Засаг даргын захирамж

2017.07.04 А/147 Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай

2017.07.04 А/147 Сонгуулийн тухай  хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим  арга хэмжээний тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн “ж”, 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэг, Сонгуулийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/452 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн захирамжлах нь: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал ...

2017.06.23 А/146 Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай

2017.06.23 А/146 Сонгуулийн тухай  хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим  арга хэмжээний тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн “ж”, 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэг, Сонгуулийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/452 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн захирамжлах нь: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал ...

2017.06.22 А/145 183 дугаар цэцэрлэгийг камержуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.22 А/145 183 дугаар цэцэрлэгийг камержуулах  ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны ...

2017.06.22 А/144 Хангай цогцолбор сургуулийн камерыг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.22 А/144 Хангай цогцолбор сургуулийн камерыг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон  шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

2017.06.22 А/143 1 дүгээр хорооны 6 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.22 А/143 1 дүгээр хорооны 6 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар ...

2017.06.22 А/142 1 дүгээр хорооны 5 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.22 А/142 1 дүгээр хорооны 5 дугаар байрны орцны үүдийг  засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон  шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, дүүргийн ...

2017.06.22 А/141 1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны орцны үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.22 А/141 1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны орцны үүдийг  засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, ...

2017.06.22 А/140 1 дүгээр хорооны 3 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.22 А/140 1 дүгээр хорооны 3 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар ...

2017.06.20 А/139 Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2017.06.20 А/139 Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “л”, 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.2 дахь заалт, 57 дугаар зүйлийн 57.3, 57.4, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.7 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ...

2017.06.16 А/138 Яруу найргийн наадам зохион байгуулах тухай

2017.06.16 А/138 Яруу найргийн наадам зохион байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа,  нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2 дахь хэсэг, Соёлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2017.06.13 А/137 Захирамжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2017.06.13 А/137 Захирамжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны А/08 дугаар тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: “Хүүхдэд ээлтэй Багахангай” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн Баасан гарагийг “Гэр бүлийн өдөр” болгон зарласныг ...

2017.06.13 А/135 44 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхимыг камержуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

2017.06.13 А/135 44 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхимыг  камержуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь: Тус ...

2017.06.09 А/134 Aжлын хэсэг байгуулах тухай

2017.06.09 А/134 Aжлын хэсэг байгуулах тухай Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай  хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Засгийн газрын 2016 оны 124 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын 2.4 ...

2017.06.09 А/133 Тодотгол хийх тухай

2017.06.09 А/133 Тодотгол хийх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Дайчилгааны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын ...

2017.06.08 А/132 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийг сургалтанд оролцуулах тухай

2017.06.08 А/132 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийг сургалтанд оролцуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын 2.4 дэх хэсгийг тус тус ...

2017.06.07 А/131 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т хог тээвэрлэлтийн автомашиныг нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.07 А/131   “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т хог тээвэрлэлтийн автомашиныг нийлүүлэх  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг ...

2017.06.05 А/130 Нийслэлийн “Шилдэг хороо”шалгаруулах уралдааны хүрээнд хороодод зөвлөн туслах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.06.05 А/130 Нийслэлийн “Шилдэг хороо”шалгаруулах уралдааны хүрээнд хороодод зөвлөн туслах ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а” дахь заалт, 29.2 дахь хэсэг, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/220 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн 2017оны “Шилдэг хороо”, “Хэсгийн ахлагч нарын шилдэг баг” шалгаруулах ...

2017.06.05 А/129 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т ковш нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.05 А/129 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т  ковш нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 ...

2017.06.05 А/128 1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны урд талын зам засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.05 А/128 1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны урд талын  зам засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний  хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх ...

2017.06.05 А/127 1 дүгээр хорооны төвийн дулааны шугамын шинэчлэлтийн “Засаг даргын Тамгын газраас 6 дугаар байрны дулааны худаг хүртлэх дулааны шугам засварлах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.05 А/127 1 дүгээр хорооны төвийн дулааны шугамын  шинэчлэлтийн “Засаг даргын Тамгын газраас 6 дугаар байрны дулааны худаг хүртлэх  дулааны шугам засварлах”  ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон  шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ...