Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт