ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016 ОНЫ ЗАХИРАМЖЫН БҮРТГЭЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016 ОНЫ ЗАХИРАМЖИЙН БҮРТГЭЛ

 

 

 

 

Баримтын огноо, дугаар Захирамжийн тэргүү Захирамжийн утга Хуудас

ны тоо

Кодификаци хийсэн эсэх Н –нээлттэй

АХ- Ашиглалтын хязгаартай

2016.01.04 А/01

 

Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

 

 

2016 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнүүдээс хариуцсан салбар ажлын чиг үүргийн дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, эцсийн гүйцэтгэл хүртэлх үйл ажиллагааг хариуцан ажиллахыг Эдийн засаг, нийгмийн  хөгжлийн асуудал  хариуцсан орлогч /Ф.Мөнхгэрэл/-д үүрэг болгосугай. 1 Н
2016.01.04 А/02

 

Хөрөнгө хуваарилах тухай

 

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор батлагдсан зураг төсвийн үнэ 29.000.000 /Хорин есөн сая/ төгрөгийн хөрөнгийг хавсралтад заасан ажлуудад хувиарласугай. 2 Н
2016.01.04 А/03

 

 

 

Хөрөнгө оруулалтын ажлын техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар боловсруулах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

Тус дүүрэгт 2016 онд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын зураг төсвийн ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт боловсруулах 2 ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

2 Н
2016.01.04 А/04

 

Төсөв боловсруулах үнэлгээний хороо

байгуулах тухай

 

Багахангайдүүргийн 1, 2 дугаар хороодод хийгдэх 6 дугаар байрны дээвэр засвар болон 183 дугаар цэцэрлэгийн дээврийг засварлах ажлуудын төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.01.04 А/05

 

Ундны усыг цэвэршүүлэх шүүх тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

 

Багахангайдүүргийн нутаг дэвсгэрт хийгдэх Ундны усыг цэвэршүүлэх шүүх тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.01.04 А/06

 

9 дүгээр байрны гадна фасад засварынажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Дүүргийн2 дугаар хорооны 9 дүгээр байрны гадна фасад засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.01.04 А/07

 

Хангай цогцолбор сургуулийн биеийн тамирын талбайг засварлан хашаажуулах ажлын төсөв боловсруулах үнэлгээний хороо байгуулах туха Багахангайдүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх Хангай цогцолбор сургуулийн биеийн тамирын талбайг засварлан хашаажуулах ажлын төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.01.04 А/08

 

Хүүхдийн нэгдсэн тоглоомын талбай байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах туха ДүүргийнХүүхдийн нэгдсэн тоглоомын талбай байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 н
2016.01.04 А/09

 

Хот тохижилтын албанд тусгай

зориулалтын багаж хэрэгсэл нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  үнэлгээний хороо байгуулах тухай

ДүүргийнХот тохижилтын албанд тусгай  зориулалтын багаж хэрэгсэл нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.01.04 А/10

 

Соёлын төвийн цагаан худгаас улаан худаг хүртэл явган хүний зам тавихажлынгүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дүүргийн2 дугаар хорооны Соёлын төвийн цагаан худгаас улаан худаг хүртэл явган хүний  зам тавихажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.01.04 А/11

 

 

Дүүргийн 1 дүгээр хорооны 5 дугаар байрны гадна фасад хийхажлын гүйцэтгэгчийг

сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Дүүргийн 1-р хорооны 5 дугаар байрны гадна фасад хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.01.04 А/12

 

Багц төсөв боловсруулах ажлын үнэлгээний             хороо байгуулах тухай Багахангайдүүргийн нутаг дэвсгэрт хийгдэх Багц төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.01.04 А/13

 

 

Антенн уулыг цогцолбор маягаар засварлаж,

дүүргийн өндөрлөг байгуулах ажлын зураг төсөв                    боловсруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Багахангай дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх Антенн уулыг цогцолбор маягаар засварлаж, дүүргийн өндөрлөг байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.01.04 А/14

 

Төсөв боловсруулах үнэлгээний хорообайгуулах тухай

 

Багахангайдүүргийн 1, 2 дугаар хороодод хийгдэх 6 дугаар байрны дээвэр засвар болон 183 дугаар цэцэрлэгийн дээврийг засварлах ажлуудын төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй

байгуулсугай.

1 Н
2016.01.04 А/15 Иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарийг

шинэчлэн батлах тухай

 

Дүүргийн удирдлагын иргэдтэй хийх “Иргэн таныг сонсъё” уулзалтын 2016 оны хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2016.01.04 А/16

 

Соёлын ордны бүжгийн заалны засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  үнэлгээний хороо байгуулах тухай ДүүргийнСоёлын ордны бүжгийн  заалны засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.01.04 А/17

 

Бор үзүүрийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг шинээр тавихажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн2 дугаар хорооны Бор үзүүрийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг шинээр тавихажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.01.18 А/18

 

 

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг худалдажавах эрхийг цуцлах тухай

 

Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/242 дугаар захирамжийн дагуу 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдсан газрын эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаанд оролцож Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх Орон сууцны 6 дугаар байрны баруун талд 0.1 га газрын ялагчаар шалгарсан “Топ инсайт” ХХК нь гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу газрын эрхийн гэрчилгээний үнийн үлдэгдэл мөнгө болох 2,084,000 төгрөгийг хугацаандаа төлөөгүй тул газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг худалдаж авах эрхээ алдсанд тооцож газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг худалдаж авах эрхийг цуцлан, дэнчинд төлсөн мөнгийг улсын орлогод хэвээр үлдээсүгэй.

 

1 Н
2016.01.18 А/19

 

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Багахангайдүүргийннутагдэвсгэрт  хууль бусаар алт олборлож буй иргэдийн үйл ажиллагааг зогсоох, иргэд төрийн байгууллагын хооронд үүсээд буй үл ойлголцох харилцааг зохицуулах зорилгоор хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, Засаг даргын Тамгын газрыг хууль шүүхийн байгууллагын бүх шатанд болон хуулийн этгээдэд төлөөлөх эрх бүхий хуулийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.01.18 А/20

 

 

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын

төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай

Дүүрэгт авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах, албан журмын даатгал, техникийн хяналтын үзлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулах комиссыг байгуулж, бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай. 3 Н
2016.01.22 А/22

 

Б.Болормаагийн сургалтын төлбөрийг  байгууллагаас гаргуулах тухай

 

 

Дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн дарга Базаррагчаагийн Болормааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулагддаг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулсугай.

 

1 Н
2016.01.28 А/23

 

 

Ахмад настнуудадхүндэтгэл

үзүүлэх тухай

 

Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сар-цагаан сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан дүүргийн ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлсүгэй.

 

1 Н
2016.01.28 А/24

 

Өвлийн өдөрлөг зохион байгуулах тухай

 

Нийслэлийн Засаг даргын орлогчоор батлуулсан  “Эрүүл агаар – Рио 2016”  үйл ажиллагааны удирдамжийн дагуу Дүүргийн 2016 оны өвлийн биеийн тамир, спортын өдөрлөгийн арга хэмжээг  2016 оны 01 дүгээр  сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсугай. 4 Н
2016.01.28 А/25

 

Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр

томилон ажиллуулах тухай

 

Монголынуламжлалтсаршинийнбаярынамралтынөдрүүдэддүүргийнхариуцлагатайэргүүлжижүүрээрдүүргийнонцгойкомиссынгишүүдийг 2016 оны 02 дугаарсарын 01-нийөдрийн 09.00 цагаас 2016 оны 02 дугаарсарын 15-ныөдрийн 09.00 цагхүртэлхугацаандтомилонажиллуулсугай. 4 Н
2016.01.29 А/26

 

 

Малын гоц халдварт цэцэгөвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

 

 

Малын гоц халдварт цэцэг өвчин Сүхбаатар, Хэнтий, Дорнод, Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт гарсантай холбогдуулан уг өвчин зөөвөрлөгдөн орохоос урьдчилан сэргийлж,тус дүүргийн нутаг дэвсгэрээр дамжин туувраар буюу автотээврийн хэрэгслээр нийслэл рүү орж байгаа мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүнд хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, замын цагдаагийн хяналт шалгалтын постоор дайран өнгөрч байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд байнгын хяналт шалгалт хийж ажиллахыг Мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээний нэгж/А.Цэрэндагва/, Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/, Цагдаагийн тасаг /Б.Нямсүрэн/, Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/-т тус тус үүрэг болгосугай. 4 Н
2016.02.02 А/27

 

 

Дүүргийн 2015 оны “Сайн малчин”, “Мянгат малчин”тодруулан батламжлах тухай

 

Дүүргийн2015 оны “Сайнмалчин”, “Мянгат малчин”-ыг шалгаруулан шагнасугай.

 

3 Н
2016.02.02 А/28

 

 

Биеийн тамир, спортын нэгдсэн аргахэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2016 онд дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулах Биеийн тамир, спортын нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай. 3 Н
2016.02.02 А/29

 

Зохион байгуулалтын арга

хэмжээ авах тухай

 

 

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өвөлжилтийн нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулан нийслэл дэх Улсын нөөцөөс үнэ төлбөргүй олгохоор шийдвэрлэсэн өвсийг дүүрэгт татан авчрахад зориулж хөрөнгө гаргасугай. 2 Н
2016.02.02 А/30

 

Зайлшгүй шаардлагатай боловсон хүчнийг

орон байраар хангах журам боловсруулах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

Дүүрэгт зайлшгүй шаардлагатай боловсон хүчнийг орон байраар хангах журам боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулж, хавсралтаар баталсугай. 2 Н
2016.02.02 А/31

 

“Хүүхдэд ээлтэй дүүрэг” дэд хөтөлбөр  боловсруулах ажлын хэсэг

байгуулах тухай

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх “Хүүхдэд ээлтэй дүүрэг” дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулж, хавсралтаар баталсугай. 2 Н
 

2016.02.02 А/32

 

 

Дүүргийн 2015 оны “Сайнмалчин”,

“Мянгат малчин”тодруулан

батламжлах тухай

Дүүргийн2015 оны “Сайнмалчин”, “Мянгат малчин”-ыг шалгаруулан шагнасугай. 2 Н
2016.02.02 А/33

 

 

Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах

зөвлөлийг шинэчлэн  байгуулах тухай

Дүүргийннутаг дэвсгэрт худалдаа үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагааг зохицуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий Засаг даргын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлэн  байгуулсугай.

