Худалдаа, үйлчилгээ

Дүүрэгт худалдаа үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

Дүүрэгт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт, иргэний үнэмлэхний хуулбар, ААНБ-ын гэрчилгээ, галын байцаагчийн дүгнэлт, Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний мэдээллийн санд бүртгүүлсэн мэдээллийн хамт ЗДТГ-ын  Тохижилт Худалдаа  үйлчилгээний хэлтэст ирүүлнэ. Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ MNS5021:2007 стандартын шаардлага хангасан, холбогдох материалаа бүрэн бүрдүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэнд ТХҮХ ажлын 3 хоногт багтаан үнэ төлбөргүй  “Гэрчилгээ“ олгож дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулах ...

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

    Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл авахад   Тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт, иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт ЗДТГ-ын Тохижилт Худалдаа  үйлчилгээний хэлтэст ирүүлнэ. ТХҮХ ажлын 14 хоногт багтаан Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ MNS5021:2007 стандартын шаардлага хангасан, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байраас 500 метрийн гадна худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэнд тусгай зөвшөөрлийг Дүүргийн Засаг даргын ...

ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

     2014 оны 01 дүгээр сард НИТХТэргүүлэгчдийн 07 дугаар тогтоолоор “Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам” шинэчлэгдэн найруулагдаж батлагдсан. Тус журмын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Дүүрэгт “Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл”-ийг дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/40 дугаар захирамжаар 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан бөгөөд зөвлөл 3 удаа хуралдаж 7 асуудлыг шийдвэрлээд байна. Дүүргийн худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн гаргасан саналын дагуу иргэдийн хэрэгцээ, сонирхолд ...