Засаг даргын захирамж

2017.12.14 А/248 Онцгой амжилт гаргасан сурагчдыг шагнаж урамшуулах тухай

2017.12.14 А/248 Онцгой амжилт гаргасан сурагчдыг  шагнаж урамшуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2,  Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2017.12.14 А/247 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай

2017.12.14 А/247 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын  бүртгэл явуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2, Батлан хамгаалах тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.4, Цэргийн албаны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр ...

2017.12.13 А/246 Дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.12.13 А/246 Дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд  хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх  хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах  үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, ...

2017.12.13 А/245 Халдваргүйжүүлэлтийн цэг ажиллуулах тухай

2017.12.13 А/245 Халдваргүйжүүлэлтийн цэг ажиллуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.4, Засгийн газрын 2017 оны 257, 284 дугаар тогтоол,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2002 оны Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай А/56 ...

2017.12.08 А/244 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай

2017.12.08 А/244 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн хэмжээнд шинээр газар эзэмших хүсэлт ирүүлсэн 147 /Нэг зуун дөчин долоон/ иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээнд ...

2017.12.08 А/243 Эзэмшиж буй газрын байршил өөрчлөх тухай

2017.12.08 А/243 Эзэмшиж буй газрын байршил өөрчлөх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3 дахь заалт, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Эзэмшиж буй газрынхаа байршлыг өөрчлөх хүсэлт гаргасан 3 /гурав/ иргэний газрын байршлыг өөрчлөн хавсралтаар баталгаажуулсугай. ...

2017.12.06 А/242 Дүүргийн аюулгүйн нөөцөд бэлтгэсэн өвсийг татан авах тухай

2017.12.06 А/242 Дүүргийн аюулгүйн нөөцөд бэлтгэсэн өвсийг татан авах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн малчид, мал бүхий иргэдийн 2017-2018 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд бэлтгэсэн ...

2017.12.06 А/241 Орон тооны бус инженерийн болон бизнесийн зөвлөл байгуулах тухай

2017.12.06 А/241 Орон тооны бус инженерийн болон бизнесийн зөвлөл байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Дүүргийн Засаг даргын дэргэд Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий орон тооны бус инженерийн болон бизнесийн зөвлөл байгуулсугай. Ус, цахилгаан, дулаан хангамж, шугам сүлжээ, цэвэрлэх ...

2017.12.06 А/240 Дүүрэгт өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих төсөл шалгаруулах болзолт уралдаан зарлах тухай

2017.12.06 А/240 Дүүрэгт өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих төсөл шалгаруулах       болзолт уралдаан зарлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2016 оны 16 дугаар тогтоолын хавсралтын 6.4.7 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Өрхийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, тэдний шинэ санаа, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг иргэд олон ...

2017.12.06 А/239 С.Ану-Үжинг үрчлүүлэх тухай

2017.12.06 А/239 С.Ану-Үжинг үрчлүүлэх  тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Гэр  бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.6, 55.7, 55.8  дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 2 дугаар хороо Замчин 1-9 тоотод оршин суугч, иргэн Чогсомын Отгонбаярын охин Ану-Үжинг 2 дугаар хороо, Замчин 1-9 ...

2017.12.06 А/238 2017 оны мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого явуулах тухай

2017.12.06 А/238 2017  оны мал, тэжээвэр амьтад, хашаа,  худгийн  тооллого явуулах тухай             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Статистикийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2003 оны 224 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын ...

2017.12.05 А/237 Дүүргийн “2017 оны Хөдөлмөрийн аварга байгууллага”, салбарын аварга ажилтнуудыг шалгаруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.12.05 А/237 Дүүргийн “2017 оны Хөдөлмөрийн аварга байгууллага”, салбарын аварга ажилтнуудыг  шалгаруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/58 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Нийслэлийн Багахангай дүүргийн оны хөдөлмөрийн аварга байгууллага, ажилтан шалгаруулах журам”-ыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: ...

2017.12.04 А/236 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай

2017.12.04 А/236 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дэх хэсэг, Гэр бүлийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.1.2, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.2 дахь заалт, 19.4 дэх хэсгийг тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 1 дүгээр хорооны ...

2017.11.30 А/235 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай

2017.11.30 А/235 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.4 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр ...

2017.11.27 А/234 Г.Гансүх, Б.Батзаяа нарын ургийн овгийг өөрчлөх тухай

2017.11.27 А/234 Г.Гансүх, Б.Батзаяа нарын ургийн  овгийг өөрчлөх тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэг, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/61 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 2 дугаар хороо, Хангай хотхоны 14 дүгээр байр 10 тоотод ...

2017.11.27 А/233 Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай

2017.11.27 А/233 Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа,  нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.1.5-ийн “а”, 29.2 дахь хэсэг Монгол хэлний тухай хуулийн  17 дугаар зүйлийн 17.1.1, Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Монгол ...

2017.11.27 А/232 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2017.11.27 А/232 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай     Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, Иргэний болон Улс төрийн эрхийн тухай Олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, ...

2017.11.27 А/231 Биеийн тамир, спортын салбарын “Улсын нэг удаагийн үзлэг тооллого” зохион байгуулах тухай

2017.11.27 А/231 Биеийн тамир, спортын салбарын  “Улсын нэг удаагийн  үзлэг тооллого” зохион байгуулах тухай     Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай  хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.4 дэх заалт, Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.52, 3.2.54 дэх заалтыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ ...

2017.11.27 А/230 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан иргэдийн нэрс батлах тухай

2017.11.27 А/230 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан иргэдийн нэрс батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а” дахь заалт, 29.2, Цэргийн албаны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2, 31.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрч, ...

2017.11.27 А/229 Хаягжуулалтын ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсэг томилох тухай

2017.11.27 А/229 Хаягжуулалтын ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хаягжуулалтын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1.Тус дүүргийн Гэр хорооллын айл, өрхийн хашааг хаягжуулах ажлыг зохион байгуулах үүрэг ...