Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт

ДАВХАР ЭРХЭЛЖ БОЛОХ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

ДАВХАР АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БОЛОХ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс уьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн 18 дугаар зүйлийн “Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалт ”-д заасны дагуу төрийн албан хаагчид нь дараахь ажил албыг давхар эрхлэхийг хориглоно. Үүнд: 18.1.Албан тушаалтан энэ хуулиар зөвшөөрснөөс өөр ажил албан тушаал давхар  эрхлэхийг хорглоно. 18.2.Улсын Их Хурлын болон Засгийн ...