Сэтгэл ханамжийн судалгаа

2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ НЭГТГЭЛ  

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас төр захиргааны байгууллагын болон төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, иргэдийн сэтгэл ханамжыг тандан мэдэхэд тулгуурлан судалгааг  авлаа. Энэхүү сэтгэл ханамжийн судалгаа, санал асуулга нь дугуйлах болон зөвлөх маягаар  боловсруулагдсан 6 асуулт, 85 сонголт бүхий саналын хуудсаар 277 иргэнээс санамсаргүй түүврийн аргачлалаар авсан. Насаар нь ангилвал: ...