчдыг бие бялдрын түвшин тогтоох сорил, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, нарийн мэргэжлийн үзлэг, оношлогоонд хамруулах Үзлэгт хамрагдсан албан хаагчдын тоо 64 Жилдээ 100.0 Албан хаагчдыг үзлэгт хамруулж, эрт илрүүлэг хийгдсэн байна. ТЗУХ
3 Албан хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах Сургалтанд хамрагдах албан хаагчийн тоо 60 Жилдээ Албан хаагчдыг сургалтанд хамруулсан байна. ТЗУХ
Албан хаагчдад болон албан хаагчдын 9-12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд Япон хэлний сургалт зохион байгуулах Сургалтанд хамрагдах албан хаагчийн тоо 10 Жилдээ Албан хаагч, тэдний хүүхдүүдийг сургалтанд хамруулсан байна. ТЗУХ
4 Албан хаагчдад амьдралын зөв дадал хэвшил олгох сургалт зохион байгуулах
  • Дасгал хөдөлгөөн
  • Зөв хооллолт
  • Хорт зуршил
  • Стресс бухимдалгүй байх
  • Амьдралын зөв дадал хэвшил болон  халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг
Зохион байгуулсан сургалтын тоо

 

Хамрагдсан албан хаагчдын

тоо

5

 

 

 

64

I-II улиралд Албан хаагчдын

мэдлэг хандлага дээшилсэн байна.

ТЗУХ
5 Албан хаагчдад дэмжлэг тусламж үзүүлэх Албан хаагчдаас 1 өрхийг сонгон Англи улсын “Кристина Нобелийн хүүхдийн сан”-гийн судалгаа, дэмжлэгт хамруулах Хамрагдсан албан хаагчийн тоо 1 Жилдээ Албан хаагчийн өрхийн орлог нэмэгдэж, амьжиргаа дээшилсэн  байна. ЗДТГ
Хэлтэс хороод бүр өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан 1-ээс доошгүй албан хаагчийн амьдрал ахуйд дэмжлэг үзүүлэх Дэмжлэг үзүүлсэн албан хаагчийн тоо 1-ээс доошгүй Жилдээ Хэлтэс хороо бүр албан хаагчдад дэмжлэг үзүүлсэн байна. Хэлтэс, Хороод
Албан хаагчийн хүүхдийг ногоон бүсийн зусланд хамруулах Зусланд хамрагдсан хүүхдийн тоо 1-ээс доошгүй II-III улиралд 250.0 Албан хаагчийн хүүхдийг зусланд хамруулсан байна. ЗДТГ
Төмс, хүнсний ногоо тариалах сонирхолтой албан хаагчдыг дэмжих Тариалалт хийсэн албан хаагчийн тоо 1-ээс доошгүй II-III улиралд Дэмжлэг үзүүлсэн байна. ТХҮХ
Албан хаагчдын амьдрал ахуйд дэмжлэг үзүүлж, түлээ нүүрс олгох Дэмжлэг үзүүлсэн албан хаагчийн тоо 5-аас доошгүй IY улиралд 300.0 Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. ЗДТГ
6 Тохижилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх Байгууллагын дээвэр дээрх “БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ” хаяг хийх Хэрэгжилт хувиар 100 II улиралд Хаяг хийгдсэн байна. ТХҮХ
Дүүргийн хэмжээнд 1 газрыг сонгон хур хогийн түүвэр цэвэрлэгээ хийх Цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ 50 м2-аас багагүй II улиралд Амьдрах орчин сайжирсан байна. ТЗУХ
Байгууллагын ойр орчныг тохижуулах, хайс хашааг засварлаж будах Хэрэгжилт хувиар 100 Жилдээ Гадна орчны өнгө үзэмж сайжирсан байна. ААТ
ЗДТГ-ын үүд болон коридорын засвар үйлчилгээ хийх Хэрэгжилт хувиар 100 Жилдээ Байгууллагын өнгө үзэмж сайжирна. ААТ,

Хэлтсүүд

 

 

 

 

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                          Д.ЭРДЭНЭТУЯА