СТСХ-ийн 2016 оны төлөвлөгөө

БАТЛАВ. ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  ДАРГА                       Э.ЭРДЭНЭТУЯА

 

2016 оны ….. дугаар сарын …..-ны өдөр

 

 

                НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНЫ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016.02.18.                                                                                                                                                                                                        Багахангай

Зорилт

 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хариуцах эзэн Хүрэх үр дүн
“1.0 Дүүргийнэдийн засгийн хөгжлийг нэмэгдүүлэх, төсвийг дунд болон урт хугацаагаар төлөвлөх, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтийг хангах, зарцуулалтанд хяналт тавих” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
1.1 Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн орц, хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгээр нь тооцож урт болон дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын болон төсвийн төслийг улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагуудаас авч, судалж, боловсруулан, нэгтгэж холбогдох газарт хуулийн хугацаанд хүргүүлэх. 1.1.1 Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн орц, хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгээр нь тооцож урт болон дунд хугацааны төсвийн төслийг улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагуудаас авч, судалж, боловсруулан нэгтгэж холбогдох газарт хуулийн хугацаанд хүргүүлэх.

 

08 сарын 01-ний дотор Э.Түмэн-Өлзий Хууль, тогтоомжийн дагуу үндэслэлтэй, бодитой төлөвлөсөн төсвийн төслийн санал хуулийн хугацаанд холбогдох газарт хүргэгдсэн байна
1.2 Дүүргийн ИТХ-аар батлуулсан төсвийг салбар, нэгжүүдэд нийлүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгээр нь хуваарилан санхүүжүүлэх. 1.2.1 Орон нутгийн төсвийн төслийг  ИТХ-аар хэлэлцүүлэн дүүргийн нэгдсэн төсвийг батлуулж, төсвийн байгууллага бүрээр, эдийн засгийн зүйл ангилалаар  сар улирал, жилээр хуваарилсан төсвийн хуваарь боловсруулан Засаг даргаар баталгаажуулж хуваарийн дагуу санхүүжүүлэх.

 

Жилдээ Э.Түмэн-Өлзий Тухай бүр төсвийн орлогын төлөвлөгөөг бодитой төлөвлөж, үр дүнд тулгуурлан хуваарийн дагуу санхүүжүүлсэн байна

1.3 Төсөвтэй харьцагч байгууллагуудын төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавин дүн шинжилгээ хийж, төсвийг хэмнэлттэй үр өгөөжтэй зарцуулах талаар санал боловсруулах.

 

 

1.3.1Онлайн тайлангаас байгууллагуудын төсвийн хэлбэлзлийг авч  ЗГСУМС-н төсвийн шилжүүлгээс үүдэн гарсан төсвийн багц 2-ын зөрүүг тухай бүр хянан арилгах, Төсвийн багц-1 хэтрэх эсэхийг тийм үгүй байгааг шалган засах.  

Жилдээ

 

С.Гэрэлтуяа

Тухай бүр төсвийн зарцуулалтын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хэмнэлттэй үр өгөөжтэй зарцуулж хэтрэлт гаргахгүй байна.
1.3.2 Дүүргийн төрийн сантай харьцагч төсөвт байгууллагын тухайн оны батлагдсан төсвөөс гадна бусад эх үүсвэрээс орж ирсэн санхүүжилтыг нэмэлт төсвийн санхүүжилтын дансаар дамжуулан олгох, гүйцэтгэлд хяналт тавих.  

Жилдээ

 

С.Гэрэлтуяа

Э.Түмэн-Өлзий

Нэмэлт санхүүжилтыг үндэслэлтэй зарцуулж тайлагнасан байна.

 

1.3.3 Өр, авлага үүсгэхгүй байхад анхаарч ажил зохион байгуулах, үүссэн өр, авлагыг дараа сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ гарахад тодорхой хэмжээгээр бууруулсан байх  

Жилдээ

 

С.Гэрэлтуяа

Э.Түмэн-Өлзий

Дараагийн сарын мэдээ гарахад тодорхой хэмжээгээр буурсан байна.
1.4 Нийслэлийн Засаг даргатай, дүүргийн Засаг дарга, Дүүргийн засаг даргатай байгууллагын дарга нарын хооронд “Үр дүнгийн гэрээ” байгуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангах. 1.4.1 Нийслэлийн Засаг даргатай дүүргийн Засаг дарга байгуулах “НЗД болон БХД-ийн ЗД-ын хооронд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний төслийг бэлтгэн холбогдох албан тушаалтнаас саналыг авч тусгах.  

1-р улиралд

 

Э.Түмэн-Өлзий

1-р улиралд Нийслэлийн Засаг даргатай, дүүргийн Засаг дарга гэрээ байгуулсан байна.

 

1.4.2Нийслэлийн Засаг даргатай дүүргийн Засаг дарга байгуулах “НЗД болон БХД-ийн ЗД-ын хооронд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний холбогдох заалтын биелэлтийг  гаргаж хугацаанд нь ЗХХ-т хүргүүлэх. Заасан хугацаанд Э.Түмэн-Өлзий Хугацаандаа гэрээний биелэлтийг гаргасан байна
1.4.3 Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн байгууллагуудын төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний төсөлд холбогдох албан тушаалтны саналыг тусгуулан хянан хүлээн авч гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллана.  

1-р улиралд

 

Э.Түмэн-Өлзий

1-р улиралд Дүүргийн  Засаг даргатай төсвийн байгууллагуудын шууд захирагч нар  үр дүнгийн гэрээ байгуулж, хугацаандаа гэрээний биелэлт дүгнэгдсэн байна.
1.5 Төрийн санд бүртгэлтэй ААН-н бүртгэлийг Татварын хэлтсийн мэдээллийн сантай тулган бүртгэгдээгүй татвар төлөгчийг бүртгэлд хамруулан, далд эдийн засгийг бууруулж, татварын суурийг өргөтгөж, төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 1.5.1 Төрийн санд бүртгэлтэй ААН-н бүртгэлийг Татварын хэлтсийн мэдээллийн сантай тулган бүртгэгдээгүй татвар төлөгчийг бүртгэлд хамруулан, далд эдийн засгийг бууруулж, татварын суурийг өргөтгөж, төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх. Жилдээ Э.Түмэн-Өлзий Татварын орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.
1.5.2 Татварын хууль, журмыг хэрэгжүүлэн, татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх Сар бүр Э.Түмэн-Өлзий Татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлнэ.
“2.0. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, өмч хөрөнгийг бүртгэлжүүлж ашиглалт,  хамгаалалтыг сайжруулах” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
2.1 Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах. 2.1.1  Дүүрэг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авах ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа иргэд оршин суугчдын саналыг цахим болон бичгээр авч судлан боловсруулж үйл ажиллагаандаа тусгах. 1, 2-р улиралд Н.Бямбажаргал Төлөвлөгөөг боловсруулахаас өмнө иргэд оршин суугчдын саналыг авсан байна.

 

2.1.2 Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, дүүргийн нийгэм эдийн засгийн зорилт, тухайн жилийн төсвийн төлөвлөлттэй уялдуулан үндэслэлтэй боловсруулах. 08 сарын 01-ний дотор Н.Бямбажаргал Хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөө бодитой, үндэслэлтэй төлөвлөгдсөн байна.
2.1.3 Олон нийтийн оролцоотой тендер шалгаруулалтыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэн явцад хяналт тавих. Жилдээ Н.Бямбажаргал Иргэдийн оролцоог хангаж орлогыг нэмэгдүүлнэ.
2.1.4 Улс, нийслэл, орон нутгийн төсөв болон гадаад дотоодын хөрөнгөөр дүүрэгт хийгдэж буй худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу явуулсан эсэхэд хяналт тавих. Жилдээ Н.Бямбажаргал Хуулийн хэрэгжилтийг хангана.
2.2 Хөрөнгө оруулалтын ажлын тайлан мэдээг холбогдох газар, албан тушаалтанд хугацаанд нь хүргэх Сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах, өмч хөрөнгийг бүртгэлжүүлэх, иргэдэд нээлттэй мэдээлэх. 2.2.1 Дүүрэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлуудыг нэгтгэж тайлагнан холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх. Сар бүр Н.Бямбажаргал Тайлан бүрэн зөв, хугацаандаа гарсан байна.

 

2.2.2 Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд иргэд оршин суугчдаар хөндлөнгийн хяналт хийлгүүлж хамтран ажиллах Жилдээ Н.Бямбажаргал Гүйцэтгэлд иргэдээр хөндлөнгийн хяналт хийлгэсэн байна.
2.2.3 Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хууль  журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж иргэд олон нийтийг мэдээллээр хангах Жилдээ Н.Бямбажаргал Иргэд худалдан авах үйл ажиллагаанд оролцох, мэдээллээр  хангагдана.
2.2.4 Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар хэвлэмэл танилцуулга бэлтгэн  иргэдэд түгээх. Жилдээ Н.Бямбажаргал Иргэдэд бодит мэдээлэл хүрнэ.
2.2.5.Сангийн яамны www.mof.gov.mnсайтад ОНХС-гийн төлөвлөгөөгүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг сар бүр шивж оруулан дансны үлдэгдэлтэй тулган баталгаажуулсан байх Сар бүр Н.Бямбажаргал Мэдээ мэдээллийг хуулийн хугацаанд гаргасан байна.
2.2.6 Өмчид шинээр нэмэгдэж буй хөрөнгө болон ашиглалтгүй хөрөнгийн хөдөлгөөний талаар иргэдэд нээлттэй мэдээлэх Жилдээ Н.Бямбажаргал Олон нийт өмч хөрөнгийн талаарх мэдээллээр хангагдсан байна.
2.2.7 Өмч, хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтыг сайжруулж, төсвийн хөрөнгө, улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын дүнд бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн тусгаж, нээлттэй мэдээлнэ Жилдээ Н.Бямбажаргал Өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт сайжирна.
2.2.8 Төсвийн байгууллагын өмч эзэмшлийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж, үр дүнг тооцох Хагас, бүтэн жилээр Н.Бямбажаргал Гэрээ дүгнэсэн, үр дүнг тооцсон байна.
2.2.9 Төсвийн байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг сургалтанд хамруулж, үйл ажиллагаанд  хяналт тавих Жилдээ Н.Бямбажаргал зөвлөлийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна
“3.0. Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх ” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
3.1 Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх. 3.1.1 Төсвийн байгууллагуудаас төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмаар батлагдсан маягтаар гаргаж ирүүлсэн төлбөрийн хүсэлтийг хүлээн авч батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу ажлын 3 хоногт багтаан төлбөр тооцоог гүйцэтгэх. Жилдээ А.Анхцэцэг Төлбөр тооцоог хурдан шуурхай зөв гүйцэтгэсэн байна.

 

3.1.2 Төрийн сангийн үлдэгдлийн хуулга, Кассын дансны хуулга, арилжааны банкин дахь кассын дансны хуулга, тухайн өдрийн орлого зарлагын гүйлгээний жагсаалт болон төлбөрийн хүсэлт, бэлэн мөнгөний хүсэлт, хяналтын хуудсыг өдөр тутмын мемориалын баримтад хавсарган баталгаажуулан архивын нэгж үүсгэх. Жилдээ А.Анхцэцэг Өдөр тутмын баримт бүрэн, цэгцтэй, баталгаажуулсан байна.

 

3.1.3 Төсвийн байгууллагын бүртгэлийн данс нээлгэх, хаалгах, өөрчлөх хүсэлтийг хүлээн авч Төв Төрийн санд уламжлан шийдвэрлүүлж, эргэн хариу мэдэгдэх. Тухай бүр А.Алтантуяа

А.Анхцэцэг

Тухай бүр шийдвэрлэж хариу өгсөн байна.
3.1.4 Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмын дагуу тайлан мэдээг  хугацаанд нь гаргаж холбогдох албан тушаалтанд хүргэх. Улирал бүр А.Анхцэцэг Хуулийн хугацаанд үнэн зөв гаргаж хүргэсэн байна.

 

3.1.5 Тэмдэг дардасын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах. Жилдээ А.Анхцэцэг Зориулалтын саванд цоожтой шүүгээнд хадгалсан байна.
3.2 Төрийн сангийн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх. 3.2.1 Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд өдөр тутам дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх. Жилдээ С.Гэрэлтуяа

А.Алтантуяа

 

Өдөр тутам хяналт тавьж дадал хэвшил болгосон байна.
3.2.2 Төсвийн байгууллагын бүртгэлийн дансны орлого зарлагын хуулгыг өдөр тутам хянаж, буцаж орж ирсэн гүйлгээг төсвийн байгууллагын хүсэлт, нотлох баримтыг үндэслэн тухай бүр залруулах. Тухай бүр А.Алтантуяа

А.Анхцэцэг

 

Тухай бүр залруулж, зөрчлийг таслан зогсоосон байна.
3.2.3 Төсвийн байгууллагаас ирүүлсэн төлбөрийн хүсэлт, холбогдох баримт шаардлага хангаагүй батлагдсан төсөв, эдийн засгийн ангилал, бүлгийн дүн нь төлбөр гүйцэтгэх эх үүсвэргүй тохиолдолд буцаах. Тухай бүр С.Гэрэлтуяа

А.Алтантуяа

А.Анхцэцэг

Э.Түмэн-Өлзий

Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилт хангагдана.
3.2.4 Төсвийн байгууллага Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмыг зөрчсөн тохиолдолд зөрчил арилгах хүртэл хугацаанд зарлагын гүйлгээг түр зогсоох. Тухай бүр С.Гэрэлтуяа

А.Алтантуяа

А.Анхцэцэг

Э.Түмэн-Өлзий

Журмын хэрэгжилт хангагдсан, зөрчлийг дахин давтахгүй ажиллана.

 

3.2.5 Байгууллагын 1, 2 дугаар гарын үсэг зурах албан тушаалтан өөрчлөгдсөн тохиолдолд ТТ-3 маягтаар гарын үсгийн баталгааг гаргуулан, наториатаар батлуулан холбогдох баримтын хамт авч гүйлгээ хийх эрх олгож, архивын нэгж үүсгэх. Тухай бүр А.Алтантуяа

 

Гарын үсгийн баталгаа баталгаажсан,бүрэн авсан байна.
3.2.6 Төсвийн байгууллагын Нягтлан бодогчдын анкет /ТАХ/, мэргэжлийн дипломын хуулбар тушаалын хуулбар, зөвшилцсөн бичиг, төсвийн шууд захирагчийн томилогдсон тушаалын хуулбарыг авч архивын нэгж үүсгэх. Тухай бүр С.Гэрэлтуяа

А.Алтантуяа

Бүрэн авч, архивласан байна.
3.2.7 Жижиг мөнгөн сангийн зарцуулалтын тайланг төлбөрийн картын дансны дэлгэрэнгүй хуулгын хамт төсвийн байгууллагаас авч хянан жижиг мөнгөн санг хаах,  дараагийн эрхийг нээж, сар бүрийн эцэст жижиг мөнгөн санг үлдэгдэлгүй байлгах. Жилдээ С.Гэрэлтуяа

А.Алтантуяа

Э.Түмэн-Өлзий

Тайлан сарын эцэст бүрэн хаагдсан байна.
3.2.8 Төсвийн байгууллагын дансны үлдэгдлийн баталгааг улирал тутам баталгаажуулах. Улирал тутам С.Гэрэлтуяа

А.Анхцэцэг

Үнэн, зөв баталгаажсан байна.
3.2.9 Засгийн газрын санхүүгийн удирдлага мэдээллийн системийн программын хэвийн үйл ажиллагааг хангах. Жилдээ А.Алтантуяа

А.Анхцэцэг

Э.Түмэн-Өлзий

Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх боломж бүрдэнэ.
3.2.10 Төсвийн байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг төсвийн хэлбэлзэл, ЗГСУМС-ийн програмтай тулган шалгаж хүлээн авах, Жилдээ А.Анхцэцэг Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ үнэн зөв гарсан байна.
“4.0. Дүүргийн төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын хэрэгжилтийг хангахад мэргэжил аргазүйгээр удирдах, хянах, дүүргийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах ” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
4.1 Дүүргийн Төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгуулагуудыг Нягтлан бодох бүртгэлийн бүх шатны стандартын хэрэгжилтийг ханган биелүүлэхэд мэргэжлийн аргазүйгээр удирдах, нягтлан бодогчдын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт семинарыг зохион байгуулах. 4.1.1 Дүүргийн Төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг Нягтлан бодох бүртгэлийн бүх шатны стандартын хэрэгжилтийг хангахад мэргэжлийн аргазүйгээр удирдах.

 

Жилдээ С.Гэрэлтуяа Бүх байгууллага СТОУС, УСНББС,НББОУС гм стандартын дагуу санхүүгийн тайлан гаргасан байна.

 

4.1.2 Төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч санхүү, төрийн сангийн ажилтнуудын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт семинарыг зохион байгуулах. Жилдээ Мэргэжилтнүүд Холбогдох сургалтанд үе шаттай хамруулсан байна.
4.1.3 Холбогдох дээд шатны болон хяналт шалгалтын газрын шалгалтуудад хамрагдах,  өгсөн зөвлөмжийн дагуу тодорхой ажил зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллах. Тухай бүр Мэргэжилтнүүд Шалгалтанд хамрагдаж, зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн, зөрчил  дутагдлыг арилгасан байна.
4.2 Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгдсэн санхүүгийн тайлан, ААН-н улирлын нэгдсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн сар бүрийн мэдээг үнэн зөв гаргаж хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргэх.

 

4.2.1 Орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг нэгтгэн боловсруулахдаа холбоотой залруулгын бичилтийг хийж, freebalanceпрограмм ашиглан нэгтгэж үнэн зөв гарган хугацаанд нь холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх. Жилдээ С.Гэрэлтуяа Тайлан мэдээ, цаг хугацаандаа, үнэн, зөв гарсан байна.

 

4.2.2 Онлайнаар шивсэн ААН-ийн санхүүгийн тайланг шалган баталгаажуулан программд бүртгэж нэгдсэн тайлан мэдээг үнэн зөв гаргаж холбогдох газарт хугацаанд нь хүргэх. Жилдээ С.Гэрэлтуяа Тайлангийн нэгтгэл, цаг хугацаандаа, үнэн, зөв гарч холбогдох газарт хүргэгдсэн байна.

 

4.2.3 Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн тайланг хянаж хүлээн авахдаа харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн акт, эд хөрөнгийн улирал, жилийн тооллогын бүртгэл дансны үлдэгдлийн баталгаа зэрэг анхан шатны баримтын үнэн зөвийг нягтлан шалгаж нэгтгэн дүүргийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг үнэн зөв гаргаж дээд шатны санхүүгийн байгууллагад хуулинд заасан хугацаанд хүргүүлэх. Жилдээ С.Гэрэлтуяа Тайлангийн нэгтгэл, цаг хугацаандаа, үнэн, зөв гарч холбогдох газарт хүргэгдсэн байна.
“5.0  Шилэн дансны хууль, төсвийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах журмыг хэрэгжүүлж дүүргийн төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх’’ гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
5.1 Шилэн дансны хууль, төсвийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах журмыг хэрэгжүүлж дүүргийн төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх.

 

5.1.1 Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг жил бүрийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор, хагас жилийн санхүүгийн  тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж,олон нийтэд мэдээлнэ. Заасан хугацаанд С.Гэрэлтуяа Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.

