ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ХОРООДООС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

  № № Үйлчилгээний бүлэг Үйлчилгээний нэр төрөл Үйлчилгээ авагч /хэрэглэгч/ Үйлчилгээ үзүүлэх хэлтэс, хороо Хамтран зохион байгуулах байгууллага 1 1 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх чиглэлээр “Нээлттэй хаалганы өдөр” буюу ажлаа танилцуулах өдөрлөг зохион байгуулах Иргэн Хэлтэс, хороод Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх 3 “Иргэн таныг сонсьё” уулзалт Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Дүүргийн удирдлагууд ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

          Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130 дугаар зүйлийн 130.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь: Байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг хамт олны хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсний дагуу шинэчлэн, хавсралтаар баталсугай. Ажилтан, албан хаагчид шинэчилсэн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг ...

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

    “Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн,                                                                        мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын   Хавсралт 2                                                                               (Төрийн жинхэнэ албан хаагч – Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин (үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх)-г үнэлж дүгнэх Үлгэрчилсэн загвар)   ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ (Илтгэх хуудас)               НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ               1.Төсвийн шууд захирагчийн  үүргийн ...

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

  “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн,                                                                                                мэргэшлийн  түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын  хавсралт 2                                                                                           (Төрийн жинхэнэ  албан хаагчийн үйл ажиллагааны  үр дүн, мэргэшлийн түвшин /үр дүнгийн гэрээний биелэлт/-г үнэлэх Үлгэрчилсэн загвар)    ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ (Илтгэх хуудас)                         НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ               1.Төрийн жинхэнэ  албан хаагчийн үүргийн биелэлт   1.1.Гэрээнд ...

МЕНЕЖЕРИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

                                                                               “Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн                                                                түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын  хавсралт 2                       (Төрийн жинхэнэ албан хаагч – Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин (үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг                                                                              дүгнэх)-г үнэлэх Үлгэрчилсэн загвар)   ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ (Илтгэх хуудас)                         НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ   Менежерийн үүргийн биелэлт   1.1.Менежерийн ...