Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2016.12.21.                                                                                                   Багахангай дүүрэг Тус Тамгын газар нь 2016 онд Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам батлах тухай” нийслэлийн Засаг даргын 2013 ...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, БҮРДҮҮЛБЭР

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, БҮРДҮҮЛБЭР   Д/д Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ Тайлбар 1. Иргэдээ сөргөдөл, гомдол хүлээн авах хянан шийдвэрлэх Өргөдөл, гомдлыг байнга хүлээн авч, судалж шийдвэрлэнэ 2. Нотариатын үйлчилгээ Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулинд заасан хувь хэмжээгээр үйлчилгээ гбайнга үйлчилгээүзүүлнэ3Төрийн болон салбарын яамд, НИТХ, НЗДТГ, бусад байгууллагын шагналд иргэдийгуламжлахТэмдэглэлтүйлявдалболохоос 45 хоногийн өмнө материалыг ...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДАГАЖ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ  ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ Үндсэн хууль Төрийн албаны тухай хууль Архивын тухай хууль Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль Хог хаягдлын тухай хууль Авилгын эсрэг хууль Газрын ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ, ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ.

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Багахангай  дүүргийн төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах үзлэг шалгалт  зохион байгуулсан тухай 2016 оны 11 дүгээр сарын 11                                                               ...

АЖИЛ ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭДЭГ АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

  АЖИЛ ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭДЭГ АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА   Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар /2016 оны 11 сарын 10-ны байдлаар/ 2016.11.10.                                                                                                                                                                           Багахангай № Овог  нэр Хэлтэс, алба Албан тушаал Хавсран гүйцэтгэдэг ажлын нэр Тушаал шийдвэрийн огноо, дугаар  Сард олгодог нэмэгдэл /хувиар/ С.Цэнд-Аюуш  Захиргаа, хуулийн хэлтэс Эрх зүй, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн ХАСХОМ ЗДТГ-ын 2013.05.15-ний Б/47 дугаар тушаал 40% Ц.Мягмарсүрэн  ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2016 оны эхний хагас жилийнбайдлаар/  2016.06.09.                                                                   ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2016.06.15.                                                                           ...

2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН “НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ” АЖЛЫН ХҮРЭЭНД БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ ЗДТГ-ЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ...

2015 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН МЭДЭЭ

ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН НИЙГМИЙН БАТАЛГАА ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛӨӨС “ТОМ ТӨРӨӨС УХААЛАГ ТӨР ЛҮҮ” БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ЗДТГ-ЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ “НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ХОРООДООС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ХОРООДООС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ   № № Үйлчилгээний бүлэг Үйлчилгээний нэр төрөл Үйлчилгээ авагч /хэрэглэгч/ Үйлчилгээ үзүүлэх хэлтэс, хороо Хамтран зохион байгуулах байгууллага 1 1 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх чиглэлээр “Нээлттэй хаалганы өдөр” буюу ажлаа танилцуулах өдөрлөг зохион байгуулах Иргэн Хэлтэс, хороод Аж ахуйн нэгж, ...

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДОТООД ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

  Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130 дугаар зүйлийн 130.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь: Байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг хамт олны хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсний дагуу шинэчлэн, хавсралтаар баталсугай. Ажилтан, албан хаагчид шинэчилсэн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. ...