 

5.1.2   Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг жил бүрийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж,олон нийтэд мэдээлнэ. Заасан хугацаанд С.Гэрэлтуяа Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.3 Аудитын дүгнэлтэд туссан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг жил бүрийн 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж,олон нийтэд мэдээлнэ. Заасан хугацаанд С.Гэрэлтуяа Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.4  Ирэх оны төсвийн төслийг жил бүрийн 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд Э.Түмэн-Өлзий Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.5 Тухайн жилийн төсвийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд Э.Түмэн-Өлзий Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.6 Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг жил бүрийн 08 дугаар  сарын 15-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд С.Гэрэлтуяа Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.7 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүрийн 08-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд С.Гэрэлтуяа Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.8 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд Н.Бямбажаргал Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.9Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд Н.Бямбажаргал Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.10Тендер шалгаруулсан тухай мэдээллийг тендер шалгарснаас 7 хоногийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Тухай бүр Н.Бямбажаргал Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.11 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт, бусад хяналт, шалгалтын тайланг 7 хоногийн дотор   дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Тухай бүр Н.Бямбажаргал Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.12  Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийг шийдвэр гарснаас 7 хоногийн дотор   дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Тухай бүр С.Гэрэлтуяа

Н.Бямбажаргал

Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.13 Сар бүрийн 08-ны өдрийн дотор 5 болон түүнээс дээш дүнтэй гүйлгээг шилэн дансны цахим хуудаст шивж оруулна. Тухай бүр А.Анхцэцэг Иргэд олон нийт мэдээллээр хангагдана.
“7.0.Удирдах дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээллээр хангах” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
7.1 Нийслэл, дүүргийнЗасагдаргынмөрийнхөтөлбөр, нийгэмэдийнзасгийнзорилт, Тамгын газрын төлөвлөгөө, холбогдох бусад байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж эдгээр зорилтын хүрээнд санхүү, төсөв эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэх ажлыг оновчтой зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвөлгөө мэдээллээр хангах, нийслэл, дүүрэг, байгууллагаас зохион байгуулж буй олон нийтийн арга хэмжээнд тогтмол оролцох. 7.1.1 Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагааг  мэргэшлийн үндсэн дээр  удирдан зохион байгуулах.

 

Жилдээ Ц.Мягмарсүрэн Өдөр тутам удирдлагаар хангаж ажилласан байна.
7.1.2 Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт, Тамгын газрын төлөвлөгөө, ЗГ-ын 322 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2014 оны А/1146, ДЗД-ын А/02, А/177 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргэх. Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Тухай бүр биелэлтийг гаргасан холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргэсэн байна.

 

7.1.3 Монгол бичгийн сургалт, “Шилдэг монгол бичигтэн” уралдаанд оролцох. Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдана.
7.1.4 Дүүргээс болон байгууллагаас зохион байгуулагдаж буй нийтийг хамарсан ажил, урлаг спортын арга хэмжээнд хэлтсийн албан хаагчдыг бүрэн хамруулах. Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Албан хаагчдын мэдлэг чадвар дээшилнэ.
7.1.5 Хэлтсийн албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, биелэлтийг дүгнэх. 1, 4-р улиралд Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Үр дүнгийн гэрээ байгуулагдсан, биелэлтийг дүгнэсэн байна.
7.1.6 Төрийн албан хаагчийн сургалт”, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-т хэлтсийн албан хаагчдыг хамруулж,  хэрэгжилтийг хангах. Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсан байна.
7.1.7 Санхүүгийн салбарын болон төрийн албаны ажилтны өдрийг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах. 4-р улиралд Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна.
7.1.8 Хэлтсийн албан хаагчдыг E-office программд өдөр тутам ажиллах, хувийн хэрэгтээ  баяжилт хийж байх үүрэг өгч, биелэлтийг хангах Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Програмыг бүрэн ашигласан, хувийн хэрэг стандартын дагуу бүрдсэн байна
7.1.9 Хэлтсийн албан хаагчдыг холбогдох шагналд тодорхойлж, уламжлах Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Албан хаагчдыг шагнал урамшилд хамруулсан байна
7.1.10 Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг хэрэгжүүлж, хэлтсийн цаасан суурьт болон цахим баримтыг архивт хүлээлгэн өгөх Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Стандарт хангагдсан байна.
7.1.11 Төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбогдон гарсан хууль тогтоомж болон байгууллагын дотоод журам, хэлтсийн дүрэм, төрийн албан хаагчийн ёсзүйн дүрмийг мөрдөж, ХАСХОМ-г хуулийн хугацаанд гаргаж авлигаас ангид ажиллана. Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Зөрчил гаргахгүй ажилласан байна
7.1.12 Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч болон ЗДТГ-н даргын өгсөн үүргийг цаг тухай бүрт нь биелүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээ мэдээллээр хангах Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

үүрэг даалгаварыг биелүүлсэн, зөвлөгөө, мэдээллээр бүрэн хангана

 

 

 

 

ХЯНАСАН.

СТСХ-ИЙН ДАРГА                   Ц.МЯГМАРСҮРЭН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН.

СТСХ-ИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                  А.АЛТАНТУЯА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАТЛАВ. ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  ДАРГА                       Э.ЭРДЭНЭТУЯА

 

2016 оны ….. дугаар сарын …..-ны өдөр

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН

2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНЫ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016.02.18.                                                                                                                                                                                                        Багахангай

Зорилт

 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хариуцах эзэн Хүрэх үр дүн
“1.0 Дүүргийнэдийн засгийн хөгжлийг нэмэгдүүлэх, төсвийг дунд болон урт хугацаагаар төлөвлөх, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтийг хангах, зарцуулалтанд хяналт тавих” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
1.1 Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн орц, хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгээр нь тооцож урт болон дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын болон төсвийн төслийг улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагуудаас авч, судалж, боловсруулан, нэгтгэж холбогдох газарт хуулийн хугацаанд хүргүүлэх. 1.1.1 Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн орц, хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгээр нь тооцож урт болон дунд хугацааны төсвийн төслийг улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагуудаас авч, судалж, боловсруулан нэгтгэж холбогдох газарт хуулийн хугацаанд хүргүүлэх.

 

08 сарын 01-ний дотор Э.Түмэн-Өлзий Хууль, тогтоомжийн дагуу үндэслэлтэй, бодитой төлөвлөсөн төсвийн төслийн санал хуулийн хугацаанд холбогдох газарт хүргэгдсэн байна
1.2 Дүүргийн ИТХ-аар батлуулсан төсвийг салбар, нэгжүүдэд нийлүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгээр нь хуваарилан санхүүжүүлэх. 1.2.1 Орон нутгийн төсвийн төслийг  ИТХ-аар хэлэлцүүлэн дүүргийн нэгдсэн төсвийг батлуулж, төсвийн байгууллага бүрээр, эдийн засгийн зүйл ангилалаар  сар улирал, жилээр хуваарилсан төсвийн хуваарь боловсруулан Засаг даргаар баталгаажуулж хуваарийн дагуу санхүүжүүлэх.

 

Жилдээ Э.Түмэн-Өлзий Тухай бүр төсвийн орлогын төлөвлөгөөг бодитой төлөвлөж, үр дүнд тулгуурлан хуваарийн дагуу санхүүжүүлсэн байна

1.3 Төсөвтэй харьцагч байгууллагуудын төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавин дүн шинжилгээ хийж, төсвийг хэмнэлттэй үр өгөөжтэй зарцуулах талаар санал боловсруулах.

 

 

1.3.1Онлайн тайлангаас байгууллагуудын төсвийн хэлбэлзлийг авч  ЗГСУМС-н төсвийн шилжүүлгээс үүдэн гарсан төсвийн багц 2-ын зөрүүг тухай бүр хянан арилгах, Төсвийн багц-1 хэтрэх эсэхийг тийм үгүй байгааг шалган засах.  

Жилдээ

 

С.Гэрэлтуяа

Тухай бүр төсвийн зарцуулалтын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хэмнэлттэй үр өгөөжтэй зарцуулж хэтрэлт гаргахгүй байна.
1.3.2 Дүүргийн төрийн сантай харьцагч төсөвт байгууллагын тухайн оны батлагдсан төсвөөс гадна бусад эх үүсвэрээс орж ирсэн санхүүжилтыг нэмэлт төсвийн санхүүжилтын дансаар дамжуулан олгох, гүйцэтгэлд хяналт тавих.  

Жилдээ

 

С.Гэрэлтуяа

Э.Түмэн-Өлзий

Нэмэлт санхүүжилтыг үндэслэлтэй зарцуулж тайлагнасан байна.

 

1.3.3 Өр, авлага үүсгэхгүй байхад анхаарч ажил зохион байгуулах, үүссэн өр, авлагыг дараа сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ гарахад тодорхой хэмжээгээр бууруулсан байх  

Жилдээ

 

С.Гэрэлтуяа

Э.Түмэн-Өлзий

Дараагийн сарын мэдээ гарахад тодорхой хэмжээгээр буурсан байна.
1.4 Нийслэлийн Засаг даргатай, дүүргийн Засаг дарга, Дүүргийн засаг даргатай байгууллагын дарга нарын хооронд “Үр дүнгийн гэрээ” байгуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангах. 1.4.1 Нийслэлийн Засаг даргатай дүүргийн Засаг дарга байгуулах “НЗД болон БХД-ийн ЗД-ын хооронд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний төслийг бэлтгэн холбогдох албан тушаалтнаас саналыг авч тусгах.  

1-р улиралд

 

Э.Түмэн-Өлзий

1-р улиралд Нийслэлийн Засаг даргатай, дүүргийн Засаг дарга гэрээ байгуулсан байна.

 

1.4.2Нийслэлийн Засаг даргатай дүүргийн Засаг дарга байгуулах “НЗД болон БХД-ийн ЗД-ын хооронд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний холбогдох заалтын биелэлтийг  гаргаж хугацаанд нь ЗХХ-т хүргүүлэх. Заасан хугацаанд Э.Түмэн-Өлзий Хугацаандаа гэрээний биелэлтийг гаргасан байна
1.4.3 Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн байгууллагуудын төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний төсөлд холбогдох албан тушаалтны саналыг тусгуулан хянан хүлээн авч гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллана.

 

 

1-р улиралд

 

Э.Түмэн-Өлзий

1-р улиралд Дүүргийн  Засаг даргатай төсвийн байгууллагуудын шууд захирагч нар  үр дүнгийн гэрээ байгуулж, хугацаандаа гэрээний биелэлт дүгнэгдсэн байна.
1.5 Төрийн санд бүртгэлтэй ААН-н бүртгэлийг Татварын хэлтсийн мэдээллийн сантай тулган бүртгэгдээгүй татвар төлөгчийг бүртгэлд хамруулан, далд эдийн засгийг бууруулж, татварын суурийг өргөтгөж, төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 1.5.1 Төрийн санд бүртгэлтэй ААН-н бүртгэлийг Татварын хэлтсийн мэдээллийн сантай тулган бүртгэгдээгүй татвар төлөгчийг бүртгэлд хамруулан, далд эдийн засгийг бууруулж, татварын суурийг өргөтгөж, төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх. Жилдээ Э.Түмэн-Өлзий Татварын орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.
1.5.2 Татварын хууль, журмыг хэрэгжүүлэн, татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх Сар бүр Э.Түмэн-Өлзий Татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлнэ.
“2.0. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, өмч хөрөнгийг бүртгэлжүүлж ашиглалт,  хамгаалалтыг сайжруулах” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
2.1 Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах. 2.1.1  Дүүрэг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авах ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа иргэд оршин суугчдын саналыг цахим болон бичгээр авч судлан боловсруулж үйл ажиллагаандаа тусгах. 1, 2-р улиралд Н.Бямбажаргал Төлөвлөгөөг боловсруулахаас өмнө иргэд оршин суугчдын саналыг авсан байна.

 

2.1.2 Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, дүүргийн нийгэм эдийн засгийн зорилт, тухайн жилийн төсвийн төлөвлөлттэй уялдуулан үндэслэлтэй боловсруулах. 08 сарын 01-ний дотор Н.Бямбажаргал Хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөө бодитой, үндэслэлтэй төлөвлөгдсөн байна.
2.1.3 Олон нийтийн оролцоотой тендер шалгаруулалтыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэн явцад хяналт тавих. Жилдээ Н.Бямбажаргал Иргэдийн оролцоог хангаж орлогыг нэмэгдүүлнэ.
2.1.4 Улс, нийслэл, орон нутгийн төсөв болон гадаад дотоодын хөрөнгөөр дүүрэгт хийгдэж буй худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу явуулсан эсэхэд хяналт тавих. Жилдээ Н.Бямбажаргал Хуулийн хэрэгжилтийг хангана.
2.2 Хөрөнгө оруулалтын ажлын тайлан мэдээг холбогдох газар, албан тушаалтанд хугацаанд нь хүргэх Сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах, өмч хөрөнгийг бүртгэлжүүлэх, иргэдэд нээлттэй мэдээлэх. 2.2.1 Дүүрэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлуудыг нэгтгэж тайлагнан холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх. Сар бүр Н.Бямбажаргал Тайлан бүрэн зөв, хугацаандаа гарсан байна.

 

2.2.2 Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд иргэд оршин суугчдаар хөндлөнгийн хяналт хийлгүүлж хамтран ажиллах Жилдээ Н.Бямбажаргал Гүйцэтгэлд иргэдээр хөндлөнгийн хяналт хийлгэсэн байна.
2.2.3 Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хууль  журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж иргэд олон нийтийг мэдээллээр хангах Жилдээ Н.Бямбажаргал Иргэд худалдан авах үйл ажиллагаанд оролцох, мэдээллээр  хангагдана.
2.2.4 Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар хэвлэмэл танилцуулга бэлтгэн  иргэдэд түгээх. Жилдээ Н.Бямбажаргал Иргэдэд бодит мэдээлэл хүрнэ.
2.2.5.Сангийн яамны www.mof.gov.mnсайтад ОНХС-гийн төлөвлөгөөгүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг сар бүр шивж оруулан дансны үлдэгдэлтэй тулган баталгаажуулсан байх Сар бүр Н.Бямбажаргал Мэдээ мэдээллийг хуулийн хугацаанд гаргасан байна.
2.2.6 Өмчид шинээр нэмэгдэж буй хөрөнгө болон ашиглалтгүй хөрөнгийн хөдөлгөөний талаар иргэдэд нээлттэй мэдээлэх Жилдээ Н.Бямбажаргал Олон нийт өмч хөрөнгийн талаарх мэдээллээр хангагдсан байна.
2.2.7 Өмч, хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтыг сайжруулж, төсвийн хөрөнгө, улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын дүнд бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн тусгаж, нээлттэй мэдээлнэ Жилдээ Н.Бямбажаргал Өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт сайжирна.
2.2.8 Төсвийн байгууллагын өмч эзэмшлийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж, үр дүнг тооцох Хагас, бүтэн жилээр Н.Бямбажаргал Гэрээ дүгнэсэн, үр дүнг тооцсон байна.
2.2.9 Төсвийн байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг сургалтанд хамруулж, үйл ажиллагаанд  хяналт тавих Жилдээ Н.Бямбажаргал зөвлөлийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна
“3.0. Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх ” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
3.1 Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх. 3.1.1 Төсвийн байгууллагуудаас төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмаар батлагдсан маягтаар гаргаж ирүүлсэн төлбөрийн хүсэлтийг хүлээн авч батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу ажлын 3 хоногт багтаан төлбөр тооцоог гүйцэтгэх. Жилдээ А.Анхцэцэг Төлбөр тооцоог хурдан шуурхай зөв гүйцэтгэсэн байна.

 

3.1.2 Төрийн сангийн үлдэгдлийн хуулга, Кассын дансны хуулга, арилжааны банкин дахь кассын дансны хуулга, тухайн өдрийн орлого зарлагын гүйлгээний жагсаалт болон төлбөрийн хүсэлт, бэлэн мөнгөний хүсэлт, хяналтын хуудсыг өдөр тутмын мемориалын баримтад хавсарган баталгаажуулан архивын нэгж үүсгэх. Жилдээ А.Анхцэцэг Өдөр тутмын баримт бүрэн, цэгцтэй, баталгаажуулсан байна.

 

3.1.3 Төсвийн байгууллагын бүртгэлийн данс нээлгэх, хаалгах, өөрчлөх хүсэлтийг хүлээн авч Төв Төрийн санд уламжлан шийдвэрлүүлж, эргэн хариу мэдэгдэх. Тухай бүр А.Алтантуяа

А.Анхцэцэг

Тухай бүр шийдвэрлэж хариу өгсөн байна.
3.1.4 Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмын дагуу тайлан мэдээг  хугацаанд нь гаргаж холбогдох албан тушаалтанд хүргэх. Улирал бүр А.Анхцэцэг Хуулийн хугацаанд үнэн зөв гаргаж хүргэсэн байна.

 

3.1.5 Тэмдэг дардасын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах. Жилдээ А.Анхцэцэг Зориулалтын саванд цоожтой шүүгээнд хадгалсан байна.
3.2 Төрийн сангийн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх. 3.2.1 Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд өдөр тутам дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх. Жилдээ С.Гэрэлтуяа

А.Алтантуяа

 

Өдөр тутам хяналт тавьж дадал хэвшил болгосон байна.
3.2.2 Төсвийн байгууллагын бүртгэлийн дансны орлого зарлагын хуулгыг өдөр тутам хянаж, буцаж орж ирсэн гүйлгээг төсвийн байгууллагын хүсэлт, нотлох баримтыг үндэслэн тухай бүр залруулах. Тухай бүр А.Алтантуяа

А.Анхцэцэг

 

Тухай бүр залруулж, зөрчлийг таслан зогсоосон байна.
3.2.3 Төсвийн байгууллагаас ирүүлсэн төлбөрийн хүсэлт, холбогдох баримт шаардлага хангаагүй батлагдсан төсөв, эдийн засгийн ангилал, бүлгийн дүн нь төлбөр гүйцэтгэх эх үүсвэргүй тохиолдолд буцаах. Тухай бүр С.Гэрэлтуяа

А.Алтантуяа

А.Анхцэцэг

Э.Түмэн-Өлзий

Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилт хангагдана.
3.2.4 Төсвийн байгууллага Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмыг зөрчсөн тохиолдолд зөрчил арилгах хүртэл хугацаанд зарлагын гүйлгээг түр зогсоох. Тухай бүр С.Гэрэлтуяа

А.Алтантуяа

А.Анхцэцэг

Э.Түмэн-Өлзий

Журмын хэрэгжилт хангагдсан, зөрчлийг дахин давтахгүй ажиллана.

 

3.2.5 Байгууллагын 1, 2 дугаар гарын үсэг зурах албан тушаалтан өөрчлөгдсөн тохиолдолд ТТ-3 маягтаар гарын үсгийн баталгааг гаргуулан, наториатаар батлуулан холбогдох баримтын хамт авч гүйлгээ хийх эрх олгож, архивын нэгж үүсгэх. Тухай бүр А.Алтантуяа

 

Гарын үсгийн баталгаа баталгаажсан,бүрэн авсан байна.
3.2.6 Төсвийн байгууллагын Нягтлан бодогчдын анкет /ТАХ/, мэргэжлийн дипломын хуулбар тушаалын хуулбар, зөвшилцсөн бичиг, төсвийн шууд захирагчийн томилогдсон тушаалын хуулбарыг авч архивын нэгж үүсгэх. Тухай бүр С.Гэрэлтуяа

А.Алтантуяа

Бүрэн авч, архивласан байна.
3.2.7 Жижиг мөнгөн сангийн зарцуулалтын тайланг төлбөрийн картын дансны дэлгэрэнгүй хуулгын хамт төсвийн байгууллагаас авч хянан жижиг мөнгөн санг хаах,  дараагийн эрхийг нээж, сар бүрийн эцэст жижиг мөнгөн санг үлдэгдэлгүй байлгах. Жилдээ С.Гэрэлтуяа

А.Алтантуяа

Э.Түмэн-Өлзий

Тайлан сарын эцэст бүрэн хаагдсан байна.
3.2.8 Төсвийн байгууллагын дансны үлдэгдлийн баталгааг улирал тутам баталгаажуулах. Улирал тутам С.Гэрэлтуяа

А.Анхцэцэг

Үнэн, зөв баталгаажсан байна.
3.2.9 Засгийн газрын санхүүгийн удирдлага мэдээллийн системийн программын хэвийн үйл ажиллагааг хангах. Жилдээ А.Алтантуяа

А.Анхцэцэг

Э.Түмэн-Өлзий

Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх боломж бүрдэнэ.
3.2.10 Төсвийн байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг төсвийн хэлбэлзэл, ЗГСУМС-ийн програмтайтулган шалгаж хүлээн авах, Жилдээ А.Анхцэцэг Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ үнэн зөв гарсан байна.
“4.0. Дүүргийн төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын хэрэгжилтийг хангахад мэргэжил аргазүйгээр удирдах, хянах, дүүргийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах ” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
4.1 Дүүргийн Төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгуулагуудыг Нягтлан бодох бүртгэлийн бүх шатны стандартын хэрэгжилтийг ханган биелүүлэхэд мэргэжлийн аргазүйгээр удирдах, нягтлан бодогчдын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт семинарыг зохион байгуулах. 4.1.1 Дүүргийн Төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг Нягтлан бодох бүртгэлийн бүх шатны стандартын хэрэгжилтийг хангахад мэргэжлийн аргазүйгээр удирдах.

 

Жилдээ С.Гэрэлтуяа Бүх байгууллага СТОУС, УСНББС,НББОУС гм стандартын дагуу санхүүгийн тайлан гаргасан байна.

 

4.1.2 Төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч санхүү, төрийн сангийн ажилтнуудын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт семинарыг зохион байгуулах. Жилдээ Мэргэжилтнүүд Холбогдох сургалтанд үе шаттай хамруулсан байна.
4.1.3 Холбогдох дээд шатны болон хяналт шалгалтын газрын шалгалтуудад хамрагдах,  өгсөн зөвлөмжийн дагуу тодорхой ажил зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллах. Тухай бүр Мэргэжилтнүүд Шалгалтанд хамрагдаж, зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн, зөрчил  дутагдлыг арилгасан байна.
4.2 Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгдсэн санхүүгийн тайлан, ААН-н улирлын нэгдсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн сар бүрийн мэдээг үнэн зөв гаргаж хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргэх.

 

4.2.1 Орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг нэгтгэн боловсруулахдаа холбоотой залруулгын бичилтийг хийж, freebalanceпрограмм ашиглан нэгтгэж үнэн зөв гарган хугацаанд нь холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх. Жилдээ С.Гэрэлтуяа Тайлан мэдээ, цаг хугацаандаа, үнэн, зөв гарсан байна.

 

4.2.2 Онлайнаар шивсэн ААН-ийн санхүүгийн тайланг шалган баталгаажуулан программд бүртгэж нэгдсэн тайлан мэдээг үнэн зөв гаргаж холбогдох газарт хугацаанд нь хүргэх. Жилдээ С.Гэрэлтуяа Тайлангийн нэгтгэл, цаг хугацаандаа, үнэн, зөв гарч холбогдох газарт хүргэгдсэн байна.

 

4.2.3 Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн тайланг хянаж хүлээн авахдаа харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн акт, эд хөрөнгийн улирал, жилийн тооллогын бүртгэл дансны үлдэгдлийн баталгаа зэрэг анхан шатны баримтын үнэн зөвийг нягтлан шалгаж нэгтгэн дүүргийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг үнэн зөв гаргаж дээд шатны санхүүгийн байгууллагад хуулинд заасан хугацаанд хүргүүлэх. Жилдээ С.Гэрэлтуяа Тайлангийн нэгтгэл, цаг хугацаандаа, үнэн, зөв гарч холбогдох газарт хүргэгдсэн байна.
“5.0  Шилэн дансны хууль, төсвийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах журмыг хэрэгжүүлж дүүргийн төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх’’ гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
5.1 Шилэн дансны хууль, төсвийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах журмыг хэрэгжүүлж дүүргийн төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх.

 

5.1.1 Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг жил бүрийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор, хагас жилийн санхүүгийн  тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж,олон нийтэд мэдээлнэ. Заасан хугацаанд С.Гэрэлтуяа Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.

 

5.1.2   Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг жил бүрийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж,олон нийтэд мэдээлнэ. Заасан хугацаанд С.Гэрэлтуяа Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.3 Аудитын дүгнэлтэд туссан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг жил бүрийн 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж,олон нийтэд мэдээлнэ. Заасан хугацаанд С.Гэрэлтуяа Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.4  Ирэх оны төсвийн төслийг жил бүрийн 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд Э.Түмэн-Өлзий Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.5 Тухайн жилийн төсвийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд Э.Түмэн-Өлзий Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.6 Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг жил бүрийн 08 дугаар  сарын 15-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд С.Гэрэлтуяа Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.7 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүрийн 08-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд С.Гэрэлтуяа Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.8 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд Н.Бямбажаргал Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.9Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Заасан хугацаанд Н.Бямбажаргал Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.10Тендер шалгаруулсан тухай мэдээллийг тендер шалгарснаас 7 хоногийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Тухай бүр Н.Бямбажаргал Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.11 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт, бусад хяналт, шалгалтын тайланг 7 хоногийн дотор   дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Тухай бүр Н.Бямбажаргал Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.12  Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийг шийдвэр гарснаас 7 хоногийн дотор   дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Тухай бүр С.Гэрэлтуяа

Н.Бямбажаргал

Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.
5.1.13 Сар бүрийн 08-ны өдрийн дотор 5 болон түүнээс дээш дүнтэй гүйлгээг шилэн дансны цахим хуудаст шивж оруулна. Тухай бүр А.Анхцэцэг Иргэд олон нийт мэдээллээр хангагдана.
6.0.Статистик судалгаа, тооллого явуулж, бүртгэл хөтлөн, мэдээ тайланг нэгтгэн боловсруулж, холбогдох газарт мэдээлэх, гадна, дотны хэрэглэгчдийг мэдээ мэдээллээр хангах ” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
6.1 Дүүргийн хэмжээнд статистикийн бүртгэл хөтлөх, мэдээ, тайлан , тооллого судалгаа гаргаж, нэгтгэн боловсруулж НСГ-т дамжуулах, хрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 6.1.1 Статистикийн мэдээлэл судалгааг гаргахад шаардагдах анхдагч бүртгэл хөтлөх.