 

4 Н
2016.02.03 А/34

 

 

Асран хамгаалагчтогтоох тухай

 

 

Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийн дагуу 1 дүгээр хорооны 3-56 тоотод оршин суух хаягтай Чулуунбатын Батцэцэгийг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн асран хамгаалалтанд шилжүүлсүгэй.

 

1 АХ
2016.02.08 А/35

 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөбатлах, ажлын хэсэг байгуулах тухай Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай. 18 Н
 

2016.02.08 А/36

 

 

Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыгзохион байгуулах тухай

 

 

 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт бараа борлуулсан, ажил гүйцэтгэсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн хувь хүн, хуулийн этгээдийн Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын нэгдсэн системд холбогдсон байдалд хяналт шалгалт хийж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг нэгдүгээр, ажлын удирдамжийгхоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

4 Н
2016.02.18 А/37

 

Малын гоц халдварт цэцэгөвчнөөсурьдчилан сэргийлэх арга хэмжээгэрчимжүүлэх тухай

 

 

Малын гоц халдварт цэцэг өвчний шинж тэмдэг Төв аймгийн Сэргэлэн, Баян сумын нутаг дэвсгэртилэрсэнтэй холбогдуулан уг өвчин зөөвөрлөгдөн орохоос урьдчилан сэргийлж,тус дүүргийн нутаг дэвсгэрээр дамжин туувраар буюу автотээврийн хэрэгслээр зорчиж байгаа мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүнд тавих хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүж, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн тасгаас хамтарсан хөдөлгөөнт эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулахыгЦагдаагийн тасаг /Б.Нямсүрэн/,Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/-т, хөдөлгөөнт эргүүл, хяналт шалгалтаар ажиллаж байгаа албан хаагчдыг үүрэг чиглэлээр хангаж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/, -т тус тус үүрэг болгосугай. 4 Н
2016.02.19 А/38

 

Дүүргийн авто зам засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Дүүрэг доторхи авто зам засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.02.19 А/39

 

Хороодын Засаг дарга нартай цэргийнбэлтгэл сургалтыг явуулах тухай

 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 2016 оны цэргийн сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг 2016 оны 02 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний 016 дугаар ангид зохион байгуулж явуулсугай.

 

2 Н
 

2016.02.19 А/40

 

Хууль, эрх зүйн сургалтын 2016 оныүйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулах Хууль, эрх зүйн сургалтын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

 

5 н
2016.02.23 А/41

 

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтухай

 

Монгол Улсад Зэвсэгт хүчин үүсч байгуулагдсаны 95 жилийн ойн “Монгол цэргийн өдөр”-ийг дүүргийн хэмжээнд төлөвлөгөөний дагуу тэмдэглэн өнгөрүүлсүгэй. 2 Н
2016.02.23 А/42

 

 

Дүүргийн Соёл урлагийн 2016 оны  арга хэмжээний нэгдсэн  төлөвлөгөө

батлах тухай

2016 онд дүүрэгт зохион байгуулах Соёл урлагийн арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

 

3 Н
2016.02.24 А/43

 

 

2 дугаар хорооны цогцолбор барилгын халаалтын шугам, хоолой засварлахад

шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

Тус дүүргийн 2 дугаар хорооны цогцолбор барилга хөлдөж, үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэл гарсан тул шугам, хоолой засварлахад зориулан хөрөнгө гаргасугай. 2 Н
 

2016.02.24 А/44

 

“Хүүхдийн спортын наадам-2016”-ыгзохион байгуулах тухай

 

 

Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн дунд “Хүүхдийн спортын наадам-2016” тэмцээнийг 2016 оны 02 дугаар сарын 20-оос 2016 оны 03 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион байгуулсугай. 4 Н
2016.02.24 А/45

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны

төлөвлөгөө батлах тухай

 

Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

 

26 Н
2016.02.24 А/46

 

Ахмадын өргөөний зураг төсөвт

геологийн дүгнэлт гаргах ажлын гүйцэтгэгчийг

сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Тус дүүргийн “Ахмадын өргөөний зураг төсөвт геологийн дүгнэлт гаргах” ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.02.24 А/47

 

Төмөр замын гарамд дуут дохио нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай Тус дүүргийн “Төмөр замын гарамд дуут дохио нийлүүлэх” ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.02. 26 А/48

 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын “Нээлттэй

хаалганы өдөр”- ийг зохион байгуулах

ажлын хуваарийг батлах тухай

 

 

Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэн үйл ажиллагаагааг иргэдэд сурталчлах, иргэдийн саналыг бодлого шийдвэрт тусгах, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын “Нээлттэй хаалганы өдөр” буюу “Ажлаа танилцуулах өдөр”-ийг зохион байгуулаххуваарийг нэгдүгээр, арга хэмжээний тайлан ирүүлэх загварыг хоёрдугаар хавсралтаартус баталсугай 3 Н
2016.02.26 А/49

 

 

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны

2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Дүүргийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөг  хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2016.02.26

А/50

 

“Зууны мэдээ” сонинтой хамтран ажиллах

гэрээ байгуулах тухай

Төр, захиргааны байгууллагаас хийж хэрэгжүүлж буй ажлыг иргэд,олон нийтэд сурталчлах, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоордүүргийн хэмжээнд зохион байгуулагдах төсөл, арга хэмжээний талаарх мэдээ, мэдээллийг нийтлүүлэх“Зууны мэдээ” сонинтой хамтран ажиллах саналыг тус сонины газарт хүргүүлэн гэрээ байгуулж, шаардлагатай хөрөнгийг гаргасугай.

 

2 Н
2016.03.09 А/51

 

 

Биеийн тамир, спорт хорооны халаалтын

паар нэмэгдүүлэх ажлыг ашиглалтанд

хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Саруулхангай Өргөө” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан “Биеийн тамир, спорт хорооны халаалтын паар нэмэгдүүлэх ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.03.09 А/52

 

2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн

хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхтөсөл,

арга хэмжээний санал авах ажиллагааг

зохион байгуулах тухай

 

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төсвийн төсөлд санал авах, боловсруулах ажлыг зохион байгуулахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Ц.Мягмарсүрэн/, 1 дүгээр хороо /М.Өсөхдэлгэр/, 2 дугаар хороо /Б.Гэрэлмаа/-нд тус тус үүрэг болгосугай.

 

2 Н
2016.03.17 А/53

 

 

Н.Тунгалагтбуцалтгүй

тусламж олгох тухай

 

 

. Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо, 3 дугаар байр 22 тоотод оршин суугч иргэн Нанзадын Тунгалаг хүнд өвчний улмаас эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болсон тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай. 1 Н
2016.03.17 А/54

 

“Шилдэг хороо” шалгаруулах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Нийслэлийн 2016 оны “Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдааныг дүүрэгт зохион байгуулж, шалгаруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2016.03.17 А/55

 

ОБХ-ийн зардал нөхөг гаргах тухай Байгалийн онц хүнд нөхцөл байдал үүсч, иргэд олноор төөрсөн тул эрэн хайх ажиллагааны шатахууны зардалд зориулан хөрөнгө гаргах тухай
2016.03.18 А/56

 

Гэртээ харих зам  хөтөлбөрийг дүүрэгт

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай

 

“Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулсугай. 2 Н
2016.03.25 А/57

 

Д.Бужигдайд буцалтгүый

тусламж олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо, 2 дугаар байр 126 тоотод оршин суугч иргэн Дашдондогийн Бужигдайн дүүгийн нөхөр хүнд өвчний улмаас нас барсан тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай 1 Н
2016.03.25 А/58

 

 

Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын

хэлтэст нийлүүлж буй Уаз-Пургон автомашиныг

ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

Тус дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр Онцгой байдлын хэлтэст Уаз-пургон авто машин нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан Содчавон ХХК-ны нийлүүлж буй Уаз-пургон авто машиныг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй  байгуулсугай.

 

1 Н
2016.03.30 А/59

 

“Улсын сэтгэх чадварын XIV олимпиад”-ын

хоёрын давааг дүүрэгтзохион байгуулах тухай

“Улсын сэтгэх чадварын XIV олимпиад”-ын хоёрын давааг дүүрэгт 2016 оны 03 дугаарсарын 24-ний өдөр зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2016.03.30 А/60

 

Хяналтын камерын тоог нэмж сайжруулах,

хяналтын өрөөг тохижуулах, дэлгэцтэй холбох

ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын  хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Юуком” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан “Хяналтын камерын тоог нэмж сайжруулах, хяналтын өрөөг тохижуулах, дэлгэцтэй холбох ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.03.30 А/61

 

Хот тохижилтын албанд тусгай

зориулалтын багаж хэрэгсэл нийлүүлэх

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

ДүүргийнХот тохижилтын албанд тусгай  зориулалтын багаж хэрэгсэл нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.03.31 А/62

 

Дүүргийн үйлдвэрийн тооллого зохион

байгуулах тухай

 

 

 

Үйлдвэрийн улсын тооллогыг дүүргийн хэмжээнд  2016 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс2016 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр хүртэл зохион байгуулахыг  Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч /Ф.Мөнхгэрэл/-д даалгасугай. 1 Н
2016.03.31 А/63

 

2 дугаар хорооны мал усалгааны худаг

засварлах тухай

 

 

Дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэдийн удаа дараагийн хүсэлтийн  дагуу хүнсний ногоо, мал услах зориулалттай Нуурын гэр хорооллын гүний худгийг засварлахад зориулан хөрөнгө гаргасугай.

 

2 Н
2016.04.01 А/64

 

Хүн амын бие бялдрын хөгжилт,

чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил” авах тухай

 

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит “Эрүүл амьдрал-Идэвхтэй хөдөлгөөн” уриан дор жил бүр зохион байгуулагдаж буй “Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил” авах арга хэмжээг дүүрэгт 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-нөөс 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрүүдийн хооронд зохион байгуулсугай.

 

4 Н
2016.04.01 А/65

 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн

төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах

иргэдийн нэрс батлах тухай

Тус дүүргийн цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн иргэдийн нэрсийг хавсралтаар баталж, мөнгөн төлбөрт хамруулсугай.

 

2 Н
2016.04.08 А/66

 

“Хаврын уянга” цэнгээнт бүжгийн тэмцээн

зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан хаагчид, иргэдийн дунд “Хаврын баяр” цэнгээнт бүжгийн тэмцээнийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулсугай. 4 Н
2016.04.08 А/67

 

 

“Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” цом

аялуулах аян зохион байгуулах тухай

 

Дүүрэгт “Улаанбаатар Марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах үйл ажиллагааг 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2016 оны  06 дугаар сарын 01-ний хооронд зохион байгуулахыг Биеийн тамир, спорт хороо /Г.Жамсран/-д даалгасугай. 4 Н
2016.04.12

А/68

 

 

“Хэт холын Марафон” гүйлтийн улсын

аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах  тухай

 

“Хэт холын Марафон” гүйлтийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг дүүрэгт   2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр  зохион байгуулсугай. 5 Н
 

2016.04.12 А/69

 

 

 

Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг

байгуулах тухай

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт шашны чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийд, шашны төрөл, урсгал чиглэл, байршил, бусад үйл ажиллагааг нь тогтоож, мэдээллийн нэгдсэн сан бүхий судалгаа бий болгох үүрэг бүхий хяналт шалгалтын ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.04.12 А/70

 

Дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд хүнсний

эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх хүнсний дэлгүүрийг

сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлгийн өрхөд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.04.12 А/71

 

Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ

үзүүлэх тухай

 

 

Дүүргийн өртөө зөрлөгийн шугам замын иргэд, мал бүхий иргэд, малчин айл өрхөд үзүүлэх “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г 2016оны 04 дүгээр 14, 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай. 3 Н
2016.04.19 А/73

 

1 АХ
2016.04.20 А/74

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа

хандлага, сэдэвт сургалт зохион байгуулах тухай

 

 

Төрийн албан хаагчдын мэргэшил, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, байгууллагын  соёлыг төлөвшүүлэх, харилцаа, хандлага болон ёс зүйг сайжруулах зорилгоор “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа, хандлага” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын дунд зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газар /Э.Эрдэнэтуяа/-т үүрэг болгосугай. 2 Н
2016.04.25

А/75

 

Ой  хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх

ажлыг зохион байгуулах, бэлэн байдлыг

хангаж ажиллах тухай

 

Хуурайшилтын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан хавар  04 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл, намар 09 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэлх хугацаанд дүүргийн нутаг дэвсгэрт ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт явуулах ажлын хэсгийг зохион байгуулж ажиллахыг Онцгой байдлын хэлтэс /онцгой байдлын дэд хурандаа Б.Цогбадрах/,Мэргэжлийн хяналтын тасаг /улсын хяналтын ахлах байцаагч Ц.Зуунчимэг/, Цагдаагийн тасаг /цагдаагийн дэд хурандаа Б.Нямсүрэн/, хороодын Засаг дарга /Б.Гэрэлмаа, М.Өсөхдэлгэр/нарт үүрэг болгосугай.

 

4 Н
2016.04.25

А/76

 

“Хүүхдэд ээлтэй Багахангай” дэд

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөө

батлах тухай

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх “Хүүхдэд ээлтэй Багахангай” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн Баасан гаригийг “Гэр бүлийн өдөр” болгон Аж ахуйн нэгж, байгууллага, хороод тэмдэглэн өнгөрүүлсүгэй. 10 Н
2016.04.27

А/77

“Хөлбөмбөг”-ийн орчин үеийн ногоон

дэвсгэртэй талбайн ажлын гүйцэтгэлд хяналт

тавих ажлын хэсэг томилох тухай

 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Хөлбөмбөг”-ийн орчин үеийн ногоон дэвсгэртэй талбайн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

 

1 Н
2016.04.28

А/79

Нийслэл, дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн

үзлэг, тооллого зохион байгуулах тухай

 

 

Нийслэл, дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг удирдан зохион байгуулах дүүргийн тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, зарцуулагдах хөрөнгийн төсвийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 3 Н
2016.04.27 А/78

 

“Нийслэлийн авьяаслаг гэр бүл ” шалгаруулах уралдаанд оролцсон зардлыг нөхөн гаргах тухай

 

2016 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулагдсан “Нийслэлийн авьяаслаг гэр бүл”шалгаруулах уралдаанд дүүргээс шалгарсан гэр бүлийг оролцуулахад шаардагдсан хөрөнгийг нөхөн гаргасугай.

 

2 Н
2016.04.28 А/79

 

  Нийслэл, дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн

үзлэг, тооллого зохион байгуулах тухай

 

Нийслэл, дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг удирдан зохион байгуулах дүүргийн тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, зарцуулагдах хөрөнгийн төсвийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

3 Н

 

2016.04.29 А/80

 

Дүүргийн 2 дугаар хорооны 12, 13 дугаар

байрны дулааны шугамыг шинээр хийх ажлын

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний

хороо байгуулах тухай

 

Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 12, 13 дугаар байрны дулааны шугамыг шинээр хийх  ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н

 

2016.05.03 А/81

 

“Улаанбаатар марафон” –д оролцох тамирчдын үйл ажиллагааг зохион байгуулах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр зохион байгуулагддаг Олон улсын “Улаанбаатар марафон”2016 оны  06 дугаар сарын 04-нийөдөр  болох тул иргэд, ажилтан албан хаагчдын оролцоог ханган ажиллахыг Хороодын Засаг дарга, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, эрхлэгч нарт  үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2016.05.04 А/82

 

Багахангай дүүргийн ногоон

байгууламжийг хайс, хашаажуулах ажлыг

ашиглалтанд хүлээн авах ажлынхэсэг

томилох тухай

 

Тус дүүрэгт төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Дэлгэрэх Ансу” ХХКгүйцэтгэгчээр ажилласан “Багахангай дүүргийн ногоон байгууламжийг хайс, хашаажуулах ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлынхэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н

 

2016.05.04 А/83

 

Дүүрэгт “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний

өдөр”-ийг зохион байгуулах тухай

 

 

Дүүргийн хэмжээнд “Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр”-ийг 2016 оны 05 дугаар сарын 13-нд, намрын мод тариалалтын ажлыг10 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулахыг Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс /Д.Хүрэлбаатар/-т даалгасугай

 

1 Н

 

2016.05.05 А/84

 

1 АХ
2016.05.06 А/85  

Цэргийн дүйцүүлэх албанаас

халах тухай

 

 

Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах хугацаа дууссан иргэдийн нэрсийг хавсралтаар баталж 2016 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрөөс цэргийн дүйцүүлэх албанаас халсугай.

 

2 Н
2016.05.10 А/86

 

Улаанбурхан өвчний нэмэлт

дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай

 

Улаанбурхан өвчний нэмэлт дархлаажуулалтыг дүүргийн хэмжээнд 2016оны 05 дугаар сарын 12-ноос 05 дугаар сарын 25-ны хооронд “Улаанбурхан өвчний эсрэг хамтдаа” уриан дор зохион байгуулсугай 4 Н
2016.05.10 А/87

 

Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн

тэмцээнд оролцуулах тухай

Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах уран хөдөлгөөнт гимнастикийн тэмцээнд дүүргээс шалгарсан цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг оролцуулсугай.

 

3 Н
2016.05.11 А/88

 

Замын цагдаагийн хэсэгт багаж хэрэгсэл худалдан авах тухай

 

Улаанбаатар-Говьсүмбэрийн АО101 чиглэлийн хатуу хучилттай замд хөдөлгөөнд оролцож буй хүнд даацын автомашинд тавих хяналтыг сайжруулах, Монгол Улсын МNS:4598:2011 стандартын хэрэгжилтийг хангах, хариуцсан нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрч буй хатуу хучилттай замын эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус дүүргийн Цагдаагийн тасгийн Замын цагдаагийн хэсэгт түрдэг электрон метр худалдан авахад зориулан хөрөнгө гаргасугай. 2 Н
2016.05.16 А/89

 

Ундны усыг цэвэршүүлэх, шүүх тоног

төхөөрөмжөөр хангаж,суурилуулах ажлын

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний

хороо байгуулах тухай

Дүүргийн Ундны усыг цэвэршүүлэх, шүүх тоног төхөөрөмжөөр хангаж суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.05.16 А/90

 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ

явуулах тухай

 

2016 онд гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, паразит өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх, лабораторийн шинжилгээ, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу хийж, туулгалт, угаалга, боловсруулалт, бүртгэл, шинжилгээнд хамруулах төлөвлөгөөт ажилд малчин, мал бүхий айл өрхийн мал амьтдыг бүрэн хамруулахыг хороодын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. 2 Н
2016.05.17 А/91

 

Авто зам дагуу сурталчилгааны

самбар байрлуулах тухай

 

 

Дүүргийн авто зам дагуу байрлах самбарт дүүргийн танилцуулга бүхий сурталчилгааны самбар байрлуулах, түүний эх бэлтгэл, стандарт чанарт хяналт тавих ажлыг зохион байгуулахыг Захиргаа, хуулийн хэлтэс /М.Давааням/-т даалгасугай. 2 Н
2016.05.17 А/92

 

Анги дэвших болон төгсөх

шалгалт зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн анги дэвших төгсөх  шалгалтыг 2016 оны 05 дугаар сарын 18-наас 2016 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай 4 Н
2016.05.18 А/93

 

Нийслэлийн залуучуудын чуулганд

оролцуулах тухай

 

“Эрхээ идэвхжүүлье-Залуучуудын оролцоо”  төслийн хүрээнд 2016 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдах Нийслэлийн залуучуудын чуулганд дүүргийн төлөөллийг оролцуулахыг дүүргийн Залуучуудын холбоо /Б.Алтанцоож/-д даалгасугай

 

2 Н
2016.05.23 А/94

 

Эзэнгүй  нохой,  муур устгах ажилдхяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай Тус дүүргийн эзэнгүй нохой, муур устгах ажилд хяналт тавих ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай 1 Н
2016.05.24 А/95

 

Цэргийн дүйцүүлэх албанд

авч, сургалтанд хамруулах тухай

Цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдэд цэргийн анхан шатны мэдлэг, дадлага олгох сургалтыг 2016 оны 06 дугаар сарын 03-наас 06 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб /Дэд хурандаа Л.Баатарзоригт/-т даалгасугай.

 

3 Н
2016.05.26 А/96

 

“Олон улсын хүүхдийн эрхийгхамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

 

Дүүрэгт “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг 2016 оны 05 дугаар сарын 27-ноос 2016 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулахыг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /Ш.Баасансүрэн/-т даалгасугай. 6 Н
2016.05.26 А/97

 

Бичил уурхай эрхлэгчдэд сургалт зохион байгуулах тухай

 

 Дүүргийн 1 дүгээр хороо, Өндөртолгойн тахилгат овооны баруун урд талбайд бичил уурхай эрхлэх хүсэлтэй иргэдийг нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд оруулах, холбогдох мэдээллээр хангах сургалтыг 2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулахыг Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс /Д.Хүрэлбаатар/-т даалгасугай. 2 Н
2016.05.27 А/98

 

Журмын хэрэгжилт хангуулах,

тайлан биелэлт гаргах хуваарь

шинэчлэн батлах тухай

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ыг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон, хэрэгжилтийг хангаж ажилласугай.

 

8 Н
2016.05.27 А/99

 

Төр-Улаан загалмайн хамтын ажиллагааны

дүүргийн салбар зөвлөл байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Өндөртолгойн тахилгатай овооны баруун урд бичил уурхайн зориулалтаар 4.04 га газрыг “Баянхангай” нөхөрлөлд ашиглуулахыг зөвшөөрсүгэй.

 

6 Н
2016.06.06 А/100

 

 

Тодотгол хийх тухай

 

Монгол Улсын Батлан хамгаалах сайдын 2004 оны оч/мн 400  дугаар удирдамж, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2004 оны оч/мн 400/02 дугаар удирдамжийн дагуу дайчилгаагаар нөхөн хангагдах Зэвсэгт хүчний ангиудтай тодотгол хийх, 027, 232 дугаар ангитай 2014 оны 06 дугаар сарын 04-нөөс 06-ны өдрүүдэд тодотгол явуулахыг Цэргийн штаб /дэд хурандаа Л.Баатарзоригт/-т үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2016.06.07 А/101

 

“Хамтарсан баг”-ийн бүрэлдэхүүнийг

шинэчлэн байгуулах тухай

 

 

Гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, Засгийн газрын 2016 оны 16 дугаар тогтоол, зорилтод өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүэх зорилгоор хороодын “Хамтарсан баг”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсугай. 3 Н
2016.06.07 А/102

 

Бичил уурхайн зориулалтаар ашигт

малтмал олборлуулах гэрээ байгуулах тухай

 

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Өндөртолгойн тахилгатай овооны баруун урд бичил уурхайн зориулалтаар 4.04 га газрыг “Баянхангай” нөхөрлөлд ашиглуулахыг зөвшөөрсүгэй. 1 Н
2016.06.07 А/103

 

ХБИ-ийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Дүүргийн ХБИ-ийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулсугай. 3 Н
2016.06.07 А/104

 

ХБИ-ийн дэд бүтцийн асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай ХБИ-ийн дэд бүтцийн асуудлаар судалгаа, шинжилгээ хийх ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 3 Н
2016.06.07 А/105

 

Дүүргийн 2 дугаар хорооны 183 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дүүргийн 2 дугаар хорооны 183 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.06.07 А/106

 

Дүүргийн 1 дүгээр хорооны 6 дугаар байрны дээвэр засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай Дүүргийн 1 дүгээр хорооны 6 дугаар байрны дээвэр засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.06.08  А/107

 

Дуудлага худалдааны журмаар эзэмшүүлэх,  ашиглуулах газрын байршлыг тогтоох тухай Дүүргийн 2016 оны “Газар зохион байгуулалтын  төлөвлөгөө”-нд тусгагдсаны дагуу дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршлыг хавсралтаар  баталсугай 2 Н
2016.06.08  А/108

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн

дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

 

 

Дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, төсвийн орлогын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны  өдрийн А/107 дугаар захирамжаар тогтоосон байршлуудад газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулахыг Өмч, газрын харилцааны алба /Л.Санжийжамц/-д даалгасугай.

 

1 Н
2016.06.09  А/109

 

 

Бадминтоны спортыг хөгжүүлэх тухай

 

Дүүргийн иргэд залуучууд, хүүхэд багачуудыг олон төрлийн спортоор хичээллэх боломжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, шинэ залуу тамирчдыг төрөн гаргахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бадминтоны спортыг дүүрэгт хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Биеийн тамир, спорт хороо /Г.Жамсран/-нд үүрэг болгосугай. 2 Н
2016.06.09  А/110

 

Газар эзэмшүүлэх ашиглуулах эрхийн зориулалт, байршил өөрчлөх тухай

 

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн зориулалт, байршил өөрчлүүлэхээр хүсэлтээ ирүүлсэн 2 /хоёр/ иргэн, аж ахуйн нэгжийн эзэмшиж, ашиглаж буй газрын  зориулалт болон байршилыг өөрчилсүгэй.

 

1 Н
2016.06.09  А/111

 

 

Дүүргийн “Иргэдийн өдөрлөг”-ийг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Дүүргийн  “Иргэдийн өдөрлөг”-ийн арга хэмжээг  2016 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлсүгэй.

 

7 Н
2016.06.15  А/112

 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар

газар эзэмших эрхийн төсөл сонгон

шалгаруулалт зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд  Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар эзэмшүүлж, ашиглуулахаар дараахи байршлуудад газар эзэмших, ашиглах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалтыг  зохион байгуулсугай. 2 Н
2016.06.17  А/113

 

Газар эзэмшүүлж, ашиглуулах

эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар олгогдсон доорхи иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэрийг шилжүүлсүгэй.

 

2 Н
2016.06.17  А/114

 

 

Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээг

хүчингүй болгох тухай

 

 

Мобиком корпораци ХХК нь газар эзэмших гэрээгээ цуцлах хүсэлт гаргасаны дагуу тус байгууллагад хамаарах заалтыг хүчингүй болгосугай.

 

2 Н
2016.06.17  А/115

 

Газар ашиглуулах эрх олгож

баталгаажуулах тухай

 

Газар ашиглах эрхээ баталгаажуулахаар хүсэлтээ ирүүлсэн 1 /нэг/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар ашиглах эрхийг хавсралтаар баталгаажуулсугай.

 

2 Н
2016.06.20  А/116

 

Эрүүл мэндийн төвийн сүрлэн байшинд

урсгал засвар хийх тухай

 

 

Дүүргийн иргэдийг эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, ажилчдыг ая тухтай орчинд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн төвийн сүрлэн байшингийн урсгал засварын ажлыг чанартай зохион байгуулахыг Эрүүл мэндийн төв /Х.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.

 

2 Н
2016.06.20  А/117

 

Дүүргийн “Авто замын хэвтээ тэмдэг,

тэмдэглэгээ”-ний бараа нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг

сонгон шалгаруулах үнэлгээний

хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн Авто замын хэвтээ тэмдэг, тэмдэглэгээний бараа нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.06.20  А/118

 

Дүүргийн “Төв талбайн гэрэлт цамхагийг

засварлах ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн Төв талбайн 4 ширхэг гэрэлт цамхагийг засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.06.20  А/119

 

  Дүүргийн “2 дугаар хорооны цогцолбор

байрны цэвэр, бохир халаалтын шугамыг

засварлах ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Дүүргийн 2 дугаар хорооны цогцолбор байрны цэвэр, бохир халаалтын шугамыг засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.06.22  А/120

 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангуулах

ажлын хэсэг томилох тухай

 

Дүүргийн 2016-2017 оны  өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах нэгдсэн төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай. 5 Н
2016.06.27  А/121

 

Монгол Улсын Сонгуулийн тухай
хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим
арга хэмжээний тухай

 

Монгол Улсын Их Хурлын болон Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн санал авах өдөр буюу 2016 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр соёл урлаг, үзвэр үйлчилгээ, спортын арга хэмжээ зэрэг олныг хамарсан аливаа арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байхыг Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

 

1 Н
2016.06.28  А/122

 

 

Зохион байгуулалтын өөрчлөлт

оруулах тухай

 

 

Сонгуулийн санал хураалтын техникийн тооллого явуулах болсонтой холбогдуулан 2016 оны 06 дугаар сарын  30-ны өдөр Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр зогсоох Нийслэлийн Засаг даргын шийдвэр гарсан тул  дүүргийн Засаг даргын  2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/121 дүгээр захирамжийн 4 дэх хэсэгт заасан 2016 оны 06 дугаар сарын 28,29-ны өдөр хориглоно гэсэн заалтын 28-ны өдрийн хугацааг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

1 Н
2016.06.28  А/123

 

 

Газрын эзэмших эрхийн төсөл сонгон

шалгаруулалт зохион байгуулахад

зориулж хөрөнгө гаргах тухай

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулахтай холбогдуулан шаардлагатай хөрөнгийг гаргасугай.

 

2 Н
2016.06.28  А/124

 

Газрын дуудлага худалдаа зохион

байгуулахад зориулж хөрөнгө гаргах тухай

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулахтай холбогдуулан шаардлагатай хөрөнгийг гаргасугай. 2 Н
2016.07.05  А/125

 

1 АХ
2016.07.07  А/127

 

Дүүргийн авто замд хяналтын камер суурилуулах, удирдлагын төвд холбох

ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй Дүүргийн авто замд хяналтын камер суурилуулах, удирдлагын төвд холбох ажилд хяналт тавих ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.07.08  А/128

 

Дуудлага худалдаа зохион

байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

 

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах газар эзэмших, ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. 2 Н
2016.07.08  А/129 1 АХ
2016.07.08  А/130

 

 

Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр

томилон ажиллуулах тухай

 

 

Их Монгол улс байгуулагдсаны 810 жилийн ой, Ардын хувьсгалын 95 жилийн ойн баяр наадмын амралтын өдрүүдэд дүүргийн хариуцлагатай эргүүл жижүүрээр дүүргийн онцгой комиссын гишүүдийг 2016 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09.00 цагаас 2016 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09.00 цаг хүртэл хугацаанд томилон ажиллуулсугай. 4 Н
2016.07.08  А/131

 

Дүүргийн 2 дугаар хорооны  “Соёлын төвийн

сандал солих ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн 2 дугаар хорооны Соёлын төвийн сандал солих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

 

1 Н
2016.07.08  А/132

 

Дүүргийн “Үерийн далан засварлах ажил”-ын

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний

хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн Үерийн далан засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.07.19  А/133

 

 

Дүүргийн “44 дүгээр цэцэрлэгийн үүдний тампр,

засвар тохижилтын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Дүүргийн 44 дүгээр цэцэрлэгийн үүдний тампр, засвар тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.07.19  А/134

 

 

 

      Дүүргийн “2 дугаар хорооны 6, 7, 8 дугаар

байрны орцны үүдний засварын ажил”-ын

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Дүүргийн 2 дугаар хорооны 6, 7, 8 дугаар байрнуудын орцны үүдний засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.07.21 А/135

 

Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

 

Төв аймгийн Сэргэлэн суманд малын гоц халдварт цэцэг өвчин, мөн Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан уг өвчин зөөвөрлөгдөн орохоос урьдчилан сэргийлж, тус дүүргийн нутаг дэвсгэрээр туувраар буюу автотээврийн хэрэгслээр дамжин өнгөрөх мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүнд хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, замын цагдаагийн хяналт шалгалтын постоор дайран өнгөрч байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд байнгын хяналт шалгалтыг 2016 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хийж ажиллахыг Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжийн /А.Цэрэндагва/, Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/, Цагдаагийн тасаг /Б.Нямсүрэн/, Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/-т  тус тус үүрэг болгосугай.

 

5 Н
2016.08.01 А/136

 

Дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт

орших эвдрэлд орсон талбайнуудыг нөхөн сэргээх

ажлын зураг төсвийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт орших эвдрэлд орсон талбайнуудыг нөхөн сэргээх ажлын зураг төсвийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.08.01 А/137

 

Дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгийг

хашаажуулах ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.08,01 А/138

 

Дүүргийн “Авто замуудад тэмдэг тэмдэглэгээ

хашлага хаалт хийх ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

ДүүргийнАвто замуудад тэмдэг тэмдэглэгээ хашлага хаалт хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.08.01 А/139

 

Дүүргийн “Алтгана гэр хороолол, сургууль

руу явган хүний зам тавих ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн1-р хорооны  Алтгана гэр хороолол, сургуульруу явган хүний зам  тавих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.08.02 А/140

 

П.Долгорт буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 2 дугаар хороо Бор-Үзүүрийн 3-3 тоотод оршин суугч иргэн Пунцагийн Долгор уушигны хорт хавдар оноштойгоор эмчилгээ хийлгэж байгаа тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай. 1 Н
2016.08.02 А/141

 

М.Энхболдод буцалтгүй тусламж

олгох тухай

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо Үнэгтэй 2-08 тоотод оршин суугч иргэн Мондооны Энхболд бөөрний дутагдал оноштойгоор эмчилгээ хийлгэж байгаа тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай.

 

1 Н
2016.08.02 А/142

 

Д.Цэгмидэд буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо 2 дугаар байр 94 тоотод оршин суугч иргэн Доржсүрэнгийн Цэгмид гэмтлийн улмаас эмчилгээ хийлгэж байгаа тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай.

 

1 Н
2016.08.02 А/143

 

Ж.Долд буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо Хангамжийн 1-16 тоотод оршин суугч иргэн Жамсрангийн Дол улаан хоолойн хорт хавдар оноштойгоор эмчилгээ хийлгэж байгаа тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай. 1 Н
2016.08.09 А/144

 

1 АХ
2016.08.09 А/145

 

Хүн мал, амьтны гоц халдварт өвчин,

тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

ажлыг эрчимжүүлэх тухай

 

 

Нийслэл, дүүрэгт Байгалийн голомтот болон мал амьтнаас хүнд халдварладаг өвчин зөөгдөн орохоос сэргийлэх зорилгоор 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл хугацаанд хууль, мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын ажилтнаас бүрдсэн хяналт шалгалт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулж ажиллуулахыг Дүүргийн Цагдаагийн тасаг /Б. Нямсүрэн/, Эрүүл мэндийг төв /Х.Ганбат/, Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/, Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/, Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгж /А. Цэрэндагва/-д тус тус үүрэг болгосугай. 5 Н
2016.08.09 А/146

 

  Дүүргийн “Нарны зайн гэрлийн гэрэлтүүлэг

сайжруулах, нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлэг

нэмэгдүүлэх ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн Нарны зайн гэрлийн гэрэлтүүлэг сайжруулах, нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.08.09 А/147

 

Санхүүгийн ажилтнуудад урамшуулал олгох тухай Дүүргийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлт болон санхүүгийн аудитын шалгалтаар ямар зөрчилгүй амжилттай шалгагдсан тул Санхүүгийн ажилтнуудад урамшуулал олгосугай. 3 Н
2016.08.10 А/148

 

“Дүүргийн өндөрлөг”-ийн эх загвар бүтээх

уралдааныг дүгнэх тухай

 

Дүүрэг, орон нутгийн  онцлог, хөгжил,  дэвшлийн билэгдэл болгон бүтээн байгуулах “Дүүргийн өндөрлөг”-ийн эх загвар, төсөв зохиох уралдаанд ирүүлсэн материалуудыг дүүргийн Засаг даргын Удирдлагын Зөвлөл, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хамтарсан хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнээд оролцогч Уламбаярын Ган-Эрдэнийн бүтээлийг шалгаруулж, батламж, мөнгөн шагналаар шагнасугай.

 

1 Н
2016.08.15 А/149

 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр  байгуулсугай. 1 Н
2016.08.16 А/150

 

Дүүргийн Төв талбайн “Гэрэлт цамхаг”-ын

ажлыг ашиглалтанд хүлээж авах ажлын

хэсэг байгуулах тухай

 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн Төв талбайн “Гэрэлт цамхаг”-ыг ашиглалтанд хүлээж авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.08.22 А/151

 

1 дүгээр хороо 6 дугаар байрны дээвэр

засварын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих

ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 1 дүгээр хорооны орон сууцны  6 дугаар  байрны дээвэр засварын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
    2016.08.22 А/152

 

Т.Анхтуяад буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 2 дугаар хороо, Нуурын гэр хорооллын 4-6 тоотод оршин суугч иргэн Тогтмолын Анхтуяагийн эд хөрөнгө галын аюулд өртөж, хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай. 1 Н
    2016.08.24 А/153

 

Мал, амьтны гоц халдварт “Шүлхий”

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг

эрчимжүүлэх тухай

 

Төв аймгийн Баян сумын нутагт мал, амьтны гоц халдварт “Шүлхий” өвчин илэрсэнтэй холбогдуулан уг өвчин нийслэл дүүрэгт зөөвөрлөгдөн орохоос урьдчилан сэргийлж, тус дүүргийн нутаг дэвсгэрээр дамжин туувраар буюу автотээврийн хэрэгслээр зорчиж байгаа мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүнд тавих хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлж ажиллахыг  Цагдаагийн тасаг /Б.Нямсүрэн/, Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/, Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/, Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгж /А.Цэрэндагва/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

 

1 Н
  2016.08.24 А/154

 

44 дүгээр цэцэрлэгийн үүдний тамбурыг

ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг

байгуулах тухай

 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн 44 дүгээр цэцэрлэгийн үүдний тамбур, тохижилтын засварыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
 

2016.08.25 А/155
 

Халаалтын болон хэрэглээний халуун

усны төв шугам засварлах тухай

 

Дүүргийн 1 дүгээр хорооны халаалтын болон хэрэглээний халуун усны төв шугамны 6 дугаар худгаас 8 дугаар худаг хүртэлх шугам нь 2010 оноос хойш засвар, үйлчилгээ хийгдээгүй байнгын хөрсний ус шүүрэлттэй газарт байсны улмаас шугам нь бүрэн зэвэрч хэд хэдэн газар цоорон өвөлжилтийг давахад хүндрэл үүссэн тул засварлах ажилд зориулан хөрөнгө гаргасугай.

 

2 Н
 

2016.08.25 А/156
 

Д.Бизъяад буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо, 2 дугаар байр 47 тоотод оршин суугч иргэн Дондогийн Бизъяагийн дунд чөмөгний толгойн хэсэг хугарч, хэвтэн эмчлүүлж байгаа тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай.

 

1 Н
2016.08.25 А/157 “Эрүүл агаар эм” өдөрлөг зохион

байгуулах тухай

 

Ахмад настануудын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг  “Эрүүл агаар эм” арга хэмжээг 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулахыг Ахмадын хороо /Г.Дагиймаа/-д даалгасугай. 3 Н
2016.08.25 А/158

 

 

“Хамтын хөгжил -2016” сэдэвт сургалт

зохион байгуулах тухай

 

 

Нийслэл, дүүргүүдийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн ажилтан, албан хаагчдын дунд ажлын туршлага солилцох “Хамтын хөгжил-2016” сэдэвт сургалтыг Налайх дүүргийн “Цагаан нуга” хүүхдийн зусланд 2016 оны 8 дугаар сарын 26, 27-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай. 3 Н
2016.08.25 А/159

 

2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн

бэлтгэл ажил хангахад зориулан хөрөнгө гаргах тухай

 

 

2016-2017 оны хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1, 2 дугаар байрны кридор, спорт заал, бохирын шугамыг 2016 оны 08 дугаар сарын 30-наас өмнө засварлан ашиглалтанд оруулсугай. 2 Н
2016.08.25 А/160

 

Авто замын хэвтээ тэмдэг,                                                                               тэмдэглэгээний бараа нийлүүлэх ажлыг                                                                хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай Тус дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн Авто  замын хэвтээ тэмдэг, тэмдэглэгээний барааг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.08.30 А/161

 

Дүүргийн 2 дугаар хорооны Соёлын

төвийн сандал солих ажлыг хүлээн

авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 2 дугаар хорооны Соёлын төвийн сандал солихажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.08.31 А/162

