“ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР” УДИРДАМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

0
134

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын

Тамгын газрын даргын 2018 оны …. сарын …. -ны

өдрийн …… дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

 

 

 

“ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР” УДИРДАМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Д/д Хийх ажлын төлөвлөгөө Хэрэгжүүлэх арга аргачлал Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин Хугацаа Шаардагдах төсөв

/мян.төг/

Хүрэх үр дүн Хэрэгжүүлэх нэгж
1 Эрүүл ажлын байр бий болгох талаар тушаал, шийдвэрийг байгууллага бүр гаргасан, хэрэгжүүлэх баг томилж хэрэгжүүлж ажилласан байх Удирдамжийг үндэслэн тушаал гаргаж хэрэгжүүлэх, байгууллага бүр эрүүл ажлын байр бий болгоход давуу болон сул талаа хөгжүүлэх, сул талаа засах, боломжоо ашиглан эрсдэлээ багасгах чиглэлээр төлөвлөлттэй болох Хэрэгжилт хувь 100 I улиралд Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж баталсан байна. ТЗУХ
2

 

 

Албан хаагчдын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах Албан хаагчдыг бие бялдрын түвшин тогтоох сорил, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлэх, оношлуулах, эрүүл мэндийн карт хөтлөх Үзлэгт хамрагдсан албан хаагчдын тоо 64 Жилдээ 100.0 Албан хаагчдыг үзлэгт хамруулж, эрт илрүүлэг хийгдсэн байна. Ажлын хэсэг

ТЗУХ

3 Албан хаагчдад эрүүл ажлын байр сургалтуудыг хийсэн байх
  • Дасгал хөдөлгөөн
  • Зөв хооллолт
  • Хорт зуршил
  • Стресс бухимдалгүй байх
  • Амьдралын зөв дадал хэвшил болон  халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг, хяналт сургалтанд албан хаагчдыг  хамруулсан байх

/чихрийн шижин, хөх умайн хүзүүний өмөнгийн илрүүлэг, цусны даралт ихсэх өвчин, элэгний В, С вирусын халдвар, элэгний хавдар/

Зохион байгуулсан сургалтын тоо

 

 

Хамрагдсан албан хаагчдын

тоо

5

 

 

 

 

 

64

I-II улиралд Албан хаагчдын

мэдлэг хандлага дээшилсэн байна.

Ажлын хэсэг
4 Эрүүл хооллолтын талаар мэдлэг, хандлага, дадалтай болгох цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх Эрүүл хооллолтын талаар мэдлэгтэй болгох, хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөв сонгох, эрүүл хоол хийх аргад сургах, эрүүл зөв хооллолтод суралцсан байх Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо

 

Хамрагдсан албан хаагчийн тоо

2

 

 

64

III улиралд 100.0 Эрүүл хооллолтын мэдлэгтэй болсон байна. Ажлын хэсэг
4 Ажлын байрны дасгал хийх нөхцөл боломжоор хангах Чийрэгжүүлэх ба дасгалын өрөө тасалгаа, заалтай байх, ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн тогтмол хийж хэвших, дуу дүрсний төхөөрөмж ашиглан тогтмол цагт явуулах /дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороотой гэрээ байгуулах албан хаагчдыг спорт заалыг ашиглах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх/ Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ 400.0 Албан хаагчид чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх боломж бүрдэнэ. Соёл урлаг, спортын Ажлын хэсэг, Албан хаагчид
Спортын төрөл бүрийн  уралдаан тэмцээн, арга хэмжээ зохион байгуулах, албан хаагчдын оролцоог хангах Зохион байгуулсан тэмцээний тоо 4-өөс доошгүй Жилдээ 600.0
Бие бялдрын чирэгжүүлэлтийн төхөөрөмжтэй болох Төхөөрөмжийн тоо 1 I улиралд 250.0 ТЗУХ
6 Хорт зуршлын судалгаа гаргаж шат дараалсан арга хэмжээ авах Архи, тамхины хор уршгийн талаар мэдлэг олгох, архи, тамхинаас татгалзах чадвар олгох сургалтыг зохион байгуулах гэх мэт Сургалтын тоо 1-ээс доошгүй Жилдээ 100.0 Амьдралын буруу хэвшлээс шалтгаалсан өвчлөл буурсан байх Ажлын хэсэг
7 “Эрүүл ажлын байр” арга  хэмжээний хүрээнд эрүүл албан хаагч шалгаруулж шагнаж урамшуулах, бусдад сурталчлах Хамгийн идэвхтэй ажиллаж үр дүнд хүрсэн 3 албан хаагчийг шалгаруулж, урамшуулах Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ 240.0 Албан хаагч, хамт олныг шалгаруулж урамшуулсан, сурталчилсан байна. Ажлын хэсэг
8 Ажлын байрны стресс бухимдлыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах Ажлын байран дахь стрессийн судалгаа хийж, стресс бухимдлыг бууруулах, бухимдлаас сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллах Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо 1 Жилдээ 300.0 Стресс бухимдлыг бууруулах талаар арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна. Ажлын хэсэг
9 Эрүүл ажлын байр тайлангаа цахим хуудсаараа дамжуулан нийтэд сурталчлах, шийдвэр гаргах түвшний хүмүүсийг оролцуулсан байх Байгууллагын хэмжээнд гарсан эерэг өөрчлөлт, бусдад үлгэр жишээ болох ажил, тэргүүн туршлагыг бусдад сурталчлан, шийдвэр гаргах түвшний хүмүүсийг оролцуулсан байх Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ Арга хэмжээг тухай бүр сурталчилсан байна. Ажлын хэсэг

ТЗУХ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын байрны тав тухтай орчныг бүрдүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДТГ-т их засвар хийх төсөв хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжлах Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө Тав тухтай орчинд иргэнд үйлчилгээ үзүүлнэ. ЗДТГ
Албан хаагчдын өрөө тасалгааг хэсэгчлэн засварлах Засварласан өрөөний тоо 9 Жилдээ Байгууллагын нөөц бололцоонд тулгуурлах Ажиллах орчин нөхцөл сайжирна. ЗДТГ
ЗДТГ-ын болон хороодын өрөө тасалгааны цонхны дулаан алдагдлыг бууруулан дулаан байх нөхцлийг бүрдүүлэх Цонхны тоо 10-аас доошгүй 10 Нийслэлийн төсөв Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл хангагдана. ЗДТГ

ААТ

Дулаан алдагдалтай өрөөнд халаалтын төхөөрөмж суурилуулах Суурилуулсан тень, тоо 2-оос доошгүй Жилдээ 700.0 Албан хаагчдын ажиллах таатай орчин нөхцөл бүрдэнэ. ЗДТГ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ 1.000.0 ХБИ үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдсэн байна. ЗДТГ
Хороодын “Иргэний танхим”-ыг засварлах Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ Байгууллагын нөөц бололцоонд тулгуурлах “Иргэний танхим”-ыг ашиглах боломжтой болсон байна. ЗДТГ

Хороод

ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөг засварлах, халуун устай холбох Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ Ариун цэврийн өрөөг засаж сайжруулсан байна. ЗДТГ
Цусны даралт хэмжих аппарат, сахар хэмжигч багаж, анхны тусламж үзүүлэх багцтай байх Даралтны аппарат, сахар хэмжигч, анхны тусламжийн багцийн тоо 2 Жилдээ 200.0 Анхны тусламжийн багажтай болсон байна. ТЗУХ
Гар ариутгах нөхцлөөр хангагдсан байх, гар хатаах төхөөрөмж суурилуулах Ариутгах хэрэгслийн тоо 2 Жилдээ Ариун цэврийн шаардлага хангагдана. ААТ
Өрөө тасалгааг цэцэгжүүлэх, шинээр цэцэг тарих хөдөлгөөн өрнүүлэх Тарьсан цэцэгний тоо 20-оос доошгүй II улиралд Агаарын бохирдол буурсан байна. Хэлтсүүд

Хороод

“Гэр бүлийн өдөр”-ийг тохиолдуулан албан хаагчдын гэр бүлийн гишүүдийг хамруулсан төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулах Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо 4-өөс доошгүй Сар бүр   Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна. Ажлын хэсэг
    “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан-II” хөтөлбөрийн холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хангах Хэрэгжилт хувь 100 Жилдээ Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдана. Ажлын хэсэг