Засаг даргын захирамж

2017.05.04 А/98 Дүүргийн “Төв талбайн гэрэлт цамхагийг засварлах ажил”-д шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2017.05.04 А/98 Дүүргийн “Төв талбайн гэрэлт цамхагийг засварлах ажил”-д шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн ...

2017.05.03 А/97 “Олон улсын сувилагчийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.05.03 А/97 “Олон улсын сувилагчийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт, зориулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.3 ...

2017.05.03 А/96 “Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажилд салбар дундын оролцоог сайжруулъя” зөвлөлдөх уулзалтанд оролцуулах тухай

2017.05.03 А/96 “Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажилд салбар дундын оролцоог сайжруулъя” зөвлөлдөх уулзалтанд оролцуулах тухай       Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.3,  Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар ...

2017.05.01 А/95 Худалдан авах ажиллагааны сургалт зохион байгуулах тухай

2017.05.01 А/95 Худалдан авах ажиллагааны сургалт  зохион байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.6 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь ...

2017.05.01 А/94 Дүүргийн “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

2017.05.01 А/94 Дүүргийн “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг давсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дахь хэсэг, 17 дугаар зүйлийн 17.1.2, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2 дахь заалт, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2013 оны А/64 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн ...

2017.04.28 А/93 Үйлдвэрийн тооллого зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.04.28 А/93 Үйлдвэрийн тооллого  зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

2017.04.27 А/92 О.Бодибямбад буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017.04.27 А/92 О.Бодибямбад буцалтгүй тусламж олгох тухай             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3, Нийслэлийн ...

2017.04.27 А/91 Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцуулах тухай

2017.04.27 А/91 Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвгэрийн нэгж, түүний урирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр ...

2017.04.27 А/90 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.1, 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын ...

2017.04.26 А/89 “Эх түүхээ судалцгаая” ном аялуулах аян зохион байгуулах тухай

2017.04.26 А/89 “Эх түүхээ судалцгаая” ном аялуулах аян зохион байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2 дахь хэсэг, Соёлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Сар бүрийн хоёрдугаар 7 хоногийн Лхагва гарагт зохион байгуулдаг “Номоо солилцъё” өдөрлөгийн хүрээнд дүүрэгт “Эх түүхээ судалцгаая” ном аялуулах ...

2017.04.21 А/88 Газар эзэмшүүлэх эрхийн захирамжийн нэр өөрчлөх тухай

2017.04.21 А/88 Газар эзэмшүүлэх эрхийн захирамжийн нэр өөрчлөх тухай   Монгол Улсын  Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Газар эзэмших эрхийн захирамжийн нэрээ өөрчлүүлэн баталгаажуулах хүсэлтээ ирүүлсэн 1 /нэг/ иргэн аж, ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг өөрчлөн баталгаажуулсугай. Хавсралтад нэр заагдсан ...

2017.04.20 А/87 Цэрэг-спортын цогцолбор “Дөл” тэмцээнийг зохион байгуулах тухай

2017.04.20 А/87 Цэрэг-спортын цогцолбор “Дөл” тэмцээнийг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсэг, ...

2017.04.20 А/86 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэдийн нэрс батлах тухай

2017.04.20 А/86 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэдийн нэрс батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а” дахь заалт, 29.2, Цэргийн албаны тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.5, 31.1, 31.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2017 оны 51 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн цэргийн ...

2017.04.17 А/85 Захирамж хүчингүй болгох тухай

2017.04.17 А/85 Захирамж хүчингүй болгох тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий “Хамтарсан баг”-ийг дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал байгуулж үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллахаар зохицуулсантай ...

2017.04.14 А/84 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.04.14 А/84 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын “д” дэхь заалт,  29.2 дахь хэсэг, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.3.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 134 ...

2017.04.14 А/83 Ц.Мягмарсүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017.04.14 А/83 Ц.Мягмарсүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн ...

2017.04.14 А/82 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

2017.04.14 А/82 Ой  хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай   Монгол Улсын Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “б” дэх заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Ойн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1,Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32,1.1, Сангийн сайдын 2012 оны ...

2017.04.12 А/77 Ажлын цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

2017.04.12 А/77 Ажлын цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, “к”, 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2013 оны 393 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/193 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажил эхлэх цагийг 08 цаг ...

2017.04.12 А/76 “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” II дугаар шатны хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай

2017.04.12 А/76 “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” II дугаар шатны хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг  томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/71 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” I дүгээр шатны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа дууссан ...

2017.04.12 А/75 Техникийн нөхцөлд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2017.04.12 А/75 Техникийн нөхцөлд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 ...