Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН “НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ” АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

          БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН “НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ” АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2017.06.15.                                                                                                                                                                       Багахангай Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хэрэгжилт /хувь/ Нэг. Төрийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх                   ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /1 дүгээр улирлын байдлаар/   2017 оны 04 дүгээр сарын 18                                                                      Багахангай дүүрэг   Тус Засаг даргын Тамгын газар нь 2017 онд Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам батлах ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2017 оны …. дугаар сарын ….-ны өдрийн …….. дугаар захирамжийн хавсралт         НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ       № Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт  2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин, үр дүн Шаардлагатай хөрөнгийн ...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2017 оны …. дугаар сарын ….-ны өдрийн  …….. дугаар захирамжийн хавсралт         НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ       № Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт  2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин, үр дүн Шаардлагатай хөрөнгийн ...

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ   2017.01.05                                                                                                                                                                   Багахангай дүүрэг № Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 90 70 50 30 10 Биелэлт /хувь/ 1 Агаар цэвэр Улаанбаатар 4 2 2 - - 2 - - - - 95 2 Амины сууцтай Улаанбаатар 2 2 - - - - - - - ...

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2016 ОНЫ ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2016 ОНЫ ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ /2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2017.01.05                                                                                                                                                      Багахангай № Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 90 70 50 30 10 Биелэлт /хувь/ 1 Агаар цэвэр Улаанбаатар 5 5 - - - - - - - - 100 2 Амины сууцтай Улаанбаатар 4 3 1 - - - 1 ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2016 оны жилийнэцсийн байдлаар/   2016.12.07.                                                                                                                                                                                         Багахангай № Хөтөлбөрийн зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Хүрсэн үр дүн   Хувь 1   Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын талаар Боловсон хүчнийг чадавхжуулах, сургах, мэргэшүүлэх хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан судлах, нэгтгэх Байгууллагын албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, ...

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛӨӨС “ТОМ ТӨРӨӨС УХААЛАГ ТӨР ЛҮҮ” САНААЧИЛГЫГ ДЭМЖИЖ ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛӨӨС “ТОМ ТӨРӨӨС УХААЛАГ ТӨР ЛҮҮ” САНААЧИЛГЫГ ДЭМЖИЖ ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2016 оны жилийнэцсийнбайдлаар/ 2016.12.12.                                                                                                                                                               Багахангай дүүрэг     №   Зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт Үр дүн Хувь НЭГ. НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ 1.1 Өрхийн ядуурлыг бууруулж, ажилгүйдлийг багасган, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ. 1.1.1 Дүүргийн ядуурлын түвшинг шинэчлэн тогтоож, үр дүнд ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2016 оны жилийн эцсийнбайдлаар/

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2016 оны жилийн эцсийнбайдлаар/   2016.12.12.                                                                                                               Багахангай № Заалт Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хэрэгжилт /хувь/ Нэг. Зохион байгуулалт, төлөвлөлт, тайлагналтын хүрээнд 1 Нийслэлийн Засаг даргатай 2016 онд байгуулах үр дүнгийн гэрээний хавсралт төлөвлөгөөний агуулга, боловсруулалтыг сайжруулах. Төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийн шалгуур ...

ДҮҮРГИЙН “НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ” АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2016 оны жилийнэцсийнбайдлаар/

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН “НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ” АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2016 оны жилийнэцсийнбайдлаар/ 2016.12.12.                                                                                                                 Багахангай Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хэрэгжилт /хувь/ Нэг. Төрийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх                                     ...

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО /2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2016.12.08.                                                                                                                                                 Багахангай № АгуулгаНийт заалтын тооБиелсэнХэрэгжих шатандааТасарсанХугацаа болоогүй9070503010Биелэлт /хувь/1Нийгмийн хөгжил321121–8225470.32Эдийн засгийн хөгжил412219  181—94.83Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжил1091–1—-994Газрын харилцаа, экологи байгаль орчин, гэр хорооллын хөгжил431–1—-97.55Засаглалын хөгжил34529–281—90.96Дотоод ажил үйлчилгээ1376–6—-95.4 Нийт1345777–62425491.3           ТАНИЛЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                             Э.ЭРДЭНЭТУЯА ...