НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

0
108

БАТЛАВ

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН

ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                   М.ДАВААНЯМ

 

2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ

УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин, үр дүн Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ, хөрөнгийн эх үүсвэр Хариуцах эзэн
1 2 3 4 5 6
Нэг. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд нээлттэй, ил тод болгох  стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил,  үйлчилгээ
1.1. Олон улсад ашиглагддаг “Аз жаргалтай хот”-ын индекс тооцох аргачлалыг нэвтрүүлж, тогтоогдсон индексийг өсгөх талаар арга хэмжээ авч ажиллах 1.1.1. Олон улсад ашиглагддаг “Аз жаргалтай хот”-ын индексэд тулгуурлан тогтоосон аргачлалын дагуу индекс тооцож, индексийг сайжруулах үйл  ажиллагааг зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Архивч, бичээч Н.Өлзийцэцэг
1.2. Иргэд, дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас шаардлагатай мэдээллийг авах боломж нөхцлийг бүрэн хангах 1.2.1. Нутгийн удирдлагын бодлого болон орон нутгийн удирдлагаас гаргаж байгаа бодлого шийдвэрийг дүүргийн веб сайт, орон нутгийн телевиз, цахим мэдээллийн самбар, хороодоор дамжуулан иргэд олон нийтэд мэдээлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Мэдээлэл технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Соёмбобат,

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Дөлгөөн

1.2.2. Орон нутгийн хэмжээнд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд иргэдийн саналыг авч тусгах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах Үйл ажиллгааны хэрэгжилт, хувиар 100 Эрх зүй, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн С.Цэнд-Аюуш
1.2.3. Захирамжлалын баримт бичгүүдийг дүүргийн веб сайтад байршуулж  иргэдэд  хүргэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Эрх зүй, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн С.Цэнд-Аюуш,

Архивч, бичээч Н.Өлзийцэцэг

1.2.4. Орон нутгийн телевизийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Тусгай төрлийн баримт хариуцсан ажилтан Д.Гантөмөр
1.3. Нутгийн захиргааны байгууллагууд иргэдэд ажлаа тогтмол тайлагнах арга хэлбэрийг төгөлдөржүүлэх 1.3.1. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулах Зохион байгуулах аж, ахуйн нэгж байгууллагын тоо,

Үйлчилгээ хүргэх иргэдийн тоо

3-аас доошгүй

400-аас доошгүй иргэд

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Дөлгөөн
1.3.2. “Иргэн таныг сонсьё” уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах Зохион байгуулах уулзалтын тоо, хамрагдах иргэдийн тоо 6

 

250

Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гэрэлцолмон
1.3.3. Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар танилцуулга бэлтгэн  иргэдэд түгээх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Дөлгөөн
1.3.4. Дүүрэгт хэрэгжүүлж буй ажил, мэдээ мэдээллийг сэтгүүл гарган орон нутгаа сурталчилан таниулах  ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
1.4.  Дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээ болон явуулын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 1.4.1. “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-ний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх Үйлчилгээний төрлийн тоо, үйлчилгээ авах иргэдийн тоо Үйлчилгээний төрлийн тоо 15-аас доошгүй,

Үйлчилгээ авах иргэдийн тоо 200-аас багагүй

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

0,8

Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гэрэлцолмон
1.5. Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээнд хэрэглэгчийн үнэлгээг тогтмол хийж хэвших 1.5.1. Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа болон үйл ажиллагааны талаар санал асуулга авч нэгтгэн бодлого, шийдвэрт тусгаж ажиллах Судалгаанд

хамруулах иргэдийн тоо

2 удаа

300-аас                доошгүй

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Дөлгөөн
1.6. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шуурхай шийдвэрлэх 1.6.1. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгох, дүн шинжилгээ хийх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

 

 

100

Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гэрэлцолмон
1.7. Дүүрэгт тулгамдаж байгаа асуудлыг сонсдог, хэлэлцдэг, хэрэгжилтийг иргэдэд тайлагнадаг орон нутгийн мэдээллийн тусгай хөтөлбөртэй болох 1.7.1. Орон нутгийн телевизийн үйл ажиллагаанд тулгуурлан дүүрэгт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын ажил болон  дүүрэгт тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэх, иргэдэд мэдээлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Тусгай төрлийн баримт хариуцсан ажилтан Д.Гантөмөр
Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил үйлчилгээ
2.1. Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах 2.1.1. Ажлын байрны сул орон тоо гарсан тохиолдолд холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжилж нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах, холбогдох зарыг  хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр  мэдээлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Төрийн захиргаа, хүний нөөц, шагналын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдэнэтуяа
2.1.2. “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар 90
2.1.3. Төрийн албанд томилгоо хийхдээ олон улсын мерит зарчмыг баримтлах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
2.1.4. Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага, манлайлалын талаар үе шаттай сургалтыг тусгайлан  зохион байгуулж, ажлын үр дүн, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх Сургалтын тоо, оролцогчдын тоо 3

 

100

Ёс зүйн хороо
2.1.5. Байгууллага, хамт олон, иргэний гаргасан амжилт бүтээлийг үнэн зөв үнэлж, шагнаж  урамшуулах ажлыг зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Төрийн захиргаа, хүний нөөц, шагналын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдэнэтуяа
2.1.6. Хороодын ажлын албыг чадавхжуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах Хамрагдах сургалтын тоо, албан хаагчдын тоо 15

 

Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Гэрэлцолмон
Гурав. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил,  үйлчилгээ
3.1. Дүүргийн гадаад харилцааг өргөжүүлж гадаад улс, хотуудтай харилцаа тогтоон туршлага судалж хамтран ажиллах 3.1.1. Дүүргийн гадаад харилцааг өргөжүүлж гадаад улс, хотуудтай харилцаа тогтоох талаар судлан боломжит нөхцөлд хамтран ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар  

 

 

100

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Дөлгөөн

 

3.1.2. Гадаадад мэргэжилтэн бэлтгэх урт, богино хугацааны сургалтанд хамруулах, туршлага солилцуулах ажлыг дэмжих Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар  

 

100

3.1.3. Боловсролын салбарын албан хаагчдыг зуны улиралд Солонгос болон бусад улсын визэнд зуучлах Зуучилсан иргэдийн тоо 2-оос доошгүй
Дөрөв. Хууль, эрх зүйн сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх  стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил,  үйлчилгээ
4.1. Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны  хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг төлөвлөн чанартай зохион байгуулж, хууль, эрх зүйн анхан шатны зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, гарын авлага, сурталчилгааны материал иргэдэд хүргэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 ИТХ-ын Эрхзүй төрийн байгуулалт, бодлого төлөвлөлтийн ажлын хороо Эрх зүй, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн С.Цэнд-Аюуш

 

4.1.2. Хууль, эрх зүйн “Нээлттэй өдөрлөг” зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
4.1.3. Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  ”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
4.1.4. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан журмын дагуу дүүргийн хөгжлийн хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
4.1.5. Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангуулж, хяналт тавих, үзлэг шалгалт зохион байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
4.1.6. Засгийн газрын 2017 оны 01, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл хариуцсан мэргэжилтэн А.Мөнх-Од
4.1.7. Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэл, дүүргийн эдийн засаг нийгмийг  2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцын тайланг нэгтгэн дүгнэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
4.1.8. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/16 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах,  Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт, 14 хоногийн мэдээллийг нэгтгэн Ulaanbaatar.mn сайтад байршуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
4.1.9. Нийслэлийн Засаг дарга болон дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг  2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг  хэрэгжүүлэх гэрээний хэрэгжилтийг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
4.1.10. Засаг даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтийг нэгтгэж танилцуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Засаг даргын туслах Н.Нямзав
4.1.11 “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан-II” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 3.0 Эрх зүй, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн С.Цэнд-Аюуш

 

4.2. Засаг даргын дэргэд орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөх баг байгуулан ажиллуулах

 

4.2.1. Орон тооны бус зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, идэвхжүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
4.3. Нийтийн албан тушаалтны  авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах 4.3.1. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг хангах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
4.3.2. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг болон нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авч, бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100
Тав. Архив, бичиг хэргийн  үйлчилгээний чанар стандартыг сайжруулах стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил,  үйлчилгээ
5.1. Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 5.1.1. Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, харьяа байгууллагуудын цаасан суурьт болон цахим, тусгай төрлийн баримтуудыг бүрэн төвлөрүүлэх  

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100 Архивын эрхлэгч, бичиг хэргийн мэргэжилтэн С.Өлзийсайхан
5.1.2. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн  www.edoc.ub.gov.mn програмыг ашиглан  цахим технологи нэвтрүүлэх

 

Цахимаар ирсэн, явсан  бичгийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Албан бичиг түргэн шуурхай холбогдох газарт хүргэгдэнэ.  

Архивч, бичээч Н.Өлзийцэцэг
5.1.3. Ирсэн, явсан бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих Ажлын уялдаа холбоо сайжирна.  

5.1.4. Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих Шийдвэрлэсэн бичгийн үйл ажиллагааны хувиар Албан бичгийн шийдвэрлэлт сайжирна.
5.1.5.  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  стандартыг мөрдөн, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангана. Үйл ажиллааны хэрэгжилт, хувиар Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдана.  

5.1.6. Архивын лавлагаа олгож,  бүртгэл хөтлөх Тайлан гаргах тоо  

2 удаа

 

Архивын эрхлэгч, бичиг хэргийн мэргэжилтэн С.Өлзийсайхан
5.1.7. Цаасан суурьт болон цахим баримтыг дүүргийн архивт хүлээлгэн өгөх Лавлагаа, мэдээллийн сан баяжина.  

Албан хаагчид,

Архивч, бичээч Н.Өлзийцэцэг

5.1.8. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулах, чанаржуулах, архивын салбарыг сурталчилсан ажил зохион байгуулах Зохион байгуулагдах сургалтын тоо, хамрагдах албан хаагчдын тоо 1 удаа, давхардсан тоогоор 30-н албан хаагч  

 

Архивын эрхлэгч, бичиг хэргийн мэргэжилтэн С.Өлзийсайхан,

Архивч, бичээч Н.Өлзийцэцэг

Зургаа. Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил,  үйлчилгээ
6.1. Дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mn вэб сайтыг шинэчлэх, Тамгын газрын дотоод сүлжээ, интернетийн найдвартай ажиллагааг хангах

 

6.1.1. Дүүргийн веб сайтын үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй үргэлжлүүлэх, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Мэдээлэл технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Соёмбобат
6.1.2. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэх хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 3.0
6.1.3. Дүүргийн вэб сайтыг шинэчлэх. Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100  

3.0

6.1.4. Тамгын газрын хяналтын камерийг шинэчлэх ажлын судалгааг хийх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100
6.1.5. ЗДТГ, хороодын интернет, дотоод сүлжээ, техник хэрэгслийн  хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100
Долоо. Санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах стратегийн зорилтыг хангах ажил үйлчилгээ
7.1. Санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд 7.1.1.  Батлагдсан төсвийн хүрээнд үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулж, өр, авлагагүй ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Төсөв үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулагдана  

 

 

 

 

 

 

 

Нягтлан бодогч С.Баасанхүү

7.1.2.  Төсөв, санхүү, төрийн сантай холбогдолтой хууль, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Хууль журмын хэрэгжилт хангагдана
7.1.3. Санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулж,, МХГ, АУДИТ, бусад шалгалтад хамрагдаж акт, төлбөр, зөрчилгүй ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Санхүүгийн зөрчил, дутагдалгүй ажиллана
7.1.4.  Шилэн дансны хууль, төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах, журмыг хэрэгжүүлж, холбогдох мэдээ, мэдээллийг хууль журманд заасан хугацаанд мэдээллийн самбар, цахим сайтад байршуулж ажиллах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт хангагдана
7.1.5.  Санхүүгийн тайлан мэдээ, төсвийн төсөл, төсөв төлөвлөгөөг хуулинд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Тайлан мэдээ хугацаандаа үнэн зөв гарсан, холбогдох газарт хүргэгдсэн байна
7.1.6. Өмч, хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтыг сайжруулах, тооллого тооцоог улирал тутам хийх, төсвийн хөрөнгө, улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын дүнд бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн тусгах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар Шинээр бий болсон хөрөнгө данс бүртгэлд бүртгэгдсэн байна

 

Найм. Дотоод ажил үйлчилгээ
8.1. Дотоод ажил үйлчилгээг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд 8.1.1. Цалингийн сангийн тодорхой хувиар “Ахмадын сан” байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100  

Цалингийн сангийн нөөц

Төрийн захиргаа, хүний нөөц, шагналын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдэнэтуяа,

 

СТСХ

8.1.2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлж ажиллах Ажлын байраар хангасан иргэдийн тоо 1-ээс доошгүй Төрийн захиргаа, хүний нөөц, шагналын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдэнэтуяа
8.1.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэд бүтцийн хүртээмжтэй орчин бүрдүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,

хувиар

100  

 

Хэлтэс, Хороод
8.1.4. Төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбогдон гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, Төрийн албан хаагчдын тайланг тусгай програмын дагуу шивж, төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 70

 

Төрийн захиргаа, хүний нөөц, шагналын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдэнэтуяа
8.2.5. Байгууллагын дүрэм, Тамгын газрын дотоод журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 70
8.1.6. Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, биелэлтийг дүгнэх ажлыг зохион байгуулах Үр дүнгийн гэрээ байгуулсан албан хаагчдын тоо Төрийн захиргааны-26
8.1.7.  Албан хаагчдын хувийн хэргийг стандартын дагуу хөтлөх, баяжилт хийх Баяжилт хийгдсэн тоо 64
8.1.8. Байгууллагын “Ёс зүйн хороо”-ны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, тайлан мэдээг хүргүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар 100 Ёс зүйн хороо
8.1.9. “Гэр бүлийн өдөр”-ийг сар бүр тэмдэглэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар  

90

ЗДТГ-ын төсөв Хэлтсүүд, Соёл урлаг, спортын хороо

 

 

 

 

НЭГТГЭН БОЛОВСРУУЛСАН

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ШАГНАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                                        Д.ЭРДЭНЭТУЯА