 

Тухай бүр Д.Батдэлгэр Бүртгэлийг бүрэн гүйцэд хөтөлсөн байна.
6.1.2 Статистикийн мэдээлэл судалгааг батлагдсан буюу зөвшөөрөгдсөн үзүүлэлт аргачлалын дагуу тогтоосон хугацаанд үнэн зөв гаргаж НСГ-т цахимаар дамжуулах. Заасан хугацаанд Д.Батдэлгэр Мэдээ, мэдээлэл цаг хугацаандаа үнэн зөв гарч, холбогдох газарт хүргэгдсэн байна.
6.1.3 Дүүргийн статистикийн төрөл бүрийн тооллого судалгаа явуулах

 

Тухай бүр Д.Батдэлгэр Тухай бүр тооллого, судалгааг чанартай, үр дүнтэй зохион байгуулж, тайлан холбогдох газарт хүргэгдсэн байна.
6.1.4 Хэрэглэгчдийг үнэн зөв статистик мэдээ мэдээллээр хангах

 

Жилдээ Д.Батдэлгэр Хэрэглэгчдэд мэдээлэл хүргэгдсэн тархаагдсан байна.
6.1.5 Статистик мэдээллийн санг баяжуулах.

 

Жилдээ Д.Батдэлгэр Холбогдох байгууллагад санг баяжуулах зөвлөмж хүргэж, хяналт тавин ажилласан байна.
6.1.6 Тухайн оны  “Нийгэм,  эдийн засгийн танилцуулга” гаргаж, дүүргийн удирдлага,  аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга, эрхлэгч, сонирхогч иргэдэд тараах, мэдээ, тайлан, судалгааны эцсийн үр дүнгийн талаархи мэдээллийг дүүргийн web сайт, мэдээллийн самбарт тухай бүрт байршуулж иргэдийг мэдээллээр хангах. 4-р улиралд Д.Батдэлгэр Байгууллага иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн судалгаа мэдээллээр хангагдана.
6.1.7 Статистикийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах хуулийн биелэлтэд хяналт тавих Жилдээ Д.Батдэлгэр Хуулийг хэрэгжүүлж ажилласан байна.
“7.0.Удирдах дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээллээр хангах” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
7.1 Нийслэл, дүүргийнЗасагдаргынмөрийнхөтөлбөр, нийгэмэдийнзасгийнзорилт, Тамгын газрын төлөвлөгөө, холбогдох бусад байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж эдгээр зорилтын хүрээнд санхүү, төсөв эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэх ажлыг оновчтой зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвөлгөө мэдээллээр хангах, нийслэл, дүүрэг, байгууллагаас зохион байгуулж буй олон нийтийн арга хэмжээнд тогтмол оролцох. 7.1.1 Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагааг  мэргэшлийн үндсэн дээр  удирдан зохион байгуулах.

 

Жилдээ Ц.Мягмарсүрэн Өдөр тутам удирдлагаар хангаж ажилласан байна.
7.1.2 Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт, Тамгын газрын төлөвлөгөө, ЗГ-ын 322 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2014 оны А/1146, ДЗД-ын А/02, А/177 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргэх. Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Тухай бүр биелэлтийг гаргасан холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргэсэн байна.

 

7.1.3 Монгол бичгийн сургалт, “Шилдэг монгол бичигтэн” уралдаанд оролцох. Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдана.
7.1.4 Дүүргээс болон байгууллагаас зохион байгуулагдаж буй нийтийг хамарсан ажил, урлаг спортын арга хэмжээнд хэлтсийн албан хаагчдыг бүрэн хамруулах. Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Албан хаагчдын мэдлэг чадвар дээшилнэ.
7.1.5 Хэлтсийн албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, биелэлтийг дүгнэх. 1, 4-р улиралд Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Үр дүнгийн гэрээ байгуулагдсан, биелэлтийг дүгнэсэн байна.
7.1.6 Төрийн албан хаагчийн сургалт”, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-т хэлтсийн албан хаагчдыг хамруулж,  хэрэгжилтийг хангах. Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсан байна.
7.1.7 Санхүүгийн салбарын болон төрийн албаны ажилтны өдрийг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах. 4-р улиралд Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна.
7.1.8 Хэлтсийн албан хаагчдыг E-office программд өдөр тутам ажиллах, хувийн хэрэгтээ  баяжилт хийж байх үүрэг өгч, биелэлтийг хангах Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Програмыг бүрэн ашигласан, хувийн хэрэг стандартын дагуу бүрдсэн байна
7.1.9 Хэлтсийн албан хаагчдыг холбогдох шагналд тодорхойлж, уламжлах Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Албан хаагчдыг шагнал урамшилд хамруулсан байна
7.1.10 Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг хэрэгжүүлж, хэлтсийн цаасан суурьт болон цахим баримтыг архивт хүлээлгэн өгөх Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Стандарт хангагдсан байна.
7.1.11 Төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбогдон гарсан хууль тогтоомж болон байгууллагын дотоод журам, хэлтсийн дүрэм, төрийн албан хаагчийн ёсзүйн дүрмийг мөрдөж, ХАСХОМ-г хуулийн хугацаанд гаргаж авлигаас ангид ажиллана. Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

Зөрчил гаргахгүй ажилласан байна
7.1.12 Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч болон ЗДТГ-н даргын өгсөн үүргийг цаг тухай бүрт нь биелүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээ мэдээллээр хангах Жилдээ Хэлтсийн дарга

Мэргэжилтнүүд

үүрэг даалгаварыг биелүүлсэн, зөвлөгөө, мэдээллээр бүрэн хангана

 

ХЯНАСАН.

СТСХ-ИЙН ДАРГА                   Ц.МЯГМАРСҮРЭН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН.

СТСХ-ИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                  А.АЛТАНТУЯА

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>