Засаг даргын захирамж

2017.08.01 А/165 Газар эзэмших эрх олгох тухай

2017.08.01 А/165 Газар эзэмших эрх олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт,  дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/72, 2017 оны А/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/109 дүгээр захирамжийн ...

2017.08.01 А/164 183 дугаар цэцэрлэгийг камержуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

2017.08.01 А/164 183 дугаар цэцэрлэгийг камержуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын  хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь: Тус дүүрэгт 2017 ...

2017.08.01 А/163 “Хангай” цогцолбор сургуулийн бага ангийг камержуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

2017.08.01 А/163 “Хангай” цогцолбор сургуулийн бага ангийг  камержуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь: Тус ...

2017.08.01 А/162 Дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

2017.08.01 А/162 Дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгийг  хашаажуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь: Тус дүүрэгт ...

2017.07.31 А/161 2 дугаар хорооны 6 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.07.31 А/161 2 дугаар хорооны 6 дугаар байрны гадна  фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, ...

2017.07.31 А/160 2 дугаар хорооны 5 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.07.31 А/160 2 дугаар хорооны 5 дугаар байрны гадна  фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, ...

2017.07.26 А/159 Дүүрэгт Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.07.26 А/159 Дүүрэгт Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүрэгт Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах ...

2017.07.26 А/158 Газар эзэмшүүлэх эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

2017.07.26 А/158 Газар эзэмшүүлэх эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлүүлэхээр хүсэлтээ ирүүлсэн доорх аж ахуйн нэгж, байгууллагын ...

2017.07.26 А/157 1 дүгээр хорооны 3, 4, 5, 6 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.07.26 А/157 1 дүгээр хорооны 3, 4, 5, 6 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг ...

2017.07.26 А/156 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоонд дэмжлэг үзүүлэх тухай

2017.07.26 А/156 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоонд дэмжлэг үзүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2,  Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт, зориулалтын нийтлэг ...

2017.07.24 А/155 Гадаад арга хэмжээнд зориулж хөрөнгө гаргах тухай

2017.07.24 А/155 Гадаад арга хэмжээнд зориулж хөрөнгө гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Монгол Улсын Сангийн сайдын 2011 оны 188 дугаар тушаалын хавсралтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 2017 оны 07 дугаар сарын 27-30-ны өдрүүдэд ӨМӨЗО-ны Хөх хотын хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ...

2017.07.20 А/154 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2017.07.20 А/154 Ой  хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай     Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2,  Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, Ойн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.14, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр ...

2017.07.20 А/153 Шагнах тухай

2017.07.20 А/153 Шагнах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр ...

2017.07.06 А/152 Газар эзмшүүлэх эрхийн төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг томилох тухай

2017.07.06 А/152 Газар эзмшүүлэх эрхийн төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг томилох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:   1.Газар ...

2017.07.05 А/151 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

2017.07.05 А/151 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,2 дахь, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:   Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2017 оны 07 дугаар ...

2017.07.05 А/150 Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай

2017.07.05 А/150 Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр  томилон ажиллуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2017.07.04 А/149 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017.07.04 А/149 Буцалтгүй тусламж олгох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын ...

2017.07.04 А/148 “Дээлтэй монгол наадам-2017” арга хэмжээнд оролцуулах тухай

2017.07.04 А/148 “Дээлтэй монгол наадам-2017” арга хэмжээнд оролцуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа,  нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2 дахь хэсэг,Соёлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр ...

2017.07.04 А/147 Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай

2017.07.04 А/147 Сонгуулийн тухай  хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим  арга хэмжээний тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн “ж”, 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэг, Сонгуулийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/452 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн захирамжлах нь: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал ...

2017.06.23 А/146 Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай

2017.06.23 А/146 Сонгуулийн тухай  хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим  арга хэмжээний тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн “ж”, 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэг, Сонгуулийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/452 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн захирамжлах нь: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал ...