Засаг даргын захирамж

2016.08.02 А/141 М.Энхболдод буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016.08.02 А/141 М.Энхболдод буцалтгүй тусламж олгох тухай             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г” дэх заалт, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар ...

2016.08.02 А/140 П.Долгорт буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016.08.02 А/140 П.Долгорт буцалтгүй тусламж олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г” дэх заалт, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр ...

2016.08.01 А/139 Дүүргийн “Алтгана гэр хороолол, сургууль руу явган хүний зам тавих ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.08.01 А/139  Дүүргийн “Алтгана гэр хороолол, сургууль  руу явган хүний зам тавих ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 ...

2016.08,01 А/138 Дүүргийн “Авто замуудад тэмдэг тэмдэглэгээ хашлага хаалт хийх ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.08,01 А/138 Дүүргийн “Авто замуудад тэмдэг тэмдэглэгээ хашлага хаалт хийх ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 ...

2016.08,01 А/137 Дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулах ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.08,01 А/137 Дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулах ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны А/55 ...

2016.08,01 А/136 Дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт орших эвдрэлд орсон талбайнуудыг нөхөн сэргээх ажлын зураг төсвийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.08,01 А/136 Дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт орших эвдрэлд орсон талбайнуудыг нөхөн сэргээх ажлын зураг төсвийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, ...

2016.07.19 А/135 Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2016.07.19  А/135 Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2 дахь заалт, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэг, 26 дугаар зүйлийн 26.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Төв аймгийн Сэргэлэн суманд малын ...

2016.07.19 А/134 Дүүргийн “2 дугаар хорооны 6, 7, 8 дугаар байрны орцны үүдний засварын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.07.19  А/134       Дүүргийн “2 дугаар хорооны 6, 7, 8 дугаар   байрны орцны үүдний засварын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 ...

2016.07.19 А/133 Дүүргийн “44 дүгээр цэцэрлэгийн үүдний тампр, засвар тохижилтын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.07.19  А/133 Дүүргийн “44 дүгээр цэцэрлэгийн үүдний тампр, засвар тохижилтын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

2016.07.08 А/132 Дүүргийн “Үерийн далан засварлах ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.07.08  А/132 Дүүргийн “Үерийн далан засварлах ажил”-ын       гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/55 ...

2016.07.019 А/131 Дүүргийн 2 дугаар хорооны “Соёлын төвийн сандал солих ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.07.019 А/131 Дүүргийн 2 дугаар хорооны  “Соёлын төвийн сандал солих ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон       шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ...

2016.07.08 А/130 Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай

2016.07.08  А/130 Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1 дэх хэсэг, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.4 дэх хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2016.07.08 А/129 Е. Энзогийн нэр өөрчлөх тухай

2016.07.08  А/129 Е. Энзогийн нэр өөрчлөх тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх заалт, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/61 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо Өндөртолгой хотхон 2 дугаар байр 41 тоотод оршин суугч ...

2016.07.08 А/128 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

2016.07.08  А/128 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,2, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дугаар хавсралтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны ...

2016.07.07 А/127 Дүүргийн авто замд хяналтын камер суурилуулах, удирдлагын төвд холбох ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

2016.07.07  А/127 Дүүргийн авто замд хяналтын камер суурилуулах, удирдлагын төвд холбох ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр  зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус ЗАХИРАМЖЛАХ нь: ...

2016.07.05 А/125 Б.Отгонгэрэлийн нэр өөрчлөх тухай

2016.07.05  А/125  Б.Отгонгэрэлийн нэр өөрчлөх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх заалт, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/61 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 2 дугаар хороо, Цайдам 1 дүгээр гудамж 13 тоотод оршин суугч иргэн ...

2016.06.28 А/124 Газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулахад зориулж хөрөнгө гаргах тухай

2016.06.28  А/124 Газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулахад зориулж хөрөнгө гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ...

2016.06.28 А/123 Газрын эзэмших эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулахад зориулж хөрөнгө гаргах тухай

2016.06.28  А/123 Газрын эзэмших эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулахад  зориулж хөрөнгө гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1.3 дахь заалт, ...

2016.06.28 А/122 Зохион байгуулалтын өөрчлөлт оруулах тухай

2016.06.28  А/122 Зохион байгуулалтын өөрчлөлт оруулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсэг, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/537 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Сонгуулийн санал хураалтын техникийн тооллого явуулах болсонтой холбогдуулан 2016 оны 06 дугаар сарын 30-ны ...

2016.06.27 А/121 Монгол Улсын Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай

2016.06.27  А/121 Монгол Улсын Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дахь хэсгийн “ж”, 29.2 дахь хэсэг, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэг,Сонгуулийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 91 дүгээр тогтоолын 2 дахь хэсэг, ...