Нотариат

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ ТОЙРГИЙН НОТАРИАТЧТАЙ БОЛЛОО.

Нотариатын үйлдэл хийх замаар иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хангах  зорилгоор Дүүргийн удирдлагуудаас удаа дараа санал тавьсаны дагуу Хууль зүйн сайдын тушаалаар эрх олгогдож 2013 оноос Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нотариатчийн үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан бөгөөд 2016 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс эхлэн Багахангай дүүргийн тойргийн албан ёсны нотариатчаар Ю.Баярмагнай томилогдон ажиллаж байна. ...