 

Мал, амьтны гоц халдварт цэцэг, шүлхий

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг

эрчимжүүлэх, хөдөлгөөнт эргүүл, хяналт,

шалгалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

 

Нийслэл, дүүрэгт мал, амьтны гоц халдварт цэцэг, шүлхий өвчний халдвар зөөгдөн орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2016 оны 09 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 09 дугаар сарын 21-ний өдөр хүртэлх хугацаанд дүүргийн нутаг дэвсгэрээр дамжин туувраар буюу тээврийн хэрэгслээр зорчиж байгаа мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүнд тавих хяналт, шалгалтын ажлыг эрчимжүүлж, баталгаат болон баталгаат бус замд Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн тасгаас хамтарсан хөдөлгөөнт эргүүл, хяналт, шалгалтын ажлыг зохион байгуулахыг  Цагдаагийн тасаг /Б.Нямсүрэн/, Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/-т, хөдөлгөөнт эргүүл, хяналт шалгалтаар ажиллаж байгаа албан хаагчдыг үүрэг чиглэлээр хангаж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/-т тус тус үүрэг болгосугай. 2 Н
2016.08.31 А/163

 

Төсвийн хэрэгжилтийг зохион

байгуулах тухай

 

 

Монгол Улсын санхүү, эдийн засгийн хүндрэлтэй байдал, Улс нийслэлийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний тасалдалтай холбогдуулан төсвийн урсгал зардлыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлж, үйл ажиллагааны зардлыг бууруулж, зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай зардлыг батлагдсан төсөвт багтаан санхүүжүүлж ажиллахыг бүх төсвийн байгууллагын шууд захирагч нарт  үүрэг болгосугай.

 

1 Н
2016.09.08 А/164

 

Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын

гүнзгийрүүлсэн шатны сургалт зохион

байгуулах тухай

 

 

Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн мэдлэг, дадлагыг гүйнзгийрүүлэх шатны сургалтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 21-нээс 10 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангид зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб / дэд хурандаа Л.Баатарзоригт/-т даалгалсугай.

 

2 Н
2016.09.08 А/165

 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулсан

вакцинжуулалтын зардал гаргах тухай

 

 

2016 онд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт вакцинжуулалтыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 17-ны өдрийг дуусталх хугацаанд дүүргийн 159 малчин, мал бүхий айл өрхийн давхардсан тоогоор 20150 мал, амьтдыг хамруулж, 100 хувь гүйцэтгэсэн ажлын тайланг үндэслэн үлдэгдэл санхүүжилтийг “ЦЭФ” трейд  ХХК мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээний нэгжид олгосугай.

 

2 Н
2016.09.13 А/166

 

Дүүргийн “Алтгана гэр хороолол, сургууль

руу явган хүний зам тавих ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Дүүргийн1-р хорооны  Алтгана гэр хороолол, сургуульруу явган хүний зам  тавих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.09.13 А/167

 

Дүүргийн “2 дугаар хорооны 6, 7, 8 дугаар

байрны орцны үүдний засварын ажил”-ын

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Дүүргийн 2 дугаар хорооны 6, 7, 8 дугаар байрнуудын орцны үүдний засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.09.15 А/168

 

Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх

зөвшөөрөл олгох тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд Хүүхэд харах үйлчилгээний сургалтад хамрагдан гэрчилгээ авсан 1 /нэг/ иргэн, стандартын шаардлага хангасан 1 /нэг/ байрны дүгнэлтийг хавсралтаар баталж, “Хүүхэд харах үйлчилгээ” эрхлэх зөвшөөрлийг 1 /нэг/ жилийн хугацаатай олгосугай. 2 Н
2016.09.15 А/169

 

2016 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг

халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацаа дуусч, бэлтгэлээр халагдсан байлдагч, түрүүчийг хүлээн авах, цэргийн жинхэнэ албанд залуучуудыг татах, гэрээт цэрэгт элсүүлэх ажлыг 2016 оны 10 дугаар сарын 21-нээс 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2016.09.22 А/170

 

Багш нарын баярын 50 дахь өдрийг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Дэлхийн багш нарын баярын 22, Монголын багш нарын 50 дахь өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг дүүргийн Боловсролын байгууллагын захирал, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай 4 Н
2016.09.22 А/171

 

Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн

өнгөрүүлэх тухай

Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн

өнгөрүүлэх тухай

 

5 Н
2016.09.22 А/172

 

Санхүүгийн ажилтнуудад урамшуулал

олгох тухай

 

Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, зарцуулалтанд хийгдсэн Нийслэлийн Аудитын газрын шалгалтанд сүүлийн 3 жил дараалан зөрчилгүй  дүгнэгдэж, эрхэлсэн ажилдаа амжилт гарган ажилласан санхүүгийн ажилтнуудад урамшуулал олгосугай. 2 Н
2016.09.23

А/173

“Ахмадын өдөр”-ийг тэмдэглэн

өнгөрүүлэх тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд “Ахмадын өдөр”-ийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс /Д.Энхтайван/-т үүрэг болгосугай. 14 Н
2016.09.26 А/174

 

“Монголын багш нарын өдөр”-ийг

тохиолдуулан иргэдийг шагнах тухай

 

“Монголын багш нарын 50 дахь өдөр”-ийг тохиолдуулан дүүрэг, орон нутгийг хөгжүүлэх үйлсэд идэвх зүтгэл гарган үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй багш нарыг Засаг даргын “Баярын бичиг”, мөнгөн шагналаар шагнасугай.

 

3 Н
2016.09.30 А/175

 

Дархлаажуулалтын 10 хоногийг

зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд  дархлаажуулах ажлыг   2016 оны 10 дугаар сарын 03-нээс 10 дугаар сарын 13-ны хооронд “Хепатит В вирусийн халдвараас сэргийлье” уриан дор зохион байгуулсугай.

 

2 Н
2016.09.30 А/176

 

“Өсвөрийн аврагч” тэмцээн зохион

байгуулах тухай

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангуулах, өөртөө болон бусдад тусламж үзүүлэх, анхан шатны мэдлэг олгох, “Өсвөрийн аврагч” бүлгийн гишүүдийн ур чадварыг сорих, чадваржуулах зорилгоор “Өсвөрийн аврагч” тэмцээнийг 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулахыг “Хангай” цогцолбор сургууль /А.Сүхболд/, Улаан загалмайн хороо /Н.Зина/-нд тус тус даалгасугай.

 

2 Н
2016.09.30 А/177

 

“Дулаан Багахангай” аян зохион

байгуулах тухай

 

Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй нийт аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд, нийтийн орон сууц, гэр хорооллын айл өрхүүдийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулах,  дулаан хэмнэлтийн зөв дадалд бүх нийтийг уриалах зорилгоор 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Дулаан  Багахангай” аяныг  зохион байгуулахыг Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний  хэлтэс /Д.Хүрэлбаатар/-т даалгасугай

 

4 Н
2016.10.06 А/178

 

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбарын

85 жилийн ойг тохиолдуулан шагнах тухай

 

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбарын 85 жилийн ойг тохиолдуулан дүүрэг, орон нутгийг хөгжүүлэх үйлсэд идэвх зүтгэл гарган үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй Багахангай Ус суваг ашиглалтын товчооны бохир усны насос станцын машинч Айлчийн Сүх-Очирыг Засаг даргын “Баярын бичиг”, мөнгөн шагналаар шагнасугай.

 

2 Н
2016.10.06 А/179

 

Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах

“Их нүүдэл” шатрын тэмцээнд

оролцуулах тухай

 

  1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчын нэрэмжит

Нийслэлийн аварга шалгаруулах өсвөрийн шатарчдын “Их нүүдэл” уламжлалт тэмцээн 2016 оны 10 дугаар сарын 26-наас 30-ны хооронд болох тул Дүүргээс шалгарсан баг тамирчдыг оролцуулахыг Хангай цогцолбор сургууль /А.Сүхболд/-д үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2016.10.06 А/180

 

“Иргэний андгай өргөх ёслол”-ын  арга

хэмжээ зохион байгуулах тухай

 

Монгол Улсын “Иргэний андгай өргөх ёслол”-ын арга хэмжээнд 16 нас хүрсэн, иргэний үнэмлэх шинээр авах 18 сурагчийг хамруулахыг Улсын бүртгэлийн хэлтэс /Д.Батдэлгэр/-т үүрэг болгосугай. 3 Н
2016.10.10 А/181

 

1 АХ
2016.10.14 А/182

 

Харгалзан дэмжигчээр

тогтоох тухай

 

Хорооны хамтарсан багийн 2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 05 дугаар хурлын тэмдэглэлд Чулууны Оюунчимэг нь зуурдаар нас барж, түүний хүү Оюунчимэгийн Алтаншагай, Оюунчимэгийн Мөнгөншагай, Бямбажавын Төрбат нар нь харж хандах хүнгүй өнчин үлдсэн байх тул эдгээр хүүхдүүдийн харгалзан дэмжигчээр ах Оюунчимэгийн Сүхбатыг тогтоосугай. 1 Н
2016.10.14 А/183

 

Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах

ажлын хэсэг байгуулах  тухай

 

Дүүргийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

2 Н
2016.10.17 А/184

 

МонголУлсын Сонгуулийнтухай
хуулийнхэрэгжилтийгхангахзарим
аргахэмжээнийтухай

 

МонголУлсынИх Хурлынболон Нийслэлийн ИргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлынсонгуулийнсаналавахөдөрбуюу 2016 оны 06 дугаарсарын 29-ний өдөрсоёлурлаг, үзвэрүйлчилгээ, спортынаргахэмжээзэрэголныгхамарсаналиваааргахэмжээ зохион байгуулахгүй байхыг Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

 

1 Н
2016.10.25 А/185

 

Нийслэлийн 377 жилийн ойг тохиолдуулан

иргэдийг шагнах тухай

 

Нийслэлийн 377 жилийн ойг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл гарган ажиллаж, дүүрэг, орон нутгийг хөгжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй иргэдийг Засаг даргын “Баярын бичиг”, мөнгөн шагналаар шагнасугай.

 

3 Н
2016.10.27 А/186

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл

мэнд, боловсрол,нийгмийн хамгааллын

салбар комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын байгууллагын бүтэц, орон тоо өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулсугай. 21 Н
2016.10.27 А/187

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хийсэн

бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулах

“Үзэсгэлэн худалдаа”-нд оролцуулах тухай

 

Нийслэлийн 377 жилийн ойн баярын өдрийг тохиолдуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгэмд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх, бусдад өөрийгөө нээн, таниулах бололцоог хангах зорилгоор Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хийсэн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах “Үзэсгэлэн худалдаа”-нд дүүргийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулсугай. 3 Н
2016.10.28 А/188 1 дүгээр хорооны орон сууцны 2, 3, 4, 6

дугаар байрны төв шугам дулаалах

ажилд зориулан хөрөнгө гаргах тухай

 

“Дулаан Багахангай” аяны хүрээнд 1 дүгээр хорооны орон сууцны 2, 3, 4, 6 дугаар байрнуудын халаалтын 300 м төв магистрал шугамын дулаалгын материал худалдан авахад зориулан хөрөнгө гаргасугай. 2 Н
2016.11.01 А/189

 

Буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо, 2 дугаар хорооны тусламж дэмжлэг шаардлагатай, амьдралын гачигдалтай иргэдэд тус бүр 50.000 төгрөгний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай. 2 Н
2016.11.01 А/190

 

Тайван цагт цэргийн жинхэнэ албанаас

эрүүл мэндээр чөлөөлж, цэргийн тоо

бүртгэлээс хасах тухай

 

 

2016 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагаар эрүүл мэндийн  комиссын үзлэгээр орж тайван цагт өвчний учир эрүүл мэндээр цэргийн жинхэнэ албанд тэнцэхгүй болсон иргэдийг цэргийн тоо бүртгэлээс хасахыг Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб /дэд хурандаа Л.Баатарзоригт/-т даалгасугай.

 

2 Н
2016.11.08 А/191

 

1 АХ
2016.11.08 А/192

 

   “Алтгана гэр хороолол, сургууль руу явган

зам тавих ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах

ажлын хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт 2015 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгө оруулалтаар  “Цахир толгойн орд” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан “Алтгана гэр хороолол, сургууль руу явган  зам тавих ажил”-ыг  ашиглалтанд оруулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

2 Н
2016.11.16 А/193

 

Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл үүсгэн байгуулагдсаны

90 жилийн ойн арга хэмжээнд төлөөлөгчдийг

оролцуулах тухай

Эмэгтэйчүүдийн байгууллага үүсгэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойн арга хэмжээг угтан зохион байгуулагдаж буй уулзалт, зөвлөгөөнд дүүргийн төлөөллийг хамруулсугай. 3 Н
2016.11.18 А/194

 

Сүрьеэ болон бэлгийн замын халдварт

өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгийг зохион

байгуулах тухай

 

Дүүрэгт сүрьеэгийн өвчлөл Нийслэлийн дунджаас дээгүүр байгаа тул дүүргийн иргэдийг сүрьеэгийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт  хамруулах ажлыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-23-ны өдрүүдэд,  Бэлгийн замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд зохион байгуулахыг Эрүүл мэндийн төв /Х.Ганбат/-д даалгасугай. 3 Н
2016.11.18 А/195

 

Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ

үзүүлэх тухай

 

Дүүргийн өртөө зөрлөгийн шугам замын иргэд, мал бүхий иргэд, малчин айл өрхөд үзүүлэх “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г 2016оны 04 дүгээр 14, 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай. 3 Н
2016.11.21 А/196

 

1 АХ
2016.11.22 А/197

 

1 АХ
2016.11.22 А/198

 

Дүүргийн өсвөрийн аварга

шалгаруулах олон хотын чөлөөт бөхийн

тэмцээн зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн өсвөрийн аварга шалгаруулах олон хотын чөлөөт бөхийн тэмцээнийг 2016 оны 12 дугаар сарын 2-4-ний өдрийн хооронд зохион байгуулахыг Биеийн тамир, спорт хороо /Г.Жамсран/-д үүрэг болгосугай. 4 Н
2016.11.23 А/199

 

Архивчдын өдрийг тохиолдуулан

хөрөнгө гаргах тухай

 

 

Архивчдын өдрийн 58 жилийн ойг тохиолдуулан дүүргийн Аж ахуйн нэгж,  байгуулагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудын дунд “Албан хэрэг хөтлөлт, цахим архив” сэдэвт сургалт, танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээн, ажил, мэргэжлийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулахыг Захиргаа, хуулийн хэлтэс /М.Давааням/-т даалгасугай.

 

5 Н
2016.11.24 А/200

 

“Санхүү, эдийн засгийн ажилтны өдөр”-ийг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Санхүү, эдийн засгийн алба үүсэн байгуулагдсаны 105 жилийн ойг тохиолдуулан “Санхүү, эдийн засгийн ажилтны өдөр”-ийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2016 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

 

2 Н
2016.11.24 А/201

 

Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр

хугацаагаар хориглох тухай

 

Өвлийн улирал эхэлж, автомашины зорчих хэсгийн гадаргууд хальтиргаа, гулгаа үүсч, авто замын нөхцөл байдал хүндэрсэн үед мотоциклоор замын хөдөлгөөнд оролцох, тэдний амь нас, эрүүл мэндийг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, учирч болох эрсдлийг багасгах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-наас 2017 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд мотоцикльтой замын хөдөлгөөнд оролцохыг түр хугацаагаар хориглосугай. 1 Н
2016.11.28 А/202

 

Буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо, 2 дугаар хорооны тусламж дэмжлэг шаардлагатай, амьдралын гачигдалтай иргэдэд тус бүр 50.000 төгрөгний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай. 1 Н
2016.11.28 А/203

 

  “Хамтарсанбаг” бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн

байгуулахтухай

 

Гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах үйлчилгээг цагалдалгүй шуурхай үзүүлэх “Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хороодод байгуулагдсан “Хамтарсан баг”-ийн 1 дүгээр хорооны бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, 2 дугаар хорооны бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар хавсралтаар шинэчлэн тус тус баталсугай. 3 Н
2016.11.28 А/204

 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн

эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэн

өнгөрүүлэх тухай

 

 

Дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, нийгэмд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх, бусдад өөрийгөө нээн, таниулах бололцоог хангах зорилгоор Олон улсын “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг 2016 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /Ш.Баасансүрэн/-т үүрэг болгосугай. 3 Н
2016.11.28 А/205

 

Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан

сэргийлэх байнгын ажиллагаатай

зөвлөл байгуулах тухай

 

Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, тайлагнах, гамшгийн аюулын бэлэн байдлыг хангахад мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааг дүүргийн хэмжээнд уялдуулан зохицуулж нэгдсэн удирдлагаар хангах үүрэг бүхий байнгын ажиллагаатай салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар, газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг  хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 2 Н
2016.11.28 А/206

 

Болзошгүй гамшгийн үед түр цугларах

талбайг тэмдэгжүүлэх тухай

 

Болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, иргэд, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах түр цугларах талбайг тэмдэгжүүлэх, байнгын ажиллагаанд оруулахыг Онцгой байдлын хэлтэс /онцгой байдлын дэд хурандаа Б.Цогбадрах/-т үүрэг болгосугай. 2 Н
2016.11.29 А/207

 

“Цусаа бэлэглэж амьдралыг тэтгэе”

донорын өдрийг зохион байгуулах тухай

 

Дүүрэгт “Цусаа бэлэглэж амьдралыг тэтгэе” донорын өдрийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулахыг Эрүүл мэндийн төв /Х.Ганбат/-д, Аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг бүрэн хамруулахыг Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч, Хороодын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. 2 Н
2016.11.29 А/208

 

2017 оны хуанли хэвлүүлэх тухай

 

Дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан хэрэгцээнд зориулан “Дүүргийн 2017 оны хуанли”-г хэвлүүлэхийг Захиргаа, хуулийн хэлтэс /М.Давааням/-т үүрэг болгосугай. 2 Н
2016.11.29 А/209

 

Газар эзэмших эрх

олгох тухай

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаанд оролцож ялагчаар шалгарсан хавсралтанд нэр дурьдагдсан 1 /нэг/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулсугай.

 

2 Н
2016.11.29 А/210

 

Удирдах ажилтануудад сургалт зохион байгуулах тухай Дүүргийн Төсвийн байгууллагын удирдлагуудад манлайлал, менежмент сургалт зохион байгуулсугай. 2 Н
2016.11.29 А/211

 

Хөрөнгө хувиарлах тухай Дараах ажлуудад хөрөнгө хуваарилсугай. 2 Н
2016.12.05 А/212

 

Эрүүл мэндийн төвд биохимийн болон

лабораторийн тоног төхөөрөмж, автомат

анализатор нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх Эрүүл мэндийн төвд биохимийн болон лабораторийн тоног төхөөрөмж, автомат анализатор нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.12.05 А/213

 

2 дугаар хорооны үүдний тампрын засвар,

тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 2 дугаар хорооны үүдний тампрын засвар, тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.12.05 А/214

 

1 дүгээр хорооны үүдний тампрын засвар,

тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх 1 дүгээр хорооны үүдний тампрын засвар, тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.12.05 А/215

 

Тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хүчин

чадлыг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх Засаг даргын Тамгын газарт тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.12.05 А/216

 

44 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхимыг

камержуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх 44 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхимыг камержуулах  ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай 1 Н
2016.12.05 А/217

 

Онцгой байдлын хэлтэст явуулын

чиргүүл нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх Онцгой байдлын хэлтэст явуулын чиргүүл нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.12.05 А/218

 

Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний

нэр шилжүүлэх тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны Алтгана гэр хорооллын 2 дугаар гудамжны 1а тоотод оршин суугч, иргэн Бямбадоржийн Чулуунбаатар нь нас барж, түүний эзэмшиж байсан 700 м2 газрыг хүү Чулуунбаатарын Нэргүй өвлөж авсан тул Чулуунбаатарын Нэргүйн нэр дээр уг газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээг 10 жилийн хугацаатайгаар шилжүүлсүгэй. 1 Н
2016.12.05 А/219

 

Газар эзэмших эрх

олгох тухай

 

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцож, төсөл нь шалгарсан, хавсралтанд нэр заагдсан 7 /долоо/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулсугай. 2 Н
2016.12.06 А/220

 

Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого

явуулах тухай

 

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтдын 2016 оны тооллогыг 12 дугаар сарын 07-ноос 17-ны өдрүүдэд, хяналтын тооллогыг 12 дугаар сарын 18, 19-ний өдрүүдэд явуулсугай.

