Дэд бүтэц, зам тээвэр

Бор үзүүрийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг шинээр тавих тухай

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Бор үзүүрийн  гэр хорооллын гэрэлтүүлэг шинээр тавих тухай   2016 оны 08 дугаар сарын 26.   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2 дугаар хорооны Бор үзүүр, Цайдам гэр хорооллын  гэрэлтүүлгийн ажлын гүйцэтгэгчээр “Номин Ендэрт” ХХК шалгарч 118,5 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэв. Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нь хийгдэж байгаа ажилд тухай бүр хяналт тавьж ...

Үерийн далан засварлах тухай

  НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Үерийн далан засварлах тухай 2016 оны 08 дугаар сарын 08. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаардүүргийн Үерийн  далангийн эвдэрч нурсан 249м  газрыг хэсэгчлэн засварлахаар 2016 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар үерийн 92 м далан засварлах ажлын төсөв  хийгдэв. Тус ажлын гүйцэтгэгчээр “ГЭЭТ” ХХК шалгарч  20 сая төгрөгний ажлыг ...

Хүүхдийн нэгдсэн тоглоомын талбайтай болох тухай

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Хүүхдийн нэгдсэн тоглоомын талбайтай болох тухай   2016 оны 06 дугаар сарын 30.   2015  онд  орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 1 дүгээр хороонд хийгдэх “Хүүхдийн тоглоомын талбай” байгуулах ажлын зураг төсвийг “ХТЗТЦБ” ХХК хийж гүйцэтгэв. Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/08 дугаар захирамжаар 1 дүгээр хороонд хийгдэх “Хүүхдийн тоглоомын ...

5-р байрны гадна фасад хийх тухай

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС 5-р байрны гадна фасад хийх тухай 2016 оны 06 дугаар сарын 24. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 1 дүгээр хорооны 5 дугаар байрны гадна фасадын  ажлын гүйцэтгэгчээр “Фамили Партнерс” ХХК шалгарч   110.8 сая төгрөгний  ажлыг гүйцэтгэв. Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нь хийгдэж байгаа ажилд тухай бүр хяналт тавьж ажиллав. Үр ...

Хөл бөмбөгийн ногоон дэвсгэртэй талбай байгуулах ажил явагдаж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС “Хөлбөмбөг”-ийнорчин үеийн  ногоон дэвсгэртэй талбай байгуулахтухай /эхний үе шат/   2016 оны 06 дугаар сарын 24. Дүүргийн 1 дүгээрхороонд “Хөл бөмбөгийн орчин үеийн ногоон дэвсгэртэй талбай” байгуулахажлынзурагтөсвийг“Онч тэнхлэг” ХХК хийжгүйцэтгэв. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд Хөл бөмбөгийн орчин үеийн ногоон дэвсгэртэй орчин бүрдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчээр “ГлобалГэйтвэй” ХХКшалгарч   112.4 ...

Соёлын төвийн Цагаан худагнаас улаан худаг хүртэл явган хүний зам тавих тухай

  НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Соёлын төвийн Цагаан худагнаас улаан худаг хүртэл явган хүний зам тавих тухай   2016 оны 05 дугаар сарын 15.   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2 дугаар хорооны Соёлын төвийн Цагаан худгаас улаан худаг хүртэл 795м2 явган хүний зам тавих ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын 2016 ...

Ногоон байгууламжийг хайс, хашаажуулах тухай

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС ъ   2016 оны 05 дугаар сарын 04. Дүүргийн 2 дугаар хороонд 2, 1 дүгээр хороонд 1 буюу 360м2 ногоон байгууламжийн хайс, хашлагыг  дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр “Дэлгэрэх Ансу” ХХК гүйцэтгэж  5,8 сая төгрөг зарцуулав. Үр дүн: Шинээр   360 м2 ногоон байгууламжийн хайс хашлагатай болов. ИЛТГЭЛ ХУУДАС БИЧСЭН ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ                                   ...

9-р байрны гадна фасад засварын ажлын тухай

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС 9-р байрны гадна фасад засварын ажлын тухай   2016 оны 05 дугаар сарын 01. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2 дугаар хорооны 9 дүгээр байрны гадна фасад засварын ажлын гүйцэтгэгчээр “Талст-Өндөрлөг ХХК шалгарч 25.6 сая төгрөгний  ажлыг гүйцэтгэн 2016 оны 05 дугаар сарын 01-ний  өдөр дуусгав. Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс ...