Тогтоол шийдвэрийн биелэлт

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ 2017.01.10                                                                                                                                                                                            Багахангай дүүрэг № Шийдвэрийн огноо, дугаар, нэр Хэрэгжилтийн явц Хүрсэн үр дүн Үнэлгээ 1 2016.01.04 А/01 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай Дүүргийн Засаг даргын 2016.01.04-ний өдрийнА/01 тоот захирамжаар өгөгдсөн үүргийн дагуу  хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах,  гэрээ хэлцэл хийх,  захиалагчийн хяналт тавих, бүтээн байгуулалтаар бий болсон   өмчийг бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулан захирамжийн ...

Ерөнхийлөгчийн зарлигийн хэрэгжилт

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ    Хяналтад байгаа тогтоол, шийдвэрийн гүйцэтгэлийн мэдээ   2016.12.16                                                                                                                                                                                          Багахангай дүүрэг   № Эрхзүйнактыннэрон, сар, дугаар Зүйл, заалтындугаар,агуулга Хяналтанд байгаа заалтыг хэрэгжүүлэхээр талаар төлөвлөсөн арга хэмжээ Хэрэгжилт Үр нөлөө, үр дүн Гүйцэтгэлийн хувь Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1 Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай2016.08.13 144 Ерөнхий, мэргэжлийн болон дээд боловсролын байгууллагын хичээлийн сургалтын төлөвлөгөөнд заасан цагт багтаан үндэсний багийн спортын ...

2016 оны жилийн эцсийн Тогтоол шийдвэрийн биелэлт

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ    Хяналтад байгаа тогтоол, шийдвэрийн гүйцэтгэлийн мэдээ   2016.12.16                                                                                                                                                                                          Багахангай дүүрэг   № Эрх зүйн актыннэр он, сар, дугаар Зүйл, заалтын дугаар, агуулга Хяналтанд байгаа заалтыг хэрэгжүүлэхээр талаар төлөвлөсөн арга хэмжээ Хэрэгжилт Үр нөлөө, үр дүн Гүйцэтгэлийн хувь Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2015-03-02 13 2.1.2. Шилэн дансны тухай хуулийн ...