Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН “НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ” АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

  БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН “НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ” АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2017.12.19                                                                                                                                                                                              Багахангай Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хүрсэн үр дүн Хэрэгжилт /хувь/ Нэг. Төрийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх                             ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

БАГАХАНГАЙ  ДҮҮРГИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ     2017.10.13.                                                                                                                   Багахангай Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 09-10-ны өдрүүдэд дүүргийн төсөвт байгууллагуудын дараах чиглэлийн үйл ажиллагаатай танилцан мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгууллаа. Үүнд: Албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, хувийн хэргийн бүрдүүлэлт, Төрийн ...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ

  Нэг. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлсийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөгдөж буй  хууль, дүрэм, журмын жагсаалт  Үндсэн хууль Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль Төрийн албаны тухай хууль Төрийн албан тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль Захиргааны ерөнхий хууль Архивын тухай хууль Авлигын эсрэг хууль Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс уртдчилан ...