Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ                                                                              /2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2016.12.08.                                                                                                                                                                                                 Багахангай № Нийгмийнбаталгаагхангахүзүүлэлт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хувь 1 Ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд Өрөө тасалгаа, танхимыг засварлан, ажиллах таатай орчин бүрдүүлэх Албан хаагчдын ая тухтай ажиллах нөхцөл бололцоог хангах, ажлын ...