Санхүү, эдийн засаг

СТСХ-ийн 2016 оны төлөвлөгөө

БАТЛАВ. ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  ДАРГА                       Э.ЭРДЭНЭТУЯА   2016 оны ….. дугаар сарын …..-ны өдөр                     НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНЫ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016.02.18.                                                                                                                                                                                                        Багахангай Зорилт   Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хариуцах эзэн Хүрэх үр дүн “1.0 Дүүргийнэдийн засгийн хөгжлийг нэмэгдүүлэх, төсвийг дунд болон урт хугацаагаар төлөвлөх, батлуулах, ...

СТСХ-ийн 2015 оны биелэлт

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН 2015 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ   БИЕЛЭЛТ /Санхүү төрийн сангийн хэлтэс/   2015.12.21.                                                                                                                                                                                                   Багахангай № Зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хувь “1.0 Дүүргийн эдийн засгийн хөгжлийг нэмэгдүүлэх, төсвийг дунд болон урт хугацаагаар төлөвлөх, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтийг хангах, зарцуулалтанд хяналт тавих” гэсэн байгууллага (нэгж)-ын стратегийн зорилтыг хангахад ...