СТСХ-ийн 2015 оны биелэлт

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН 2015 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ   БИЕЛЭЛТ

/Санхүү төрийн сангийн хэлтэс/

 

2015.12.21.                                                                                                                                                                                                   Багахангай

Зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хувь
“1.0 Дүүргийн эдийн засгийн хөгжлийг нэмэгдүүлэх, төсвийг дунд болон урт хугацаагаар төлөвлөх, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтийг хангах, зарцуулалтанд хяналт тавих” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
1 1.1 Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн орц, хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгээр нь тооцож урт болон дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын болон төсвийн төслийг улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагуудаас авч, судалж, боловсруулан, нэгтгэж холбогдох газарт хуулийн хугацаанд хүргүүлэх 1.1.1 Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн орц, хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгээр нь тооцож урт болон дунд хугацааны төсвийн төслийг улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагуудаас авч, судалж, боловсруулан, нэгтгэж холбогдох газарт хуулийн хугацаанд хүргүүлэх. Нийслэлийн 2015 оны төсвийн тодотгол 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр болсонтой холбогдуулан дүүргийн төсвийн тодотголд оруулах саналыг ирүүлэх тухай ЗДТГ-ын 2015.03.19-нийөдрийн 2/195 тоот албан бичгийг орон нутгийн төсвийн 9 байгууллага, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 5 байгууллагад хүргүүлсэн.

Төсвийн тодотголд хэлэлцүүлэх саналыг 10 байгууллага /ИТХурал, ЗДТГазар, ДААлба, ЖДҮДтөв, ХАААлба, ХЦСургууль, 44-р цэцэрлэг, 207-р цэцэрлэг, Соёлын ордон, БТСХ/ ирүүлснийг судлан боловсруулж, Засаг даргад танилцуулан,  ДИТХ-д 2015 оны 03 сарын 30-ны өдөр хэлэлцүүлэндүүргийн төсвийн нийт орлого, зарлагыг 5  тэрбум  766,6 сая төгрөгөөр тодотгон батлагдсан.

Улс, Нийслэлийн төсөвт 11 сард тодотгол орсон тул дүүргийн төсвийн тодотгол хэлэлцэн батлахтай  холбогдуулан орон нутгийн 9 байгууллага

/ИТХ-445.7, ЗДТГазар-844.8, Илч-Орд НӨҮГазар-346.1, Хот тохижилтын алба-430.2, Ахмадын хороо-21.2, ХАААлба-65,8, ЖДҮДТөв-89.3, ДААлба-79.3, ХГБХТөв-101.4 мянган төгрөг/

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 5 байгууллага /ХЦСургууль-723.2, 44-р цэцэрлэг-382.0, 207-р цэцэрлэг-246.4, БТСХороо-126.1, Соёлын ордон 164.4 мянган төгрөг/-ын санал ирүүлсэнг судлан боловсруулж  нэгтгэн Засаг даргад танилцуулан  87 хуудас бүхий материалыг ИТХ-ын ажлын албанд ЗДТГ-ын 2015.12.08-ны өдрийн 2/808 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Дүүргийн 2015 оны төсвийн тодотголыг2015.12.14-нд ДИТХ-аар хэлэлцүүлэн дүүргийн төсвийн нийт орлого, зарлагыг  5 тэрбум  795.5 сая төгрөгөөр батлуулан ажиллалаа.

Орон нутгийн 9 байгууллагын 3.057.9  сая төгрөгийн урт болон дунд хугацааны 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл, 2016 оны төсвийн төслийг хүлээн авч, судлан боловсруулж, нэгтгэн ЗДТГ-ын 2015.07.24-ний өдрийн 2/498 тоот албан бичгээр НСТСХ-т хүргэсэн.

Хууль, тогтоомжийн дагуу үндэслэлтэй, бодитой төлөвлөсөн төсвийн төслийн санал хуулийн хугацаанд холбогдох газарт хүргэгдсэн байна. 100
 

1.2 Дүүргийн ИТХ-аар батлуулсан төсвийг салбар, нэгжүүдэд нийлүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгээр нь хуваарилан санхүүжүүлэх

 

1.2.1 Орон нутгийн төсвийн төслийг  ИТХ-аар хэлэлцүүлэн дүүргийн нэгдсэн төсвийг батлуулах,

 

2015 оны төсвийн төслийг боловсруулан Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн А/34 тоот тогтоолоор батлуулан ажилласан.

2015 оны дүүргийн төсөв Нийслэлийн санхүүгийн дэмжлэгээр 2 тэрбум 274,0 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилтээр 1 тэрбум 661,2 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагын өөрийн орлогоос 6,0 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр 1 тэрбум 641,3 сая төгрөг нийт 5 тэрбум 582,5 сая төгрөгийг нийслэлийн санхүүжилтээр, дүүргийн орон нутгийн татварын орлогоос 138,8 сая төгрөг, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 2,5 сая төгрөгийн төсөв бүрдүүлэхээр, нийт 5 тэрбум 723,8 сая төгрөгөөр батлуулан, батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

Тус батлагдсан төсвийг байгууллага бүрээр эдийн засгийн зүйл ангилалаар сар улирал, жилээр хуваарилсан төсвийн хуваарь боловсруулан Засаг даргаар батлуулж, хуваарийн дагуу эрхийг нээж ажиллаж эхэлсэн.

Улс, Нийслэлд 2015 оны 3 дугаар сард тодотгол орсонтой холбоотойгоор дүүргийн төсвийн тодотголын төслийг боловсруулан 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанд хэлэлцүүлэн А/39 тоот тогтоолоор Нийслэлийн санхүүгийн дэмжлэгээр авах санхүүжилт, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилт, орон нутгийн татварын орлогод  өөрчлөлт оруулаагүй  бөгөөд  өмнөх оны төсвийн хэмнэлтээс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтад 40,0 сая төгрөгийг, Засаг даргын нөөц хөрөнгөд 8,0 сая төгрөгийг тус тус нэмж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтийг 5,2 сая төгрөгөөр бууруулж нийт 5 тэрбум 766,5 сая төгрөгөөр батлуулан, батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Батлагдсан төсвийг хөтөлбөр, зориулалт эдийн засгийн ангилалаар, сар, улирал жилээр байгууллагуудын төсвийн хуваарийг шинэчлэн боловсруулж  Засаг даргаар батлуулан, төсвийн хуваарийн дагуу эрхийг нээн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллалаа

Улс, Нийслэлийн төсөвт 11 сард  тодотгол орсон тул 2015 оны дүүргийн төсөвт дахин тодотгол орохтой холбогдуулан 5 тэрбум 795.5 сая төгрөгөөр батлуулахаар төслийг бэлтгэн 2015.12.14-ний өдрийн ИТХ хуралдаанд өргөн барьж хэлэлцүүлэн батлуулав.

Орон нутгийн төсвийн 9 байгууллагын үйл ажиллагааны төсөв 2 тэрбум 424.3 сая төгрөг буюу

 • Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал – 445.8
 • Засаг даргын Тамгын газар -844.9
 • Илч-Орд НӨҮГ-346.2
 • Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ -430.2
 • Ахмадын хороо-21.2
 • Худалдан авах ажиллагааны алба-65.8
 • Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв-89.4
 • Дотоод аудитын алба-79.4
 • Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв-101.5 сая төгрөгөөр,

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 5 байгууллагын үйл ажиллагааны төсөв 1 тэрбум 643,4 сая төгрөгөөр буюу

 • Хангай цогцолбор сургууль-723.3
 • 44-р цэцэрлэг-382.0
 • 207-р цэцэрлэг-246.5
 • Биеийн тамир, спорт хороо-126.1
 • Соёлын ордон-165,4 сая

төгрөгөөр, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийг 1 тэрбум 639,5 сая төгрөгөөр дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтанд 88.3 сая төгрөгөөр батлуулан эдийн засгийн зүйл ангилал, сар улирал, жилээр хуваарилсан  байгууллагуудын төсвийн хуваарийг дахин шинэчлэн боловсруулж, Дүүргийн засаг даргаар батлуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.

Орон нутгийн төсөв Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан. 100
  1.2.2 Төсвийн байгууллага бүрээр, эдийн засгийн зүйл ангилалаар  сар улирал, жилээр хуваарилсан төсвийн хуваарь боловсруулан Засаг даргаар баталгаажуулж хуваарийн дагуу санхүүжүүлэх. 2015 оны төсвийн тодотгол, 2016 оны төсвийн төсөл боловсруулан ирүүлэх тухайЗасаг даргын тамгын газрын 2/799 тоот албан бичигхүргүүлэн орон нутгийн 9, ТЗШ-ийн 5 байгууллагын саналыг хүлээн авч судлан боловсруулж нэгтгэн 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр болох ИТХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар

материалыг ИТХ-ын ажлын албанд 2015.12.08-ны өдөр хүргүүлэн, 2015.12.14-ний өдөр өргөн барьж хэлэлцүүлэн батлуулав.

2015 оны дүүргийн төсөв нь анх 5 тэрбум 723.8 сая төгрөгөөр батлагдсан.

Орон нутгийн төсвийн 9 байгууллагын үйл ажиллагааны төсөв 2 тэрбум 415,3 сая төгрөгөөр буюу

 • Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал– 444.3
 • Засаг даргын Тамгын газар-753.6
 • Засаг даргын нөөц-80.0
 • Илч-Орд НӨҮГ-346.2
 • Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ-433.2
 • Ахмадын хороо-21.2
 • Худалдан авах ажиллагааны алба-64.2
 • Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв-90.5
 • Дотоод аудитын алба-80.2
 • Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв-101.9 сая төгрөгөөр

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 5 байгууллагын үйл ажиллагааны төсөв 1 тэрбум 667,2 сая төгрөгөөр буюу

 • Хангай цогцолбор сургууль-738.6
 • 44-р цэцэрлэг-387.2
 • 207-р цэцэрлэг-249.9
 • Биеийн тамир, спорт хороо-126.1
 • Соёлын ордон-165,4 сая төгрөгөөр,

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийг 1 тэрбум 641,3 сая төгрөгөөрхувиарланэдийн     засгийн зүйл ангилал, сар улирал, жилээрхуваарилсан  байгууллагуудын төсвийн хуваарийг боловсруулж дүүргийн Засаг даргаар батлуулан мөрдөж ажилласан.

2015 оны дүүргийн төсөвт 2015 оны 3 сарын 30-ны өдөр тодотгол орж 5 тэрбум 766.6 сая төгрөгөөр батлагдсан.

Орон нутгийн төсвийн 9 байгууллагын үйл ажиллагааны төсөв 2 тэрбум 423.3 сая төгрөг буюу

 • Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал – 444.3
 • Засаг даргын Тамгын газар -841.6
 • Илч-Орд НӨҮГ-346.2
 • Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ -433.2
 • Ахмадын хороо-21.2
 • Худалдан авах ажиллагааны алба-64.2
 • Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв-90.5
 • Дотоод аудитын алба-80.2
 • Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв-101.9 сая төгрөгөөр,

Тусгай зариулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 5 байгууллагын үйл ажиллагааны төсөв 1 тэрбум 667,2 сая төгрөгөөр буюу

Хангай цогцолбор сургууль-738.6

 • 44-р цэцэрлэг-387.2
 • 207-р цэцэрлэг-249.9
 • Биеийн тамир, спорт хороо-126.1
 • Соёлын ордон-165,4 сая

төгрөгөөр, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийг 1 тэрбум 636,1 сая төгрөгөөр дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтанд 40.0 сая төгрөгөөр тус тус хувиарлан эдийн     засгийн зүйл ангилал, сар улирал, жилээр хуваарилсан  байгууллагуудын төсвийн хуваарийг шинэчлэн боловсруулж, дүүргийн Засаг даргаар батлуулан  4 сараас эхлэн мөрдөж гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байв.

Улс, Нийслэлийн төсөвт 11 сард  тодотгол орсон тул 2015 оны дүүргийн төсөвт дахин тодотгол орохтой холбогдуулан 5 тэрбум 795.5 сая төгрөгөөр батлуулахаар төслийг бэлтгэн 2015.12.14-ний өдрийн ИТХ хуралдаанд өргөн барьж хэлэлцүүлэн батлуулав.

Орон нутгийн төсвийн 9 байгууллагын үйл ажиллагааны төсөв 2 тэрбум 424.3 сая төгрөг буюу

 • Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал – 445.8
 • Засаг даргын Тамгын газар -844.9
 • Илч-Орд НӨҮГ-346.2
 • Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ -430.2
 • Ахмадын хороо-21.2
 • Худалдан авах ажиллагааны алба-65.8
 • Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв-89.4
 • Дотоод аудитын алба-79.4
 • Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв-101.5 сая төгрөгөөр,

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 5 байгууллагын үйл ажиллагааны төсөв 1 тэрбум 643,4 сая төгрөгөөр буюу

 • Хангай цогцолбор сургууль-723.3
 • 44-р цэцэрлэг-382.0
 • 207-р цэцэрлэг-246.5
 • Биеийн тамир, спорт хороо-126.1
 • Соёлын ордон-165,4 сая

төгрөгөөр, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийг 1 тэрбум 639,5 сая төгрөгөөр дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтанд 88.3 сая төгрөгөөр батлуулан эдийн засгийн зүйл ангилал, сар улирал, жилээр хуваарилсан  байгууллагуудын төсвийн хуваарийг дахин шинэчлэн боловсруулж, Дүүргийн засаг даргаар батлуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.

Сар  улирлын төлөвлөгөөг ханган ажилласан. 100
 

1.3 Төсөвтэй харьцагч байгууллагуудын төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавин дүн шинжилгээ хийж, төсвийг хэмнэлттэй үр өгөөжтэй зарцуулах талаар санал боловсруулах

 

 

1.3.1 Онлайн тайлангаас байгууллагуудын төсвийн хэлбэлзлийг авч  ЗГСУМС-н төсвийн шилжүүлгээс үүдэн гарсан төсвийн багц 2-ын зөрүүг тухай бүр хянан арилгах, Төсвийн багц-1 хэтрэх эсэхийг тийм үгүй байгааг шалган засах Төсвийн зарцуулалтын эрх нээх, төсвийн шилжүүлгээс үүдэн гарч болох ТБ1, ТБ2-ын зөрүүг 7 хоног болгон Засгийн газрын удирдлага, мэдээллийн систем буюу төрийн сангийн программд нэвтрэн шалгаж зөрүү үүссэн тухай бүр засаж зөрүүг арилган ажиллаж байна.

Мөн онлайн тайлангаас байгууллагуудын төсвийн хэлбэлзлийг сар бүр  авч байгууллагын ирүүлсэн сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээтэй тулган шалгаж алдаатай боловсруулсан зүйлсийг тухай бүр засварлуулан, зарцуулах эрхийн хүрээнд ажил үйлчилгээгээ явуулсан эсэх, төсвийн гүйцэтгэлийн зарцуулалтын хэтрэлт гарсан эсэхэд байнгын хяналт тавьж ажиллаж байна.

Сар бүрийн санхүүжилт орсон даруйд зарцуулах эрхийг батлагдсан хуваарийн дагуу нээж гүйлгээ хийх нөхцлөөр ханган ажилласан. 10 сараас Сангийн яамнаас зарцуулалтын эрхийг нээх болсон тул НСТС-ээр дамжин хүсэлтээ уламжлуулж тодорхой хувиар эрхийг нээлгэн гүйлгээ хийлгэж байна.

Дүүргийн орон нутгийн төсвийн нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэлийн 11 сарын мэдээг гаргаж, холбогдох байгууллагад хугацаанд нь хүргэж ажилласан. 2015 оны эхний 11 сарын нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр 4760,1 сая төгрөгийн санхүүжилт олгож  3953,4сая төгрөгийг зарцуулаад байна.

Тухай бүр төсвийн зарцуулалтын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, хэмнэлттэй үр өгөөжтэй зарцуулж хэтрэлт 70
 

1.3.2 Дүүргийн төрийн сантай харьцагч төсөвт байгууллагын тухайн оны батлагдсан төсвөөс гадна бусад эх үүсвэрээс орж ирсэн санхүүжилтийг нэмэлт төсвийн санхүүжилтийн дансаар дамжуулан олгох, гүйцэтгэлд хяналт тавих.

2015 оны батлагдсан төсвөөс гадна дээд шатны төсвийн захирагчаас болон бусад эх үүсвэрээс дүүргийн төрийн сантай харьцагч төсөвт 10 байгууллагын нэмэлт санхүүжилтийн дансаар   2015 оны 12 дугаар сарын 01-ны байдлаар 118252,7 мянган төгрөгийн  орлого  дамжин орсон  бөгөөд зарцуулалтын гүйлгээг хийхдээ дээд шатны шийдвэр, төсвийн хуваарь зэрэг холбогдох баримтын бүрдүүлэлтийг хангаж, эрхийг олгох саналыг НСТСХ-ээр дамжуулан Сангийн яамны холбогдох мэргэжилтнээр эрх нээлгэн гүйлгээ хийх боломжоор ханган ажиллаж байна. Нэмэлт санхүүжилтыг үндэслэлтэй зарцуулж тайлагнасан байна.

 

90
1.3.3 Өр, авлага үүсгэхгүй байхад анхаарч ажиллах. Үүссэн өр, авлагыг сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ гарснаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан төсвийн эрх захирагч нарт хариутай албан мэдэгдэл хүргүүлэх, гүйцэтгэлийг тооцон ажиллах. Төсвийг оновчтой зарцуулах өр, авлага үүсгэхгүй байхад анхаарч Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалаар батлагдсан төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журмын дагуу хэмнэлттэй байгаа зардлаас өглөг үүсч болзошгүй зардалд зохицуулалт хийж төсвийн байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж ажилласан.

2015 оны 3 дугаар сарын хийгдсэн төсвийн тодотголоор  зарим байгууллагууд зардлын бүлэг хооронд илүүдэлтэй зардлаас дутагдаж буй зардалд  шилжүүлж төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулан батлуулсан. Орон нутгийн төсөвт байгууллагууд оны эхний 11-н сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр 2063,7 мянган төгрөгийн авлага, 16730,7 мянган төгрөгийн өглөгтэй тус тус гарсан байна. Энэ нь 2015 онд Төсвийг  хэмнэх талаар гарсан  Засгийн газрын 230,109,377 тоот тогтоол, НЗД-н А/625, ДЗД-н А/108 тоот захирамжуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд   төсвийн зарцуулах эрхийг нэгдсэн журмаар нээж, хаах болсоноос шалтгаалж өр авлага үүссэн.Тус өр, авлагыг жилийн эцсээр барагдуулж өр авлагагүй гарах зорилт тавин ажиллаж байна.

Өр авлага үүсгэлгүй ажилласан. 70
1.4 1.4 Нийслэлийн Засаг даргатай, дүүргийн Засаг дарга, Дүүргийн засаг даргатай байгууллагын дарга нарын хооронд “Үр дүнгийн гэрээ” байгуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангах 1.4.1 Нийслэлийн Засаг даргатай дүүргийн Засаг дарга байгуулах “НЗД болон БХД-н ЗД-н хооронд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний төслийг бэлтгэн холбогдох албан тушаалтнаас саналыг авч тусгах, Нийслэлийн Засаг даргатай дүүргийн Засаг дарга байгуулах  “Нийслэлийн Засаг дарга болон Багахангай дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг ороннутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний төсөлд НЗДТГ-ын 12 албан тушаалтнаас саналыг авч тусган, бэлтгэж дүүргийн Засаг даргад танилцуулан ажилласан.

Нийслэлийн Засаг дарга Э.Бат-Үүлтэй дүүргийн Засаг дарга С.Эрдэнэбаяр 2015 оны 02 сарын 03-ны өдөр  гэрээ байгуулсан.

.

Гэрээ байгуулсан.

 

100
  1.4.2 Нийслэлийн Засаг даргатай дүүргийн Засаг дарга байгуулах “НЗД болон БХД-н ЗД-н хооронд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний холбогдох заалтын биелэлтийг  гаргаж хугацаанд нь ЗХХ-т хүргүүлэх. Нийслэлийн Засаг даргатай дүүргийн Засаг дарга байгуулах  “Нийслэлийн Засаг дарга болон Багахангай дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний “ 3.4, 3.5, 3.7, 3,9, 3.10, 3.11, 3.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.7, 5.10, 5.12, 7.1” дэх заалтыг тус тус  хагас, бүтэн жилийн байдлаар гаргаж хугацаанд нь захиргаа хуулийн хэлтэст хүргүүлсэн Хэрэгжилтийн биелэлтийг ханган ажилласан. 100
1.4.3 Дүүргийн  Засаг дарга төсвийн байгууллагуудын төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний төсөлд холбогдох албан тушаалтны саналыг тусгуулан хянан хүлээн авч гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллана Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах тухай  зөвлөмж, чиглэлийг Засаг даргын тамгын газрын 2/146 тоот албан бичгээр  2015.02.17-ны өдөр Засаг даргын 2 орлогч, 4 менежер, 20 төсвийн байгууллагад хүргэсэн.

Гэрээний төсөлд холбогдох албан тушаалтнуудаас саналыг авч тусгуулан хүлээн авсанба үр дүнгийн гэрээ байгуулах арга хэмжээний хөтөлбөрийг 2015.02.23-ны өдөр дүүргийн Засаг даргад танилцуулан мэдээллээр ханган ажиллалаа.