 

6 Н
2016.12.07 А/221

 

Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн талаар

авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

 

Хараа хяналтгүй болох эрсдэлтэй болон хараа хяналтгүй байгаа, гэр орноосоо хөндийрсөн хүүхдүүдийг илрүүлэх, гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх, асран хамгаалагчид буцаах боломжгүй тохиолдолд халамж, асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах нэгдсэн арга хэмжээг удирдамжийн дагуу заасан хугацаанд зохион байгуулсугай. 5 Н
2016.12.07 А/222

 

Цэргийн тоо бүртгэл явуулах

тухай

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэлийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-нөөс 20-ны өдрүүдэд зохион явуулсугай.

 

5 Н
2016.12.09 А/223

 

Дүүргийн “Шинэ жилийн баяр”-ыг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Дүүргийн “Шинэ жилийн баяр”-ыг 2016 оны 12 дугаар сарын 28, 30-ны өдрүүдэд хороод тус бүрд зохион байгуулахыг Соёлын ордон /Б.Алтанцоож/-д даалгасугай.

 

5 Н
2016.12.09 А/224

 

2016 оны “Шилдэг хүүхэд” шалгаруулах

тухай

 

Дүүргийн хүүхдүүдийн гаргасан амжилт, бүтээлийг үнэлж, олон нийтэд алдаршуулах, бусдад үлгэр дууриалал үзүүлэх зорилг=оор зохион байгуулах дүүргийн 2016 оны “Шилдэг хүүхэд” шалгаруулах үйл ажиллагааг удирдамжинд заасан хугацаанд зохион байгуулсугай. 4 Н
2016.12.09 А/225

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн

гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрээнд заасны дагуу газрын төлбөрөө төлөөгүй,газрын төлбөрийн их хэмжээний өр, авлага үүсгэсэн хавсралтад нэр нь заагдсан 1 /нэг/ иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар ашиглах эрхийг хүчингүй болгосугай.. 2 Н
2016.12.09 А/226

 

Г.Сарантуяа, Г.Сарангэрэл, Г.Урансайхан

нарт тусламж дэмжлэг үзүүлэх тухай

 

Амьжиргааны баталгаажих түвшинээс доогуур орлоготой, өрх толгойлсон эх Г.Сарантуяа, Г.Сарангэрэл, Г.Урансайхан нарт амьжиргааг нь дэмжих тусламж, дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байгаа тул хууль журамд заасны дагуу зохих арга хэмжээ авч ажиллахыг “Ажлын хэсэг”-т үүрэг болгосугай.

 

2 Н
2016.12.12 А/227

 

Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл

олгох тухай

 

 

Дүүрэгт тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 4 аж ахуйн нэгж байгуулага, иргэний зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул шинээр олгосугай.

 

2 Н
2016.12.15 А/228

 

Дүүргийн 2016 оны “Хөдөлмөрийн аварга”

байгууллага, ажилтан, иргэдийг шагнах тухай

 

2016 онд эрхэлсэн ажил хөдөлмөртөө өндөр амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж, дүүрэг орон нутгаа хөгжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй  байгууллага, ажилтан, иргэдийг  шагнасугай. 2 Н
2016.12.15 А/229

 

2016 оны дүүргийн аж ахуйн нэгж,

байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг

дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Дүүргийн Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг дүгнэх, дүүргийн “Хөдөлмөрийн аварга” байгууллага, салбарын аварга ажилтнуудыг шалгаруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.12.15 А/230

 

Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах

сургалт зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/205 дугаар захирамжаар батлагдсан газар хөдлөлтийн гамшгаас урдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх,  дүүргийн онцгой комисс болон салбар зөвлөлийн гишүүдэд газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийслэлийн Онцгой байдлын газартай хамтран газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт дадлагыг 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвд зохион байгуулахыг Онцгой байдлын хэлтэс /онцгой байдлын дэд хурандаа Б.Цогбадрах/-т даалгасугай.

 

4 Н
2016.12.15 А/231

 

Комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам,

ажлын хэсгүүдийг батлах тухай

Дүүргийн Онцгой комисс”-ын бүрэлдэхүүнийг дор дурдсан ёсоор шинэчлэн баталсугай. 5 Н
2016.12.15 А/232

 

Зохион байгуулалтын арга

хэмжээ авах тухай

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт соёл урлаг, худалдаа, үзвэр үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн ба төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс хэрэглээний пиротехникийн хэрэгсэл ашиглан салют, гэрэлт үзүүлбэр зохион байгуулж, ашиглаж байгаа байдалд хяналт тавьж ажиллахыг Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/, Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/, Цагдаагийн тасаг /Б.Нямсүрэн/-т тус тус даалгасугай. 1 Н
2016.12.15 А/233

 

Вспишка авахад зориулан хөрөнгө

гаргах тухай

 

Дүүрэгт зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагаа, тусгай төрлийн архивын баримтыг стандартын дагуу хадгалахад зориулан фото зургийн аппаратны нэмэлт вспишка авахад зориулан хөрөнгө гаргасугай. 1 Н
2016.12.15 А/234

 

Төсвийн байгууллагын удирдлагуудад үр

дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай

 

2016 оны  үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн үнэлгээг үндэслэн дүүргийн Төсвийн байгууллагуудын шууд захирагч нарт урамшуулал олгосугай.

 

4 Н
2016.12.15 А/235

 

Шүүхийн зөвлөлдөх тасалгааны засварын ажилд зориулан хөрөнгө гаргах тухай Багахангай, Налайх дүүргийн эрүү, иргэний Шүүхийн зөвлөлдөх тасалгааны засварын ажилд зориулан хөрөнгө гаргасугай. 2 Н
2016.12.15 А/236

 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

хууль, нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийг

хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт бараа борлуулсан, ажил гүйцэтгэсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын нэгдсэн системд холбогдсон байдалд хяналт шалгалт хийж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр,  ажлын удирдамжийгхоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

4 Н
2016.12.15 А/237

 

Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр

томилон ажиллуулах тухай

 

Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд сахилга, хариуцлага, нийгмийн дэг журмыг чангатгаж, болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, албан байгууллага бүр хариуцлагатай эргүүл жижүүр томилон, хяналт тавьж ажиллахыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт даалгасугай. 5 Н
2016.12.22 А/238

 

1 АХ
2016.12.22 А/239

 

Хөрөнгө гаргах тухай

 

Багахангай дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсантай холбогдуулан тус төлөвлөгөөг хэвлүүлэн үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгох, иргэд, олон нийтэд нээлттэй мэдээллэх ажлыг зохион байгуулахыг Газрын алба /Л.Санжийжамц/-д даалгасугай. 2 Н
2016.12.22 А/240

 

Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц

бүрдүүлэх тухай

 

Дүүргийн малчид, мал бүхий иргэдийн 2016-2017 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах, аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор өвс тэжээл бэлтгэх, татан авах, нөөцлөх, мал бүхий иргэдэд тараах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Онцгой байдлын хэлтсийн дарга /Б.Цогбадрах/-д зөвшөөрсүгэй. 2 Н
2016.12.22 А/241

 

Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст

чиргүүл нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд

хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

  1. Тус дүүрэгт 2016 оны төсвийн  хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст чиргүүл нийлүүлэх ажлын  гүйцэтгэгчээр “Контейнер хаус” ХХК шалгарч  ажлыг гүйцэтгэж дууссан тул ашиглалтанд оруулах хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.12.22 А/242

 

Авто замуудад тэмдэг, тэмдэглэгээ,

хашлага хаалт хийх ашиглалтанд хүлээн авах

ажлын хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт 2016 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгө оруулалтаар  “Цахир толгойн орд” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан “Авто замуудад тэмдэг, тэмдэглэгээ, хашлага хаалт хийх ажил”-ыг  ашиглалтанд оруулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.12.26 А/243

 

АХ
2016.12.26 А/244

 

Дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд

хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилэх

хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийннутагдэвсгэр дэх Дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх хүнсний дэлгүүрийг сонгоншалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.12.26 А/245

 

Сургууль, цэцэрлэгийн камерыг нэмэгдүүлэх,

засварлах  ажлын зураг төсөв боловсруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн Сургууль, цэцэрлэгийн камерыг нэмэгдүүлэх, засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.12.26 А/246

 

Багц зураг төсөв боловсруулах

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороонынутагдэвсгэр дэх Багц зураг, төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгоншалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 2 Н
2016.12.26 А/247

 

1 дүгээр хорооны байрыг төвийн халаалтанд

холбох болон Хангай цогцолбор сургуулийн

хичээлийн 1 дүгээр байрны сантехникийн

иж бүрэн засварын ажлын зураг төсвийн

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороонынутагдэвсгэр дэх 1 дүгээр хорооны байрыг төвийн халаалтанд холбох ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил болон Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны сантехникийн иж бүрэн засварын ажлын зураг төсвийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2016.12.26 А/248

 

Багц төсөв боловсруулах

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороонынутагдэвсгэр дэх Багц зураг, төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгоншалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.12.26 А/249

 

1 дүгээр хорооны 5, 6 дугаар байрны өмнөх

авто зам засварлах ажлын зураг төсөв

боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороонынутагдэвсгэр дэх 1 дүгээр хорооны 5, 6 дугаар байрны өмнөх авто зам засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгоншалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2016.12.26 А/250

 

Шинэ оны анхны нар угтах” ёслолын

арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

 

  1. Дүүрэгт “Шинэ оны анхны нар угтах” ёслолын үйл ажиллагааг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр зохион байгуулсугай.

 

2 Н
2016.12.28 А/251

 

Дүүргийн харьяа байгууллагууд,

Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц,

ажлын байрны жагсаалтыг батлах тухай

 

Дүүргийн удирдлагыг дор дурьдсанаар баталсугай.

 

5 Н

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>