Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 4О ортой эмнэлгийн барилга 95 хувьтай байна.

0
500

Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 4О ортой эмнэлэг барих ажил Гэрээний үнийн дүн– 3 тэр бум 39 сая төгрөг .2018 онд 2.8 тэрбум  төгрөг. Гүйцэтгэл- 95 хувь. Гүйцэтгэгч-  “Тэргүүн чансаа” ХХК