Хөтөлбөрийн дагуу 2015.02.24-ний өдрийн 10.00 цагт Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд үр дүнгийн гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан ба 2015 оны төсвийн жилд дүүргийн Засаг даргатай, Засаг даргын  2 орлогч хамтран ажиллах гэрээ, 19 төсвийн байгууллагын төсвийн шууд захирагч үр дүнгийн гэрээ, 4 менежер менежерийн үр дүнгийн гэрээ  байгуулсан.

Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн биелэлтийг дүгнэх  тухай ЗДТГазрын 2/439 тоот албан бичгийг 2015.06.29-ний өдөр 25 аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлж, Засаг даргын  1 орлогч хамтран ажиллах гэрээ, 19 төсвийн байгууллагын төсвийн шууд захирагч үр дүнгийн гэрээ, 4 менежер менежерийн гэрээний биелэлтийг 2015 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр дүгнүүлсэн.

Төсвийн шууд захирагч нар А-2, В-19, С-1, D-2 үнэлгээтэй дүгнэгдэж, Засаг даргын А/169 дүгээр захирамжаар үр дүнгийн урамшуулал олгосон байна.

Үр дүнгийн гэрээний  жилийн эцсийн биелэлтийг ирүүлэх тухай  ЗДТГ-ын 2015.12.07-ны өдрийн 2/803 тоот бичгийг байгууллагуудад 25 байгууллагад хүргүүлсэн. 2015 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн байдлаар 20 байгууллага гэрээний биелэлтийг ирүүлсэн байна.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчтай 2015 онд хамтран ажилах гэрээ байгуулсан. 90
  1.5 Төрийн санд бүртгэлтэй ААН-н бүртгэлийг Татварын хэлтсийн мэдээллийн сантай тулган бүртгэгдээгүй татвар төлөгчийг бүртгэлд хамруулан, далд эдийн засгийг бууруулж, татварын суурийг өргөтгөж, төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 1.5.1 Төрийн санд бүртгэлтэй ААН-н бүртгэлийг Татварын хэлтсийн мэдээллийн сантай тулган бүртгэгдээгүй татвар төлөгчийг бүртгэлд хамруулан, далд эдийн засгийг бууруулж, татварын суурийг өргөтгөж, төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх. Татвар төлөгчдийн бүртгэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Татварын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Төрийн сангийн мэдээллийг авч, тулгалт хийн  бүртгэлгүй Төмөр замын харъяа 6 аж ахуйн нэгж байгууллагыг дүүргийн татварын албатай харилцах саналыг хүргүүлэн ажиллаж байна.

Мөн Татвар төлөгчдийн нийгмийн хариуцлагыг сайжруулах, хамтын ажиллагааг боловсронгуй болгох, уялдаа холбоог сайжруулах, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор татварын хуулиуд, ААН-ийн болон ХХОАТ-ын хуулийн орон сууцны хөнгөлөлт, сургалтын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, тээврийн хэрэгслийн татвар төлөх талаар тодорхой мэдээлэл, зөвлөгөө өгч сурталчилгааны материал бэлтгэн тарааж, мэдээ мэдээллээр ханган ажилласан.

Татварын орлогын үр дүн, зарцуулалтын тухай татвар төлөгч иргэдэд мэдээллийг хүргэж, татвараа үнэн зөв тодорхойлох, далд эдийн засгийг бууруулах, алдагдалтай тайлангийн ирцийг бууруулах ажиллагааг зохион байгуулж ажиллаж байна.

2015 оны төсвийн орлого бүрдүүлэх, зардал хэмнэх тухай дүүргийн засаг даргын А/108 дугаар захирамжийг төлөвлөн гаргуулж, захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж, орлогыг нэмэгдүүлсэн. 90
1.5.2 Татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх. Дүүргийн татварын орлого оны эхний 11 дүгээр сарын байдлаар төлөвлөгөөгөөр 124,120.0 мянган төгрөг бүрдүүлэхээс 139642.3 мянган төгрөг бүрдүүлж төлөвлөгөөг  112,5  хувиар биелүүлээд байна. Татварын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж, орлогыг нэмэгдүүлсэн. 100
“2.0. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтийг хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, өмч хөрөнгийг бүртгэлжүүлж ашиглалт,  хамгаалалтыг сайжруулах” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
  2.1 Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах. 2.1.1  Дүүрэг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авах ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа иргэд оршин суугчдын саналыг цахим болон бичгээр авч судлан боловсруулж үйл ажиллагаандаа тусгах. Сангийн сайдын 290 дүгээр тушаалын дагуу төсвийн төслийг бэлтгэн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авах ажиллагаа,  хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015.03.19-ний өдрийн А/51 тоот захирамжийн төслийг боловсруулан баталгаажуулсан.

2016 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар баг хорооны иргэдээс авах санал асуулгын батлагдсан маягтыг айл өрх бүрт 1 дүгээр улиралд хүргэж, 2 дугаар улирлын эхний 30 хоногт 960 өрхөөс 960 ш санал асуулгыг авсан.

Маягтын дагуу ирүүлсэн саналыг 2015.06.17-ны өдөр  1, 2 дугаар хорооны  ИНХ-аар хэлэлцүүлэн танхимаас гарсан санал, хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдсан саналуудыг нэгтгэн нийт 56 саналыг нэгтгэн эрэмбэлж,  дүүргийн удирдлагад танилцуулж,дүүргийн  хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдуулан  нэгтгэсэн 7 тэрбум төгрөгийн 35 саналыг 2015.09.30-ны өдөр   Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлсэнээс 1 тэрбум 455.2 сая төгрөгийн төсөв батлагдан ирсэн. 2016 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилт, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, дүүргийн бодлого хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдуулан иргэдийн саналыг эрэмбэлж, 2015.12.07-ны өдөр холбогдох албан тушаалтнаар хэлэлцүүлж, 1 тэрбум 455.2 сая төгрөгийн төсөвт багтаан 27 ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн 2012.12.14-нд ДИТХ-аар хэлэлцүүлж батлуулав.

Иргэдийн саналд тулгуурлан, хөрөнгө оруулалтын ажлыг төлөвлөв 100
2.0 2.1.2 Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, дүүргийн нийгэм эдийн засгийн зорилт, тухайн жилийн төсвийн төлөвлөлттэй уялдуулан үндэслэлтэй боловсруулах.

 

Жил бүрийн дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм, эдийн засгийн зорилт,  дунд болон урт хугацааны төлөвлөгөө, тухайн жилийн төсвийн төлөвлөлттэй уялдуулан, иргэд оршин суугчдын санал буюу иргэдийн нийтийн хурлаас гаргасан саналд тулгуурлан, үндэслэлтэй боловсрууланажиллаж байна.

Тухайлбал: 2015 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажил, арга хэмжээний саналын урьдчилсан жагсаалтыг 2014 оны 06 дугаар сарын 30-ний өдөр иргэдийн нийтийн хуралд танилцуулан дүүргийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан, дүн шинжилгээ хийн, олонхийн санал авсанаар нь эрэмбэлэн 1-р хорооны 32 санал, 2-р хорооны 40 саналыг нэгтгэж нэгдсэн жагсаалтыг гарган Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 12 сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 32 ажлыг төлөвлөн 1 тэрбум 641,3 сая төгрөгөөр батлуулан ажиллаж эхэлсэн.

Улс, Нийслэлд 2015 оны 3 дугаар сард тодотгол орсонтой холбоотойгоор дүүргийн төсвийн тодотголын төслийг боловсруулан 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанд хэлэлцүүлэн А/39 тоот тогтоолооророн нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтийг 5,2 сая төгрөгөөр бууруулж 1 тэрбум 636,1 сая төгрөгөөр 32 ажил хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулсан.

2015 оны 11 сард Улс, Нийслэлийн төсөвт тодотгол орсонтой холбогдуулан дүүргийн төсвийн тодотголыг боловсруулсан бөгөөд 3,4 сая төгрөгөөр нэмэгдэж 1 тэрбум 639,5 сая төгрөг болсон ба жагсаалтад өөрчлөлт оруулан батлууллаа.

Мөн 2016 оны олон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ажлыг 2016 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилт, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, дүүргийн бодлого хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдуулан эрэмбэлж, 2015.12.07-ны өдөр холбогдох албан тушаалтнаар хэлэлцүүлж, 1 тэрбум 455.2 сая төгрөгийн төсөвт багтаан 27 ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн 2012.12.14-нд ДИТХ-аар хэлэлцүүлж батлуулав.

Хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөө бодитой, үндэслэлтэй төлөвлөгдсөн байна. 100
2.1.3 Олон нийтийн оролцоотой тендер шалгаруулалтыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх явцад хяналт тавих. Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар “Иргэдийн бүлгийг бүртгэх, санхүүжилт олгох журам батлах тухай” А/21 тоот тогтоолын төслийг  хэлэлцүүлэн батлуулсан. Мөн дүүргийн Засаг даргын “Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай” 2015 оны 06 сарын 02-ны өдрийн А/124 тоот захирамжийн төслийг боловсруулан баталгаажуулсан ба олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааг  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, Засаг даргын захирамж холбогдох бусад хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулж байна.

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны 6 үнэлгээний хороо2015.06.11-ний өдөр А/127-А/132 хүртэлхи захирамжаар байгуулагдан худалдан авах ажиллагааг  холбогдох хууль журамд нийцүүлэн, дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албатай хамтран зохион байгуулж, шалгарсан дараах иргэдийн бүлэгтэй гэрээ байгуулан ажиллалаа. Үүнд:

 • Үнэгтэй гэр хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбай засварлан хашаажуулах ажил. Гэрээний үнийн дүн – 14.0 сая төгрөг. Орчлон иргэдийн бүлэг шалгарч ажил бүрэн дууссан.
 • Алтгана гэр хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбай засварлан хашаажуулах ажил. Гэрээний үнийн дүн – 14.3 сая төгрөг. Мөнхийн баян иргэдийн бүлэг шалгарч ажил бүрэн дууссан.
 • Бор үзүүрийн гэр хорооллын орчны тохижилтын ажил. Гэрээний үнийн дүн -14.7 сая төгрөг. Жаргалант иргэдийн бүлэг шалгарч ажил бүрэн дууссан.
 • Нуурын гэр хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбай засварлан хашаажуулах ажил. Гэрээний үний дүн – 14.0 сая төгрөг. Бид хамтдаа иргэдийн бүлэг шалгарч ажил бүрэн дууссан.
 • Замчин гэр хорооллын орчны тохижилтын ажил гэрээний үнийн дүн – 14.5 сая төгрөг. Нарт хангай иргэдийн бүлэг шалгарч ажил бүрэн дууссан.
 • Цайдам гэр хорооллын орчны тохижилтын ажил. Гэрээний үнийн дүн – 15.0 сая төгрөг. Эв нэгдэл иргэдийн бүлэг шалгарч ажил 60%-тай хэрэгжиж байна.
 • 2 дугаар хорооны байрны орцны үүдний талбай засварлах ажил.Гэрээний үнийн дүн – 10.0 сая төгрөг. Алтан гадас иргэдийн бүлэг шалгарч ажил бүрэн дууссан.

Эдгээр 7 ажлаас 6 ажил нь бүрэн дуусч, гүйцэтгэлээр санхүүжүүлсэн ба 1 ажил нь гүйцэтгэлийн шатандаа 60хувьтай хэрэгжиж  байна.

Үнэлгээний хороод байгуулагдан, тендерийн бичиг баримт боловсруулж байна. 90
2.1.4 Улс, нийслэл, орон нутгийн төсөв болон гадаад дотоодын хөрөнгөөр дүүрэгт хийгдэж буй худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу явуулсан эсэхэд хяналт тавих. Дүүрэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлуудын худалдан авах ажиллагааны болон гүйцэтгэлийн явцад дүүргийн удирдлагууд, худалдан авах ажиллагааны алба болон тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн төлөөлөл болон иргэдтэй хамтран ажиллаж, хийсэн ажлуудад хяналт тавих, санал гаргах, зөвлөгөө өгөх талаар хамтран оролцож байна.

Тухайлбал: 2015 оны ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2014-2015 онд он дамжин хийгдэж буй “2, 3, 4, 6-р байрны бохирын босоо шугам шинэчлэх, подвал, орц засах”  ажлын гүйцэтгэлд хөндлөнгийн хяналт шалгалт хийлгэхээр  дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/68 дугаар захирамжаар 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс томилон үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.

Мөн 2013-2015 онд Багахангай дүүрэгт Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 8 тэрбум 600 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй “Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт”-ийн ажлын тендерийг  НХААГ-аас 2014.01.20-ны өдөр зарласан. Уг ажлын тендерт “Компорт Импэкс” ХХК шалгарч,  7 тэрбум 599,9 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Дүүргийн засаг даргын захирамжаар 2014 оноос эхлэн хөрөнгө оруулалтын ажилд хяналт тавих комисс томилогдон ажиллаж байна.

Мөн А/174, А/190 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар нийгдэж буй  “2-р байрны дээвэр засварын ажил”, 2015-2016 он дамжин хэрэгжиж буй “2 дугаар хорооны 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 дугаар байрнуудын бохирын босоо шугам, цэвэр халуун усны дотор системийг иж бүрэн сольж шинэчлэх засварын ажил” -ын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэгт Б.Баяртуяа, Ё.Отгонтуяа, Д.Баасанжав,  Г.Энхбаатар, Д.Бужигдай, В.Бондоон, Д.Гунгаасүрэн, Э.Ганболд, иргэдийн бүлгийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих техник хяналтын ажлын хэсгийг Засаг даргын орлогчоор ахлуулан иргэний төлөөллөөр Ч.Бадам,  Б.Мягмар,  нарыг томилон үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажилласанаар хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл чанартай, бодитой, хугацаандаа хэрэгжих нөхцөл боломжоор хангагдсан.

Иргэдийн оролцоог ханган ажиллаж байна 100
2.1.5 Улс, Нийслэл, Орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлуудад хяналтын карт хөтлөн удирдлагуудыг мэдээллээр хангах. 2015 онд дүүрэгт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 32,   Нийслэлийн Засаг даргаас дүүргийн Засаг даргад эрх шилжин ирсэн 3 ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөн байна.

Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх, чанартай гүйцэтгэх, удирдах дээд шатны албан тушаалтныг мэдээ, мэдээллээр хангах тал дээр онцгойлон анхаарч ажил тус бүр дээр “Хяналтын карт” боловсруулсан.

Одоогийн байдлаар 35 ажилд хяналтын карт хөтлөн мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнээс 7 хоног бүр авч нэгтгэн удирдлагыг мэдээллээр хангаж, хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлэн ажиллалаа.

Нийслэлээс эрх шилжин ирсэн 3 ажил бүрэн дууссан, ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 32 ажлаас 24 ажил бүрэн дуусч, 5 ажил гүйцэтгэлийн явцад, 3 ажил он дамжин хийгдэхээр болсон байна.

Хөрөнгө оруулалтын ажлын явцад байнгын хяналт тавигдана. 90
2.2 Хөрөнгө оруулалтын ажлын тайлан мэдээг холбогдох газар, албан тушаалтанд хугацаанд нь хүргэх Сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах , өмч хөрөнгийг бүртгэлжүүлэх, иргэдэд нээлттэй мэдээлэх 2.2.1 Дүүрэгт хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлуудыг нэгтгэж тайлагнан холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх. Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн мэдээг сар бүрийн нэгний дотор батлагдсан маягтаар гарган Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст албан бичгээр болон цахимаар, эрх шилжсэн ажлын мэдээ болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн явцын мэдээг Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 14 хоног тутамд цахимаар, Худалдан авах ажиллагааны нэгтгэсэн тайланг Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт сар бүрийн 5-ны дотор албан бичгээр тус тус хүргүүлэн ажиллаж байна. Тус тайлан, мэдээг  хэлтсийн мэдээллийн самбараар дамжуулан иргэдэд мэдээлж ажиллаж байна.

2015 онд ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар дараах ажлууд хийгдэж байна.

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар:

 1. Хөлбөмбөгийн орчин үеийн ногоон дэвсгэртэй талбайтай болох” ажил: Зураг төсвийн үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/09 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. Зураг төсвийн тендер зарлагдсан ба гүйцэтгэгчээр “Онч тэнхлэг”ХХК ажиллаж, зураг төсөв хүлээлгэн өгсөн. Ажлын Үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2015.08.10-ны өдрийн А/184 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримт боловсруулан, зарлах бэлтгэл ажлыг ханган, 2015.10.02-нд НТШ журмаар цахимаар зарласан ба урилгыг Зууны мэдээ сонинд нийтлүүлсэн. Тендерийн нээлт 2015.11.03-нд болж, 4 компани ирснийг үнэлж зөвлөмжийг ЗДТГ-т зөвлөмжийг ирүүлж, гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.11.27-ны өдөр “Глобал гейтвэй”ХХК-д хүргүүлэн, гэрээ байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
 2. Хүүхдийн нэгдсэн тоглоомын талбайтай болох” ажил: Зураг төсвийн үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/10 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. Зураг төсвийн тендер зарлагдсан ба гүйцэтгэгчээр “ХТЗТЦБ”ХХК ажиллаж, зураг төсөв боловсруулж дууссан.          Үнэлгээний хороо дүүргийн ЗД-ын 2015.08.10-ны өдрийн А/185 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.Тендерийн бичиг баримтыг боловсруулж 2015 оны 08 дугаар сарын 19-нд тендерийг НТШ журмаар зарласан.2015.09.17-нд тендерийг нээсэн. 6 материал ирснийг үнэлж, 2015.10.08-нд зөвлөмжийг ЗДТГ-т ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл гарсан боловч тендерт оролцогч Сангийн яаманд гомдол гаргаж, тендерийг түтгэлзүүлэн, 2015.10.26-нд тендерийг бүхэлд нь хүчингүй болгосон ба 2016 онд хэрэгжүүлэхээр болсон.
 3. Нуурыг халдваргүйжүүлэх” ажил: Дүүргийн Засаг Даргын 2015.06.23-ны өдрийн А/144 захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Шууд гэрээ байгуулахаар тендерийн бичиг баримт боловсруулан, 2015.09.17-нд зарлан, 2015.09.25-нд нээж, 1 материал ирснийг үнэлж зөвлөмжийг 2015.10.01-нд ЗДТГ-т ирүүлсэн. 2015.10.05-нд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг шалгарсан компанид хүргүүлж, хугацаандаа ирээгүй тул хүчингүй болсон.
 4. “2-р байрны орон сууцны байрны дээвэр засвар”-ын ажил: 06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын  А/134 захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан.  Уг ажлын төсөвт өртгийг анх 85 500.0 мянган төгрөгөөр батлагдсан ба зураг төсөв 90 042.3 мянган төгрөгөөр батлагдсан тул ДИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 90 042.3 мянган төгрөгөөр өөрчилөн,  2015.07.09-ний өдөр тендерийг цахимаар зарласан. 2015.08.10-ний өдөр тендерийг нээж, 8 компани материал ирүүлснийг үнэлж, 2015.09.14-ний өдөр НХОГ-т зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.09.22-ны өдөр шалгарсан “Монор улз”ХХК-д хүргүүлсэн. 2015.09.23-нд дээрх компанитай гэрээ байгуулж, ажил бүрэн дуусч, ашиглалтанд хүлээлгэн өгөв.
 5. 3-р байрны орон сууцны байрны дээвэр засвар”-ын ажил: 06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын А/135 захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан.   Уг ажлын төсөвт өртгийг анх 42 500.0 мянган төгрөгөөр батлагдсан ба зураг төсөв  56 632, 5 мянган төгрөгөөр батлагдсан тул ДИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 56 632, 5 мянган төгрөгөөр өөрчилөн,  2015.07.09-ний өдөр тендерийг цахимаар зарлаж, 2015.07.21-нд тендерийг нээсэн. 5 компани материал ирүүлснийг үнэлж, 2015.07.22-ний өдөр зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.07.28-нд шалгарсан компани болох “Энтернал эксперт инженеринг” ХХК-д хүргүүлж, 2015.08.05 -нд гэрээ байгуулагдсан. Ажил бүрэн дуусч, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.
 6. “Хангай цогцолбор сургууль, 44-р цэцэрлэгт биеийн тамирын хэрэгслээр хангах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.04.23-нд дүүргийн ЗД-ын А/94 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримт боловсруулж, 2015.05.04-нд Нийслэл Таймс сонинд тендерийг зарлаж, 2015.05.12-нд нээсэн. 1 материал ирснийг үнэлэхэд шалгуур хангаагүй тул шууд гэрээ байгуулахаар компани судлан, тендерийг зохион байгуулж 2015.07.02-нд шууд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг ЗДТГ-т ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.07.06-ны өдөр “Энхган учрал” ХХК-д хүргүүлэн, 2015.07.16-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Барааг бүрэн нийлүүлж дууссан.
 7. 2,5,6-р байрны урд талд авто машины зогсоол барих” ажил: Зураг төсвийг “Даваа зам” ХХК гүйцэтгэхээр 2015.08.24-нд гэрээ байгуулан, 2015.09.18-ны өдөр ХААА-нд хүлээлгэн өгсөн. Ажлын Үнэлгээний хороо 2015.09.09-нд дүүргийн Засаг даргын А/202 дугаар захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, 2015.09.22-нд харьцуулалтаар зарласан.  Тендерийг 2015.09.30-нд нээсэн. 8 материал ирснийг үнэлж, зөвлөмжийг 2015.10.20-нд ЗДТГ-т ирүүлсэн. Шалгарсан компанид 2015.10.22-нд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлж, 2015.10.29-нд “Жинхэнэ зам”ХХК-тай гэрээ байгуулж, ажил бүрэн дууссан.
 8. Дүүргийн хүндэтгэлийн чулуут нуман хаалгыг засварлах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.07.21-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын А/164 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримт боловсруулж, 2015.07.27-ны өдөр зарласан. 2015.08.03-ны өдөр тендер нээсэн. 1 материал ирснийг үнэлэн, зөвлөмжийг ЗДТГ-т 2015.08.13-ны өдөр ирүүлсэн. Шалгарсан “Багахангай Импэкс”ХХК-д 2015.08.14-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлэн, 2015.08.24-ний өдөр гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дууссан.
 9. Үнэгтэй гэр хорооллын хүүхдийн тоглоомыг засварлан, хашаажуулах” ажил: 06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын А/127 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан.  Тендер бичиг баримт боловсруулж, 2015.06.17-нд тендер зарласан ба 2015.06.25-ны өдөр нээж, 3 иргэдийн бүлгээс материал ирснийг үнэлж, 2015.07.03-нд гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлж, 2015.07.09-ний өдөр “Орчлон” иргэдийн бүлэгтэй гэрээ байгуулсан. Ажил  бүрэн дууссан.
 10. Алтгана гэр хорооллын хүүхдийн тоглоомыг засварлан хашаажуулах” ажил:06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын А/128 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан.  Тендер бичиг баримт боловсруулж, 2015.06.17-нд тендер зарласан ба 2015.06.25-ны өдөр нээж, 2 иргэдийн бүлгээс материал ирснийг үнэлж байна. 2015.07.03-нд гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлж, 2015.07.09-ний өдөр “Мөнхийн баян” иргэдийн бүлэгтэй гэрээ байгуулсан. Ажил  бүрэн дууссан.
 11. Цахилгаан хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, хаалттай ДП байгуулах зураг төсвийн ажил06.23-ны өдөр дүүргийн ЗД-ын А/143 дүгээр захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Холбогдох байгууллагуудаас зөвлөгөө авч, ажлын даалгавар хянуулахаар хүргүүлэн, мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө зөвлөмж ирээгүй тул тодотголоор хассан.
 12. 2,3,4,6-р байрны бохирын босоо шугам шинэчлэх, подвал, орц засах” ажил:Он дамжин хэрэгжсэн ба ажлын бүрэн дуусч, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.
 13. 3,5,8-р байрны дээвэр засвар”-ын ажил: 06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын А/136 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Зураг төсвийг 2015.06.11-ний өдөр хүлээлгэн өгсөн. Уг ажлын төсөвт өртгийг анх 120 000.0 мянган төгрөгөөр батлагдсан ба зураг төсөв 77 273.5 мянган төгрөгөөр батлагдсан тул ДИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 77 273.5 мянган төгрөгөөр өөрчилөн,  тендерийн бичиг баримтыг боловсруулан 2015.07.21-ний өдөр цахимаар зарласан. 2015.07.29-нд тендерийг нээж, 12 компани материал ирүүлснийг үнэлж, зөвлөмжийг НХОГ-т 2015.08.11-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.08.15-ны өдөр “Вертекс талст” ХХК-д хүргүүлсэн боловч гомдол гарч, Сангийн яаманд хянагдан, захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэж үзсэн. 2015.08.24-ний өдөр “Вертекс талст”ХХК-тай гэрээ байгуулан, ажил бүрэн дууссан.
 14. Орон сууцны дэргэд автомашины зогсоол байгуулах” ажил: Зураг төсөв хүлээлгэн өгөхөөр үнэлгээний хороо байгуулна.
 15. 13-р байрны гадна фасад засвар”-ын ажил: 06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын А/133 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан.  Уг ажлын төсөвт өртгийг анх 65 000.0 мянган төгрөгөөр батлагдсан ба зураг төсөв 54,203.0 мянган төгрөгөөр батлагдсан тул ДИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 54,203.0 мянган төгрөгөөр өөрчилөн,  тендерийн бичиг баримтыг боловсруулан 2015.07.20-ны өдөр цахимаар зарласан. 2015.07.29-нд тендерийг нээн, 5 компани материал ирүүлснийг үнэлж, 2015.08.18-ны өдөр зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн. Шалгарсан “Талст өндөрлөг”ХХК-тай гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргэн, 2015.08.27-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дууссан.
 16. Төвийн уурын зууханд ялтсан бойлуур нийлүүлэх, суурилуулах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.07.21-нд дүүргийн ЗД-ын А/163 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримтыг боловсруулан 2015.07.30-ны өдөр цахимаар зарласан. 2015.08.10-нд тендерийг нээн, 2 компани ирснийг үнэлж, 2015.08.18-ны өдөр зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг “Хэмжилзүй”ХХК-д 2015.08.25-нд хүргүүлсэн ба 2015.09.14-нд гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дуусч, комисс ажилласан.
 17. Замчин гэр хороолол, сургууль цэцэрлэг орчмын гэрэлтүүлэг нэмж сайжруулах” ажил: Зураг төсвийн Үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/07 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. 2015.03.09-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан. 1 материал ирснийг үнэлж, шалгуур хангаагүй тул дахин 2015.06.18-нд зарласан. Хураангуй жагсаалт гаргаж, 3 компанид урилга хүргүүлсэн. 2015.07.03-нд нээж, 1 материал ирснийг үнэлж зөвлөмжийг 2015.07.17-нд НХОГ-т хүргүүлэн, 2015,08.03-нд “Гэрэлт ундрам”ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Зураг төсвийг ХААА-нд хүлээлгэн өгсөн.                                                        Ажлын Үнэлгээний хороо 2015.08.10-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/186 дугаар захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримтыг боловсруулж, 2015.08.19-нд НТШ журмаар зарласан. 2015.09.17-нд нээж, 5 компани материал ирснийг үнэлж, НХОГ-т зөвлөмжийг хүргүүлсэн боловч нэршил зөрүүтэй гэсэн үндэслэлээр буцааж тендерийн хүчинтэй хугацаа дуусч, тендер хүчингүй болж, ирэх 2016 онд хэрэгжүүлэхээр тодотголоор хассан.
 18. Спорт заалны гэрэлтүүлэг тохижилтын ажилҮнэлгээний хороо 2015.08.11-нд дүүргийн Засаг даргын А/183 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримтыг боловсруулан, 2015.08.14-нд шууд гэрээ байгуулахаар зарласан.2015.08.24-нд үнийн санал ирүүлэх урилга хүргүүлсэн. Нэг ч компани материал ирүүлээгүй тул дахин 2015.09.29-нд үнийн санал ирүүлэх урилга 3 компанид хүргүүлсэн. 1 компани материал ирүүлснийг үнэлж, зөвлөмжийг 2015.10.01-нд ирүүлсэн. Шалгарсан “Мятав”ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.10.05-нд хүргүүлж, 2015.10.16-ны өдөр гэрээ байгуулан, ажил бүрэн дуусч, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.
 19. Соёлын төвийн тохижилт”-ын ажил: Үнэлгээний хороо 2015.07.20-нд дүүргийн ЗД-ын А/160 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Үнийн судалгаа хийж, 3 компанид үнийн санал ирүүлэх урилга хүргүүлсэн. 2015.08.10-ны өдөр үнийн саналыг нээж, 2 компани материал ирүүлснийг 2015.08.12-нд зөвлөмжийг ЗДТГ-т ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.08.12-нд “Хангайн Бат Алтай”ХХК-д хүргүүлэн, 2015.08.20-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэндууссан.
 20. Номын сангийн фондыг нэмэгдүүлэх” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.04.23-нд дүүргийн ЗД-ын А/87 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. Үнийн судалгаа хийж, 3 компанид үнийн санал ирүүлэх урилга хүргүүлсэн. 2015.07.09-ний өдөр үнийн саналын нээлт хийж, 1 компани үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж, зөвлөмжийг 2015.08.06-ны өдөр ирүүлсэн ба гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг 2015.08.07-нд “Интер ном”ХХК-д хүргэж, 2015.08.17-нд гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дууссан.
 21. Цайдам гэр хорооллын орчны тохижилт”-ын ажил:06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын А/130 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан.  Тендер бичиг баримт боловсруулж, 2015.06.17-нд тендер зарласан ба 2015.06.25-ны өдөр нээсэн ба материал ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулахаар судалж байна. Шууд гэрээний зөвлөмжийг 2015.07.23-нд ирүүлсэн ба гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.07.24-нд “Эв нэгдэл” иргэдийн бүлэгт хүргүүлэн, 2015.08.03-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
 22. Замчин гэр хорооллын орчны тохижилт”-ын ажил: 06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын А/131 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан.  Тендер бичиг баримт боловсруулж, 2015.06.17-нд тендер зарласан ба 2015.06.25-ны өдөр нээсэн ба  1 материал ирснийг үнэлж, 2015.06.30-ны өдөр зөвлөмж ирүүлж, 2015.07.06-нд гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн. Шалгарсан “Нарт Хангай” иргэдийн бүлэгтэй 2015.07.07-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дууссан.
 23. Бор үзүүр гэр хорооллын орчны тохижилт”-ын ажил: 06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын А/132 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан.  Тендер бичиг баримт боловсруулж, 2015.06.17-нд тендер зарласан ба 2015.06.25-ны өдөр нээсэн ба  1 материал ирснийг үнэлж, 2015.06.30-ны өдөр зөвлөмж ирүүлж, 2015.07.06-нд гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн. Шалгарсан “Жаргалант булаг” иргэдийн бүлэгтэй 2015.07.07-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дууссан.
 24. Нуурын гэр хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбайг засварлах, хашаажуулах” ажил: 06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын А/128 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан.  Тендер бичиг баримт боловсруулж, 2015.06.17-нд тендер зарласан ба 2015.06.25-ны өдөр нээсэн ба 3 материал ирснийг үнэлж, 2015.06.30-нд шалгарсан зөвлөмж ирсэн. Шалгарсан “Бид хамтдаа” иргэдийн бүлэгт гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.07.03-ны өдөр зөвлөмж хүргүүлсэн. 2015.07.10-нд гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дууссан.
 25. Орцны үүдний талбай засварлах” ажил: Дүүргийн Засаг даргын 2015.08.04-ны өдрийн А/173 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороог 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Тендерийн бичиг баримтыг боловсруулан, 2015.08.20-ний өдөр зарласан. 2015.08.31-ний өдөр нээж, 1 иргэдийн бүлэг материал ирүүлснийг үнэлж зөвлөмжийг 2015.09.16-нд ЗДТГ-т ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.09.17-нд “Алтан гадас” иргэдийн бүлэгт хүргүүлэн, 2015.09.24-ны өдөр гэрээ байгуулж, ажил бүрэн дууссан.
 26. Илч-Орд НӨҮГ-ыг тусгай зориулалтын багаж хэрэгслээр хангах” ажил: Дүүргийн засаг даргын захирамжаар 2015.01.29-нд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдаж,  5 удаа хуралдан, тендерийн бичиг баримт боловсруулсан. 4 компанид үнийн санал ирүүлэх саналыг 2015.03.06-ны өдөр хүргүүлсэн.2015.03.11-нд үнийн саналыг авч үнэлгээг хийсэн.Зөвлөмжийг 2015.03.19-нд дүүргийн ЗДТГ хүргүүлсэн.2015.03.25-нд гэрээ байгуулах мэдэгдлийг гүйцэтгэгчээр шалгарсан компанид хүргүүлсэн.2015.04.07 гэрээ байгуулсан. Барааг 2015.04.14-нд барааг нийлүүлж ашиглалтанд хүлээн авсан.
 27. 2 дугаар хорооны 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 дугаар байрнуудын бохирын босоо шугам, цэвэр, халуун усны дотор системийг иж бүрэн сольж шинэчлэх засвар”-ын ажил: Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/99 тоот захирамжаар үнэлгээний хороог 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсан. 2015,05.29-ний өдөр цахимаар зарласан. 2015,06.30-нд нээсэн ба 5 компани материал ирүүлснийг үнэлж, зөвлөмжийг 2015.07.20-нд НХОГ-т, гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.07.24-нд “Буурал сутай” ХХК-д хүргүүлж, 2015.08.05-нд гэрээ байгуулсан. Энэ онд хийгдэх 3 байрны засварын ажил бүрэн дууссан.
 28. “Мянганы зам дагуу дүүргийн сурталчилгааны самбар байрлуулах” ажил: 06.11-ний өдөр дүүргийн ЗД-ын  А/137 дугаар захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримт боловсруулж 2015,07.17-нд зарласан. 3 компанид үнийн санал ирүүлэх урилга илгээж, 1 компани Тендерийн бичиг баримт авсан. 2015,07.27-нд нээж, 1 компани материал ирүүлснийг үнэлж, зөвлөмжийг 2015.07.29-нд ЗДТГ-т ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.07.29-нд “Багахангай импэкс” ХХК-д хүргүүлж, 2015.08.06-нд гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дуусч, ашиглалтанд оруулах комисс 2015.09.21-ний өдөр ажилласан.
 29. “Дүүрэгт цахилгааны нөөц дизель эх үүсвэртэй болох” ажил: Үнэлгээний хороо 2015. 04.23-ны өдөр дүүргийн ЗД-ын А/88 захирамжаар байгуулагдсан. 2015.05.20-нд тендерийг зарласан. 3 компанид урилга хүргүүлсэн.2015.06.02-нд тендерийг нээсэн. 2 компани материал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж 2015.06.05-нд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг ЗДТГ хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэлийг шалгарсан “Багануур энерги”ХХК-д хүргүүлэн, 2015.06.08-нд хүргүүлэн, 2015.06.18-нд гэрээ байгуулж ажилласан ба ажил бүрэн дуусч, ашиглалтанд хүлээн авсан.
 30. “Хяналтын камерын тоог нэмж сайжруулах, хяналтын өрөөг тохижуулах, дэлгэцтэй холбох” ажил:Зураг төсвийн үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/08 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. 2015.03.09-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан.Шалгарсан зөвлөх Х.Энхбаясгалантай 2015.08.21-нд гэрээ байгуулсан. Зураг төсвийг 2015.09.20-нд ХААА-нд хүлээлгэн өгсөн.            Ажлын үнэлгээний хороо 2015.09.09-ний өдөр дүүргийн Засаг даргын А/201 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримтыг боловсруулж, 2015.09.24-нд зарласан. Тендерийг 2015.10.05-нд нээсэн. 1 компани материал ирүүлснийг үнэлж шалгуур хангаагүй тул шууд гэрээ байгуулах болсон. 2015.10.28-нд шууд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг ЗДТГ-т ирүүлсэн. Шалгарсан “Юуком”ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.10.30-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдан, ажил гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
 31. “1,2-р хорооны төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.09.09-ний өдөр дүүргийн Засаг даргын А/200 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримтыг боловсруулан, 2015.09.18-нд зарласан. Урилгыг зууны мэдээ сонинд нийтэлсэн. 2015.09.28-нд тендерийг нээсэн ба 4 компани материал ирүүлснийг үнэлж, шаардлага хангаагүй тул шууд гэрээ байгуулахаар судалж байна.
 32. “Зураг төсөв” Зураг төсвийн 157,4 сая төгрөгний батлагдсны дагуу тендерийг холбогдох хууль журмын дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан.

 

Зураг төсөв:

 1. “Мянганы зам дагуу дүүргийн сурталчилгааны самбар байрлуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/06 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.2015.03.09-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан. Мэдүүлгийг 2015.03.19-ны 15 цаг хүртэл хүлээн авсан.3 компани мэдүүлэг ирүүлсэн. 2015.03.27-ны өдөр 3 компанид урилга хүргүүлсэн.2015.04.06-ны өдөр нээлт хийсэн.1 компани тендер ирүүлсэн.Тендерийг үнэлж зөвлөмжийг 2015.04.28-нд дүүргийн ЗДТГазарт хүргүүлсэн.2015.05.08-нд гэрээ гүйцэтгэгчээр шалгарсан Онч Тэнхлэг ХХК-тай байгуулсан ба ажил дуусч, магадлалаар баталгаажих шатандаа явж байна.
 2. “Хяналтын камерын тоог нэмж сайжруулах, хяналтын өрөөг тохижуулах, дэлгэцтэй холбох ажлын зураг төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/08 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.2015.03.09-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан. Мэдүүлгийг 2015.03.19-ны 15 цаг хүртэл хүлээн авсан.3 компани мэдүүлэг ирүүлээд байна.2015.03.27-нд 2 компанид хүргүүлсэн.2015.03.31-нд нээлт хийсэн.Нэг ч тендер ирээгүй учир дахин 2015.04.03 өдөр зарласан. Тендерийн урилгыг 2015.04.13-нд урилга хүргүүлсэн.2015.04.20-нд тендерийг нээсэн боловч нэгч тендер ирээгүй.Дахин тендерийг 2015.04.29-нд дахин зарласан.2015.05.11-нд урилга хүргүүлсэн.2015.05.18-нд нээнэ.1 тендерийн материал ирсэн боловч шалгуур хангаагүй.Дахин 2015.05.25-нд зарласан.2015.05.29-нд мэдүүлэг авч дуусна. Урилга 3 хувь хүнд хүргүүлсэн.2015.06.10-нд тендерийг нээсэн. 1 материал ирснийг үнэлж, зөвлөмжийг НХОГ-т 2015.06.26-нд хүргүүлсэн.  Тендерийг хуулийн этгээдээр зарлаагүй үндэслэлээр зөвлөмж буцсан. Дахин зарлаж, зөвлөмжийг НХОГ-т 2015.08.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Шалгарсан зөвлөх “Х.Энхбаясгалан”-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлж, 2015.08.21-ний өдөр гэрээ байгуулж, ажил дууссан.
 3. “Хөлбөмбөгийн орчин үеийн ногоон дэвсгэртэй талбайтай болох àæëûí çуðàã òºñºâ” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/09 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.2015.03.09-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан. Мэдүүлгийг 2015.03.19-ны 15 цаг хүртэл хүлээн авсан.3 компани мэдүүлэг ирүүлсэн. 2015.04.13-нд 4 компанид урилга хүргүүлсэн.2015.04.20-нд тендерийг нээсэн.2 компани материал ирүүлсэн.Тендерийг үнэлж 2015.04.30-нд зөвлөмжийг НХОГ хүргүүлсэн ба 2015.05.05-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж,  05.13-нд гэрээ байгуулсан. Гүйцэтгэгч  “Онч Тэнхлэг”ХХК гүйцэтгэн, зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн.
 4. “2,5,6-р байрны урд талд авто машины зогсоол барих àæëûí çуðàã òºñºâ” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/13 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.2015.03.09-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан. Мэдүүлгийг 2015.03.19-ны 15 цаг хүртэл хүлээн авсан.3 компани мэдүүлэг ирүүлээд байна.2015.03.27-ны өдөр 3 компанид урилга хүргүүлсэн.2015.04.06-ны өдөр нээлт хийсэн ба 3 компани материал ирүүлснийг үнэлж, зөвлөмжийг 2015,04.29-нд НХОГ хүргүүлсэн. Шалгарсан ХТЗТЦБ ХХК тусгай зөвшөөрөл шаардлагад нийцээгүй үндэслэлээр зөвлөмж буцсан. Газрын зөвшөөрөл холбогдох материалыг бэлтгэж, 2015,05.20-ны өдөр НЕТГ болон НАЗГ-т ажлын даалгавар боловсруулах хүсэлтийг албан тоотоор хүргүүлсэн. Тендерийг 2015.07.02-нд дахин зарлаж, 2015.07.09-нд нээсэн. 2 материал ирснийг үнэлж, зөвлөмжийг 2015.07.27-нд НХОГ-т хүргүүлсэн. 2015.08.14-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл гарч, “Даваа зам”ХХК-тай 2015.08.24-нд гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дууссан.
 5. “Орон сууцны дэргэд автомашины зогсоол байгуулах àæëûí çуðàã òºñºâ” боловсруулах ажил:Үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/11 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. 2015.07.07-ны өдөр зарласан. 2015.07.16-нд мэдүүлэг авч дууссан. 3 компанид урилга хүргүүлсэн. 2015:07.28-нд тендерийг нээж, 1 материал ирснийг үнэлэн зөвлөмжийг 2015.08.14-нд НАЗГ-т хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг шалгарсан “Эм Эн Эс Жи”ХХК-д хүргэн, 2015.08.25-нд гэрээ байгуулсан. Зураг төсөв боловсруулж, 2015.09.18-нд ХААА-нд хүлээлгэн өгсөн.
 6. “13-р байрны гадна фасад засварûí àæëûí çуðàã òºñºâ” боловсруулах ажил: Үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/12 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.2015.03.09-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан. Мэдүүлгийг 2015.03.19-ны 15 цаг хүртэл хүлээн авсан.5 компани мэдүүлэг ирүүлсэн.2015.03.27-ны өдөр 5 компанид урилга хүргүүлсэн.2015.04.06-ны өдөр нээлт хийсэн.3 компани тендер ирүүлсэн.Тендерийг үнэлж зөвлөмжийг ЗДТГазарт 2015.04.22-нд хүргүүлсэн.2015.04.24-нд НХОГ гэрээ хийх зөвлөмжийг хүргүүлсэн.2015.04.28-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл гарсан.2015.05.06-нд гэрээ байгуулсан. Гүйцэтгэгчээр “ХТЗТЦБ”ХХК шалгаран, гүйцэтгэн дуусч, зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн.
 7. “Хүүхдийн нэгдсэн тоглоомын талбайн зураг төсөв боловсруулах”ажил: Үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/10 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.2015.03.09-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан. Мэдүүлгийг 2015.03.19-ны 15 цаг хүртэл хүлээн авсан.4 компани мэдүүлэг ирүүлсэн.2015.04.15-нд 5 компанид урилга хүргүүлсэн.2015.04.22-нд тендерийг нээсэн.1 компани материал ирүүлсэн.Тендерийг үнэлж 2015.04.28-нд зөвлөмжийг НХОГ хүргүүлсэн.2015.04.30-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл НХОГ-аас ирсэн.2015.05.08-нд гэрээ байгуулсан.Гүйцэтгэгчээр “ХТЗТЦБ”ХХК шалгарсан. Ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.
 8. “Замчин гэр хороолол, сургууль цэцэрлэг орчмын гэрэлтүүлэг нэмж сайжруулах àæëûí çуðàã òºñºâ” ажил:Үнэлгээний хороо 2015.01.14-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/07 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.2015.03.09-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан. Мэдүүлгийг 2015.03.19-ны 15 цаг хүртэл хүлээн авсан. 3 компани мэдүүлэг ирүүлсэн.2015.03.30-нд БХД ИТХ А/39 тогтоолоор нэршил өөрчлөгдсөн ба 2015.05.20-нд зарлан, 2015.05.26-нд мэдүүлэг авч дууссан. 2015.05.27-нд урилга хүргүүлсэн. 2015.06.03-нд нээлт хийж, 1 материал ирснийг үнэлж, шалгуур хангаагүй тул дахин 2015.06.18-нд зарласан.Хураангуй жагсаалт гаргаж, 3 компанид урилга хүргүүлсэн. 2015.07.03-нд нээж, 1 материал ирснийг үнэлж зөвлөмжийг 2015.07.17-нд зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.07.24-нд “Гэрэлт ундрам”ХХК-д хүргүүлж,  2015,08.03-нд гэрээ байгуулсан. Ажил  бүрэн дуусч, 2015.08.18-нд хүлээлгэн өгсөн.
 9. 1 дүгээр хорооны 2,3 дугаар байрнууд болон 2 дугаар хорооны 3,5,8 дугаар байрнуудын дээврийн засварын ажлын төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.01.19-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/52 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.2015.03.17-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан. Мэдүүлгийг 2015.03.24-ны 15 цаг хүртэл хүлээн авсан.2 компани мэдүүлэг ирүүлсэн.2015.04.03-ны өдөр 2 компанид урилга хүргүүлсэн.2 тендерийн материал ирсэн.Тендерийг 2015.04.13-нд тендерийг нээсэн.Тендерийг үнэлж 2015.04.23-нд ЗДТГазарт зөвлөмжийг хүргүүлсэн.2015.04.24-нд НХОГ гэрээ хийх зөвлөмжийг хүргүүлсэн.НХОГ-с 2015.04.28-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл ирсэн.2015.05.11-нд гэрээ байгуулсан.Гүйцэтгэгчээр Онч Тэнхлэг ХХК шалгарч, тус гэрээт ажлыг хийж гүйцэтгэн, зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн.
 10. “1-р хорооны 1-р байрны иж бүрэн зураг төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.03.11-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/46 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.2015.03.26-ны өдөр зөвлөх үйлчилгээний зарлалыг Нийслэл таймс сонинд тавьсан. Мэдүүлгийг 2015.04.06-ны 14 цаг хүртэл хүлээн авсан .3 компани мэдүүлэг ирүүлсэн.2015.04.10-нд 3 компанид урилга хүргүүлсэн.2 компани оролцох хүсэлтээ ирүүлж тендерийн бичиг баримт авсан.Тендерийг 2015.05.11-нд нээсэн.1 компани материал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлэхэд шалгуур хангаагүй тул 2015.05.19-нд дахин зарласан.2015.05.26-нд мэдүүлэг авч дууссан.2015.05.27-нд 3 компанид урилга хүргүүлсэн.2015.06.29-нд тендерийг нээж,1 компани ирснийг үнэлж зөвлөмжийг 015.07.04-ний өдөр НХОГ-т хүргүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгч “Гандирс од”ХХК-д 2015.07.09-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлэн, 2015.07.22-нд гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
 11. “1-р хорооны Үнэгтэй, Алтгана, 2-р хорооны Нуурын гэр хорооллын хүүхдийн тоглоомыг засварлан, хашаажуулах зураг төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2015.03.30-ны өдөр А/64 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан. “Гандирс Од” ХХК-тай 2015.05.14-ний өдөр гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дуусч зураг төсвийг ХААА-нд 2015.06.02-нд хүлээлгэн өгсөн.
 12. 2-р хорооны Цайдам, Замчин, Бор-Үзүүрийн гэр хорооллуудын тохижилтын ажлын төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2015.03.30-ны өдөр А/66 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.Тендерийг 2015.04.23-нд  Нийслэл Таймс сонинд мэдүүлэг ирүүлэх зарлалыг нийтэлсэн.2015.05.04-нд урилга хүргүүлсэн. 2015.05.11-нд тендерийг нээсэн.1 зөвлөх материал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлж 2015.05.18-нд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг БХД ЗДТГазарт хүргүүлсэн.Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2015.05.18-нд ирүүлсэн.2015.05.26-нд гэрээ байгуулсан. 2015.06.02-нд ажлыг гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн.
 13. “Дүүргийн хүндэтгэлийн чулуут нуман хаалгыг засварлах төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2015.03.30-ны өдрийн А/63 захирамжаар байгуулагдсан.2015.05.01-нд мэдүүлэг авах тендерийг зарласан.Урилга 3 компанид хүргүүлсэн.2015.05.18-нд тендерийг нээсэн. Нэг ч материал ирээгүй.2015.05.20-нд дахин зарласан.2015.05.27-нд урилга хүргүүлсэн.2015.06.03-нд тендерийг нээсэн.1 материал ирсэн.Тендерийг үнэлж зөвлөмжийг 2015.06.08-нд ЗДТГ ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэлийг 2015.06.12-нд Ж.Оюунжаргалд хүргүүлэн, 2015.06.24-нд гэрээ байгуулж, ажил бүрэн дуусч, төсөв хүлээлгэн өгсөн.
 14. “Соёлын ордны бүжгийн заалны засварын ажил төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2015.04.23-ны өдрийн А/89 захирамжаар байгуулагдсан. Ажлын даалгаврыг 2015.05.28-нд боловсруулан батлуулсан. 2015.06.24-нд зарласан ба 2015.06.30-нд мэдүүлэг дууссан ба 3 компанид үнийн санал ирүүлэх урилга хүргүүлсэн. 1 материал ирснийг үнэлж, зөвлөмжийг 2015.07.07-ны өдөр ЗДТГ-т ирүүлсэн. 2015.07.09-нд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлж, 2015.07.15-нд зөвлөх Х.Энхбаясгалантай гэрээ байгуулсан. Ажил дуусч, төсвигйг ЗДТГ-т 2015.07.20-нд хүлээлгэн өгсөн.
 15. “Нийтийн эзэмшллын тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.04.23-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/93 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан ба тендерийн бичиг баримт боловсруулж байсан. Төсвийн тодотголоор 2016 онд хэрэгжүүлэхээр болж, хасагдсан.
 16. “1-р хорооны 5-р байр, 2-р хорооны 9-р байрны гадна фасадын зураг төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2015.04.23-ны өдрийн А/90 захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримт боловсруулан, 2015.05,20-ны Нийслэл таймс сонинд зарласан. 2015.05,29-нд мэдүүлэг авч дуусан, 2015.06.04-нд 3 компанид урилга хүргүүлсэн. 2015.06.11-нд нээж, 3 компани материал ирүүлснийг үнэлж, 2015.06.28-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.07.07-нд “ХТЗТЦБ”ХХК-д хүргүүлэн, 2015.07.20-нд гэрээ байгуулж, ажил бүрэн дууссан.
 17. “2-р хорооны Соёлын төвийн урд талын цагаан худагнаас хойш улаан худаг хүртэл явган хүний зам тавих зураг төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2015.04.23-ны өдрийн А/92 захирамжаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан. Тендерийн бичиг баримт боловсруулан, 05,20-ны Нийслэл таймс сонинд зарлан, 2015.05,29-нд мэдүүлэг авч дууссан. 2015.06.04-нд 3 компанид урилга хүргүүлэн, 2015.06.12-нд нээсэн. 1 компани материал ирүүлснийг үнэлж, зөвлөмжийг 2015:07.03-нд ирүүлсэн ба гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг шалгарсан “Даваа зам”ХХК-д 2015.07.21-нд хүргүүлэн, 2015.07.29-нд гэрээ байгуулан, ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, дууссан байна.
 18. “2 дугаар хорооны байрнуудын орцны үүдний талбай засварлах ажлын төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2015.04.23-ны өдрийн А/86 захирамжаар 5 гишүүнтэй байгуулагдсан.2015.05.29-нд тендерийг зарласан.2015.05.05-нд мэдүүлэг авч дууссан.Нэг ч материал ирээгүй шууд гэрээ байгуулахаар судалж, Х.Энхбаясгалантай 2015.07.31-нд гэрээ байгуулсан. Төсөв боловсруулан, 2015.08.04-нд ХААА-нд хүлээлгэн өгсөн.
 19. “Төвийн уурын зууханд ялтсан бойлуур нийлүүлэх, суурилуулах ажлын төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.04.23-нд дүүргийн ЗД-ын А/91 захирамжаар байгуулагдсан.2015.05.14-нд мэдүүлэг авах зөвлөхийг зарласан.2015.05.25-нд мэдүүлэг хүлээн авч дууссан.2015.05.27-нд урилга хүргүүлсэн.2015.06.05-нд тендерийг нээсэн.1 материал ирсэн.Тендерийг үнэлж 2015.06.05-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэлийг А.Эрдэнэ-Ундрахад 2015.06.12-нд хүргүүлэн, 2015.06:24-ний өдөр гэрээ байгуулан, ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, төвсийг хүлээлгэн өгсөн.
 20. “1,2-р хорооны төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулах ажлын төсөв боловсруулах” ажил: Үнэлгээний хороо 2015.06.23-нд дүүргийн ЗД-ын А/145 захирамжаар байгуулагдсан. Үнэлгээний хороо шууд гэрээ байгуулахаар тендерийн бичиг баримт боловсруулж, 3 компанид үнийн санал ирүүлэх урилга хүргүүлсэн. 2015.07.08-нд тендер нээж, 1 зөвлөх материал ирүүлснийг үнэлж, 2015.07.10-нд зөвлөмжийг ЗДТГ-т ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг 2015.07.10-нд зөвлөх Х.Энхбаясгаланд хүргэн, 2015.07.21-ний өдөр гэрээ байгуулсан. Ажил дуусч, төсвийг ХААА-нд хүлээлгэн өгсөн.

 

Нийслэлийн хөрөнгөөр:

2015 онд Нийслэлийн хөрөнгөөр хэрэгжих 4 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа ба 1 ажил нь 2014-2015 он дамжин хэрэгжиж байна.

 1. Үнэгтэй гэр хорооллоос орон сууц хүртэл 1,2 км авто зам”-ын ажил: НАЗГ дээр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан ба 2014-2015 он дамжин хэрэгжихээр “Дагшин харгуй” ХХК-тай гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.Ажлын явц хэвийн, гүйцэтгэл 65 хувьтай явагдаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргаас 2014 онд 3 ажил эрх шилжиж ирсэн. Нийслэлийн засаг даргын 2015.01.09-ний өдрийн А/21 тоот захирамжаар Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжих “Багахангай дүүргийн хороолол  доторхи зам засвар”-ын ажил 85.9 сая,  “Багахангай дүүргийн авто замын засвар”-ын 22.7 сая төгрөгийн нийт 108,6 сая төгрөгийн эрх Дүүргийн Засаг дарга С.Эрдэнэбаярт шилжиж ирсэн.

 1. Уг захирамжийг үндэслэн Дүүргийн засаг даргын 04.07-ны өдрийн А/71 тоот захирамжаар“Багахангай дүүргийн авто замын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдан,  даргаар нь ТХҮХ-ийн дарга Д.Хүрэлбаатар, нарийн бичгийн даргаар ХААА-ны мэргэжилтэн Д.Ганчимэг нар томилогдон, худалдан авах үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус үнэлгээний хороо  Нийслэл таймс сонинд урилгыг 2015.04.28-нд  нийтэлсэн. Тендерийн материал хүлээн авч байна. 2015.05.06-ний өдөр тендер нээж, 3 компани материал ирүүлснийг үнэлсэн ба шаардлага хангасан  тендерийн материал ирүүлээгүй тул шууд гэрээ байгуулах компанийг судалж зөвлөмжийг 2015.06.30-ны өдөр НАЗГ-т хүргүүлсэн. Шалгарсан компанид гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг  “Зөв төгс төгөлдөр”ХХК-д 2015,07.08-ны өдөр хүргүүлж, 2015,07.16-нд гэрээ байгуулсан. Ажлаа бүрэн дуусч, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.
 2. Дээрх захирамжийг үндэслэн дүүргийн ЗД-ын А/72 тоот захирамжаар Багахангай дүүргийн хороолол  доторхи зам засвар”-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  үнэлгээний хороог 5 гишүүнтэйбүрэлдэхүүнтэйгээр 2015.04.07-ны өдөр байгуулсан. Тендерийг 2015,05.04-нд цахимаар зарласан ба 2015,06.04-нд тендерийг нээсэн ба 2 компани материал ирүүлснийг үнэлж, шалгарсан “Таны зам” ХХК-ийн зөвлөмжийг НАЗГ-т 2015.06.15-ны өдөр хүргүүлж, шалгарсан компанид гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг  НАЗГ-аас хүргүүлж, 2015,06.24-нд гэрээ байгуулсан. Ажлаа бүрэн дуусч, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.
 3. Нийслэлийн засаг даргын 2015.01.29-ний өдрийн А/84 тоот захирамжаар Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжих “Багахангай дүүргийн Хангай цогцолбор сургуулийн барилгын засварын ажил”-ын 150.0 төгрөгийн эрх Дүүргийн Засаг дарга С.Эрдэнэбаярт шилжиж ирсэн.

Уг захирамжийг үндэслэн Дүүргийн засаг даргын 2015.03.19-ний өдрийн А/55  тоот захирамжаар “Хангай цогцолбор сургуулийн барилгын ин засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үнэлгээний хороо байгуулагдан,  даргаар нь ХААА-ны дарга О.Содовжамц, нарийн бичгийн даргаар А.Сүхболд нар томилогдсон. Үнэлгээний хороо хуралдаж ТББ-ыг боловсруулж, 2015.04.20 тендерийг цахимаар зарласан. Материал хүлээн авч 2015.05.20-нд нээсэн ба 6 компаний материал ирснийг үнэлж, шалгарсан компани болох “Лант Мон” ХХК-ийн зөвлөмжийг НХОГ-т 2015.06.17-ний өдөр хүргүүлж зөвлөмж буцсан. Дахин үнэлгээ хийж, 2015.07.03-ны өдөр зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн ба гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг “Вертекс талст”ХХК-д 2015.07.09-нд хүргүүлж, 2015.07.22-нд гэрээ байгуулсан. Ажил бүрэн дуусч, 2015.09.11-ний өдөр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажиллан, 2015.09.30-ны өдрийн 15/156 дугаартай комиссын актаар баталгаажсан.

 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар:

2013-2015 онд Багахангай дүүрэгт Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 ажил хийгдэхээр батлагдсан.

 1. Багахангай дүүрэгт Аврах гал унтраах ангийн барилга барих ажлын батлагдсан төсөвт өртөг нь 1 250 000000 /нэг тэрбум хоёр зуун тавин сая/ төгрөг. 2013-2015 онд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Гүйцэтгэгчээр “Даяар Трейд”ХХК ажиллаж байгаа ба 2014 онд 500 сая төгрөгийн санхүүжилт шийдвэрлэгдэн, суурийн баганын арматур зангидаж, хэв хашмал хийж гүйцэтгэсэн. 2015 онд 750 сая төгрөгийн санхүүжилт шийдвэрлэгдсэн боловч ажил эхлээгүй байна.

Цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт-ийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг нь 8 600 000 000 /найман тэрбум зургаан зуун сая / төгрөг. 2013-2015 онд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. НХААГ-аас 2014.01.20-ны өдөр тендер зарласан ба уг ажлын тендерт “Компорт Импэкс” ХХК шалгарч,уг компанитай гэрээ байгуулан, 2014 онд усан сангийн суурь ухаж, цэвэр усны 11 км хос шугам, бохир усны 4,2 км дан шугам сууриллуулж дууссан ба цэвэрлэх байгууламжийн уурын зуухны гүний худгийг гаргаж, цэвэрлэх байгууламжийн суурийн баганын арматур зангидах ажлуудыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн. 2015 оны эхний хагас жилд санхүүжилт улсын төсөвт тусгагдаагүй боловч гүйцэтгэгч компани өөрийн хөрөнгөөр цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан ба төсвийн тодотголоор улсын төсөвт 4 тэрбум 800 сая төгрөг суусан ба ажлын явц хэвийн явагдаж байна.

Мэдээ тайланг хугацаанд нь хүргэж, мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 90
2.2.2. Улс, нийслэл, орон нутаг, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд бий болсон өмч, хөрөнгийн баримт бүртгэлийг хөтөлж холбогдох байгууллагуудын данс бүртгэлд бүртгүүлэх. 2014 онд дүүрэгт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон хөрөнгийг ашиглагч байгууллагын данс бүртгэлд бүртгэж авах тухай ЗДТГ-ын 2014.12.31-ний өдрийн 4/907, дүүргийн Засаг даргын 2014.12.31-ний өдрийн 4/285 тоот албан бичгээр хүргүүлж, бүрэн тусгуулан ажиллаж байна. Мөн дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/45 тоот захирамжаар үүрэгжүүлэн биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

2014 онд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 5 ажил хэрэгжсэнээс 4 ажил бүрэн дуусч, 1 ажил он дамжин хийгдэж байна. Бүрэн дууссан 4 ажлаас 2 ажил  зардлаар, 2 ажлын нийт 30.3 сая төгрөгийн хөрөнгийг доорх байгууллагын данс бүртгэлд бүрэн тусгуулсан.Үүнд:

 • Засаг даргын тамгын газар – 1,800,000 төгрөг
 • Хот тохижилтын алба – 28,573,123 төгрөг

Мөн ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 15 ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөнөөс 1 ажил он дамжин хэрэгжиж байгаа ба 14 ажил бүрэн дууссан. Дээрх 14 ажлаас 2 ажил ОНХС-гийн зардлаар тусгагдаж, 9 ажлын нийт 658.7 сая төгрөгийн хөрөнгийг доорх байгууллагуудын данс бүртгэлд бүрэн тусгуулсан. Үүнд:

 • Засаг даргын тамгын газар – 165,964,336 төгрөг
 • Хот тохижилтын алба – 413,234,329 төгрөг
 • Илч Орд НӨҮГ – 69,481,282 төгрөг
 • Цагдаагийн тасаг – 9,999,000 төгрөг

3 ажлын комиссын акт баталгаажиж ирээгүй байна.

2015 онд дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар “Илч-Орд НӨҮГ-ыг тусгай зориулалтын багаж хэрэгслээр хангах”ажлыг “Гүүд Куалити” ХХК гүйцэтгэгчээр шалгаран, тоног төхөөрөмжийг  2015.04.14-нд  нийлүүлж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн ба “Илч Орд” НӨҮГ-ын даргын 2015.05.01-ний өдрийн 10 тоот тушаалаар данс бүртгэлд тусгасан.

 

ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 32 ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөнөөс 5 ажил гүйцэтгэлийн явцад, 3 ажил он дамжин хийгдэхээр тодотголоор орж, 24 ажил бүрэн дууссан байна.

2015 онд хийгдсэн дээрх 24 ажлаас 87.7 сая төгрөгийн 3 ажлын хөрөнгийг доорх байгууллагуудын данс бүртгэлд тусгуулахаар ЗДТГ-ын 2015.10.23-ны өдрийн 678, 2015.11.10-ны өдрийн 2/725, 2015.11.25-ны өдрийн 2/771 тоот албан бичгээр хүргүүлж бүрэн тусгуулан ажилласан. Үүнд:

 • Онцгой байдлын хэлтэс -62,985.000 төгрөг
 • 44-р цэцэрлэг -11,900.200 төгрөг
 • Хангай цогцолбор сургууль -12,826.800 төгрөг

Үлдсэн 21 ажлын хөрөнгийн бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж, санхүүжилтийг шийдвэрлэн тооцоо нийлж тухай бүрт нь данс бүртгэлд тусгахад анхааран ажиллаж байна.

Нэмэгдсэн хөрөнгийн хөдлөл, өөрчлөлтийн тайланг хэлтсийн мэдээллийн самбарт 2015 оны 04 дүгээр сарын 05, 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр тус тус байршуулсан.

Хөрөнгө оруулатаар хийгдсэн ажлыг данс бүртгэлд тусгасан. 90
2.2.3 Орон нутгийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, нийслэлийн өмчид шинээр нэмэгдэж буй болон нийслэлийн өмчийн илүүдэлтэй, ашиглалтгүй хөрөнгийн талаархи судалгааг гаргаж, мэдээллийг иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх. Дүүргийн ашиглагдахгүй байсан 1-р байрыг Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/46 тоот захирамжаар дүүргийн өмчид шилжүүлсэн. Тус захирамжийг сар бүрийн 20-ны өдөр зохион байгуулагддаг   “Иргэдээ сонсъё” уулзалт дээр иргэдэд танилцуулан мэдээллийг нээлттэй хүргэсэн.

Орон сууцны 1-р байр дүүргийн мэдэлд шилжиж ирсэнтэй холбогдуулан 1-р байрны зураг төсвийн ажлын үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын А/38 тоот захирамжаар 2014.03.05-ны өдөр байгуулагдсан ба 2015.03.11-ний өдөр А/46 тоот захирамжаар Үнэлгээний хороог дахин шинэчлэн байгуулсан.

Тендерийг 2015.03.26-ны өдөр  зарласан боловч шаардлага хангасан материал ирээгүй тул дахин 2015.05.19-ний өдөр  зарласан. 2015.06.29-ний өдөр тендерийг нээж,1 компани материал ирүүлснийг үнэлэн зөвлөмжийг 2015.07.04-ний өдөр НХОГ-т хүргүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгч “Гандирс од” ХХК-д 2015.07.09-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлэн, 2015.07.22-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэлийн шатандаа  30 хувьтай хэрэгжиж байна.

Нийслэлийн өмчид шинээр нэмэгдэж буй хөрөнгийн жагсаалтыг иргэдэд нээлттэй мэдээлсэн. 90
2.2.4 Нийслэл, дүүргийн нийтийн эзэмшлийн өмчийн эд хөрөнгө болон газрын үзлэг, тооллогыг хуулинд заасан хугацаанд зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүртгэлийг шинэчлэн сайжруулах Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг тооллого 5 жилд 1 удаа зохион байгуулагддаг ба уг тооллого 2013 онд явагдсан. Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх эрх олгогдсон иргэдийн бүртгэл мэдээллийг газрын мэдээллийн санд тухай бүр оруулж бүртгэлжүүлж ажиллаж байна  

 

 

Бүргэлд хамруулсан

70
2.2.5 Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд иргэд оршин суугчдаар хөндлөнгийн хяналт хийлгүүлж хамтран ажиллах. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журмын дагуу   2015 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний  саналыг авах ИНХ-ыг 2014 оны 6-р сарын 30-ны өдөр 1, 2 дугаар хороонд зохион байгуулсан. Уг хурлаас 1-р хорооноос 32 санал, 2-р хорооноос 40 санал гарсныг нэгтгэн,  орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан, дүн шинжилгээ хийн, олонхийн санал авсан дарааллаар нь эрэмбэлэн багцалж,жагсаалтыг гарган  Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлж, 2014 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/34 тоот тогтоолоор баталгаажуулсан.

2015 онд ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 32 ажил, 1 тэрбум 641.3 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөн  ба Нийслэлийн ИТХ-аар 2015 оны 03, 12 дугаар сард тодотгол орж, ОНХС-гийн зарцуулалтыг 1.2 сая төгрөгөөр бууруулан  тодотгож, 1 тэрбум 639.5 сая төгрөгөөр баталж, батлагдсан төсвийн хүрээнд үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллалаа.

2016 оны ОНХС-гийн төсвийн төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2015.03.19-ний өдрийн А/51 тоот захирамжийн төслийг төлөвлөн гаргуулсан ба захирамжийг хэрэгжүүлэн 2016 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар хорооны иргэдээс авах санал асуулгын батлагдсан маягтыг айл өрх бүрт 1 дүгээр улиралд хүргэж,  2 дугаар улирлын эхний 30 хоногт 960 өрхөөс 960 ш саналыг авсан. Маягтын дагуу ирүүлсэн саналыг 2015.06.17-ны өдөр  1, 2 дугаар хорооны  ИНХ-аар хэлэлцүүлэн танхимаас гарсан санал, хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдсан саналуудыг нэгтгэн нийт 56 саналыг нэгтгэн эрэмбэлж,  дүүргийн удирдлагад танилцуулж,дүүргийн  хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдуулан  нэгтгэсэн 7 тэрбум төгрөгийн 35 саналыг 2015.09.30-ны өдөр   Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлсэнээс 1 тэрбум 455.2 сая төгрөгийн төсөв батлагдан ирсэн. 2016 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилт, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, дүүргийн бодлого хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдуулан иргэдийн саналыг эрэмбэлж, 2015.12.07-ны өдөр холбогдох албан тушаалтнаар хэлэлцүүлж, 1 тэрбум 455.2 сая төгрөгийн төсөвт багтаан 27 ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ДИТХ-д хэлэлцүүлж батлуулав.

Иргэд оршин суугчдаар хөндлөнгийн хяналт хийлгүүлэх тал дээр анхаарч ажилласан 90
2.2.6 Сангийн яамны www.mof.gov.mnсайтад ОНХС-ийн төлөвлөгөөгүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг ,улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй ажлын сар бүрийн мэдээг www.med.gov.mn сайтад тус тус  шивж оруулан мэдээллийг илгээх. 2015 онд ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 32 ажил, 1 тэрбум 639.5 сая төгрөгөөр төлөвлөгдөн хэрэгжиж байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг  иргэд, олон нийтийн хяналт дор, ил тод өрсөлдөх тэгш боломжийг хангах үүднээс хуулийн хүрээнд үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр  явуулж, гүйцэтгэлийн явцын мэдээг тухай бүр  Сангийн яамны www.mof.gov.mn сайт,Засгийн газрын www.e-procurement.mnсайт, дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mn сайтуудад тус тус байршуулан ажиллаж байна.

Сангийн яамны www.mof.gov.mnсайтад ОНХС-ийн 2015 оны төлөвлөгөөг шивж оруулсан ба хэрэгжсэн ажлуудын гүйцэтгэл болон холбогдох мэдээ мэдээллийг тухай бүр шивж оруулан, мэдээллийг баяжуулан ажиллаж байна.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй ажлын явцыг мэдээг Эдийн засгийн хөгжлийн яамны www.med.gov.mn сайтад 2014 оноос сар бүр оруулж ирсэн ба яам татан буугдсантай холбоотойгоор сайт түр хугацаагаар хаагдсан байна.

Тухайлбал: Сангийн яамны www.mof.gov.mnсайтад ОНХС-ийн 2015 оны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mnсайтад 2015 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2014.12.09-ний өдөр,  2014 оны хагас болон бүтэн жилийн ажил үйлчилгээ худалдан авалтын ерөнхий тайланг 2015.01.15-ны өдөр, 2014 оны нийслэлийн хөрөнгө оруулалт болон дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудад хийгдсэн аудитын тайланг 2015.06.08-ны өдөр тус тус байршуулсан.

Улсын шилэн дансны www.shilendans.gov.mnсайтад ОНХС-ийн хөрөнгөөр  баригдаж буй барилгын ажлын санхүүжилтын 2014 оны 11-р сарын мэдээ, 2014 оны эрх шилжсэн ажлын мэдээг файл хэлбэрээр 2014.12.12-нд, ОНХС-ийн 2015 оны төлөвлөгөөг 2015.01.09-нд файлаар шивж оруулсан.

Нийслэлийн шилэн дансныwww.shilendans.ub.gov.mnсайтад2015 оны ОНХС-ийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн мэдээллийг хуулийн хугацаанд тухай бүр оруулан ажилласан.

Мөн Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлуудын жагсаалт, өмнөх оны ажлын гүйцэтгэлийн тайлан, олон нийтийн оролцоотой худалдан авалтын журам, тухайн худалдан авалтыг зохион байгуулах  ДИТХ-ын  2015.05.20-ны өдрийн “Иргэдийн бүлгийг бүртгэх, санхүүжилт олгох журам батлах тухай” А/21 тоот тогтоол, дүүргийн Засаг даргын А/124 дүгээр захирамж, иргэдийн бүлгийн бүрдүүлэх материал, анкет, хамтран ажиллах гэрээ зэргийг дүүргийн мэдээллийн самбарт байршуулан, иргэдийг нээлттэй ил тод мэдээллээр хангахад анхааран ажиллаж байна.

ЗДТГ нь Нийслэл таймс сонинтой 2015 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулан  тендерийн урилгыг тогтмол нийтлүүлэн ажиллаж байгаа ба ХААА нь тендерийн урилгыг дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mnсайт, Засгийн газрын e-procurement.mn  сайтуудад тухай бүр нь байршуулан, иргэдэд ил тод ажлаа тайлагнан ажиллаж байна.

Сайтад мэдээллийг тухай бүр оруулж байна 100
2.2.7 Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хууль  журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж иргэд олон нийтийг мэдээллээр хангах. Тендерийн  баримт  бичиг, тендер шалгаруулалтын талаарх цахим хичээлийг дүүргийн LED дэлгэцээр иргэдэд сурталчилан ажиллаж байгаа ба ЗДТГ нь Нийслэл таймс сонинтой 2015 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулан  тендерийн урилгыг тогтмол нийтлүүлэн ажиллаж байгаа ба ХААА нь тендерийн урилгыг дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mnсайт, Засгийн газрын e_procurement.mn  сайтуудад тухай бүр нь байршуулан, Олон нийтийн оролцоотой худалдан авалтын журам, тухайн худалдан авалтыг зохион байгуулах дүүргийн Засаг даргын захирамж, иргэдийн бүлгийн бүрдүүлэх материал, анкет, хамтран ажиллах гэрээ зэргийг самбарт байршуулан, иргэдийг нээлттэй ил тод мэдээллээр хангахад анхаарч ажиллаж байна.

2015.06.17-ний өдөр 2016 оны ОНХС-аар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний урьдчилсан саналыг хороодын ИНХ-аар хэлэлцүүлэн эрэмбэлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулсан ба уг хуралд холбогдох хууль тогтоомж, журмаар сургалтын материалыг Power Point програмаар бэлтгэн танилцуулж, иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангасан.

Иргэд худалдан авах үйл ажиллагаанд оролцох, мэдээллээр  хангагдана. 100
2.2.8 Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар хэвлэмэл танилцуулга бэлтгэн  иргэдэд түгээх. НЗДТГ болон НХААГ-аас зохион байгуулсан “UB-FORUM 2015” өдөрлөгийн хүрээнд дүүрэгт 2013-2014 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын тайлан, 2015 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг зурагт фото стикер хэлбэрээр бэлтгэн ажилласан ба тус танилцуулгыг хороод, засаг даргын Тамгын газрын байранд байршуулан, иргэдэд нээлттэй мэдээлсэн. Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар хэвлэмэл  хуудас, танилцуулга бэлтгэсэн. Фото стикерээр  тайлан мэдээг иргэдэд нээлттэй хүргэж байна. 70
“3.0. Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
3.0 3.1 Төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх 3.1.1. Төсвийн байгууллагуудаас төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмаар батлагдсан маягтаар гаргаж ирүүлсэн төлбөрийн хүсэлтийг хүлээн авч батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу ажлын 3 хоногт багтаан төлбөр тооцоог гүйцэтгэх. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын баталгаажсан төлбөрийн хүсэлтийг 2 хувь, ТТ-2 маягтаар, хяналтын хуудсыг ТТ-4 маягтаар хянуулан хүлээн авч хянан батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуутухай бүр гүйлгээг хийж гүйцэтгэсэн.

2015.01.02-нээс 2015 оны 12-р сарын 11-ний өдрийн байдлаар Төрийн сангийн төв болон салбар мөн арилжааны банкуудын хоорондын тооцоогоор 4079 ширхэг баримтаар  8.348,2сая  төгрөгийн зарлагын, 7.622,2 сая төгрөгний орлогын гүйлгээ   хийгдсэн байна.

2015 оны  жилийн эцсийн байдлаар орон нутгийн төсөвт 9 байгууллагад 2 тэрбум 336.0 сая, тусгай шилжүүлгээр санхүүжих 5 байгууллагад 1 тэрбум 464.6 сая төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн санд 1 тэрбум 27.8 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна.

Төлбөр тооцоог төсвийн хуваарийн дагуу түргэн шуурхай гүйцэтгэсэн 100
3.1.2 Төрийн сангийн үлдэгдлийн хуулга, Кассын дансны хуулга, арилжааны банкин дахь кассын дансны хуулга, тухайн өдрийн орлого зарлагын гүйлгээний жагсаалт болон Төлбөрийн хүсэлт, бэлэн мөнгөний хүсэлт, хяналтын хуудсыг өдөр тутмын мемориалын баримтад хавсарган баталгаажуулан архивын нэгж үүсгэх. Төрийн сангийн үлдэгдлийн хуулга, Кассын дансны хуулга арилжааны банкин дахь кассын дансны хуулга, тухайн өдрийн орлого зарлагын гүйлгээний жагсаалт болон төлбөрийн хүсэлт, хяналтын хуудсыг  өдөр тутмын  мемориалын баримтад хавсарган, иж бүрдлийг ханган алдаатай зүйлсийг засварлуулан авч баталгаажуулан 1-11 сарын 21 мемориалын баримтыг   стандартын дагуу үдэж , дугаарлан  товъёог хийн  хавтаслан архивын нэгж үүсгэн ажиллаж байна. Архивын нэгж үүсгэсэн 100
3.1.3 Төсвийн байгууллагын бүртгэлийн данс нээлгэх, хаалгах, өөрчлөх хүсэлтийг хүлээн авч Төв Төрийн санд уламжлан шийдвэрлүүлж, эргэн хариу мэдэгдэх. Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын данснаас тусад нь барьцааны данс нээлгэх зөвлөмжийн дагуу Сангийн яаманд ЗДТГ-ын 2015 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 2/167 тоот албан бичгээр хандан “Хөрөнгө оруулалтын барьцаа 200852401” дансыг нээлгэсэн.

ЗДТГ-ын 2015 оны 01  сарын 26-ны  өдрийн 2/27 тоот албан бичгээр арилжааны банкинд данс нээх, хаах зөвлөмжийг, мөн Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран Сангийн яам, Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст 2015 оны 04 сард цахимаар 2015 ондтөсвийн байгууллагуудад шинээр нээсэн дансны судалгааг жагсаалтаар гарган хүргүүллээ.

Данс нээлгэх, хаалгах, өөрчлөх хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж хариу мэдэгдсэн. 100
3.1.4 Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмын дагуу тайлан мэдээг  хугацаанд нь гаргаж холбогдох албан тушаалтанд хүргэх. Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмын дагуу улирал тутам төсвийн байгууллагуудын арилжааны банкинд нээсэн данс, бэлэн мөнгөний картын данс, орлого төвлөрүүлэх тэг үлдэгдэлтэй дансдын талаархи судалгааг маягтын дагуу гаргаж НСТСХэлтэс, Сангийн яаманд хүргүүлж хэвшсэн.

Мөн Сангийн яам, Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст 2015 оны төсвийн жилд Төсвийн байгууллагуудад шинээр нээсэн дансны судалгааг жагсаалтаар гарган 2015 оны 04 сард цахимаар хүргүүлсэн.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс ирүүлсэн Дотоод хяналт шалгалтын  зөвлөмжийн тайлан ирүүлэх 06/3602 тоот албан бичгийн хариуг Засаг даргын Тамгын газрын 2015.11.23-ны өдрийн 2/764 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Мөн хэлтсийн тамга тэмдэг дардасны бүртгэл, судалгааг ирүүлсэн маягтын дагуу 2015 оны 12 сарын 20-нд НСТСХ-т хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

Тайлан мэдээг гаргаж хүргүүлсэн 100
3.1.5 Тэмдэг дардасын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцах. Тэмдэг дардасын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, хамгаалалтанд анхаарч Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн А.Анхцэцэгийн ажлын сейфэнд хадгалан ажил үйлчилгээг хэвийн явуулж байна.

Засаг даргын Тамгын газрын 2015.03.31-ний өдрийн Б/27 дугаар тушаалаар тэмдэг түших албан тушаалтныг томилсон ба тэмдгийн ашиглалт хамгаалалтанд хяналт тавин ажиллаж байна.

Хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан ажилласан. 100
3.2 3.2 Төрийн сангийн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1 Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд өдөр тутам дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх. Төрийн сангийн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн мэргэжилтнүүдийг өдөр тутмын заавар зөвлөгөөгөөр ханган ажиллаж байна. Өдөр тутмын гүйлгээ хийгдэх бүрт хяналтын хуудсыг анхан шатны баримттай тулган шалгаж, төлбөрийн хүсэлт, холбогдох анхан шатны баримт шаардлага хангаагүй,  батлагдсан төсөв, эдийн засгийн ангилал, бүлгийн дүн  буруу төлбөр гүйцэтгэх эх үүсвэргүй 103 гүйлгээг засварлуулан төрийн сангийн төлбөр тооцоо хийлгэх эрхийг олгосон.

Мөн төсвийн тухай хууль, төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам, төлбөр тооцооны  журмуудыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

2015 оны жилийн эцсийн байдлаар  Төрийн сангаар 21төсвийн байгууллагын нийт  8 тэрбум 326.0 сая  төгрөгийн зарлагын гүйлгээ хийгдэж, 1-11 сарын мемориалын 21 баримтыг  хянан баталгаажуулсан байна.

Татварын хэлтэс, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, 207 дугаар цэцэрлэг, Хүн эмнэлэг, Ахмадын хороо, Хангай цогцолбор сургууль зэрэг 6 төсвийн байгууллагад төрийн сангийн үйл ажиллагааны болон бусад холбогдох журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах шаардлагыг тавьж, хэрэгжилтийг  хангуулан ажилласан.

Өдөр тутам дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллсан. 100
3.2.2 Төсвийн байгууллагын бүртгэлийн дансны орлого зарлагын хуулгыг өдөр тутам хянаж, алдаатай тохиолдолд төсвийн байгууллагын хүсэлт, нотлох баримтыг үндэслэн тухай бүр залруулах. Төсвийн байгууллагын бүртгэлийн дансны орлого зарлагын хуулгыг өдөр тутам хянаж, алдаатай тохиолдолд төсвийн байгууллагын хүсэлт, нотлох баримтыг үндэслэн тухай бүр залруулах гүйлгээг хийж хэвшсэн.

2015.12.11-ний өдрийн байдлаар банк хоорондын бага дүнтэй төлбөр тооцооны систем шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор хүлээн авах банкин дахь байгууллагын нэр, төрийн сангийн програмд шивэгдсэн нэр зөрсөн болон дансны нэр дугаар  тохирохгүй, банкны дансны дугаар, харилцагч байгууллагын данс, регистрийн дугаар,  өөрийн байгууллагын регистрийн дугаар алдаатай бичигдсэний улмаас буцаж орж ирсэн 19 байгууллагын 94.8 сая төгрөгийн гүйлгээг ажлын 3 хоногт холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж, залруулан ажил үйлчилгээг хэвийн явуулсан.Үүнд:

 1. Татварын хэлтсийн 4.1 сая төгрөгийн 10 гүйлгээ,
 2. Цагдаагийн тасгийн 2.9 сая төгрөгийн 9 гүйлгээ,
 3. Хангай цогцолбор сургуулийн 1.8 сая төгрөгийн 4 гүйлгээ,
 4. 44 дүгээр цэцэрлэгийн 462.7 мянган төгрөгийн 7 гүйлгээ,
 5. 207 дугаар цэцэрлэгийн 6.6 сая төгрөгийн 12 гүйлгээ,
 6. Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийн 1.3 сая төгрөгийн 6 гүйлгээ,
 7. Хүн эмнэлгийн 6.3 сая төгрөгийн 8 гүйлгээ,
 8. Онцгой байдлын хэлтсийн 3.4 сая төгрөгийн 2 гүйлгээ,
 9. Соёлын ордоны 1.7 сая төгрөгийн 10 гүйлгээ,
 10. Биеийн тамир, спорт хорооны 380.0 мянган төгрөгийн 2 гүйлгээ,
 11. Хөдөлмөрийн хэлтсийн 5.8 сая төгрөгийн 12 гүйлгээ,
 12. Худалдан авах ажиллагааны албаны 1.2 сая төгрөгийн 2 гүйлгээ,
 13. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн 5.3 сая төгрөгийн 9 гүйлгээ,
 14. Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төвийн 1.5 сая төгрөгийн 3 гүйлгээ,
 15. Ахмадын хорооны 969.0 мянган төгрөгийн 2 гүйлгээ,
 16. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2.3 сая төгрөгийн 7 гүйлгээ,
 17. Засаг даргын тамгын газрын 33.8 сая төгрөгийн 22 гүйлгээ,
 18. Хот тохижилтын албаны 14.8 сая төгрөгийн 16 гүйлгээ,
 19. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2.0 сая төгрөгийн 11 гүйлгээг залрууллаа.

Төрийн сангийн үлдэгдлийн хуулга, кассын дансны хуулга, арилжааны банкин дахь кассын дансны хуулга, тухайн өдрийн орлого зарлагын гүйлгээний жагсаалт болон төлбөрийн хүсэлт, бэлэн мөнгөний хүсэлт, хяналтын хуудсыг өдөр тутмын мемориалын баримтад хавсаргасан эсэхийг хянан баталгаажуулж,  архивын нэгж үүсгэн ажиллаж байна.

Залруулах гүйлгээг хуулийн хугацаанд хийж хэвшсэн. 100
3.2.3 Төсвийн байгууллагаас ирүүлсэн төлбөрийн хүсэлт, холбогдох баримт шаардлага хангаагүй батлагдсан төсөв, эдийн засгийн ангилал, бүлгийн дүн нь төлбөр гүйцэтгэх эх үүсвэргүй тохиолдолд буцаах. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар төсвийн байгууллагаас ирүүлсэн төлбөрийн хүсэлт, холбогдох баримт шаардлага хангаагүй,  батлагдсан төсөв, эдийн засгийн ангилал, бүлгийн дүн нь төлбөр гүйцэтгэх эх үүсвэргүй  103 гүйлгээг буцаан шаардлага хангасан баримтыг бүрдүүлэн авч гүйлгээ хийх эрхийг олгон ажилласан. Баримтын бүрдлийг ханган ажилласан. 100
3.2.4 Төсвийн байгууллага Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмыг зөрчсөн тохиолдолд зөрчил арилгах хүртэл хугацаанд зарлагын гүйлгээг түр зогсоох. Тайлант хугацаанд тухайн байгууллагын 1, 2 дугаар гарын үсэг зурах албан тушаалтан солигдсоны улмаас гарын үсгийн баталгаа ирүүлээгүй 207 дугаар цэцэрлэг, Татварын хэлтэс, Хангай цогцолбор сургуулийн гүйлгээг түр хугацаанд зогсоож, гарын үсгийн баталгаа ирүүлсэн өдрөөс гүйлгээ хийх эрхийг олгон ажилласан. Төрийн сангийн журмын хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 100
3.2.5 Төлбөр тооцооны баримтанд гарын үсэг  ТТ-3 маягтаар гаргуулан, төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар баталгаажуулан наториатаар батлуулан авч нэгтгэн архивын нэгж үүсгэх. 2015 оны хагас жилийн байдлаар 21 төсвийн байгууллагын 59 дансанд гарын үсгийн баталгааг наториатаар баталгаажуулан холбогдох материалын хамт авч, нэгтгэн бүрдүүлж, тусгайлан хавтаст хадгалж байна. Мөн 2014 оны гарын үсгийн баталгааг архивлан 2015.02.10-ны өдөр архивын эрхлэгч С.Өлзийсайханд хүлээлгэн өгсөн ба 2015 оны материалыг хүлээлгэн өгөх бэлтгэлийг хангасан. Гарын үсгийн баталгааны иж бүрдлийг хангасан. 100
3.2.6 Төсвийн байгууллагын Нягтлан бодогчдын анкет /ТАХ/, мэргэжлийн дипломын хуулбар тушаалын хуулбар, зөвшилцсөн бичиг, төсвийн шууд захирагчийн томилогдсон тушаалын хуулбарыг авч архивын нэгж үүсгэх. Төсвийн байгууллагад шинээр томилогдон ажиллаж буй Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Татварын хэлтэс, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, 207 дугаар цэцэрлэг, Ахмадын хорооны нягтлан бодогчдын төрийн албан хаагчийн анкет, мэргэжлийн дипломын хуулбар, тушаалын хуулбар, зөвшилцсөн бичиг, Төсвийн шууд захирагчийн томилогдсон тушаалын хуулбарыг бүрдүүлж хавтасжууллаа.

Урьд нь томилогдон  ажиллаж байсан нягтлан бодогчдын материалыг архивлан 2015.02.10-ны өдөр архивын эрхлэгч С.Өлзийсайханд хүлээлгэн өгсөн ба 2015 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн нягтлан бодогчдын материалыг архивлах бэлтгэл ажлыг хангасан.

Архивын нэгж үүссэн. 100
3.2.7 Жижиг мөнгөн сангийн зарцуулалтын тайланг төлбөрийн картын дансны дэлгэрэнгүй хуулгын хамт төсвийн байгууллагаас авч хянаж дараагийн эрхийг нээх, сар бүрийн эцэст жижиг мөнгөн санг үлдэгдэлгүй байлгах. Төсөвт байгууллагуудын ашиглах жижиг мөнгөн сангийн хэмжээг оны эхэнд батлагдсан төсвөөс нь хамааруулан хязгаарыг тогтоон төрийн сангийн хэлтсийн даргаар батлуулан мөрдөж ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 19 байгууллагын 160 удаагийн 62792.0 мянган төгрөгийн жижиг мөнгөн сангийн тайланг хүлээн авч хянан FREEBALANC программд журнал ваучераар бүртгэн оруулсан.Жижиг мөнгөн сангийн эрхийг нээхдээ эхний удаа авсан мөнгөний тайланг шалгаж хүлээн авч жижиг мөнгөн сан дахин авах эрхийг журмын дагуу олгож ажиллаж  байна. Жижиг мөнгөн сангийн гүйлгаа хийх эрх нээгдсэн 100
3.2.8 Төсвийн байгууллагын дансны үлдэгдлийн баталгааг улирал тутам баталгаажуулах. Төсөвт байгууллагын дансны үлдэгдлийн баталгааг улирал тутам баталгаажуулан ажиллаж байна. Төсөвт байгууллагын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 2015 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын санхүүгийн тайланг хүлээн авахдаа Төрийн сангийн болон арилжааны банкинд байршиж буй дансдын үлдэгдлийг баталгааг тулган шалгаж тайланд хавсаргаж ажиллаж байна. Үнэн, зөв баталгаажсан байна. 100
3.2.9 Засгийн газрын санхүүгийн удирдлага мэдээллийн системийн программын хэвийн үйл ажиллагааг хангах. Засгийн газрын санхүүгийн удирдлага мэдээллийн систем буюу төрийн сангийн программын хэвийн үйл ажиллагааг ханган өдөр тутам Сангийн яам,  Нийслэлийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн холбогдох албан тушаалтнаас заавар зөвөлгөө аван ажиллаж байна.

Мөн системд нэвтрэх эрхийг авахдаа Засгийн газрын санхүүгийн удирдлага мэдээллийн системд мөрдөх журмын 3/4-д заасан заалтын  дагуу  ЗДТГ-ын 2015.01.19-ний өдрийн 2/31 тоот албан бичгээр гүйлгээ баталгаажуулах эрхийг Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяад, 2015.06.17-ны 2/407 тоот албан бичгээр гүйлгээ шивэх эрхийг Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн А.Анхцэцэгт бүр хугацаагаар шилжүүлэх хүсэлтийг Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэн шийдвэрлэж ажиллаж байна. Мөн Сангийн яамны ЗГУМС функциональ хариуцсан мэргэжилтэнүүдтэй хамтран тухай бүр өөрчлөл шинэчлэлийг хийлгэж хамтарч ажиллаж байна.

Программын  хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан. 100
“4.0. Дүүргийн төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын хэрэгжилтийг хангахад мэргэжил аргазүйгээр удирдах, хянах, дүүргийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах ” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
4.0 4.1 Дүүргийн Төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгуулагуудыг Нягтлан бодох бүртгэлийн бүх шатны стандартын хэрэгжилтийг ханган биелүүлэхэд мэргэжлийн аргазүйгээр удирдах, нягтлан бодогчдын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт семинарыг зохион байгуулах 4.1.1 Дүүргийн Төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг Нягтлан бодох бүртгэлийн бүх шатны стандартын хэрэгжилтийг хангахад мэргэжлийн аргазүйгээр удирдах.

 

Төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч нарт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан, бүртгэл хөтлөлтийн  талаар  өдөр тутамд заавар зөвөлгөө өгөн НББ-ийн олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж буй эсэхэд хяналт тавин   ажиллаж байна.

 

 

 

Байгууллагын нягтлан бодогч нар арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангагдан ажилласан 70
4.1.2 Төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч санхүү, төрийн сангийн ажилтнуудын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт семинарыг зохион байгуулах. Шилэн дансны тухай хууль, төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын  2015.02.02-ны  А/25 тоот захирамжийн төслийг боловсруулан гаргаж, захирамжийн биелэлтийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

СТСХ-ээс 2015.02.02-ны 2/94 тоот албан бичгээр төсөвт байгуулагуудад анхаарах шаардлагатай зарим арга хэмжээний талаар зөвлөмжийг хүргүүлж ажилласан. Дүүргийн Дотоод аудитын албатай хамтран 2015 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр “Шилэн дансны тухай хууль, Төрийн сангийн журмын хэрэгжилтийг хангах нь” сэдэвт сургалтыг дүүргийн 25 аж ахуй нэгж байгууллагын  дарга эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт зохион байгууллаа.

Мөн   Нийслэлийн  мэдээлэл технологийн хэлтэс,  нийслэлийн СТСХ-ээс хамтран Налайх дүүрэгт зохион байгуулсан шилэн дансны мэдээллийг сайтад хэрхэн оруулах, сайтын шинэчлэл өөрчлөлтийн талаарх сургалтанд  дүүргийн орон нутгийн төсвийн байгууллагын 11 нягтлан бодогчийг хамруулсан.

Төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч нарт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан, бүртгэл хөтлөлтийн  талаар  өдөр тутамд заавар зөвөлгөө өгч арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.

Эдийн засгийн ил тод байдлын хууль, журам батлагдсантай холбоотойгоор түүнийг хэрэгжилтийг хангах үүднээс 2015.10.21-ний өдөр Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэстэй хамтран дүүргийн ААНБ болон төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч нарт  сургалт явуулж, мэдээ мэдээллээр хангасан.

Төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд тодорхой шат дараалалтайгаар Сангийн яам болон нийслэлээс зохион байгуулсан сургалт семинарт бүрэн хамрагдаж байна.Тухайлбал:

 1. 02.11-ний өдөр НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах” сэдэвт сургалтанд Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, сургалт, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. 03.25-03.26-ны өдөр Сангийн яамнаас зохион байгуулагдсан “Санхүүгийн тайлангийн шинэчлэл, чиг хандлага, И-баланс сайт ашиглалт, ААНБ-ын санхүүгийн тайлан нэгтгэл” сэдэвт сургалтанд Ерөнхий нягтлан бодогч
 3. 04.05-ны өдөр Мэдээлэл технологийн газар, 2015.05.06-ны өдөр Налайх дүүрэгт зохион байгуулагдсан “Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах” сэдэвт сургалтанд Ерөнхий нягтлан бодогч, Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, сургалт, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн,
 4. 04.23-ны өдөр зохион байгуулсан “Төрийн өмчийн удирдлагыг мэдээлжүүлэх, бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” сэдэвт сургалтанд Ерөнхий нягтлан бодогч,
 5. 04.15-17-ны өдөр Сангийн яамнаас зохион байгуулсан “Шинэчилсэн эдийн засгийн ангиллаар төрийн сангийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэх” сэдэвт сургалтанд Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн,
 6. 04.24-ний өдөр НСТСХ-ээс зохион байгуулсан “Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах” сэдэвт сургалтанд Орлогын эдийн засаг, төсвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 7. 05.14-17-ны өдөр зохион байгуулсан “Төсвийн хэрэгжилт, хяналт удирдлага” сэдэвт Төрийн сангийн удирдах ажилтны 10-р зөвөлгөөнд СТСХ-ийн дарга, Ерөнхий нягтлан бодогч, ДАА-ны дарга,
 8. 05.20-ны өдөр НСТСХ-ээс зохион байгуулсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх шинэчилсэн журам, анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтанд Банкны төлбөр тооцоо хариусан ахлах мэргэжилтэн, Орлогын эдийн засаг, төсвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 9. 06.03-ны өдөр НСТСХ-ээс зохион байгуулсан “Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайлан, гүйцэтгэл гаргахтай холбоотой өөрчлөлт” сэдэвт сургалтанд Ерөнхий нягтлан бодогч нар,
 10. “Аяа” сургалтын төвтэй хамтран НСТХ-ээс 2015.06.25-28-ны өдрүүдэд  зохион явуулсан Exsel программ ашиглах ахисан түвшингийн сургалтанд  Ерөнхий нягтлан бодогч,
 11. Эдийн засгийн ил тод байдлын хууль, журам хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулан Сангийн яамнаас зохион байгуулсан сургалтанд 2015.09.20-ны өдөр Ерөнхий нягтлан бодогч,
 12. 11.21-22-ны өдөр “Төсвийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах аргачлал” сэдэвт сургалтанд Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, мэдээ сургалт тайлан хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. 11.30-ны өдрөс эхлэн 21 хоногийн хугацаатай “Анхан шатны төсөвчин”-ий сургалтанд Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, мэдээ сургалт тайлан хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. НЗДТГ-аас явуулсан Удирдах албан тушаалтнуудад зориулсан 2015.11.18-ны өдрийн сургалтанд Ерөнхий нягтлан бодогч  тус тус хамрагдаж мэдээ мэдээллээр хангагдсан.
Мэдээ мэдээллээр ханган ажилласан. 90
4.1.3 Холбогдох дээд шатны болон хяналт шалгалтын газрын шалгалтуудад хамрагдах,  өгсөн зөвлөмжийн дагуу тодорхой ажил зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллах. 2015 оны 03 дугаар сарын 05-25-ны хооронд дүүргийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг Нийслэлийн Аудитын газрын санхүүгийн аудитад хамруулан ‘’Зөрчилгүй” санал дүгнэлт авсан.

2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, өгөгдсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр 7 заалт бүхий ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө гарган биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

Дүүргийн орон нутгийн төсвийн 14 байгууллагаас аудитын  шалгалтаар өгсөн албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг  албан бичгээр авч нэгтгэн  биелэлтийг гарган Нийслэлийн аудитын газарт Засаг даргын тамгын газрын 2015.06.15–ны өдрийн 2/401 тоот албан бичгээр хүргүүлэн ажиллаж байна.

Мөн 2015 оны 03 сард  “2014 оныорон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, зарцуулалтад” НАГ-аас  нийцлийн аудит хийж төлбөр зөрчилгүй шалгагдсан.

2015 оны 01 сарын 28-нд Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын  ‘’2014 оны өмч эзэмших гэрээг дүгнэх” комисст шалгуулсан ба “Нийслэлийн өмч эзэмшүүлэх гэрээ” дүгнэсэн тухай 2015 оны 05 сарын 22-ны өдрийн А/441 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Нийслэлийн өмч эзэмших гэрээг хангалтгүй биелүүлсэн 3 байгууллагын удирдлагад сануулах арга хэмжээ авах  тухай захирамжийн төслийг боловсруулан ажиллаж байна

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс 2015 оны 06 дугаар сарын 18-наас 22-ны өдрийн хооронд төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бүрдүүлэлт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт  шалгалт  хийх удирдамж,  2 заалт, 6 шалгуур бүхий ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, хэлтсийн даргаар баталгаажуулан удирдамжийн дагуу төсвийн  байгууллагуудаар хяналт шалгалтыг заасан хугацаанд Ерөнхий нягтлан бодогч, Төсвийн мэргэжилтэнтэй хамтран зохион байгуулж, анхан шатны баримт бүрдүүлэлт, НББ-ийн  хураангуй болон дэлгэрэнгүй бүртгэлийн хөтлөлт, дээд шатны байгууллага болон СТСХ-ээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт зэргийг шалган дутагдалтай байгаа зүйлд заавар зөвлөмжийг өгч хэрэгжилтийг хангуулан  ажиллалаа.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Дотоод хяналт шалгалтанд 2015.01.14-ний өдөр хамрагдаж,  06/3602 тоот албан бичгийн хариуг Засаг даргын Тамгын газрын 2015.11.23-ны өдрийн 2/764 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Мөн хэлтсийн тамга тэмдэг дардасны бүртгэл, судалгааг ирүүлсэн маягтын дагуу 2015 оны 12 сарын 20-нд НСТСХ-т хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

Хяналт шалгалтын мөрөөр хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг болон шалгалтын тайлан дүнг  цахим сайт болон мэдээллийн самбарт  байршуулахаар бэлтгээд байна.

Тодорхой ажил зохион байгуулан үр дүнг тооцон ажиллсан. 90
4.2 Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгдсэн санхүүгийн тайлан, ААН-н улирлын нэгдсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн сар бүрийн мэдээг үнэн зөв гаргаж хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргэх

 

4.2.1 Орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг нэгтгэн боловсруулахдаа холбоотой залруулгын бичилтийг хийж, freebalance программ ашиглан нэгтгэж үнэн зөв гарган хугацаанд нь холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх. Орон нутгийн болон тусгай зориулалтийн шилжүүлгийн, сангуудын нийт 18 санхүүгийн тайланг  нэгтгэлийн    Acolous программд  шивж оруулан  нэгтгэсэн тайлан балансыг гаргалаа. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж аудитаар баталгаажуулан НСТСХ-т цаасаар болон файлаар  хүргэсэн. Сангийн яам 2014 оны жилийн эцсийн   санхүүгийн тайланг онлайнаар хүлээн авч нэгтгэх болсонтой холбоотой дүүргийн орон нутгийн 19 байгууллагын тайланг  байгууллага бүрийн  санхүүгийн тайлантай нь тулган нэгтгэсэн дүнг  шалгаж зөрүүг арилган илгээсэн.

Мөн 2015 оны 1,2,3  дүгээр улирлын төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд нь хүлээн авч баталгаажуулсан.

2014 оны жилийн эцсээр :

Орон нутгийн төсвийн  10

Тусгай шилжүүлгийн 5

Сангийн                        3

Төвлөрсөн төсвийн      6,      нийт  –  24

2015 оны 1,2,3 дугаар улирлаар :

Орон нутгийн төсвийн    9

Тусгай шилжүүлгийн      5

Сангийн                           2

Төвлөрсөн төсвийн     6,  нийт  – 22  байгууллагын тайланг хүлээн авч баталгаажуулсан.

Жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг иргэдэд нээлттэй мэдээлэх зорилгоор хэлтсийн мэдээллийн  самбарт 2015 оны 04 дугаар сарын 05-ны өдөр байршуулсан.

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн нэгдсэн мэдээг нэгтгэн гаргаж дүүргийн цахим хуудас болон байгууллагын мэдээллийн самбарт байршуулсан .Мөн шилэн дансны хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой Дүүргийн орон нутгийн төсвийн  орлогыг болон зарлагын нэгдсэн мэдээг хуулийн хугацаанд  нь батлагдсан маягтын дагуу сайтад  шивж  оруулсан. /11 удаа/

Фрийбаланс программаас төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ татагдан гарах болсонтой холбоотойгоор Орон нутгийн болон тусгай шилжүүлгийн байгууллагуудын нийт 14 байгууллага, сангийн 2015 оны төсвийн хуваарийг сар бүрээр, эдийн ангилалын хөтөлбөр, зориулалт, зардлын ангилалын  кодоор нэг бүрчлэн гараартөсвийн төлөвлөлтийн Fiscal программаас Сангийн яамд дамжуулан татуулсан.

Мөн 2015 оны 3 дугаар  сард орон нутгийн болон ТЗШ-ийн байгууллагуудын төсөвт тодотгол хийгдэж  байгуулагуудын төсвийн сар улирлын хуваарьт өөрчлөлт хийгдсэнийг /Хангай цогцолбор сургууль, 44-р цэцэрлэг, Дотоод аудитын алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв/ фрийбаланс программд оруулж Сангийн яамд дамжуулж мэдээг гаргасан.

Орон нутгийн болон төвлөрсөн төсвийн нийт 23 байгууллагуудын төсвийн  гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр хүлээн авч төсвийн хэлбэлзэлтэй нь тулган хянан баталгаажуулж байна. Байгууллагуудын мэдээнээс  сар бүр фрийбалансад  татварын болон  өөрийн орлого,  өр авлагын өөрчлөлтийг  журнал ваучер  бичиж бүртгэн  төсвийн гүйцэтгэлийн дүүргийн нэгдсэн мэдээг гаргаж байна.

Орон нутгийн төсвийн 9

Тусгай шилжүүлгийн   5

Сангийн                       2

Төрийн сангийн бүртгэлийн программтай болсноор  орон нутгийн болон тусгай шилжүүлгийн 14 байгууллагын санхүүжилтийг ЗЭБ1 маягтаар тооцоог хийж олгож байна.

Тайлан мэдээ, цаг хугацаандаа, үнэн, зөв гарсан байна.

 

90
4.2.2 Онлайнаар шивсэн ААН-ийн санхүүгийн тайланг шалган баталгаажуулан программд бүртгэж нэгдсэн тайлан мэдээг үнэн зөв гаргаж холбогдох газарт хугацаанд нь хүргэх ААНБ-ын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 2015 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайланг  онлайнаар хүлээн авч баталгаажуулан нэгдсэн дүн мэдээг НСТСХ-т хуулийн хугацаанд нь хүргүүлсэн. 2014 оны жилийн эцэс, мөн 1, 2, 3 дугаар улирлуудын ААНБ-уудын цахимаар  илгээсэн санхүүгийн тайланг  хүлээн авч хянан баталгаажууллаа. Нийт 49 ААНБ-ын тайланг баталгаажуулахаас 48  тайланг баталгаажуулж  тайлан хүлээн авалт 98 хувь, 2015 оны 1 дүгээр улирлаар 49 ААНБ-ын тайлан  хүлээн авахаас  45 ААНБ-ын    тайланг баталгаажуулж тайлан хүлээн авалт 90 хувь, 2 дугаар улиралд 2 ААНБ шинээр нэмэгдэж нийт 51 байгууллага тайлан тушаахаас 45 ААНБ нь санхүүгийн тайлангаа цахимаар илгээж тайлан хүлээн авалт 88 хувь, 3 дугаар улиралд  4 ААНБ шинээр нэмэгдэж бүртгүүлэн нийт 55 байгууллага  санхүүгийн тайлан тушаахаас 49 ААНБ-ын цахимаар илгээсэн тайланг хүлээн авч баталгаажуулж тайлан хүлээн  авалт 88 хувьтай  байна.

 

Тайлангийн нэгтгэл, цаг хугацаандаа, үнэн, зөв гарч холбогдох газарт хүргэгдсэн байна.

 

90
4.2.3 Харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн акт, эд хөрөнгийн улирал, жилийн тооллогын бүртгэл дансны үлдэгдлийн баталгаа зэрэг анхан шатны баримт үндэслэн  гаргасан орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн тайланг хянаж хүлээн авч нэгтгэн дүүргийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг үнэн зөв гаргаж дээд шатны санхүүгийн байгууллагад хуулинд заасан хугацаанд хүргүүлэх. 2014 оны жилийн эцсийн төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн тайлан хүлээн авахдаа тайлангийн иж бүрдлийг буюу харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн акт, эд хөрөнгийн улирал, жилийн тооллогын бүртгэл, дансны үлдэгдлийн баталгаа  зэргийг хангуулан  тулган шалгаж алдаатай зүйлсийг тухай бүр засварлуулж хуулийн хугацаанд баталгаажуулан ажилласан.

Орон нутгийн төсвийн байгууллагын санхүүгийн тайланг нэгтгэж дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг гарган Нийслэлийн аудитын газраар 2015.03.05-2015.03.25 –ны өдрийн хооронд шалгуулан баталгаажуулсан ба Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хуулинд заасан хугацаанд файлаар болон цаасаар хүргүүлж нэгтгүүлэн баталгаажуулж ажилласан.

Мөн 2015 оны эхний хагас жилийн орон нутгийн 9, тусгай шилжүүлгийн 5, OНХС болон хөрөнгө оруулалтын сангийн нийт 16 санхүүгийн тайланг цаасаар хүлээн авч  шалган баталгаажуулсан.

Нэгдсэн тайлан мэдээг гаргаж хуулийн хугацаанд нь НСТСХ-ийн холбогдох албан тушаалтанд хүргэсэн.

Тайлангийн нэгтгэл, цаг хугацаандаа, үнэн, зөв гарч холбогдох газарт хүргэгдсэн байна. 90
“5.0  Шилэн дансны хууль, төсвийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах журмыг хэрэгжүүлж дүүргийн төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх’’ гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
5.1 Шилэн дансны хууль, төсвийн байгууллагын ил тод байдлыг хангах журмыг хэрэгжүүлж дүүргийн төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх

 

5.1.1 Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг жил бүрийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор, хагас жилийн санхүүгийн  тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор, дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж,олон нийтэд мэдээлнэ. Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд нь гаргаж,  Нийслэлийн аудитын газраар шалгуулан баталгаажуулж, Нийслэлийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст  хүргүүлсэн.

2014оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн нэгтгэсэн тайлан болон нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг иргэдэд нээлттэй мэдээлэх зорилгоор 2014 оны 04 дугаар сарын 05-ны өдөр хагас жилийн санхүүгийн тайланг 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр  байгууллагын болонхэлтсийн мэдээллийн самбар, дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mnцахим сайтад байршуулсан.

Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана.

 

100
5.1.2    Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг жил бүрийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж,олон нийтэд мэдээлнэ. Дүүргийн 2014 оны жилийн эцсийн нэгдсэн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар “Зөрчилгүй”  дүгнэлттэй  гарсан бөгөөд иргэд, олон нийтэд  мэдээллийг нээлттэй мэдээлэх үүднээс Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, НАГ-аас санхүүгийн тайланд   өгсөн дүгнэлт зөвлөмжийн хамт  бүрэн эхээр нь 2014 оны 04 дугаар сарын 05-ны өдөр байгууллагын болонхэлтсийн мэдээллийн самбар, дүүргийн bagakhangai.ub.gov.mn цахим сайтад байршуулсан. Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана. 100
5.1.3  Аудитын дүгнэлтэд туссан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг жил бүрийн 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж,олон нийтэд мэдээлнэ. Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн 2014 оны санхүүгийн  нэгтгэсэн тайланд өгсөн  зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үүднээс 7 заалт бүхийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулсан.

Тус төлөвлөгөөний дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг болон төсөвт байгууллагуудын хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг нэгтгэн НАГ-т 2015.06.15-ны өдрийн 2/401 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.

Мөн хяналт шалгалтын ажлын мөрөөр хийж гүйцэтгэсэн ажил болон нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн ажлыг газар дээр нь очиж шалгах зорилгоор төсөвт байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж боловсруулан баталгаажуулан 2015.06.18-22-ны өдрүүдэд төсвийн байгууллага, төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт бүрдүүлэлт, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт  шалгалт  хийх удирдамж,  2 заалт, 6 шалгуур бүхий ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, хэлтсийн даргаар баталгаажуулан удирдамжийн дагуу төсвийн  байгууллагуудаар хяналт шалгалтыг заасан хугацаанд Ерөнхий нягтлан бодогч,  Ахлах мэргэжилтэн, Төсвийн мэргэжилтэн нар хамтран зохион байгуулж, анхан шатны баримт бүрдүүлэлт, НББ-ийн  хураангуй болон дэлгэрэнгүй бүртгэлийн хөтлөлт, дээд шатны байгууллага болон СТСХ-ээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт зэргийг шалган дутагдалтай байгаа зүйлд заавар зөвлөмжийг өгч хэрэгжилтийг хангуулан  ажиллалаа.

Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана. 90
5.1.4  Ирэх оны төсвийн төслийг жил бүрийн 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Дүүргийн 2016 оны төсвийн төсөөллийн саналыг орон нутгийн 9 байгууллага, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 5 байгууллагын саналыг хүлээн авч нэгтгэн боловсруулж  НСТСХ-ийн төсвийн мэргэжилтэнд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. Тус 2016 оны төсвийн төслийг хуулийн хугацаанд дүүргийн шилэн дансны www.Bagakhangai.ub.gov.mn сайт,улсын шилэн дансны www.shilendans.ub.gov.mnсайтад   байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбарт байршуулан  иргэдийг нээлттэй ил тод мэдээллээр хангахад анхаарч ажиллаж байна. иргэдийг нээлттэй ил тод мэдээллээр хангахад анхаарч ажиллаж байна. 100
5.1.5 Тухайн жилийн төсвийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Дүүргийн ИТХ-ын 2014 оны 12 дугаар сарын 12 өдрийн А/34 тоот тогтоолоор дүүргийн төсвийг баталсан бөгөөд тус тогтоолыг 2015 оны  1 сарын 15-нд,  Дүүргийн ИТХ-ын 2015 оны 03 сарын 30-ны өдрийн  А/ 39 тоот тогтоолоор дүүргийн  төсөвт  өөрчлөлт оруулан баталсан тогтоолыг 4 сарын 09-нд дүүргийн шилэн дансны www.Bagakhangai.ub.gov.mn сайт, нийслэлийн шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайт, улсын шилэн дансны www.shilendans.gov.mnсайтад  болон байгууллагын болон хэлтсийн мэдээллийн самбарт байршуулан  иргэдийг нээлттэй ил тод мэдээллээр хангахад анхаарч ажиллаж байна. Төсөв санхүүгийн мэдээллийг иргэдэд нээлттэй хүргэсэн. 90
5.1.6 Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг жил бүрийн 08 дугаар  сарын 15-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр  байгууллагын болонхэлтсийн мэдээллийн самбар, дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mnцахим сайтад байршуулсан. Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана. 100
5.1.7 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүрийн 08-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. 2014 оны дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн нэгтгэсэн мэдээг хуулийн хугацаанд гарган баталгаажуулж байгууллагын  болон хэлтсийн мэдээллийн самбар, дүүргийн bagakhangai.ub.gov.mnсайтад байршуулсан. Мөн шилэн дансны хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой www.shilendans.gov.mn,www.shilendans.ub.gov.mn,www.bagakhangai.ub.gov.mn сайтад сар бүрийн буюу 1-11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, дүүргийн орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг шивж оруулан олон нийтэд ил тод мэдээлж байна. Иргэд, олон нийт тогтмол хугацаанд мэдээллээр бүрэн хангагдана. 100
5.1.8 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mnсайтад 2015 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2014.12.09-нд,Улсын шилэн дансны www.shilendans.gov.mnсайтад ОНХС-ийн 2015 оны төлөвлөгөөг 2015.01.09-нд файлаар болон шивж оруулсан. Нийслэлийн шилэн дансныwww.shilendans.ub.gov.mnсайтад2015 оны ОНХС-ийн төлөвлөгөөг шивж оруулсан ба мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллаж байна. Иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллав.  

 

 

100

5.1.9Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mnсайтад 2015 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2014.12.09-нд,Улсын шилэн дансны www.shilendans.gov.mnсайтад ОНХС-ийн 2015 оны төлөвлөгөөг 2015.01.09-нд файлаар болон шивж оруулсан. Нийслэлийн шилэн дансныwww.shilendans.ub.gov.mnсайтад2015 оны ОНХС-ийн төлөвлөгөөг шивж оруулсан ба мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллаж байна. Иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллав.  

 

 

100

5.1.10 Тендер шалгаруулсан тухай мэдээллийг тендер шалгарснаас 7 хоногийн дотор дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Тендерт оролцсон байгууллагуудад тендерт шалгарсан болон шалгараагүй талаарх мэдэгдлийг албан тоотоор тухай бүр хүргүүлж байна. Мөн 2015 оны 6 сарын 19-ны өдөр 2015 оны тендерт оролцсон байгууллагын мэдээллийг www.bagakhangai.ub.gov.mnсайтад оруулан ажиллаж байна.

2015 онд ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 32 ажил, 1 тэрбум 639.5 сая төгрөгөөр төлөвлөгдөн хэрэгжиж байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг  иргэд, олон нийтийн хяналт дор, ил тод өрсөлдөх тэгш боломжийг хангах үүднээс хуулийн хүрээнд үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр  явуулж, гүйцэтгэлийн явцын мэдээг тухай бүр  Сангийн яамны www.mof.gov.mn сайт,Засгийн газрын www.e-procurement.mnсайт, дүүргийн www.bagakhangai.ub.gov.mn сайтуудад тус тус байршуулан ажиллаж байна.

Тухайлбал: Сангийн яамны www.mof.gov.mnсайтад ОНХС-ийн 2015 оны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mnсайтад 2015 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2014.12.09-ний өдөр,  2014 оны хагас болон бүтэн жилийн ажил үйлчилгээ худалдан авалтын ерөнхий тайланг 2015.01.15-ны өдөр, 2014 оны нийслэлийн хөрөнгө оруулалт болон дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудад хийгдсэн аудитын тайланг 2015.06.08-ны өдөр тус тус байршуулсан.

Улсын шилэн дансны www.shilendans.gov.mnсайтад ОНХС-ийн хөрөнгөөр  баригдаж буй барилгын ажлын санхүүжилтын 2014 оны 11-р сарын мэдээ, 2014 оны эрх шилжсэн ажлын мэдээг файл хэлбэрээр 2014.12.12-нд, ОНХС-ийн 2015 оны төлөвлөгөөг 2015.01.09-нд файлаар шивж оруулсан.

Нийслэлийн шилэн дансныwww.shilendans.ub.gov.mnсайтад2015 оны ОНХС-ийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн мэдээллийг хуулийн хугацаанд тухай бүр оруулан ажилласан.

Мөн Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлуудын жагсаалт, өмнөх оны ажлын гүйцэтгэлийн тайлан, олон нийтийн оролцоотой худалдан авалтын журам, тухайн худалдан авалтыг зохион байгуулах  ДИТХ-ын  2015.05.20-ны өдрийн “Иргэдийн бүлгийг бүртгэх, санхүүжилт олгох журам батлах тухай” А/21 тоот тогтоол, дүүргийн Засаг даргын А/124 дүгээр захирамж, иргэдийн бүлгийн бүрдүүлэх материал, анкет, хамтран ажиллах гэрээ зэргийг дүүргийн мэдээллийн самбарт байршуулан, иргэдийг нээлттэй ил тод мэдээллээр хангахад анхааран ажиллаж байна.

ЗДТГ нь Нийслэл таймс сонинтой 2015 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулан  тендерийн урилгыг тогтмол нийтлүүлэн ажиллаж байгаа ба ХААА нь тендерийн урилгыг дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mnсайт, Засгийн газрын e_procurement.mnсайтуудад тухай бүр нь байршуулан, иргэдэд ил тод ажлаа тайлагнан ажиллаж байна.

Шалгарсан шалгараагүй мэдэгдлийг тухай бүр албан тоотоор хүргэж ажиллаж байна.  

 

 

 

70

5.1.11 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт, бусад хяналт, шалгалтын тайланг 7 хоногийн дотор   дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. 2014 оны нийслэлийн хөрөнгө оруулалт болон дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудад хийгдсэн аудитын тайланг 2015.06.08-нд дүүргийн цахим www.bagakhangai.ub.gov.mnсайтад  , газрын болон хэлтсийн мэдээллийн самбарт тус тус байршуулсан.

 

Иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллав.  

 

 

100

5.1.12   Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийг шийдвэр гарснаас 7 хоногийн дотор   дүүргийн вэб сайт болон шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, олон нийтэд ил тодмэдээлнэ. Дүүргийн хэмжээнд бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, өр, авлага үүсгэсэн аливаа  шийдвэр  гаргаагүй байна. -
6.0.Статистик судалгаа, тооллого явуулж, бүртгэл хөтлөн, мэдээ тайланг нэгтгэн боловсруулж, холбогдох газарт мэдээлэх, гадна, дотны хэрэглэгчдийг мэдээ мэдээллээр хангах ” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
6.1 Дүүргийн хэмжээнд статистикийн бүртгэл хөтлөх, мэдээ, тайлан , тооллого судалгаа гаргаж, нэгтгэн боловсруулж НСГ-т дамжуулах, хрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 6.1.2 Статистикийн мэдээлэл судалгааг батлагдсан буюу зөвшөөрөгдсөн үзүүлэлт аргачлалын дагуу тогтоосон хугацаанд үнэн зөв гаргаж НСГ-т цахимаар дамжуулах. Албан ёсны статистик мэдээгээр:

Үндэсний Статистикийн хорооны даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/6 тоот тушаалын дагуу 2015 оны эхний 11 сарын байдлаар албан ёсны статистик болон захиргааны статистикийн 33 төрлийн мэдээ, тайланг үнэн зөв, бүрэн хамралттай цуглуулсан ба

 • Цуглуулсан мэдээллийг шалгах, алдааг засах, тэмдэглэл хөтлөх
 • Мэдээллийг салбар бүрийн статистикийн программаар боловсруулах, нэгтгэх
 • Мэдээллийг цахим хэлбэрээр НСГ-т дамжуулах
 • НСГ-ын ажилтантай мэдээллийг тохирох гэсэн үе шатаар дамжуулсан.

Эхний 11 сарын байдлаар дамжуулсан зарим мэдээ, тайлангаас товч дурьдвал:

–  23,8 мян/ккал буюу 222,7 сая төгрөгийн дулаан үйлдвэрлэсэн

– 34 өрх, 5 аж ахуйн нэгж байгууллага тариалалт хийж ургац хураасан

– Давхардсан тоогоор 19900 толгой мал, амьтдыг үйлчилгээнд хамруулсан /вакцин, тарилга/

– Хот хоорондын тээврийн үйлчилгээгээр 12.2 мян зорчигч тээвэрлэсэн 40,0 гаран сая төгрөгийн орлоготой

– 9700 орчим төл хүлээн авсан 60 толгой том мал хорогдсон гэх мэт дүн мэдээтэй байна.

 

Захиргааны статистик мэдээгээр:

Телевизортой болон интернэтэд холбогдсон өрхийн ТВ-1 мэдээ, Өрхийн тоо, орон сууцны төрлөөр ӨС-1 мэдээ, Ил зогсоол гражийн судалгаа, Гэрийн тэжээвэр нохой, муурны бүртгэл НМ-1-ийг үнэн зөв цуглуулж, графикт хугацаанд дамжуулсан. ТҮ-1 мэдээгээр нийт өрхөөс компьютертэй өрх 267 буюу  24.8%, нийт өрхөөс интернэтэд холбогдсон өрх 170 буюу 15,8%, компьютертэй өрхөөс интернэтэд холбогдсон өрх 170 буюу 63,7%-ийг тус тус эзэлж байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад компьютертэй өрх 0,4%-иар, нийт өрхөөс интернэтэд холбогдсон өрх 6.0%-иар,   компьютертэй өрхөөс  интернэтэд холбогдсон өрх 23.1%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.

2015 оны жилийн эцсийн хүн амын шинэчилсэн бүртгэлээр нийт 1078 өрх бүртгэгдсэний 576 өрх буюу 53.4% нь нийтийн орон сууцанд, 151 өрх буюу 14% нь гэр хорооллын байшинд, 348 өрх буюу 32.3% нь гэрт, 3 өрх буюу 0.3 % нь орон гэргүй гэж бүртгэгдсэн байна.   ӨС-1 мэдээгээр байшин хорооллын нийтийн орон сууц, гэр хороололд амьдардаг өрх, хүн  өнгөрсөн оны түвшинд байна.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2015 онд үйл ажиллагаа явуулсан граж, ил зогсоолын судалгаагаар 261 машины багтаамжтай 156 граж байна. Үүний 24 граж нь /72 машины/ төлбөртэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гражийн тоо 110.6 хувиар /машины багтаамж, тоо 16/ өссөн дүнтэй, үүний 24 буюу 15.4%-ийг төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлдэг гражийн тоо эзэлж байна.

Гэрийн тэжээвэр нохой, муурны НМ-1 бүртгэлээр нохой 98, муур 15 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад нохой 0,8%, муур 0,8%-аар буурсан байна.

Цаг хугацаанд нь мэдээ, тайланг дамжуулдаг. 100
6.1.3 Дүүргийн статистикийн төрөл бүрийн тооллого судалгаа явуулах

 

Ажиллах хүчний судалгаа:

Хүн амын ажил эрхлэлтийн байдал, ажилгүйдлийн шалтгааныг улирлаар тодорхойлон гаргаж, ажиллах хүчний шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэсний хэмжээнд болон бүс нутаг, аймаг, нийслэлээр тооцож, төрийн бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчдад шаардлагатай, үнэн бодит статистикийн мэдээлэл хүргэх зорилгоор “Ажиллах хүчний судалгаа”-г тодорхойлон гаргадаг. Судалгаанд хамрагдах өрхүүдийг энгийн санамсаргүй түүврийн аргаар түүвэрлэн сонгодог ба  9 дугаар сард 1-р хорооны 12 өрх сонгогдож судалгаанд хамрагдсан ба 12-р сард 2-р хорооны 12-р өрх судалгаанд хамрагдах тул  өрхийн жагсаалтыг НСГ-ын түүвэр судалгааны багт хүргүүлээд байна.

         Хагас жилийн мал тооллого буюуMID малын индексжүүлсэн даатгал

ҮСХ-ны 2015 оны 1/412 тоот “Малын түүвэр судалгаа явуулах тухай” албан тоотын  дагуу хагас жилийн мал тооллогын ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.2015 оны 6 дугаар сарын 10-17-ны өдрүүдэд    малчин болон мал бүхий  66 өрх, 1 аж ахуйн нэгжийг  хагас жилийн мал тооллогод хамруулж,  маягтын дагуу судалгааг бүрэн авч, мэдээллийг малын индексжүүлсэн даатгалын хагас жилийн мал тооллогын “Mid” програмаар боловсруулан хугацаанд нь дамжуулсан. 2015 оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллого 2015

Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/142 тоот “Дүүргийн хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын бэлтгэл ажлыг хангах, тооллогын комисс байгуулах тухай” захирамжаар 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй дүүргийн Тооллогын комисс байгуулагдан, 5 бүлэг 40 заалт бүхий үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан ажилласнаас одоогийн байдлаар биелэлт 98.0 хувьтай явж байна. Тоологдсон өрхийн байршлыг газрын зурагт тэмдэглэх ажил эхлээгүй байна.

Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын суурь мэдээлэл болох “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан”-г бүрдүүлэх ажилд онцгой ач холбогдол өгч ажиллаж байна. Тооллоготой холбогдуулан НСГ-аас цалинг нь шийдвэрлэсний дагуу 8-11 сарын хооронд  1 гэрээт ажилтантай ажиллалаа.

ХАОСЗ-ын тооллоготой холбоотой дараах мэдээллүүдийг хороодод хүргүүлж биелэлтийг хангуулан ажиллаж байна.

 • ҮСХ, НСГ-аас ирсэн тоот, захидлыг тухай бүр цахимаар хүргэж биелэлтэд хяналт тавьсан.
 • ҮСХ-оос тухай бүр ирүүлдэг ХАӨМС-ийн програм руу дүүрэг, хороод хэрхэн хандаж  байгаа талаарх “Хандалтын мэдээлэл”
 • ХАӨМС-ийн програмд  өрхийн болон хүн  амын дутуу болон алдаатай шивэгдсэн  мэдээллийг тухай бүрт нь засварлуулан ажиллаж байна./ҮСХ, НСГ-аас ирсэн жагсаалтын дагуу/
 • Алдааны протоколыг уншуулж хороодод хүргүүлэн засварыг хийлгэсэн.
 • Иргэн өөрөө сайтаар хандаж засварласан мэдээллийг засуулсан.

11-р сарын 27-ны өдөр НСГ-ын Хүн ам хариуцсан мэргэжилтэн дүүрэгт ирж,  ХАОСЗТ-ын явц байдал, ХАӨМС-гийн бүрдэлтэнд мониторинг хийн ажиллалаа.

11-р сарын 30-ны өдөр ХАОСЗТ-ын дүүргийн комиссын хурал хийж алдаа, оноогоо хэлэлцэн үлдсэн хугацаанд ямар асуудал дээр анхаарч ажиллах талаар зөвлөгөө өгч хороодод хугацаатай үүрэг өгөн ажиллаж байна.

12-р сарын 01-ний өдрийн байдлаар 1182 өрхийн 4209 иргэн  Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд бүртгэгдээд байна.  Энэ нь 2015 оны 01-р сарын 01-ний өдрийн ХА-3 мэдээтэй харьцуулахад өрх 9.6 хувиар, хүн ам 7.8 хувиар нэмэгдсэн дүнтэй байна.

Заасан хугацаанд нь тооллогыг чанартай зохион байгууллаа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

6.1.4 Хэрэглэгчдийг үнэн зөв статистик мэдээ мэдээллээр хангах

 

Дүүргийн www.Bagakhangai.ub.gov.mnвэб сайт болон Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээллийн самбартстатистикийн мэдээллийг байршуулж, хэрэглэгчдэд нээлттэй хүргэж байна. Хэрэглэгчид үнэн зөв мэдээллээр хангагдсан. 100
6.1.5 Статистик мэдээллийн санг баяжуулах.

 

Статистикийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын жилийн эцсийн ААНБ-1, 2 мэдээнд 11 байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээг ААНБ програм, статистикийн бизнес регистрийн сангийн бүртгэл  БР-1 мэдээний хүрээгээр 10 төрийн бус байгууллага, 2 ЗБН, 5 төсөвт байгууллага, 1 ОНӨҮГ, 2 хоршоо, 13 ХХК буюу нийт 34 байгууллага сонгогдож ирснээс 30 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг БР  програмд шивж орууллаа. 1 ХХК, 1 ТББ Баянгол, 1 ХХК Хан-Уул дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа, 1 ТББ үйл ажиллагаагаа зогсоосон байна. Статистикийн мэдээллийн сан баяжигдсан.  

90

6.1.6 Тухайн оны  “Нийгэм,  эдийн засгийн танилцуулга” гаргаж, дүүргийн удирдлага,  аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга, эрхлэгч, сонирхогч иргэдэд тараах, мэдээ, тайлан, судалгааны эцсийн үр дүнгийн талаархи мэдээллийг дүүргийн web сайт, мэдээллийн самбарт тухай бүрт байршуулж иргэдийг мэдээллээр хангах. 2014 оны жилийн эцсийн “Дүүргийн статистикийн товч үзүүлэлт”, “Хүн амын шинэчилсэн бүртгэл”, “Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын дүн”,  “Нийгэм эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт”-ийг сүүлийн 5 жилийн байдалтай харьцуулан гаргаж, мэдээллийг дүүргийн  Bagakhangai.ub.gov.mn вэб сайт болон Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээллийн самбарт байршуулсан.Давхардсан тоогоор 18 ААНБ-ын албан хаагч, статистик мэдээ сонирхогч 52 иргэнд 19 төрлийн мэдээ, мэдээллийг хүргэсэн.

 

Мэдээлэл нь хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангаж бодит байдалд нийцсэн байна. 100
6.1.7 Статистикийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах хуулийн биелэлтэд хяналт тавих Дүүргийн хэмжээнд статистикийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Дүүргийн төсвийн байгууллагууд аж ахуй нэгжид статистикийн холбогдолтой ном товхимол, гарын авлага, судалгааны материал тарааж хуулийг сурталчилж ажилласан. Хуулийн биелэлт бүрэн хэрэгжсэн. 100
“7.0.Удирдах дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээллээр хангах” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ:
7.0 7.1 Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт, Тамгын газрын төлөвлөгөө, холбогдох бусад байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж эдгээр зорилтын хүрээнд санхүү, төсөв эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэх ажлыг оновчтой зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвөлгөө мэдээллээр хангах 7.1.1 Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагааг  мэргэшлийн үндсэн дээр  удирдан зохион байгуулах.

 

СТСХ-ийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж хэлтсийн 6 мэргэжилтнийг өдөр тутмын заавар зөвлөгөөгөөр ханган ажиллаж байна. Өдөр тутам хэлтэст ирсэн бичиг, шийдвэрлэх асуудлыг тухайн хариуцсан мэргэжилтэнд үүрэгжүүлэн, биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн 14 хоног тутам хэлтсийн хурлыг тогтмолжуулан хийсэн ажлын тайланг танилцан цаг үеийн холбогдолтой мэдээ мэдээллээр хангаж, цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн ажиллаж байна. Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагааг  мэргэшлийн үндсэн дээр  удирдан зохион байгуулж ажилласан

 

100
7.1.2 Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт, Тамгын газрын төлөвлөгөө, ЗГ-ын 322 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2014 оны А/1146, ДЗД-ын А/02, А/177 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргэх. Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа үр дүн шалгуур үзүүлэлтийг оновчтой тодорхойлох  тал дээр анхаарч ажиллан Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс гаргасан

 1. ЗГ-ын тогтоол,
 2. НЗД-ын захирамж,
 3. Нийслэлийн ЭЗНЗ-ын биелэлт,
 4. Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт,
 5. Дүүргийн ЭЗНЗ-ын биелэлт,
 6. Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт,
 7. ЗДТГ-ын авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт,
 8. Нээлттэй засаглал, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт,
 9. “Том төрөөс ухаалаг төр лүү” зөвлөмжийн биелэлт,
 10. ЗДТГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний тайлан,
 11. ЗДТГ-ын 2015 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний биелэлт,
 12. ЗДТГ-ын 2015 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт,
 13. СТСХ-ийн 2015 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт,
 14. ЗДТГ-ын 2014 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт үнэлгээний зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөөний биелэлт
 15. Шинээр санаачилсан ажлын тайлан
 16. “Хайрын гар аян” төлөвлөгөөний биелэлтийг Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу хагас, бүтэн жилээр  гарган ЗХХ-ийн холбогдох  албан тушаалтанд хүргүүлсэн.
ЗГ-ын 322 дугаар тогтоол, НЗД-ын 2014 оны А/1146, ДЗД-ын А/02, А/177 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 90
7.1.3 Монгол бичгийн сургалт, “Шилдэг монгол бичигтэн” уралдаанд оролцох. Монгол бичгийн сургалтанд хэлтсийн 5 албан хаагч тогтмол оролцон мэдлэгийн хүрээгээ нэмэгдүүлэн хагас жилийн байдлаар мэдсэн сурсанаа шалгуулан А үнэлгээтэй дүгнэгдсэн ба 2015.12.09-ний өдөр  “Шилдэг монгол бичигтэн” уралдаанд оролцохоор бэлтгэлийг хангаж байна. Монгол бичгийн мэдлэг нэмэгдсэн. 100
7.1.4 Төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбогдон гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах. Санхүү төрийн сангийн албан хаагчид Төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбогдон гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хууль  тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллсан. 100
7.1.5 Дүүргийн хэмжээнд байгуулагдсан байнгын болон орон тооны салбар хороо, комисст хэлтсийн албан хаагчдийг оролцуулан үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. Дүүргийн хэмжээнд байгуулагдсан байнгын болон орон тооны салбар хороо, комисст хэлтсийн албан хаагчдыг оролцуулан үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн албан хаагчдын салбар хороо, комисст томилогдсон байдлыг харуулбал:

 1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийн гишүүн /Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа/
 2. Дүүргийн Монголын залуучуудын холбооны Хяналтын зөвлөлийн дарга

/Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа/

Дүүргийн баяр наадмын эдийн засгийн салбар комиссын гишүүн

/Хэлтсийн дарга Ц.Мягмарсүрэн, Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа/

 1. ЗДТГ-ын өмч өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байна

/Ерөнхий ня-бо С.Гэрэлтуяа, Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа/

 1. Байгууллагын Үйлдвэрчны эвлэлийн гишүүн

/ Төсвийн мэргэжилтэн Э.Түмэн-Өлзий /

 1. Байгууллагын улаан загалмайн хорооны гишүүн

/ Төсвийн мэргэжилтэн Э.Түмэн-Өлзий /

 1. Шагналын журмын төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүн

/Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа/

Албан  хаагчдийг идэвх оролцоог нэмэгдүүлсэн. 100
7.1.6 Дүүргээс болон байгууллагаас зохион байгуулагдаж буй нийтийг хамарсан ажил, урлаг спортын арга хэмжээнд хэлтсийн албан хаагчдыг бүрэн хамруулах. Дүүргээс болон байгууллагаас зохион байгуулагдаж буй нийтийг хамарсан ажил, урлаг спортын арга хэмжээнд хэлтсийн албан хаагчдыг бүрэн хамруулсан.

 1. Дүүргийн НАМЭХ-оос 2015.03.04-ний өдөр зохион байгуулсан “Бүсгүйчүүл” урлагийн тэмцээнд ЗДТГ-ыг төлөөлөн оролцсон багт Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа амжилттай оролцож, багаараа 2-р байр эзэлж, Өргөмжлөл, мөнгөн медаль, мөнгөн шагналаар шагнагдсан.
 2. 02.28-ны өдөр зохион байгуулагдсан гар бөмбөгийн тэмцээнд ЗДТГ-ыг төлөөлөн оролцсон багт Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа идэвхтэй оролцсон.
 3. 04.11-ний өдөр зохион байгуулсан Дүүргийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээнд ЗДТГ-ыг төлөөлөн оролцсон багт Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа, мэргэжилтэн Э.Түмэн-Өлзий нар идэвхтэй оролцсон.
 4. Чингэлтэй дүүргээс 4 сард зохион байгуулсан 9 дүүргийн нөхөрсөг биеийн тамирын тэмцээнд ЗДТГ-ыг төлөөлөн оролцсон багт Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа, мэргэжилтэн Э.Түмэн-Өлзий нар амжилттай оролцож, гар бөмбөгийн тэмцээнд багаараа 2-р байр эзэлж, Өргөмжлөл, мөнгөн медаль, мөнгөн шагналаар шагнагдсан.
 5. Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас дүүрэгт 05 сард зохион байгуулагдсан “Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх” үзүүлэх сургалтанд ЗДТГ-ын Гамшгаас хамгаалах штабын гишүүнээр Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа, мэргэжилтэн Э.Түмэн-Өлзий ажиллаж тал хээрийн гал унтраах үйл ажиллагаанд идэвхтэй ороцсон.
 6. 6 сард Татварын хэлтсээс татвар төлөгчдийн өдөрт зориулан зохион байгуулсан гар бөмбөгийн тэмцээнд ЗДТГ-ыг төлөөлөн оролцсон багт Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа идэвхтэй оролцсон.
 7. 05.13-ны өдөр Дүүргийн аварга шалгаруулах ширээний теннисний тэмцээнд мэргэжилтэн Э.Түмэн-Өлзий идэвхитэй оролцсон.
 8. 11.21-ний өдөр зохион байгуулсан Багануур, Багахангай, Налайх дүүргийн ЗДТГ-ын албан хаагчдын дунд зохион байгуулсан нөхөрсөг тэмцээнд Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа, мэргэжилтэн Э.Түмэн-Өлзий нар Гар бөмбөг, Теннисний төрөлд амжилттай оролцож 1-р байр эзэлж, өргөмжлөл, алтан медаль, мөнгөн шагналаар шагнагдсан.
 9. 11.27-ны өдөр Дүүргийн МАН-ын НАМЭХ-оос зохион байгуулсан Аэробекийн тэмцээнд Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа ЗДТГ-ын баг хамт олныг удирдан амжилттай оролцож, 3-р байр эзлэн Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдсан.
Нийтийг хамарсан ажил, урлаг спортын арга хэмжээнд оролцох идэвхийг нэмэгдүүлсэн. 100
7.1.7 Хэлтсийн албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, биелэлтийг дүгнэх. 2015.02.26-ны өдөр Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Засаг даргын тамгын газрын даргатай “Менежерийн үр дүнгийн гэрээ” хэлтсийн албан хаагчид хэлтсийн даргатай “Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ” байгуулсан ба хагас жилийн  үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг хэлтсийн 3 албан хаагч А, 3 албан хаагч В үнэлгээтэй дүгнэгдсэн байна.  Жилийн эцсийн үр дүнгийн гэрээгээр 2 албан хаагч А, 4 албан хаагч B үнэлгээтэй дүгнэгдлээ. Үр дүнгийн гэрээг байгуулсан. 90
7.1.8 Төрийн албан хаагчийн сургалт”, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-т хэлтсийн албан хаагчдыг хамруулж,  хэрэгжилтийг хангах. Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа мэргэжилтэн Э.Түмэн-Өлзий нар 2015.06.02-ны өдөр Удирдлагын академийн Төрийн захиргааны удирдлагаар мэргэшүүлэх гаригийн ангийн элсэлтийн шалгалтанд бүртгүүлж, 2015.06.06-ны өдөр шалгалтанд хамрагдан тэнцэж, 2015.06.10-ны өдөр сурах эрхийн бичгээ авсан.

Мэргэжилтэн Э.Түмэн-Өлзий 2015.09.01-ний өдрөөс эхлэн суралцаж байна.

Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөрт хамрагдсан.  

90

7.1.9 Санхүүгийн салбарын болон төрийн албаны ажилтны өдрийг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах. Санхүү, эдийн засгийн ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтухай дүүргийн Засаг даргын 2015.11.11-ний өдрийн А/255 дугаар захирамжийг төлөвлөн баталгаажуулж, зохион байгуулах ажлын 5 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган арга хэмжээг чанартай зохион байгууллаа.Үүнд.

 1. 2015.11.11-ний өдөр Санхүү, эдийн засгийн ажилтны өдрийн тэмдэглэн өнгөрүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан.
 2. 2015.11.20-ны өдөр Гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулахад хамтран ажилласан.
 3. 2015.11.27-ны өдөр Санхүүгийн үзүүлэх сургалт зохион байгуулахад хамтран ажилласан.
 4. 2015.12.10-ны өдөр Санхүүгийн албаны ажиллагсадын 2 дугаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан.
 5. 2015.12.10-ны өдөр Үдшийн цэнгүүний үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулсан.
 

Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан

100
7.1.10 Хэлтсийн албан хаагчдад хувийн хэрэгтээ  баяжилт хийж байх үүрэг өгч, биелэлтийг хангах ЗХХ-ийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Эрдэнэтуяад хэлтсийн албан хаагчид  хувийн хэрэгтээ нэмж бүрдүүлэх материалын хуулбарыг тухай бүр хүлээлгэн өгч байна. Хувийн хэрэг баяжуулсан 100
7.1.11 Удирдлагуудыг мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээ мэдээллээр хангах Удирдлагуудыг цаг тухай бүр нь төсөв санхүү, хөрөнгө оруулалтын мэдээ мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Тухайлбал: Дүүргийн шуурхай зөвлөгөөнд 2

удаа мэдээлэл, ИНХуралд 1 удаа хөрөнгө оруулалтын ажлын тайлан, холбогдох хууль, журмын танилцуулга, хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хэсэгт 7 хоног тутам 1 удаа мэдээ, мэдээлэл өгч ажиллаж байна.

Удирдлагуудыг мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээ мэдээллээр хангаж ажилласан 100
7.1.12 Дүүргийн болон төрийн зохих дээд шатны байгууллагын шагналаар шагнагдах харьяа байгууллага салбарын ажилчдын материалыг бүрдүүлэх, холбогдох газар, албан тушаалтанд уламжлах. Санхүү, эдийн засгийн ажилтны өдрийг тохиолдуулан  дүүргийн төсвийн 2 нягтлан бодогчийг ДИТХ-ын “Хүндэт өргөмжлөл”, ДЗД-ын “Баярын бичиг”-ээр шагнуулахаар тодорхойлсон. Хууль тогтоомж, холбогдох журам хангагдана.

 

100
7.1.13 Хэлтсийн албан хаагчдын шагнал, урамшууллын судалгааг гаргаж, шаардлагатай албан хаагчдыг холбогдох шагналд тодорхойлж, уламжлах. Хэлтсийн 7 албан хаагчдаас төрийн албанд олон жил үр бүтээлтэй ажилласан 2 албан хаагч /С.Гэрэлтуяа Д.Батдэлгэр/-г Хөдөлмөрийн хүндэт медаль болон Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнуулахаар материалыг 1-р улиралд ЗХХ-т хүргүүлсэн.

Үүнээс Д.Батдэлгэр Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдсан байна.

Санхүү, эдийн засгийн ажилтны өдрийг тохиолдуулан хэлтсийн 3 албан хаагчийн материалыг НСТСХ-т хүргүүлсэнээр Ахлах мэргэжилтэн А.Алтантуяа “Нийслэлийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, мэргэжилтэн А.Анхцэцэг “Нийслэлийн Засаг даргын “Хүндэт жуух”,  мэргэжилтэн Н.Бямбажаргал НИТХ-ын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр тус тус шагнагдсан.

 

Санхүү, эдийн засгийн ажилтны өдрийг тохиолдуулан хэлтсийн 1 албан хаагчийн материалыг ДИТХ-дхүргүүлсэн ба мэргэжилтэн Э.Түмэн-өлзий Хүндэт үнэмлэхээр шагнагдсан.

Шагналд тодорхойлогдсон. 100
7.1.14 “Танд тусалья” аянд хэлтсээрээ оролцож, хамт олонд нийтэч эвсэг уур амьсгал бүрдүүлэх “Танд тусалья” аяны хүрээнд  хэлтсийн хурлыг зохион байгуулан СТСХ-ийн ерөнхий нягтлан бодогчид  240.000 төгрөгийн мөнгөн тусламж олгосон. Тусламж үзүүлэх хүнээ сонгосон. 90
7.1.15 2 дугаар хороонд ЗДТГ-ын нэрэмжит ногоон байгууламж бий болгох. 2 дугаар хороонд ЗДТГ-ын нэрэмжит ногоон байгууламж бий болгох газрын байршлыг тогтоож, хашаажуулах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх, тариалах 100 ширхэг модны суулгацыг бэлтгэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Нийтээр зохион байгуулагах ажил хийгдэж эхлээгүй байна. Ногоон байгууламж бий болсон 90
7.1.16 Байгууллагын дотоод журам болон хэлтсийн дүрэм, төрийн албан хаагчийн ёсзүйн дүрмийг мөрдөж, авлигаас ангид ажиллана. Байгууллагын дотоод журам болон хэлтсийн дүрэм, төрийн албан хаагчийн ёсзүйн дүрмийг чанд мөрдөж, авлигаас ангид ажиллаж байна. Байгууллагын албан хаагчийн ёсзүйн дүрмийн төсөлд санал өгөн, батлагдсан дүрмийг мөрдөж ажиллаж байна Ёс зүйн дүрмийг мөрдөж ажиллаж байна. 100
7.1.17 Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч болон ЗДТГ-ын даргын өгсөн үүргийг цаг тухай бүрт нь биелүүлэх. Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч болон ЗДТГ-ын даргын  өгсөн үүргийг цаг тухай бүрт нь биелүүлэн удирдлагыг мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллаж байна.

Мөн хэлтсийн албан хаагчдад удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүр танилцуулан үүрэг даалгаврын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна.

Тухай бүр өгөгдсөн үүрэг даалгавар хугацаандаа биелсэн байна. 100
Нийт дундаж хувь 95

 

 

 

ХЯНАСАН

САНХҮҮ,    ТӨРИЙН   САНГИЙН  ХЭЛТСИЙН

 ДАРГА                                  Ц.МЯГМАРСҮРЭН

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН

 МЭРГЭЖИЛТЭН                          А.АНХЦЭЦЭГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>