Багахангай дүүргийн 2016 оны ургац хураалтын мэдээ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ УРГАЦ ХУРААЛТЫН МЭДЭЭ
2016.10.20                                                                                                                                                                          Багахангай
д/д Дүүргийн нэр Төмс Хураалтын хувь
Тарих нийт талбай                                                                                                                   га -гаар Тарьсан талбай                                                       га-гаар Хураасан талбай / га/ Хураан авсан ургац /тн/ Байцаа Лууван Манжин Хүрэн манжин Өргөст хэмх Улаан лооль Сонгино Сармис чинжүү Бусад
Тарисан талбай               га-гаар Хураасан талбай /га/ Ургац /тн/ Тарисан талбай               га-гаар Хураасан талбай /га/ Ургац /тн/ Тарисан талбай               га-гаар Хураасан талбай /га/ Ургац /тн/ Тарисан талбай               га-гаар Хураасан талбай /га/ Ургац /тн/ Тарисан талбай               га-гаар Хураасан талбай /га/ Ургац /тн/ Тарисан талбай               га-гаар Хураасан талбай /га/ Ургац /тн/ Тарисан талбай               га-гаар Хураасан талбай /га/ Ургац /тн/ Тарисан талбай               га-гаар Хураасан талбай /га/ Ургац /тн/ Хураасан талбай /га/ Ургац /тн/ Тарисан талбай               га-гаар Хураасан талбай /га/ Ургац /тн/
1 Б.Алтанцэцэг 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.008 0.008 0.008 0.005 0.005 0.005 0.0002 0.0001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.02 0.01 0.021
2 Б.Наранцэцэг 0.03 0.03 0.03 0.03 0.001 0.001 0.001 0.03 0.03 0.006 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.003 0.01
3 М.Болор-Эрдэнэ 0.08 0.08 0.08 0.08 0.005 0.005 0.001 0.01 0.01 0.01 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.005 0.002 0.008
4 Б.Болормаа 0.08 0.01 0.01 0.01 0.03 0.002 0.008 0.001 0.001 0.001 0.041 0.041 0.041 0.002 0.003 0.015 0.006 0.003 0.01
5 Д.Насанжаргал 0.02 0.02 0.02 0.25 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.004 0.004 0.004 0.02 0.003 0.01
6 Л.Адъяа 0.02 0.02 0.02 0.4 0.09 0.09 0.09 0.01 0.003 0.01 0.02 0.005 0.01
7 З.Батбаяр 0.08 0.08 0.08 0.08 0.005 0.002 0.03 0.001 0.0005 0.02 0.002 0.003 0.03 0.003 0.003 0.003 0.0002 0.0001 0.02 0.0001 0.0001 0.014 0.002 0.002 0.002 0.02 0.02 0.02
8 Ж.Лахгвасүрэн 0.09 0.09 0.05 0.4 0.003 0.003 0.003 0.08 0.015 0.01 0.003 0.003 0.003 0.005 0.005 0.005 0.02 0.02 0.02
9 Н.Пүрэвсүрэн 0.05 0.05 0.05 0.05 0.005 0.005 0.005 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.004 0.001 0.001 0.001
10 Д.Отгонжаргал 0.1 0.1 0.1 0.1 0.005 0.003 0.002 0.01 0.01 0.01 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.006 0.006 0.006
11 Б.Алтанхүү 0.04 0.04 0.04 0.04 0.009 0.009 0.009 0.03 0.03 0.03 0.006 0.002 0.004 0.003 0.003 0.003
12 Э.Янжмаа 0.09 0.09 0.09 0.09 0.006 0.003 0.002 0.01 0.01 0.01 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001 0.001
13 Р.Ундармаа 0.06 0.06 0.06 0.06 0.005 0.005 0.004 0.01 0.01 0.01 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.002 0.01
14 Б.Отгонсүрэн 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.03 0.03 0.03
15 Ц.Сүрэндорж 0.1 0.1 0.02 0.002 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.003 0.01 0.02 0.02 0.02 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002
16 Д.Маналжав 0.06 0.06 0.06 0.06 0.007 0.003 0.002 0.01 0.01 0.01 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.008 0.008 0.008 0.02 0.02 0.02
17 Ж.эрдэнэбат 0.1 0.1 0.1 0.1 0.008 0.003 0.003 0.005 0.005 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.006 0.006 0.006 0.02 0.01 0.01
18 О.Содовжамц 0.02 0.02 0.02 0.4 0.008 0.008 0.008 0.02 0.02 0.02 0.003 0.003 0.003 0.02 0.02 0.02
19 Л.Самбуу 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.002 0.002 0.002
20 Р.Батсайхан 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
21 Д.Амгалан 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.023 0.023 0.02
22 ПЦэдэндаш 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
23 С.Дуламсүрэн 0.02 0.02 0.1 0.4 0.009 0.009 0.14 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.02 0.02 0.02 0.001 0.001 0.008 0.021 0.01 0.02
24 Р.Отгонжаргал 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
25 Д.Эрдэнэтуяа 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.038 0.009 0.009 0.12 0.01 0.01 0.054 0.01 0.01 0.01 0.004 0.004 0.13 0.003 0.003 0.05 0.02 0.02 0.02 0.002 0.01 0.02
26 Илч-Орд 0.9 0.9 0.9 0.9 0.06 0.06 0.013 0.008 0.005 0.04 0.05 0.01 0.033 0.004 0.004 0.008 0.003 0.003 0.003 0.03 0.03 0.03 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
27 Спорт хороо 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.002 0.008 0.01 0.01 0.01
28 Г.Отгонжаргал 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.003 0.003 0.003 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
29 Д.Цэрэндулам 0.056 0.056 0.056 0.15 0.003 0.003 0.17 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.02 0.04
30 Б.Даваахүү 0.012 0.012 0.012 0.03 0.005 0.005 0.01 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002
31 Л.Оюунчимэг 0.04 0.04 0.04 0.32 0.06 0.06 0.02 0.001 0.001 0.03 0.005 0.005 0.17 0.001 0.001 0.02
32 С.Бүрэнтөгс 0.012 0.012 0.012 0.03 0.008 0.008 0.01
33 Л.Нэргүй 0.012 0.012 0.012 0.03
34 Г.Лувсанбалдан 0.015 0.015 0.015 0.17 0.024 0.024 0.02
35 Хангайн өргөө СӨХ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.02 0.02 0.02 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.004 0.004 0.04 0.002 0.002 0.002
36 Хөдөлмөрийн хэлтэс 0.3 0.3 0.3 0.3 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
37 С.Янжхүү 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
38 С.Цэнгэл 0.012 0.012 0.012 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
39 Д.Доржмаа 0.015 0.015 0.015 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
40 Д.Болормаа 0.015 0.015 0.015 0.015 0.005 0.005 0.03 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
41 Б.Анхбат 0.5 0.5 0.5 0.4
42 М.Өсөхбаяр 0.064 0.064 0.06
43 И.Сэрээтэр 0.05 0.05 0.05 0.26 0.002 0.002 0.03 0.002 0.002 0.04 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.02
4.199 4.129 4.089 6.407 0.311 0.258 0.324 0.572 0.5035 0.764 0.324 0.231 0.337 0.143 0.144 0.185 0.0374 0.0332 0.554 0.0431 0.0431 0.104 0.316 0.274 0.359 0.002 0.002 0.009 0.002 0.002 0.37 0.347 0.429
4.2 4 6.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.03 0.03 0.5 0.04 0.04 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>